เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
เจ้าหน้าที่บุคคล (ER&TRAINING OFFICER)
- วางแผนการปฏิบัติกิจกรรมสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับพนักงาน - จัดทำเอกสาร เกี่ยวกับแบบวัดผลความพึงพอใจในการทำงาน สวัสดิการ และหรือกิจกรรมใดที่เกี่ยวกับงานแรงงานสัมพันธ์ - ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับของบริษัท ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องตามกฎหมายแรงงาน - จัดทำประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ ข้อบังคับ หรือขั้นตอนในการปฏิบัติของบริษัท - ดำเนินการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ตามแผนงานการดำเนินงาน - สื่อสาร, ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ในทุกด้าน - ค
21 เมษายน 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-18,000
System Engineering Software / Network Admin
1.รับงานโปรเจ็คศึกษาข้อมูล ด้าน Network และงาน RD 2.จัดทำคู่มือ Diagram ของเรื่องที่ศึกษาแต่ละ Project 3.Training อบรม ส่งมอบงานต่อให้ฝ่าย Support เพื่อดำเนินการต่อ 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 เมษายน 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์
เจ้าหน้าที่การเงิน
1.รับใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร 3.บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม 4.ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จ 5.สนับสนุนหรือปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 6.ดูแลเงินสดย่อยของบริษัท 7.ดูแลเรื่องเครดิตของบริษัท 8.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 เมษายน 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์
วิศวกรโยธา ระดับภาคี
1.ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2.ทำเอกสารต่างๆ เพื่อทำรายงานความคืบหน้าส่งลูกค้า 3.วางแผนและควบคุมติดตามงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4.ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา 5.ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบที่วางไว้ 6.รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จลุล่วง 7.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 เมษายน 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1.ทำรายงานในส่วนของ KPI ของแต่ละแผนก 2.ทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับ KPI เพื่อนำเสนอ 3.คิดกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการทำ KPI 4.สามารถใช้ pivot table ในการทำ Report ได้เป็นอย่างดี งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 เมษายน 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 ตำแหน่งงาน   เงินเดือน : 12000-15000
Training
1.วางแผนในการฝึกอบรมพนักงานประจำเดือน (Call Center) 2.คิด Course Outline เพื่อพัฒนาบุคลากร 3.เตรียมการฝึกอบรมและดำเนินการฝึกอมรม 4.ติดตามผลการปฐมนิเทศ 5.ทำรายงานการฝึกอบรมประจำเดือน เพื่อนำเสนอ 6.ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 7.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 เมษายน 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
โฟร์แมน (โยธา)
1.ดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 2.ควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบแผน 3.ควบคุมมาตรฐานและวัสดุในการก่อสร้างใหเถูกต้องตาม Spec 4.ติดต่อประสานงานกับภายในภายนอก 5.ดูแลความเรียบร้อยในการก่อสร้าง 6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 เมษายน 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด (ด่วนมาก)
1.ดูแลความเรียบร้อยในอาคาร เช่น ส่วนกลาง ห้องพัก 2.ดูแลความเรียบร้อยของพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เช่น แม่บ้าน รปภ 3.ต้อนรับลูกค้าและดูแลเอกสารสัญญาการเช่าห้องพัก 4.ควบคุมดูแลอุปกรณ์ ต่างๆที่ใช้รับรองลูกค้าให้เพียงพอ 5.ดูแลเรืองห้องพักให้พร้อมใช้งาน 6.สำรองห้องพักเพื่อต้อนรับลูกค้าที่จองห้องล่วงหน้า 7.ประสานกับงาน แม่บ้าน ช่างซ่อม เพื่อเตรียมห้องพักให้พร้อมใช้งาน 8.ตรวจสอบทรัพย์สิน ก่อน-หลัง ลูกค้า Check in-out 9.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 เมษายน 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
Front Office
1.ดูแลรับผิดชอบส่วนหน้าของ Residence ให้เป็นไปอย่างราบรื่น 2.ดูแลพนักงาน เช่น แม่บ้าน ยาม ให้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระเบียบ 3.ดูแลเรื่องลูกค้า Check in , out 4.ดูแลความเรียบร้อยในห้องพักเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 5.ประสานงานกับแม่บ้าน ช่างซ่อมบำรุงเพื่อเตรียมห้องให้พร้อมใช้งาน 6.ตรวจสอบทรัพย์สิน ก่อน-หลัง ลูกค้าเข้าพัก 7.จัดตารางในการสำรองห้องพักเพื่อรองรับลูกค้าที่จองล่วงหน้าและ Walk-in 8.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 เมษายน 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
Admin Marketing
1. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Marketing 2. ดูแลและติดต่อประสานงานกับ ภายในภายนอก 3. ช่วย Support Marketing เพื่อให้งานสำเร็จ 4. จดบันทึกรายงานการประชุมเพื่อสรุปสาระสำคัญ 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 เมษายน 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 12000-15000
Call Center
รับสายผู้โดยสารที่ต้องการเรียกรถ Taxi หมายเลข 1681 เพื่อสอบถามรายละเอียดของเส้นทางในการ ประสานงานกับรถแท็กซี่ เพื่อให้ลูกค้าได้รถตามกำหนดเวลาของผู้โดยสาร (ทำงานเป็นกะ 1 เดือนจะเปลี่ยนกะ 1 ครั้ง ทำงาน 5วัน หยุด 1 วัน) M1. 06.00-15.00 M2. 11.00-20.00 N1 19.00-04.00 N 21.00-06.00
21 เมษายน 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9000-12000 +เบี้ยขยัน
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด A23
1.ดูแลความเรียบร้อยในอาคาร เช่น ส่วนกลาง ห้องพัก 2.ดูแลความเรียบร้อยของพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เช่น แม่บ้าน รปภ 3.ต้อนรับลูกค้าและดูแลเอกสารสัญญาการเช่าห้องพัก 4.ควบคุมดูแลอุปกรณ์ ต่างๆที่ใช้รับรองลูกค้าให้เพียงพอ 5.ดูแลเรืองห้องพักให้พร้อมใช้งาน 6.สำรองห้องพักเพื่อต้อนรับลูกค้าที่จองห้องล่วงหน้า 7.ประสานกับงาน แม่บ้าน ช่างซ่อม เพื่อเตรียมห้องพักให้พร้อมใช้งาน 8.ตรวจสอบทรัพย์สิน ก่อน-หลัง ลูกค้า Check in-out 9.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 เมษายน 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
Front Office A23
1.ดูแลรับผิดชอบส่วนหน้าของ Residence ให้เป็นไปอย่างราบรื่น 2.ดูแลพนักงาน เช่น แม่บ้าน ยาม ให้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระเบียบ 3.ดูแลเรื่องลูกค้า Check in , out 4.ดูแลความเรียบร้อยในห้องพักเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 5.ประสานงานกับแม่บ้าน ช่างซ่อมบำรุงเพื่อเตรียมห้องให้พร้อมใช้งาน 6.ตรวจสอบทรัพย์สิน ก่อน-หลัง ลูกค้าเข้าพัก 7.จัดตารางในการสำรองห้องพักเพื่อรองรับลูกค้าที่จองล่วงหน้าและ Walk-in 8.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 เมษายน 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560