เข้าระบบผู้สมัครงาน
Accounting Manager
• เพศหญิง อายุ 30ปี ขึ้นไป • วุฒิ ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านงานบัญชี และมีประสบการณ์ด้านการบริหารบัญชี • มีความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากรเป็นอย่างดี • จัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ และงบการเงินรวมได้อย่างถูกต้อง ตรงเวลา วิเคราะห์งบการเงินให้ผู้บริหารได้ • เคยผ่านงานบัญชีต้นทุนการผลิตมาอย่างน้อย 3 ปี • เป็นผู้นำและสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานปฎิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ • สามารถจัดทำรายงานและนำเสนอที่ประชุมผู้บริหารได้ • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Excel , Word, Power
24 กุมภาพันธ์ 2561
Accounting
1. รับวางบิล และจ่ายเช็ค 2. บันทึกบัญชี รับ-จ่าย 3. จัดทำใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน 4. สรุปรายงานภาษี และ ยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต 5. จัดทำรายงานสรุปทางด้านบัญชีและการเงิน 6. อื่นๆ ตามได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20,000 -22,000
เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
จัดทำใบสำคัญจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น จัดเตรียมเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้องที่ใช้ประกอบในใบสำคัญจ่ายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่นใบขออนุมัติสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆที่เจ้าหน้าที่จัดซื้อหรือแผนกอื่นที่เกี่ยวข้องในการขอเบิกจ่าย จัดเก็บเอกสารการเงิน ตามหมวดหมู่ต่างๆ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ( เช่นวางบิล เก็บเงินจากลูกค้า จัดทำเอกสารรับเงิน)
24 กุมภาพันธ์ 2561
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ / เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ / ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
กำหนดเป้าหมายและกลุยทธ์แผนงานวิธีการปฎิบัติงานให้สอดคล้องกับบริษัท ติดต่อบริษัทคู่ค้าในการหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่จะนำเข้ามาจัดจำหน่าย เจรจาต่อรองกับบริษัทคู่ค้าในด้านข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของสินค้าที่เข้ามาร่วมจำหน่าย ประสานงานกับฝ่ายสินค้าคงคลังในการสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่เริ่มสั่งซื้อจนสิ้นสุดการสั่งซื้อ ประสานงานกับฝ่ายการเงินและบัญชีในการชำระเงินค่าสินค้าให้กับบริษัทคู่ค้า ทำบันทึกเกี่ยวกับผู้ขาย จัดทำวิเคราะห์ต้นทุน-ราคา วางตารางการซื้อและส่งของ/ต่อรองราคาและระบุข้อมูลในสัญญา
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 3   เงินเดือน : 18,000-25,000 บาท
Supervisor // Shop manager
ควบคุมยอดขายและทีมให้ได้ตาม Target ที่กำหนด ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานภายในร้านให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่งเสริมพัฒนาอบรมพนักงานร้านเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ทั้งหน้าร้านและในคลังสินค้าได้ บริหารจัดการปริมาณผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ขาย เพื่อลดอัตราสินค้าขาดแคลนและหมดอายุ บริหารการจัดวางสินค้าให้สวยงามอยู่เสมอ
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 3   เงินเดือน : 18,000-20,000 บาท
กราฟฟิค
ออกแบบงานสื่อดิจิตอล Social Media, Website ทั้งภาพนิ่งและวิดิโอ รวมถึงการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานบนสื่อดิจิตอล ตามโจทย์ได้รับมอบหมาย สามารถทำ 3D, ตัดต่อวีดีโอ ดูแลในส่วน Online marketing(Facebook,Instagram,Line,etc.) สามารถถ่ายภาพสินค้าได้
24 กุมภาพันธ์ 2561
PC
ดูแลยอดขายของผลิตภัณฑ์ ให้คำแนะนำสินค้าและบริการแก่ลูกค้า ดูแลความเรียบร้อยของสาขา ควบคุมสต๊อกสินค้าภายในสาขา สามารถจัดเรียงสินค้า ให้มีความสวยงาม รักในการให้บริการ และการขาย
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 20   เงินเดือน : 11,000-14,000 บาท+เบี้ยขยัน+คอมมิชชั่น
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ทำตารางนัดให้กับผู้บริหาร จองห้องประชุม พิมพ์งานเอกสาร รับ-ส่ง เอกสาร ดูแลจัดการสต๊อคได้ งานอื่นที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติเพิ่มเติม
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 13,500-15,000 บาท
แม่บ้านสำนักงาน
ดูแลรักษาความสะอาดของออฟฟิต ดูแลเรื่องเครื่องดื่มต่างๆ จัดเก็บของทำความสะอาดออฟฟิตให้เป็นหมวดหมู่
24 กุมภาพันธ์ 2561
Supervisor / Shop manager
ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานภายในร้านให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่งเสริมพัฒนาอบรมพนักงานร้านเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ทั้งหน้าร้านและในคลังสินค้าได้ บริหารจัดการปริมาณผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ขาย เพื่อลดอัตราสินค้าขาดแคลนและหมดอายุ บริหารการจัดวางสินค้าให้สวยงามอยู่เสมอ
