เข้าระบบผู้สมัครงาน
ช่างประจำร้านแฮปปี้พิช ( สาขาเมกา บางนา ) ด่วนมาก
น้าที่ความรับผิดชอบ 1. มีทักษะและความสามารถในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ส่วนหน้างาน และสำนักงาน 2. มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและสร้างแรงจูงใจในทีมที่ดี 3. ควบคุมการตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ ระบบไฟฟ้า ภายในร้านทุกจุดให้พร้อมใช้งาน 4. มีใจรักงานบริการสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 5. ควบคุมวางแผนการทำงานของแผนกช่างให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายของบริษัท 6. จัดทำบันทึกและการกำหนดระยะเวลาการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ประจำเดือน ประจำปีและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 7. จัดฝึกอบรมผู้ใต
19 กรกฎาคม 2561
บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 4   เงินเดือน : 12000-20000
เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล สุขุมวิท 24
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ติดต่อประสานงานกับสาขาใหญ่ -จัดเตรียมเอกสารต่างๆ -ประสานในส่วนต่างๆภายในร้าน - ติดตามงานแต่ละแผนกรายวัน - จัดการบริหารแผนกให้เป็นไปตามระบบโดยประสานกับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ช่วยจัดหาอุปกรณ์เพื่อให้งานในแผนกราบรื่น - ดูแลเอกสารสำคัญบริษัท - ดูแลเอกสารสำคัญของผู้บริหาร
19 กรกฎาคม 2561
บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 5   เงินเดือน : 15000-25000
F&B Manager
หน้าที่และความรับผิดชอบ: ควบคุมดูแลความเรียบร้อยและเสริมสร้างประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และกิจกรรมทุกอย่างส่วนต่างๆของฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่มให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด พร้อมทั้งรับผิดชอบคุณภาพของรายการอาหารและการให้บริการ จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขายกับฝ่ายการตลาดในเทศกาลต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตรวจสอบรายได้ประจำวันของฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ควบคุมและตรวจสอบการสั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในส่วนอาหารและเครื่องดื่มเพื่อจัดทำคอร์ตต้นทุนการผลิต ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดไว้ประสานงานระหว่
19 กรกฎาคม 2561
บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง
Head Bartender [หัวหน้าบาร์เทนเดอร์](สาขาสุขุมวิท 24)
- ดูแลรับผิดชอบ Bar ทั้ง 3 จุด - ดูแล Par ของ Stock - ดูแลสูตร Cocktail - มีตวามสามารถในการปรุงสูตร cocktail - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ - เวลาทำงานระหว่าง 17.00 น - 03.00 น
19 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าจัดซื้อ
- วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุประกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเพื่อให้สอดคลองกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ -กำหนดวิธีการและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง - เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคา - คัดเลือกและประเมินผู้ขาย เพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพ
19 กรกฎาคม 2561
Bartender ประจำสาขา(เอเชียทีค หรือสุขุมวิท 24 หรือเมกา บางนา)
- ให้บริการเครื่องดื่มทั้งหมดในร้าน - สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า - ปฏิบ้ติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
19 กรกฎาคม 2561
Office Manager
คุณสมบัติ มีทักษะและความสามารถในการประสานงานในเรื่องต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและสร้างแรงจูงใจในทีมที่ดี มีใจรักงานบริการสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี จัดทำรายงานการประชุมต่างๆ ควบคุม และประสานการทำงานของแผนกช่างให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ดูแลเอกสารสำคัญของบริษัทฯ
19 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
คุณสมบัติ บริหารระบบงานบัญชีและการเงิน ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ • จัดทำรายงานทางการเงินต่าง ๆ เช่นงบดุล งบกำไรขาดทุน รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปิดบัญชีได้อย่างถูกต้อง และตรงตามเวลา เพื่อนำเสนอให้แก่ฝ่ายผู้บริหาร • จัดทำรายงานวิเคราะห์ทางการเงิน เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกอค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความสะดวก และราบรื่น • วางแผน/ควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชี/ภาษี บัญชีต้นทุน ได้อย่างถูกต้อง
19 กรกฎาคม 2561
บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20000++(ตามประสบการณ์ในการทำงาน)
Head chef (สาขาเอเชียทีค) ด่วนมาก
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานแผนกครัวของร้านอาหาร งานประกอบอาหาร การจัดระเบียบหน้าที่การเตรียมอาหารทั้งหมด ควบคุมงานในครัวให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ควบคุมมาตรฐานรสชาติอาหารที่ดี รวมถึงการปรับปรุงแก้ไข เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
19 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
• บริหารระบบงานบัญชีและการเงิน ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ • จัดทำรายงานทางการเงินต่าง ๆ เช่นงบดุล งบกำไรขาดทุน รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปิดบัญชีได้อย่างถูกต้อง และตรงตามเวลา เพื่อนำเสนอให้แก่ฝ่ายผู้บริหาร • จัดทำรายงานวิเคราะห์ทางการเงิน เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกอค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความสะดวก และราบรื่น • วางแผน/ควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชี/ภาษี บัญชีต้นทุน ได้อย่างถูกต้อง และนำส่ง
19 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
ดำเนินการสรรหาพนักงานทั้งในส่วนที่ประจำสาขาและสำนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ดูแลสื่อประกาศรับสมัครงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น หนังสือ ใบปลิว โปสเตอร์ Web สมัครงาน และช่องทางอื่นๆ สัมภาษณ์ ทดสอบ และคัดเลือก ตามกระบวนการอย่างมีประสิทธิ์ภาพ
19 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการแผนกการตลาด
1. มีหน้าที่กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ 2. มีหน้าที่วางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3. มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทั้งจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 4. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนการตลาดประจำเดือน 5. การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. สามารถจัดกิจกรรม และมีแนวความคิด เพื่อส่งเสริมงานขาย
19 กรกฎาคม 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560