เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้จัดการอาคาร (Building Manager) สุขุมวิท
1.ควบคุมการจัดการเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สิน 2.ดูแลเรื่องนิติบุคคล,อาคารชุด,การให้การบริการ,ประสานงานแก้ไขปัญหา การควบคุมการดำเนินการในควบคุมการปฎิบัติงาน ในเรื่องต่างๆให้เป็นไปตามนโยบาย กฏ ข้อบังคับ 3.การควบคุมงบประมาณ การดูแลควบคุมพนักงาน 4.ประสานงานการซ่อมบำรุงระบบงานต่างๆประจำอาคาร และติดตามผลการแก้ปัญหา 5.ควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย
19 ตุลาคม 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ช่างประจำอาคาร - Technician ( ประจำคอนโด จ.ระยอง )
- บำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร ทั้งไฟฟ้า ปะปา ระบบสื่อสาร ให้พร้อมใช้งาน - เช็คและตรวจสอบ อุปกรณ์และระบบวิศวกรรม - ซ่อมแซมอุปกรณ์ รวมทั้งหาวิธีป้องกันการชำรุด
19 ตุลาคม 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
หัวหน้าช่างประจำอาคาร (Sr.Technician) สุขุมวิท
• ควบคุมการปฏิบัติงานของช่างอาคาร • จัดทำกำหนดการและควบคุมดูแลการปิด/เปิดระบบ อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกลต่างๆ ตามกำหนดการที่วางไว้ • วางแผนงานตรวจ ซ่อมและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้ระบบ/อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องกลต่างๆ • จัดทำรายงานการใช้และเสนออนุมัติสั่งซื้ออุปกรณ์/เครื่องมือ/วัสดุช่างต่างๆ • ควบคุม ดูแล ตรวจสอบและประสานงานการปฏิบัติงานกับผู้รับเหมาต่างๆ • จัดทำงบประมาณการใช้จ่ายทางด้านงานไฟฟ้า/เครื่องกล และสาธารณูปโภคต่างๆ • พิจารณาอนุมัติโดยการเห็นชอบของผู้จัดการอาคารและผู้จัดการฝ่ายวิศวกร
19 ตุลาคม 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงานธุรการ-การเงิน (Building officer) ลาดพร้าว
• สรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ เช่น ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าจอดรถ ฯลฯ ของผู้เช่า เพื่อส่งเข้า Head Office ออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บในแต่ละเดือน • จัดส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้เช่า • โทรสอบถามรับเช็ค พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน • ติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระเมื่อถึงกำหนดชำระเงิน • ออกหนังสือเตือนเมื่อผู้เช่าค้างชำระเกินกำหนด • .จัดทำสรุปรายงานการรับเงินประจำวัน • นำเช็คฝากธนาคาร • จัดทำสรุปรายงานการรับเงินประจำวัน • รับวางบิลจาก Supplier • ตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้จาก Supplier เพื่อจัดทำเช็ค • จัดทำ Invo
19 ตุลาคม 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงานบัญชี (ลาดพร้าว, สุขุมวิท)
• สรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ เช่น ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าจอดรถ ฯลฯ ของผู้เช่า เพื่อส่งเข้า Head Office ออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บในแต่ละเดือน • จัดส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้เช่า • โทรสอบถามรับเช็ค พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน • ติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระเมื่อถึงกำหนดชำระเงิน • ออกหนังสือเตือนเมื่อผู้เช่าค้างชำระเกินกำหนด • จัดทำสรุปรายงานการรับเงินประจำวัน • นำเช็คฝากธนาคาร • จัดทำสรุปรายงานการรับเงินประจำวัน • รับวางบิลจาก Supplier • ตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้จาก Supplier เพื่อจัดทำเช็ค • จัดทำ Invoice
19 ตุลาคม 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ช่างประจำอาคาร (Technician) ลาดพร้าว, สุขุมวิท
1 ดูแลระบบงานสาธารณูประโภค ไฟฟ้า ประปา แอร์ 2.ดูแลซ่อมแซมงานส่วนกลาง ของคอนโด 3.ซ่อมบำรุงงานตาม แผน PM 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
19 ตุลาคม 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Asst.QS Manager
บริหารจัดการงานวางแผนประมาณราคา และควบคุมงบประมาณโครงการ - ควบคุมดูแลและตรวจสอบงานถอดแบบประมาณราคาและงบประมาณ เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง - วางแผนการทำงบประมาณเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน - ตรวจสอบงบประมาณเพิ่มเติม และนำเสนออนุมัติ - จัดเตรียมรายงานนำเสนอผู้บริหาร - ตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลราคาต้นทุน - จัดทำการประมูลคัดเลือกผู้รับเหมา จัดทำราคากลาง ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคา ,ต่อรองราคา,สรุปราคา,นำเสนอการลดต้นทุนค่าก่อสร้าง -
19 ตุลาคม 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
Guest Service Executive - รัชดา ซ.5
- ตรวจเช็คการทำงานของพนักงานในแผนก - รับผิดชอบในการตรวจสอบค่าใช้จ่าย เก็บเงินจากลูกค้า และออกใบเสร็จ - ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างแผนกและลูกค้าทั้งในเรื่องที่ร้องเรียนและร้องขอ - จัดตารางกะการทำงานประจำเดือน - ทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาต่างๆแทนหัวหน้าแผนกในกรณีฉุกเฉิน - ทำหน้าที่ต้อนรับ ตรวจสอบข้อมูลการจองห้องพักตามรายละเอียดใบจอง
