เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้จัดการโรงงาน
วางแผน ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และตรงตามเวลาที่กำหนด บริหารต้นทุนการผลิตให้ได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และสามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้
15 ตุลาคม 2561
ผู้จัดการ/หัวหน้าแผนกบัญชี
รับผิดชอบการวางแผนด้านบัญชีและการเงินควบคุม ตรวจสอบ ให้การบริหารต้นทุน รายจ่ายขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารการปิดงบบัญชี และวิเคราะห์งบ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี วางแผน ควบคุมและตรวจสอบการทำบัญชี
15 ตุลาคม 2561
บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด
จังหวัด ราชบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
• คิดค้นและปรับปรุงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอาหารประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เกิดเป็น สินค้าชนิดใหม่ๆ และประเมินผลการทดลองหรือทดสอบวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดำเนินการในการวิจัยและพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของลูกค้า • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง
15 ตุลาคม 2561
บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด
จังหวัด ราชบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขายในประเทศ (Sale Executive)
1. ติดต่อลูกค้าในตลาด กลุ่มผู้ผลิตอาหารที่มีการใช้แป้งเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในสินค้า เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้า เข้าใจคุณสมบัติ กระตุ้นความสนใจ และสร้างความพอใจในตัวสินค้า 2. เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย และหลังการขาย 3. หาลูกค้าใหม่ๆ ใช้ความพยายาม และความคิดสร้างสรรค์ในการขายสินค้า 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดการค้า การแสดงนิทรรศการการค้า การโฆษณาป
15 ตุลาคม 2561
บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด
จังหวัด ราชบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000 - 35,000 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
รับผิดชอบการกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล บริหารงานด้านการสรรหาว่าจ้าง วางแผนกำลังคน พัฒนาและฝึกอบรม บริหารผลตอบแทน และพนักงานสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ และประสิทธิภาพ ต้นทุนบุคลากรเหมาะสม และบุคลากรมีความพึงพอใจในการทำงานกับบริษัท
15 ตุลาคม 2561
บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด
จังหวัด ราชบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขายในประเทศ (Sale Executive) เขตภาคเหนือ
1. ติดต่อลูกค้าในตลาด กลุ่มผู้ผลิตอาหารที่มีการใช้แป้งเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในสินค้า เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้า เข้าใจคุณสมบัติ กระตุ้นความสนใจ และสร้างความพอใจในตัวสินค้า 2. เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย และหลังการขาย 3. หาลูกค้าใหม่ๆ ใช้ความพยายาม และความคิดสร้างสรรค์ในการขายสินค้า 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดการค้า การแสดงนิทรรศการการค้า การโฆษณาป
15 ตุลาคม 2561
บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด
จังหวัด นครสวรรค์
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000 - 35,000 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
พนักงานขายในประเทศ (Sale Executive) เขตภาคใต้
1. ติดต่อลูกค้าในตลาด กลุ่มผู้ผลิตอาหารที่มีการใช้แป้งเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในสินค้า เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้า เข้าใจคุณสมบัติ กระตุ้นความสนใจ และสร้างความพอใจในตัวสินค้า 2. เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย และหลังการขาย 3. หาลูกค้าใหม่ๆ ใช้ความพยายาม และความคิดสร้างสรรค์ในการขายสินค้า 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดการค้า การแสดงนิทรรศการการค้า การโฆษณาป
15 ตุลาคม 2561
บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000 - 35,000 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
พนักงานขายในประเทศ (Sale Executive) เขตภาคตะวันออก
1. ติดต่อลูกค้าในตลาด กลุ่มผู้ผลิตอาหารที่มีการใช้แป้งเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในสินค้า เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้า เข้าใจคุณสมบัติ กระตุ้นความสนใจ และสร้างความพอใจในตัวสินค้า 2. เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย และหลังการขาย 3. หาลูกค้าใหม่ๆ ใช้ความพยายาม และความคิดสร้างสรรค์ในการขายสินค้า 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดการค้า การแสดงนิทรรศการการค้า การโฆษณาป
15 ตุลาคม 2561
บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000 - 35,000 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพนักงานสัมพันธ์
วางแผนการจัดฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตามนโยบายพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน พร้อมดูแลงานด้านระเบียบวินัยและกฎหมายแรงงาน จัดทำระเบียบข้อบังคับพนักงาน สื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับของบริษัท สอบสวนการกระทำความผิดและลงโทษพนักงาน เจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงาน รับและตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอื่น ๆ รวมทั้ง ดูแลงานด้านการส่งเสริม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงานและพนักงานกับบริษัท ส่งเสริมกีฬาภายในบริษัท จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ จัด
15 ตุลาคม 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 9 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560