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 18,000-20,000 บาท
Supervisor / Shop manager
ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานภายในร้านให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่งเสริมพัฒนาอบรมพนักงานร้านเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ทั้งหน้าร้านและในคลังสินค้าได้ บริหารจัดการปริมาณผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ขาย เพื่อลดอัตราสินค้าขาดแคลนและหมดอายุ บริหารการจัดวางสินค้าให้สวยงามอยู่เสมอ
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 18,000-20,000 บาท
PC / พนักงานขาย
ดูแลยอดขายของผลิตภัณฑ์ ให้คำแนะนำสินค้าและบริการแก่ลูกค้า ดูแลความเรียบร้อยของสาขา ควบคุมสต๊อกสินค้าภายในสาขา สามารถจัดเรียงสินค้า ให้มีความสวยงาม รักในการให้บริการ และการขาย
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 20 อัตรา   เงินเดือน : 11,000-14,000 บาท+เบี้ยขยัน+คอมมิชชั่น
PC / พนักงานขาย
ลักษณะของงาน (อธิบาย) ดูแลยอดขายของผลิตภัณฑ์ ให้คำแนะนำสินค้าและบริการแก่ลูกค้า ดูแลความเรียบร้อยของสาขา ควบคุมสต๊อกสินค้าภายในสาขา สามารถจัดเรียงสินค้า ให้มีความสวยงาม รักในการให้บริการ และการขาย
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 20 อัตรา   เงินเดือน : 11,000-14,000 บาท+เบี้ยขยัน+คอมมิชชั่น
PC / พนักงานขาย
ลักษณะของงาน (อธิบาย) ดูแลยอดขายของผลิตภัณฑ์ ให้คำแนะนำสินค้าและบริการแก่ลูกค้า ดูแลความเรียบร้อยของสาขา ควบคุมสต๊อกสินค้าภายในสาขา สามารถจัดเรียงสินค้า ให้มีความสวยงาม รักในการให้บริการ และการขาย
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 20 อัตรา   เงินเดือน : 11,000-14,000 บาท+เบี้ยขยัน+คอมมิชชั่น
พนักงาน Part Time (ขายเครื่องสำอาง) พูดภาษาจีนได้
ขายเครื่องสำอางประจำสาขาเอกมัย และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 500 บาท/วัน
พนักงาน Part Time (ขายเครื่องสำอาง) พูดภาษาจีนได้
คีย์ข้อมูล เช็คสต๊อคสินค้า และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 500 บาท/วัน
store manager
หน้าที่และความรับชอบ: • ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้จัดการร้านให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการบริการ และให้คำแนะนำ ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และการบริหารงานบุคคล • ติดตามและตรวจสอบยอดขายของร้านสาขา และให้คำแนะนำในการประมาณการยอดขาย และการประมาณวัตถุดิบ ให้สัมพันธ์กับยอดขายและจำนวนลูกค้า เพื่อลดการสูญเสีย • ติดตามและควบคุมต้นทุนการผลิต และต้นทุนการดำเนินการที่เกิดขึ้น และร่วมกับผู้จัดการร้านในการหาสาเหตุและวิธีการควบคุมต้นทุน • 4ตรวจสอบการจ้างแรงงานในสาขาให้
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 25000-35000 บาท
store manager
• ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้จัดการร้านให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการบริการ และให้คำแนะนำ ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และการบริหารงานบุคคล • ติดตามและตรวจสอบยอดขายของร้านสาขา และให้คำแนะนำในการประมาณการยอดขาย และการประมาณวัตถุดิบ ให้สัมพันธ์กับยอดขายและจำนวนลูกค้า เพื่อลดการสูญเสีย • ติดตามและควบคุมต้นทุนการผลิต และต้นทุนการดำเนินการที่เกิดขึ้น และร่วมกับผู้จัดการร้านในการหาสาเหตุและวิธีการควบคุมต้นทุน • 4ตรวจสอบการจ้างแรงงานในสาขาให้เหมาะสม และให้คำแนะนำใน
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 25000-35000 บาท
Area Manager
หน้าที่และความรับชอบ: • ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้จัดการร้านให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการบริการ และให้คำแนะนำ ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และการบริหารงานบุคคล • ติดตามและตรวจสอบยอดขายของร้านสาขา และให้คำแนะนำในการประมาณการยอดขาย และการประมาณวัตถุดิบ ให้สัมพันธ์กับยอดขายและจำนวนลูกค้า เพื่อลดการสูญเสีย • ติดตามและควบคุมต้นทุนการผลิต และต้นทุนการดำเนินการที่เกิดขึ้น และร่วมกับผู้จัดการร้านในการหาสาเหตุและวิธีการควบคุมต้นทุน • 4ตรวจสอบการจ้างแรงงานในสาขาให้
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 25000-35000 บาท
Area Manager
หน้าที่และความรับชอบ: • ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้จัดการร้านให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการบริการ และให้คำแนะนำ ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และการบริหารงานบุคคล • ติดตามและตรวจสอบยอดขายของร้านสาขา และให้คำแนะนำในการประมาณการยอดขาย และการประมาณวัตถุดิบ ให้สัมพันธ์กับยอดขายและจำนวนลูกค้า เพื่อลดการสูญเสีย • ติดตามและควบคุมต้นทุนการผลิต และต้นทุนการดำเนินการที่เกิดขึ้น และร่วมกับผู้จัดการร้านในการหาสาเหตุและวิธีการควบคุมต้นทุน • 4ตรวจสอบการจ้างแรงงานในสาขาให้
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 25000-35000 บาท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 27 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560