เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้จัดการอาคาร (Building Manager) วงศ์สว่าง
1.ควบคุมการจัดการเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สิน 2.ดูแลเรื่องนิติบุคคล,อาคารชุด,การให้การบริการ,ประสานงานแก้ไขปัญหา การควบคุมการดำเนินการในควบคุมการปฎิบัติงาน ในเรื่องต่างๆให้เป็นไปตามนโยบาย กฏ ข้อบังคับ 3.การควบคุมงบประมาณ การดูแลควบคุมพนักงาน 4.ประสานงานการซ่อมบำรุงระบบงานต่างๆประจำอาคาร และติดตามผลการแก้ปัญหา 5.ควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย
21 มิถุนายน 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 25,000-35,000
ช่างประจำอาคาร - Technician ( ประจำคอนโด จ.ระยอง )
- บำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร ทั้งไฟฟ้า ปะปา ระบบสื่อสาร ให้พร้อมใช้งาน - เช็คและตรวจสอบ อุปกรณ์และระบบวิศวกรรม - ซ่อมแซมอุปกรณ์ รวมทั้งหาวิธีป้องกันการชำรุด
21 มิถุนายน 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
ผู้จัดการนิติบุคคล
ดูแล บริหารจัดการ และพัฒนาระบบงานบริหารที่พักอาศัยโดยรวม ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เช่น การจัดตั้งนิติบุคคล, การบริหารจัดการ, ค่าใช้จ่าย OPEX & CAPEX, การไกล่เกลี่ยกรณี, การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และ ฯลฯ
21 มิถุนายน 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ผู้จัดการหมู่บ้าน (Village Manager) วงศ์สว่าง
1. วางแผนและจัดระบบงานบริการหมู่บ้าน ควบคุมดูแลการบริการและการให้บริการ 2. อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ต่อเจ้าของบ้านและผู้มาติดต่อ 3. จัดระเบียบและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของ พนักงานแผนกอาคาร/แผนกช่างให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารนิติบุคคล 5. ควบคุมดูแลในด้านรักษาความปลอดภัย 6. ส่งรายงานประจำวัน/สัปดาห์/เดือน และ Presentation ให้กับผู้บังคับบัญชา 7. ติดต่อประสานงานกับผู้ร่วมงานต่
21 มิถุนายน 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงานบัญชี-การเงิน
• สรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ เช่น ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าจอดรถ ฯลฯ ของผู้เช่า เพื่อส่งเข้า Head Office ออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บในแต่ละเดือน • จัดส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้เช่า • โทรสอบถามรับเช็ค พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน • ติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระเมื่อถึงกำหนดชำระเงิน • ออกหนังสือเตือนเมื่อผู้เช่าค้างชำระเกินกำหนด • .จัดทำสรุปรายงานการรับเงินประจำวัน • นำเช็คฝากธนาคาร • จัดทำสรุปรายงานการรับเงินประจำวัน • รับวางบิลจาก Supplier • ตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้จาก Supplier เพื่อจัดทำเช็ค • จัดทำ Invo
21 มิถุนายน 2561
วิศวกรสนามอาวุโส - ถ.เลี่ยงเมืองนนท์
- ควบคุมงาน และผลักดันงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย - ตรวจสอบ Payment ผู้รับเหมา - จัดทำรายงานความก้าวหน้าเสนอต่อหัวหน้างาน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
21 มิถุนายน 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : N/A
Senior Purchasing
• วางแผนการบริหารงานจัดซื้อทั้งหมดของบริษัทฯ • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในบริษัท เพื่อวางแผนการจัดซื้อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร • จัดทำเอกสารการจัดซื้อและจัดจ้างรายการที่สำคัญให้กับบริษัทฯ • เจรจาต่อรองกับบริษัทคู่ค้าในด้านข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ • ควบคุมเอกสารการจัดซื้อ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจัดซื้อ • พัฒนา ปรับปรุงวิธีและกระบวนการจัดซื้อและจัดจ้าง ที่เหมาะสมให้กับบริษัท • สรรหาและตรวจสอบข้อมูลผู้ขายรายใหม่ เพื่อใช้เป
21 มิถุนายน 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ช่างประจำอาคาร (Technician) สุขุมวิท