19 ตุลาคม 2561
Engineering Manager - ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ( บริหารอาคารเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ )
- ตรวจสอบแผนงานการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร - จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - จัดทำงบประมาณประจำปี - วิเคราะห์ปัญหาและทบทวนแผนการบำรุงรักษา - กำกับดูแลการทำงานของช่างประจำอาคาร - ดูแลระบบคุณภาพต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
19 ตุลาคม 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ์N/A++
Foreman - ถ.เลี่ยงเมืองนนท์
- ตรวจสอบงานทั้งโครงสร้าง และสถาปัตย์ ของโครงการแนวราบ - ตรวจสอบ Payment ผู้รับเหมา - ถอดปริมาณ สั่งซื้อวัสดุ ในงานที่เกี่ยวข้อง - และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
19 ตุลาคม 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ์N/A++
พนักงานสวน
- ดูแลตรวจเช็คอุปกรณ์การทำงานให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา - ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ปรับปรุง ตกแต่งและขยายพันธุ์ - ตรวจเช็คปุ๋ย น้ำยาฆ่าแมลง กระถางให้มีพอต่อการใช้งาน - ดูแลทำความสะอาดในบริเวณต่างๆที่รับผิดชอบ - ทำความสะอาดและจัดเจ็บอุปกรณ์เสมอ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
19 ตุลาคม 2561
Assistant Front Desk Manager
- Ensuring the front desk provides a professional and friendly service for customers. - Dealing with customers, including handling complaints when they come to the desk. - Participate morning briefing, or organize afternoon hand-over briefing weekly and disseminate information to Reception team as soon as possible. - Greet guests as time permits at lobby and assists Receptionist during busy period. - Troubleshooting emergencie. - Scheduling your staff roster.
19 ตุลาคม 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
Sale Executive - Corporate
1. สร้างกลุ่มธุรกิจรายใหม่ 2. รักษากลุ่มธุรกิจรายใหม่ 3. ทบทวนประสิทธิภาพการขาย 4. เจรจาต่อรองสัญญาและแพคเกจ
19 ตุลาคม 2561
Operation Manager
- จัดทำแผนงาน Preventive Maintenance ของทุกระบบ - จัดทำงบประมาณประจำปี และควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ - มอบหมายงาน ควบคุม และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย สภาพการใช้งาน และความปลอดภัยในการใช้งานของอาคารและระบบต่างๆของอาคาร - จัดทำระบบเอกสารภายในของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพ - จัดทำแผนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน หรือที่เกี่ยวข้องที่ช่วยส่งเสริมความเข้าใจและประสิทธิภาพในการทำงาน - บริหารจัดการอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงานข
19 ตุลาคม 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
พนักงานเสิร์ฟ
- บริการอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ลูกค้า - แนะนำอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ลูกค้า - ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่บริการและอุปกรณ์
19 ตุลาคม 2561
Instructor - Sport Club
- ให้บริการแนะนำสาธิตการใช้อุปกรณ์เครื่องมือออกกำลังกายและจัดโปรแกรมการ์ดให้กับสมาชิก - สอนและเป็นคู่ซ้อม(Partner) กีฬาประเภทต่างๆ ให้กับสมาชิกตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย - ตรวจสอบและทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายภายในคลับต่างๆให้สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ - ดูแลการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าการเปิด- ปิดไฟสำหรับสถานที่ออกกำลังกายและUpdate ตารางการจองคอร์ทกีฬาต่างๆ - งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
19 ตุลาคม 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : N/A
Chef - รัชดาซ.5
- ดูแลความเรียบร้อย และจัดระเบียบภายในครัว - ดูแลการใช้วัตถุดิบ และควบคุมคุณภาพต้นทุนในแต่ละเดือนให้เป็น ไปตามเป้าหมายที่กำหนด - จัดและวางแผนการดำเนินงานภายในครัว - ตรวจเช็คและสรุปงาน รายงานผลในแต่ละเดือน - ดูแลการจัดซื้อและสั่งวัตถุดิบต่างๆให้พร้อมบริการลูกค้า - มอบหมายงานและจัดทำตารางพนักงานภายในครัวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - สร้างความพอใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการโดยการ จัดทำเมนูพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย
19 ตุลาคม 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : N/A
ผู้ช่วยพนักงานขาย - ฟลอรา ติวานนท์ (เลี่ยงเมืองนนทบุรี)
- ดูแล ต้อนรับ เสนองานขาย - พาลูกค้าเยี่ยมชมห้องตัวอย่าง - จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวของกับการซื้อขายโครงการ - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สัญญาจ้าง ปี/ปี
19 ตุลาคม 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 13,000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 18 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560