เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรและพนักงานสัมพันธ์อาวุโส
• สรรหาบุคคลากรตามแผนอัตรากำลังคนของบริษัท (พนักงานประจำ , พนักงาน Outsource และ นักศึกษาฝึกงาน) • วางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานที่ต้องการตามสื่อต่างๆ • ติดต่อประสานงานกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ในการรับ และจัดส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน • วางแผนการสรรหา คัดกรองใบสมัคร นัดสัมภาษณ์ สัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือก ตลอดจนการเจรจาต่อรองค่าจ้าง • จัดทำเอกสารการจ้างงาน และเอกสารการลาออก Exit Interview รวมถึงติดตามทรัพย์สินของบริษัท ก่อนลาออก • จัดทำปรับปรุงรายชื่อ และอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของแต
22 กันยายน 2561
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : ไม่ระบุ   เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
Data Engineer / Data Analyst
- Design, build and deploy effective SSIS packages - Implement stored procedures and effectively query a database - Identify and fix the problem when ETL causing the delay or failure - Ensure the best possible performance and quality in the packages - Create ad-hoc report using SSRS - Able to conduct data cleansing routines ensuring data integrity is systematically maintained at all time. - Aggregate data set from multiple data source with cleansing rule for data integrity - Monitor perf
22 กันยายน 2561
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่วิศวกรรมประเมินความเสี่ยงภัย
• ดำเนินการรับและพิจารณาใบแจ้งสำรวจภัย พร้อมออกเลขที่สำรวจภัย • ดำเนินการนัดหมายลูกค้าในการเข้าสำรวจทรัพย์สินที่จะทำประกันภัย ภายในระยะเวลาที่กำหนด • ติดต่อ ประสานงานกับบริษัทสำรวจภัย ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท • ออกสำรวจภัย พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงภัยของทรัพย์สิน ตามรายการที่กำหนดของประกันภัย • จัดทำรายงานการสำรวจภัยเพื่อประกอบการพิจารณาเบี้ยประกันและเงื่อนไขความคุ้มครองให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัย
22 กันยายน 2561
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัท
International Business Officer
• กำหนดนโยบายและแนวทางในการขยายธุรกิจไปในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) • การติดต่อประสานงาน และหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ กับกลุ่มประเทศหลักๆ เช่น พม่า กัมพูชา ลาว เวียดนาม เป็นต้น • ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน และขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ • ดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจ และโมเดลทางธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศ ในกรณีที่ผ่านความเห็นชอบในการเริ่มการขยายธุรกิจ • ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการขยายธุรกิจในต่างประเทศ
22 กันยายน 2561
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการส่วนตรวจสอบงานสินไหมรถยนต์
- ตรวจสอบงานเคลมสินไหมรถยนต์ สนับสนุน Project Fraud Motor Management คุณสมบัติของผู้สมัครงาน (ประสบการณ์ ในบ.ประกันภัย) 1.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 1.2 มีประสบการณ์ ทางด้านคุมราคาค่าซ่อมรถยนต์ 1.3 มีประสบการณ์ ทางด้านสำรวจภัยและมีความรู้ ความสามารถในการคุมราคาค่าซ่อมรถยนต์,รถจักรยานยนต์ 1.4 สามารถใช้โปรแกรม Excel , Word ได้อย่างดีมาก 1.5 มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป คุณสมบัติของผู้สมัครงาน (ประสบการณ์อู่หรือศูนย์บริการ) 1.1 มีประสบการณ์ ทางด้านเสนอราคาค่ารถของอู่หรือศูนย์บริการ
22 กันยายน 2561
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัท
Call Center
• ให้บริการรับสายลูกค้าที่โทรเข้ามาติดต่อ-สอบถาม • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้า • ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโปรดักส์/ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ของบริษัทฯ
22 กันยายน 2561
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุและบริการลูกค้า
• รับแจ้งอุบัติเหตุจากลูกค้า • ติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับลูกค้าและพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ • ให้ความช่วยเหลือ ติดต่อประสานงาน แจ้งศูนย์บริการให้กับลูกค้า
22 กันยายน 2561
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายแบงค์แอสชัวรันส์
• ดำเนินการขายประกันภัยให้กับกลุ่มลูกค้ารายย่อยผ่านตัวแทนธนาคารกสิกรไทย เพื่อให้ได้ยอดขายตามที่กำหนดไว้ รวมถึงการเข้าพบลูกค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์ อธิบาย สร้างความเข้าใจและต่อรองราคา และเงื่อนไขการรับประกันกับลูกค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและลูกค้า และปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิผล • ติดต่อประสานงานระหว่างพนักงานธนาคาร, ลูกค้า และส่วนรับประกันภัยต่างๆ เพื่อต่อรอง รวบรวม เจรจา รวมถึงดำเนินการด้านเอกสารประกอบการเอาประกันภัยต่างๆ • ประสานงานและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับตัวแทนธนาคารกสิกรไทย รว
19 กันยายน 2561
