เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด
ผู้จัดการแผนกการตลาดและงานขาย (ด่วนมาก)
- วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ และการขาย การบริการวิจัยตลาดผ่านสื่อออนไลน์ - ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ ตั้งแต่เริ่มต้น จนจบงาน - วางแผนกลยุทย์หากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้ได้ผู้ตอบแบบสอบถาม ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยแต่ละงาน - ดูแลการทำงานของทีมงานวิจัยการตลาด ในการสร้างแบบสอบถาม สำรวจข้อมูล และประมวลผลข้อมูล - ดูแลโครงการวิจัย ประสานงานลูกค้าและทีมงาน ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น และสำเร็จเรียบร้อย - ดูแลงานขาย และบริหารทีมให้มีประสิทธิภาพ
21 พฤษภาคม 2561
บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ขายประจำโครงการ (ด่วนมาก)
- ดูแลงานด้านการขาย ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อโครงการ - ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท - ปิดงานขาย - ดูแลลูกค้า และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
21 พฤษภาคม 2561
บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Senior project Engineer (ด่วนมาก)
- ร่วมพิจารณารูปแบบของโครงการ และทำการสำรวจเพื่อหาสถานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการก่อสร้าง สำรวจและประเมินลักษณะพื้นที่และทำเลที่ตั้ง เพื่อพิจารณาว่ามีผลกระทบต่อโครงการอย่างไรบ้าง - เสนอแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท - จัดทำแผนงานก่อสร้างและควบคุมงบประมาณประจำปีของฝ่าย เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ - ประสานงานในการออกแบบงานก่อสร้าง และควบคุมการก่อสร้าง - ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและเสร็จตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดไว้ - ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้
21 พฤษภาคม 2561
บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างโครงการ (ด่วนมาก)
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอจ้างงาน - เจรจาต่อรองราคา เงื่อนไข เปรียบเทียบ คัดเลือกผู้รับเหมา และทำสรุปเสนอผู้บัญคับบัญชาเจรจาต่อรองราคา พร้อมทั้งจัดทำสรุปเสนอให้ผู้บังคับบัญชา - จัดทำเอกสารจัดจ้างได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนก่อนนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ - ติดตามสถานะการงานจ้างที่ยังไม่แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ - จัดทำการประเมินผลการดำเนินงานของผู้รับเหมา
21 พฤษภาคม 2561
บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (โฟร์แมน) ด่วนมาก
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของงาน - ตรวจสอบการใช้วัสดุของผู้รับเหมาและควบคุมวิธีการก่อสร้างให้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแบบ อีกทั้งสอดคล้องกับมาตรฐานงานก่อสร้าง - ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย - ประสานงานร่วมกับฝ่ายขายและการตลาด เพื่อซ่อมบำรุงโครงการหลังการขายในระยะประกัน - ตรวจสอบปริมาณงานและการเช็คจ่ายต่องวดก่อสร้าง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
21 พฤษภาคม 2561
บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่งบประมาณอาวุโส (ด่วนมาก)
1.จัดทำงบประมาณประจำปี - การกำหนดรหัสงบประมาณและแบบฟอร์ม เพื่อให้แผนกที่เกี่ยวข้องจัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่าย - การรวบรวมงบประมาณรายรับ-รายจ่ายจากทุกแผนกมาตรวจสอบว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทหรือไม่ - นำเสนองบประมาณให้ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 2. การควบคุมงบประมาณ - ทำการเปรียบเทียบผลต่างกับงบประมาณ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและนำเสนอผู้บังคับบัญชา - การปรับปรุงงบประมาณตามวาระปกติและกรณีพิเศษ
21 พฤษภาคม 2561
บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่การเงิน (ด่วนมาก)
1. การจ่ายเงิน - รับเอกสารการตั้งหนี้จากแผนกบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการตั้งหนี้ พร้อมลงวันที่รับเอกสาร - เตรียมเอกสารการตั้งหนี้ที่ครบกำหนดชำระเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติการทำจ่าย - นำเอกสารการตั้งหนี้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารเสนออนุมัติจ่ายในระบบ Compu พร้อมรับเช็คเตรียมทำจ่าย - บันทึกใบสำคัญจ่าย พิมพ์เอกสารใบหัก ณ ที่จ่าย และพิมพ์เช็ค นำเอกสารการทำจ่ายเสนอเพื่อตรวจสอบและอนุมัติจ่ายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป - จัดเตรียมเอกสารการทำจ่ายเสนอผู้บริหารเพื่อเซ็นเช็ค - เตรียมการ
21 พฤษภาคม 2561
บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ (ด่วนมาก)
- รับผิดชอบงานด้านการสรรหาว่าจ้างเริ่มตั้งแต่ต้น จนจบกระบวนการ - รับผิดชอบงานด้านฝึกอบรม/สัมมนาให้เป็นไปตามแผนงานประจำปี - รับผิดชอบงานด้านการบริหารเงินเดือนเริ่มตั้งแต่ต้น จนจบกระบวนการ - รับผิดชอบงานด้านแรงงานสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม การออกหนังสือเตือนและลงโทษทางวินัย - รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
21 พฤษภาคม 2561
บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ด่วนมาก)
- ร่วมออกแบบกับฝ่ายแผน รูปแบบต่างๆ - กำหนด Spec.วัสดุ รูปแบบที่จะนำไปใช้ในงานก่อสร้างและจัดหาวัสดุชนิดใหม่และรูปแบบใหม่ๆ - จัดทำ Shop drawing เคลียร์แบบที่จะนำไปใช้จริงในงานก่อสร้าง - คำนวณประมาณการต้นทุน BOQ - ประสานงานกับลูกค้า กรณี ต้องการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงบ้านหลังระยะการโอนกรรมสิทธิ์ - ศึกษา พัฒนาความก้าวหน้าของวัสดุชนิดต่างๆ เพื่อแนะนำวัสดุซื้อใหม่ รูปแบใหม่แก่ลูกค้า เพื่อใช้แทนวัสดุเดิม
21 พฤษภาคม 2561
บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 9 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560