เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ณสัทธา จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
1.วางแผน กำกับดูแล จัดทำรายงานประมาณการกระแสเงินสด (Forecast Cash Flow) และระบบบัญชีทั้งหมด 2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีแยกประเภท,แบบภาษีต่างๆที่นำส่งสรรพากร 3.จัดทำงบการเงินรายเดือน/รายปี และวางแผนภาษี 4.ดูแล แนะนำ แก้ไข การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 5.จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อและแหล่งเงินทุนต่างๆ 6.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
20 เมษายน 2561
บริษัท ณสัทธา จำกัด
จังหวัด ราชบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20000
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
1. วางแผน วิเคราะห์ และดำเนินการด้านการขาย การตลาด และการขยายช่องการการขาย รวมถึงกำหนดพื้นที่ จุดขาย และเป้าหมายในการขายให้กับทีม 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3. วางแผนดำเนินการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของทีมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน กระตุ้นทีมขายให้เกิดความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 4. บริหารจัดการ ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมให้คำแนะนำ สอนงาน (Coach) และแก้ไขปัญหา ให้กับทีม 5. ดำเนินการในการสร้างค
20 เมษายน 2561
บริษัท ณสัทธา จำกัด
จังหวัด ราชบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20000
ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1. ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ และ มาตรฐานการต้อนรับ และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้ถูกสุขอนามัย 2. ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดศูนย์อาหาร ในแต่ละวัน 3. ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ และติดตามแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น จากข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ 4. ใช้ดุลยพินิจ ท่าทาง และคำพูดที่เหมาะสมในการแก้ไข สถานการณ์อันเกิดจากผู้รับบริการ 5. ตรวจสอบตารางการทำงานของพนักงาน เพื่อให้มีบุคลากรที่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 6. สังเกตและบันทึกการปฏิบัติงานของพ
20 เมษายน 2561
บริษัท ณสัทธา จำกัด
จังหวัด ราชบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20000
Graphic Designer
1. บริหารจัดการดูแลเวปไซต์และ Social Media ของบริษัท 2. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเพื่อใช้ในบริษัท 3. ประสานงานกับฝ่ายออกแบบและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4. วิเคราะห์รูปแบบและโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการตลาด 5. ช่วยงานด้านกิจกรรมและการตลาด ( Event Marketing ) 6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
21 เมษายน 2561
บริษัท ณสัทธา จำกัด
จังหวัด ราชบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000-20000
IT Support
1.ดูแลงานด้าน Support ของงาน IT พื้นฐาน 2.Coaching และประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 3.ดูแลงาน Maintenance Computer และ Software ต่างๆ 4.ให้คำแนะนำผู้ใช้งานทางด้านซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ 5.ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท อาทิ ระบบ LAN อีเมล์ อินเตอร์เน็ต 6.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
20 เมษายน 2561
บริษัท ณสัทธา จำกัด
จังหวัด ราชบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000-20000
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.จัดทำการสั่งซื้อตาม PR ของทุกแผนก ออกใบสั่งซื้อ PO 2.สรรหาและคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ 3.เปรียบเทียบรายละเอียดและราคาผู้ผลิต จัดทำรายการสรุปการสั่งซื้อสินค้า 4.นัดหมายการรับสินค้า และลงบันทึกตรวจรับสินค้า 5.ดูแลรับผิดชอบเอกสารทั้งหมดของแผนกอย่างเป็นระบบ 6.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ประสานงานอื่นๆกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
21 เมษายน 2561
บริษัท ณสัทธา จำกัด
จังหวัด ราชบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10000-15000
เจ้าหน้าที่การตลาด
1.รับผิดชอบในการวางแผน/ดำเนินการกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท 2.จัดเก็บ/วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจทางการตลาด (Online/Offline) 3.รับผิดชอบในกิจกรรม online ของบริษัทในช่องท่างต่างๆ อาทิ Website, Facebook, YouTube 4.รับผิดชอบในกิจกรรมทั่วไปภายในฝ่าย อาทิ ทำ Price list, จัดงานสัมมนา และ เทรนนิ่ง
21 เมษายน 2561
บริษัท ณสัทธา จำกัด
จังหวัด ราชบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10000-15000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 7 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560