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่รับประกันภัยรถยนต์
1. คำนวณเบี้ยประกันภัย 2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องนำไปประกอบการพิจารณารับประกันภัย 3. คีย์ออกกรมธรรม์
22 กันยายน 2561
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัท
Accounting Officer
• ตรวจสอบการบันทึกรายการ ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย • ตรวจทานรายการรับ – จ่าย ประกันภัยต่อ รายละเอียดสำหรับวิเคราะห์อายุลูกหนี้งานประกันภัยต่อ เพื่อการประกอบการรายงานการเงินต่อ คปภ. • ตรวจสอบการบันทึกบัญชีทรัพย์สินและคำนวณค่าเสื่อมราคา
19 กันยายน 2561
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่คุมราคา
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดำเนินการควบคุมงานประเมินราคาความเสียหาย ค่าซ่อม อะไหล่ • ดำเนินการตรวจสอบความคุ้มครองการเกิดเหตุให้เป็นไปตามความคุ้มครองในกรมธรรม์ • เจรจาต่อรองพร้อมทั้งดำเนินการจ่ายค่าเสียหาย
22 กันยายน 2561
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่สนุบสนุนงานบริหารจัดการเบี้ย
• ดำเนินงานเอกสารตั้งฝากเพื่อให้มีการชำระตามระบบ • ติดตามการออกกรมธรรม์ พร้อมทั้งติดตามทวงถามหลักฐานการชำระเบี้ย • ตรวจสอบการออกกรมธรรม์ซ้ำซ้อนเพื่อดำเนินการแก้ไข • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินมาแล้ว แต่ในระบบยังไม่ตัดชำร
22 กันยายน 2561
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่สินไหม Non-Motor
หน้าที่และความรับผิดชอบ • มีความรู้ ความเข้าใจในกรมธรรม์ประกันภัยประเภท Non-Motor • เจรจาต่อรอง การจ่ายค่าสินไหมทดแทน • ทำเอกสารจ่ายค่าสินไหม รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
22 กันยายน 2561
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัท
Underwriter (Non Motor)
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. พิจารณาการรับประกัน และกำหนดอัตราดอกเบี้ยฯ พร้อมจัดทำหนังสือเสนอราคา 2. พิจารณารับประกัน ใบคำขอรายใหม่ และรายต่ออายุ เพื่อประเมินความเสี่ยงภัย 3. จัดออกกรมธรรม์ และสลักหลังกรมธรรม์ 4. พิจารณาฯ และออกใบเตือนต่ออายุกรมธรรม์ 5. ให้คำปรึกษา แนะนำให้กับตัวแทนและลูกค้า
22 กันยายน 2561
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัท
Actuary Office
• คำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย พร้อมจัดทำรูปแบบอัตราเบี้ยประกันภัย • จัดเตรียมข้อมูล รวมถึงการติดตามและวิเคราะห์ผลการรับประกันภัย หรืองานที่เกี่ยวข้องกับอัตราเบี้ยประกันภัย • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน คปภ. และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
22 กันยายน 2561
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัท
วิทยากรฝึกอบรม
• ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรของ คปภ. และหลักสูตรตามมาตรฐานที่กำหนด • ดำเนินการจัดฝึกอบรมผลิตภัณฑ์และความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย • สร้างทัศนคติที่ดี เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามแผนงาน • รวบรวม ติดตาม สรุปข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการจัดฝึกอบรมและประเมินผลการฝึกอบรม
22 กันยายน 2561
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัท
Internal Audit
1. กำหนดแผนงานตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง ประกอบการจัดทำแนวทางการตรวจสอบ 2. วางแผนงานและเตรียมงานตรวจสอบ ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติงานตรวจ แก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3. ประเมินและสอบทานการตวบคุมภายใน วิเคราะห์ผลกระทบและความเสี่ยงจากสิ่งที่ตรวจสอบพบ รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบผลการตรวจสอบ 4. สรุปผลการตรวจสอบและจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบพร้อมจัดทำเอกสารประกอบการรายงาน และติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยงานที่รับตรวจ 5. ใ
22 กันยายน 2561
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัท
IT Support
• ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร • ดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และให้คำแนะนำในด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ • ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร อาทิ ระบบ LAN อีเมล์ อินเตอร์เน็ต • ดูแลระบบสำรองข้อมูลประจำวัน • ทดสอบ และติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้งาน • ช่วยเหลือให้คำปรึกษา User ในการใช้ระบบงานต่างๆขององค์กรได้ • งานอื่นๆ ที่รับมอบหมาย
22 กันยายน 2561
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บริหารจัดการข้อร้องเรียน
1. รับและบันทึกเรื่องร้องเรียน 2. ตรวจสอบ ประสานงานงาน เจรจาต่อรอง 3. ให้คำปรึกษา หรือแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับการบริการ หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
19 กันยายน 2561
Call Center
- รับสายโทรศัพท์ลูกค้า รับเรื่องเบื้องต้น และประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ - ประสานงานส่วนรับประกันภัยรถยนต์ เพื่อขออัตราเบี้ยประกัน - อธิบายรายละเอียดความคุ้มครองประกันรถยนต์ Campaign ต่างๆให้กับลูกค้า - บันทึกข้อมูลการให้บริการตามที่มีการสอบถาม
22 กันยายน 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560