หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พนักงานขาย (Education Advisor)
- บริหารเขตการขายในโรงเรียนตามพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ - ดูแล และให้บริการลูกค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขาย - สร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด **รับพนักงานขายในพื้นที่ ดังต่อไปนี้** 1. ผู้จัดการภาคการขาย (ภาคเหนือ) 2. ผู้จัดการภาคการขาย (ภาคกลาง) 3. ผู้จัดการภาคการขาย (ภาคอีสานบน) 4. ผู้จัดการภาคการขาย (ภาคอีสานล่าง) 5. ผู้จัดการภาคการขาย (ภาคใต้) - EA (กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ บางขุนเทียน) - EA (กรุงเทพฯ / นนทบุรี พญาไท บางซื่อ) - EA (เพชรบูรณ์ นครสวรรค์)
23 กันยายน 2560
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตรา : 21   เงินเดือน : 12,000-30,000
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
1. กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีและการเงิน ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ 2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีและการเงินดำเนินอย่างราบรื่นตามนโยบายและปฏิทินงาน ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ได้วางไว้ 3. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. ควบคุมและตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินของบริษัทฯ โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จ การบันทึกบัญชี เอกสารการเบิก จ่าย และรายงา
23 กันยายน 2560
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 40,000 ขึ้นไป
เจ้าหน้าที่จัดทำเว็บไซต์ (Web Develop)
- จัดทำเว็บไซต์ - ออกแบบ Module, แถบต่างๆ ของเว็บไซต์ - เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการฝึกอบรม
23 กันยายน 2560
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000 ขึ้นไป
เจ้าหน้าที่การตลาด
- รับผิดชอบในการวางแผนการตลาด เพื่อวางแผนการพัฒนาธุรกิจ และกำหนดทิศทางของธุรกิจ - บริหารงานด้านการตลาดให้สอดคล้อง ถูกต้อง และเหมาะสม ตามแผนงานของธุรกิจที่วางไว้
23 กันยายน 2560
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000-35,000
HRD Manager
- วางแผนออกแบบและพัฒนาระบบการฝึกอบรม และดำเนินการฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรม - ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างองค์กร และเกณฑ์มาตรฐานของตำแหน่งงานแต่ละระดับ - สนับสนุนและติดต่อพัฒนาขีดความสามารถ Competency ของพนักงานแต่ละระดับเพื่อ Career Path - ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ตลอดจนควบคุมงบประมาณการฝึกอบรม - ติดตาม และพัฒนาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้ระบบ KPI
23 กันยายน 2560
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000 บาท ขึ้นไป
ผู้จัดการแผนกการตลาด (ผลิตภัณฑ์อาชีวะ)
- สร้างยอดขายผลิตภัณฑ์อาชีวะให้ได้ตามเป้าหมาย - จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้วยกลยุทธ์ 4P ได้ - บริหารทีมงานได้ และมีภาวะผู้นำสูง
23 กันยายน 2560
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000-35,000
เจ้าหน้าที่วิชาการภาษาไทย
1. ดำเนินการจัดทำคู่มือ/หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย 2. ตรวจ/พิสูจน์ อักษร,คำผิดได้ 3. สามารถออกข้อสอบ และเฉลยข้อสอบวิชาภาษาไทยในระดับชั้นต่างๆได้ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
23 กันยายน 2560
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000 บาท ขึ้นไป
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Marketing Manager
- พัฒนาและร่วมวางแผนทางการตลาด และโปรโมทผลิตภัณฑ์เพื่อขยายฐานลูกค้า - รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการตลาดให้ประสบผลสำเร็จตามแผน - จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามกำหนด
23 กันยายน 2560
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 40,000-50,000
ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
- ควบคุม ดูแล บริหารพนักงานให้อยู่ภายใต้กฏระเบียบของโรงงาน - มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี ขึ้นไป - บริหารโรงงานและแผนกต่างๆภายในโรงงาน - สถานที่ปฏิบัติงานประจำที่จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด
23 กันยายน 2560
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000-40,000
ผู้จัดการแผนกบริหารงานบุคคล
รับผิดชอบงานด้านการบริหารงานบุคคล (HRM) ทั้งระบบ อาทิ การสรรหา-ว่าจ้าง สวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น - กำหนดนโยบายบริหารงานบุคคล รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน - ทบทวน และวางแผนอัตรากำลังพล - วางแนวทางในการสรรหาพนักงาน การจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ - ควบคุม และบริหารค่าจ้างเงินเดือน - กำหนด และควบคุมข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และกฎระเบียบบริษัท - ทบทวนโครงสร้างตำแหน่งงาน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ
23 กันยายน 2560
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000-35,000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560