เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าทีARTWORK
1.ออกแบบหนังสือแบบเรียน 2.ออกแบบกราฟฟิคภายในหนังสือแบบเรียน 3.ปรับปรุงงานการออกแบบกราฟฟิคภายในหนังสือแบบเรียนให้ทันสมัยตามกฎกระทรวง
14 สิงหาคม 2561
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดุสิต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
นักวิชาการ (ภาษาอังกฤษณ์, ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,ศิลปศาสตร์,สุขศึกษา,พละศึกษา,การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
นักวิชาการ ( สาขาครุศาตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์) เปิดรับสาขาสุขศึกษา,ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพ, ทัศนศิลป์ - จัดทำแผนการเรียนการสอน - จัดทำคู่มือครู - ออกข้อสอบ - ประสานงานด้านวิชาการ - งานที่ได้รับมอบหมาย
14 สิงหาคม 2561
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดุสิต
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ตรวจรับ Order ที่มาจากฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด - ตรวจสอบรายการสินค้าหลังออกบิล เพื่อส่งต่อไปคลังสินค้า - ติดตามสินค้าค้างส่ง - สรุปยอดวางบิลโรงเรียนสังกัดเอกชน - ตัดชำระปิดงาน - ติดตามหนี้ค้งชำระจากลูกค้า
14 สิงหาคม 2561
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดุสิต
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ (อบรม)
1.วางแผนและบริหารงานการจัดฝึกอบรมให้กับสถาบันการศึกษา 2.จัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการด้านการศึกษา 3.วางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้สถาบันการศึกษาให้เป็นตามBudgetของบริษัท 4.ติดตามประเมินผลการจัดฝึกอบรม , ประเมินผลวิทยากร และวิเคราะห์ข้อมูลการจัดฝึกอบรมให้กับสถาบันการศึกษานำเสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนการตลาด
14 สิงหาคม 2561
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดุสิต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายสำนักงาน ชั้น 1
1. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก 2. ดูแลเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณ 3. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
14 สิงหาคม 2561
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดุสิต
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ+HR
(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (๒) วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทํางานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง (๓) ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทํางาน (๔) วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทํางานต่อนายจ้าง (๕) ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน (๖) แนะน
14 สิงหาคม 2561
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานชั่วคราว
คีย์เอกสารต่างๆของบริษัท
14 สิงหาคม 2561
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดุสิต
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 310 บาทต่อวัน
เลขานุการผู้บริหาร
- ติดตาม ประสานงาน คัดกรอง นัดหมาย - จัดทำรายงานการประชุม - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
14 สิงหาคม 2561
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดุสิต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
IT Support
สร้างสื่อ ทางด้านการตลาดในส่วนของ Social media ดูแลบริหารจัดการกำหนดแผนทางด้าน social media งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
14 สิงหาคม 2561
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดุสิต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ฝ่ายขาย
- นำเสนอสินค้า หนังสือ แบบเรียน สื่อการเรียนการสอน และปิดการขายตามเป้าหมายบริษัท - พบลูกค้าใหม่ติดต่อประสานงาน ดูแลเขตการขายที่ได้รับผิดชอบ - ขยายฐานลูกค้าเพิ่มยอดขาย ในเขตที่รับผิดชอบ - สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และบริการหลังการขาย
14 สิงหาคม 2561
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดุสิต
อัตรา : หลายอัตรา ทุกจังหวัด   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บัญชี AR
- ตรวจสอบรายงานยอดขายรายวันกับเอกสารใบส่งสินค้า - ตรวจสอบและคัดแยกเอกสารแต่ละประเภทการขาย - ตรวจสอบใบส่งสินค้า และกระทบยอดลูฏหนี้การค้าในระบบSAP - ตรวจสอบการตั้งหนี้กับเอกสารใบส่งสินค้า - ติดตามประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย
14 สิงหาคม 2561
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดุสิต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่กราฟฟิก
ออกแบบกราฟฟิก สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
14 สิงหาคม 2561
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดุสิต
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่กราฟฟิกดีไซน์เนอร์
- ออกแบบ สร้างแบบ และปรับปรุงด้านกราฟฟิกดีไซน์ที่ทันสมัย สร้างวรรค์ ให้เหมาะสมลูกค้าทั้งในไทยและต่างประเทศ - ออกแบบสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ โลโก้ และเบนเนอร์โฆษณา - ออกแบบโปรชัวร์ และสินค้าของบริษัท
14 สิงหาคม 2561
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560