1 ดูแลระบบงานสาธารณูประโภค ไฟฟ้า ประปา แอร์ 2.ดูแลซ่อมแซมงานส่วนกลาง ของคอนโด 3.ซ่อมบำรุงงานตาม แผน PM 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
21 มิถุนายน 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 15,000-17,000
Asst.QS Manager
บริหารจัดการงานวางแผนประมาณราคา และควบคุมงบประมาณโครงการ - ควบคุมดูแลและตรวจสอบงานถอดแบบประมาณราคาและงบประมาณ เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง - วางแผนการทำงบประมาณเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน - ตรวจสอบงบประมาณเพิ่มเติม และนำเสนออนุมัติ - จัดเตรียมรายงานนำเสนอผู้บริหาร - ตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลราคาต้นทุน - จัดทำการประมูลคัดเลือกผู้รับเหมา จัดทำราคากลาง ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคา ,ต่อรองราคา,สรุปราคา,นำเสนอการลดต้นทุนค่าก่อสร้าง -
21 มิถุนายน 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
Guest Service Executive - รัชดา ซ.5
- ตรวจเช็คการทำงานของพนักงานในแผนก - รับผิดชอบในการตรวจสอบค่าใช้จ่าย เก็บเงินจากลูกค้า และออกใบเสร็จ - ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างแผนกและลูกค้าทั้งในเรื่องที่ร้องเรียนและร้องขอ - จัดตารางกะการทำงานประจำเดือน - ทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาต่างๆแทนหัวหน้าแผนกในกรณีฉุกเฉิน - ทำหน้าที่ต้อนรับ ตรวจสอบข้อมูลการจองห้องพักตามรายละเอียดใบจอง
21 มิถุนายน 2561
ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร - ประจำ จ.ระยอง
- วางแผนการขายโครงการ - ดูแล ต้อนรับ ลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ - เสนอการขายและปิดการขาย - ดูแลความเรียบร้อยในอาคาร ,รับเรื่องร้องเรียนจากผุ้เช่าและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก - จัดทำรายงานประจำสัปดาห์ เดือน และปี
21 มิถุนายน 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
Membership Sales Executive - ถ.พิบูลสงคราม จ.นนทบุรี
- มีส่วนร่วมในการวางแผนการขายสมาชิก และนำเสนอต่อผู้จัดการ - รักษาและเพิ่มยอดขายสมาชิกคลับ ประเภทต่างๆ ทั้งรายเดือน รายปี - จัดทำรายงานสรุปยอดขายประจำสัปดาห์/เดือน/ปี และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา - รับผิดชอบในการออกไปหาลูกค้ากลุ่มองค์กร บริษัทต่างๆ - รับผิดชอบในการออกไปประชาสัมพันธ์ จัดบูธ ตามสถานที่ต่างๆ - โทรติดตามกลุ่มลูกค้า Call in และ Walk in - และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
21 มิถุนายน 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือนตามโครงสร้าง + ค่าคอมมิชชั่น
Guest Service Supervisor - ถ.พิบูลสงคราม จ.นนทบุรี
Ensuring the front desk provides a professional and friendly service for customers. - Dealing with customers, including handling complaints when they come to the desk - Participate morning briefing, or organize afternoon hand-over briefing weekly and disseminate information to Reception - Greet guests as time permits at lobby and assists Receptionist during busy period - Troubleshooting emergencie - Resolves guest problems quickly, efficiently, and courteously - Prepare revenue and occupa
21 มิถุนายน 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
Receptionist and Sales - ถ.พิบูลสงคราม จ.นนทบุรี
- รับโทรศัพท์ ประสานงานกับลูกค้าที่มาออกกำลังกาย เช่น รับจองคอร์สแบด,จองเทรนเนอร์ - อธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของโปรโมชั่นแต่ละเดือน และพยายามปิดการขาย - รับสมัคร Member ใหม่ และต่ออายุสมาชิก - รับเงิน และออกใบเสร็จให้ลูกค้า - ต้อนรับลูกค้า บริการผ้าเช็ดตัว - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
21 มิถุนายน 2561
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : N/A
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560