เข้าระบบผู้สมัครงาน
หัวหน้าแผนกการเงิน
ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเงิน จัดทำสรุปรายละเอียดเช็คจ่ายที่ยังไม่มีผู้มารับ ตรวจนับเช็คคงเหลือที่ไม่มีผู้มารับและตรวจสอบรายการเช็คที่นับได้กับรายงานเช็คคงเหลือที่ไม่มีผู้มารับ จัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เสนอต่อผู้บังคับบัญชา petty cash system เงินสดย่อย จัดทำเรื่องในการขอใบเงินทดรองจ่ายของหน่วยงาน ตรวจทานความถูกต้องของใบทดรองจ่ายเงินสดย่อยแล้วจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ขอเบิก จัดเก็บใบทดรองจ่ายเงินสดย่อยเข้าแฟ้มชั่วคราว เพื่อใช้ในการติดตามการส่งคืนเงินทดรองจ่าย จัดทำเร
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เดอะ ทรี ซอร์สซิ่ง จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20000 บาทขึ้นไป
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
เดินสายไฟฟ้าภายใน ตู้ MDB-DB
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เดอะ ทรี ซอร์สซิ่ง จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 10   เงินเดือน : 12,000 บาท ขึ้นไป มีโอที
วิศวกรอุตสาหกรรม
ควบคุมการผลิต การประกอบ บ้านสำเร็จรูป
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เดอะ ทรี ซอร์สซิ่ง จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์
ผู้จัดการโครงการ
กำหนดแผนงานการก่อสร้าง และควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เดอะ ทรี ซอร์สซิ่ง จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์-ความสามารถ
IT Support
แก้ไขปัญหา Hardware,Software,Network
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เดอะ ทรี ซอร์สซิ่ง จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 12,000-18,000 บาท + มีโอที
ช่างไฟฟ้า
1.เดินสายไฟฟ้า ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในบ้าน
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เดอะ ทรี ซอร์สซิ่ง จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 50   เงินเดือน : 9,500-14,000 บาทตามความสามารถและประสบการณ์ มีโอที
Telesales
1.ขายสินค้าทางโทรศัพท์ 2.จัดทำเอกสารที่ขายได้ส่งฝ่ายผลิต ขนส่ง และผู้ที่เกี่ยวข้อง จนลูกค้าได้สินค้า
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เดอะ ทรี ซอร์สซิ่ง จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000-15,000 บาท
วิศวกรไฟฟ้า
ควบคุมการก่อสร้างระบบไฟฟ้าในอาคารสำเร็จรูป
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เดอะ ทรี ซอร์สซิ่ง จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์
ช่างประกอบอาคารสำเร็จรูป
ประกอบ-ติดตั้งอาคารสำเร็จรูป ตามที่ลูกค้ากำหนด
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เดอะ ทรี ซอร์สซิ่ง จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 50   เงินเดือน : 12000 บาท ขึ้นไป มีโอทีทุกวัน
ช่างควบคุมเครื่องจักร
ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร ในสายการผลิต
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เดอะ ทรี ซอร์สซิ่ง จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามวุฒิ-ประสบการณ์-ความสามารถ
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
จัดทำใบสำคัญรับ,ภาษีซื้อ,ภาษีขาย งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เดอะ ทรี ซอร์สซิ่ง จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000-15,000 บาท
Telesale พนักงานขายทางโทรศัพท์ ประจำสำนักงาน ชลบุรี
แนะนำสินค้า กับลูกค้า ทางโทรศัพท์ และ ประสานงานในฝ่ายขาย
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เดอะ ทรี ซอร์สซิ่ง จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : 12000 บาท ขึ้นไป มีโอทีทุกวัน มีคอมมิชั่น
Telesale พนักงานขายทางโทรศัพท์ ประจำสำนักงาน สมุทรปราการ
แนะนำสินค้า กับลูกค้า ทางโทรศัพท์ และ ประสานงานในฝ่ายขาย
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เดอะ ทรี ซอร์สซิ่ง จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 5   เงินเดือน : 12000 บาท ขึ้นไป มีโอทีทุกวัน มีคอมมิชั่น
เจ้าหน้าที่ สรรหา อบรม แรงงานสัมพันธ์ อาวุโส
-สรรหาพนักงานตามโครงสร้าง -อบรมพนักงานตามแผน-กฏหมาย -ดูแลพนักงานให้มีทัศนะคติที่ดี ต่อ งาน เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร และ บริษัท
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เดอะ ทรี ซอร์สซิ่ง จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 14,000 บาท ขึ้นไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามาร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ประจำสำนักงานใหญ่ ชลบุรี
บัญชีเจ้าหนี้ ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, สปส. 10-1 จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เดอะ ทรี ซอร์สซิ่ง จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์-ความสามารถ
Architectural Manager
ตรวจแบบการก่อสร้าง ควบคุมการก่อสร้างในงานสถาปัตย์ ให้สอดคล้องกับงานระบบโครงสร้างและอื่นๆตรวจดูผลกระทบของงานที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ว่าจากส่วนใดๆของโครงการแล้วประสานงานเพื่อแก้ไข
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เดอะ ทรี ซอร์สซิ่ง จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตงลง-ประสบการณ์
พนักงานขับรถผู้บริหาร
ขับรถยนต์ รับส่งผู้บริหาร (ชาวไทย) ทำความสะอาด และบำรุงรักษา รถยนต์เบื้องต้น ปฎิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ผู้บังคับบัญชา
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เดอะ ทรี ซอร์สซิ่ง จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
จัดทำเอกสารแต่ละฝ่าย ประสานงานระหว่างฝ่าย
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เดอะ ทรี ซอร์สซิ่ง จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10000-15000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 18 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560