เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานขาย (Education Advisor)
- บริหารเขตการขายในโรงเรียนตามพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ - ดูแล และให้บริการลูกค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขาย - สร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด **รับพนักงานขายในพื้นที่ ดังต่อไปนี้** 1. ผู้จัดการภาคการขาย (ภาคเหนือ) 2. ผู้จัดการภาคการขาย (ภาคกลาง) 3. ผู้จัดการภาคการขาย (ภาคอีสานบน) 4. ผู้จัดการภาคการขาย (ภาคอีสานล่าง) 5. ผู้จัดการภาคการขาย (ภาคใต้) - EA (กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ บางขุนเทียน) - EA (เพชรบูรณ์ นครสวรรค์) - EA (อุดรธานี) - EA (สกลนคร นครพนม) -
21 มกราคม 2561
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 10   เงินเดือน : 15,000-35,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
1. กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีและการเงิน ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ 2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีและการเงินดำเนินอย่างราบรื่นตามนโยบายและปฏิทินงาน ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ได้วางไว้ 3. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. ควบคุมและตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินของบริษัทฯ โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จ การบันทึกบัญชี เอกสารการเบิก จ่าย และรายงา
21 มกราคม 2561
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 40,000 ขึ้นไป
เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน (รับสมัครด่วน!)
1.จัดเตรียมเอกสารทางบัญชี 2.บันทึกการรับ-จ่ายเงิน 3.กระทบยอดรายการที่ลงบัญชีกับบัญชีคุม 4.จัดเตรียมเอกสารทางภาษีอากร เพื่อยื่นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 5.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี ปฎิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์
21 มกราคม 2561
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-19,000
เจ้าหน้าที่วิชาการภาษาไทย
1. ดำเนินการจัดทำคู่มือ/หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย 2. ตรวจ/พิสูจน์ อักษร,คำผิดได้ 3. สามารถออกข้อสอบ และเฉลยข้อสอบวิชาภาษาไทยในระดับชั้นต่างๆได้ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
21 มกราคม 2561
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000 บาท ขึ้นไป
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Marketing Manager
- วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด และโปรโมทผลิตภัณฑ์เพื่อขยายฐานลูกค้า - รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการตลาดให้ประสบผลสำเร็จตามแผน - จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามกำหนด - สำรวจ วิเคราะห์ และติดตามการแข่งขันทางการตลาดเพื่อปรับปรุงการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
21 มกราคม 2561
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 40,000-60,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
- ควบคุม ดูแล บริหารพนักงานให้อยู่ภายใต้กฏระเบียบของโรงงาน - มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี ขึ้นไป - บริหารโรงงานและแผนกต่างๆภายในโรงงาน - สถานที่ปฏิบัติงานประจำที่จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด
21 มกราคม 2561
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000-40,000
ผู้จัดการภาคการขาย (ทุกภาค)
- บริหารเขตการขายในโรงเรียนตามพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ - ดูแล และให้บริการลูกค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขาย - สร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด **รับพนักงานขายในพื้นที่ ดังต่อไปนี้** 1. ผู้จัดการภาคการขาย (ภาคเหนือ) 2. ผู้จัดการภาคการขาย (ภาคกลาง) 3. ผู้จัดการภาคการขาย (ภาคอีสานบน) 4. ผู้จัดการภาคการขาย (ภาคอีสานล่าง) 5. ผู้จัดการภาคการขาย (ภาคใต้)
21 มกราคม 2561
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 5   เงินเดือน : 18,000-30,000
ผู้จัดการแผนกพัฒนาบุคลากร (HRD)
- วางแผนออกแบบและพัฒนาระบบการฝึกอบรม และดำเนินการฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรม - ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างองค์กร และเกณฑ์มาตรฐานของตำแหน่งงานแต่ละระดับ - สนับสนุนและติดต่อพัฒนาขีดความสามารถ Competency ของพนักงานแต่ละระดับเพื่อ Career Path - ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ตลอดจนควบคุมงบประมาณการฝึกอบรม - ติดตาม และพัฒนาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้ระบบ KPI
21 มกราคม 2561
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000 - 40,000 บาท
นักวิชาการสุขศึกษาและพละศึกษา
- ตรวจต้นฉบับ และ Artwork หนังสือเรียนสุขศึกษาและพละศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ - ปรับแก้ไข ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ - ประสานงานกับผู้เขียนหนังสือ ในการจัดทำหนังสือเรียน
21 มกราคม 2561
เลขานุการผู้บริหาร
1. จัดทำเอกสาร บันทึกประชุม พิมพ์งานบทความตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ติดตามงาน ประสานงาน กับหน่วยงานต่างๆ 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย *สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่จัดหวัดเชียงใหม่ได้**
21 มกราคม 2561
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 17,000-25,000 บาท
Personal Assistance (เลขานุการผู้บริหาร)
- จัดทำเอกสาร บันทึกประชุม พิมพ์งานบทความตามที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามผู้บริหารไปประชุมนอกสถานที่ - ประสานกับหน่วยงานต่าง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
21 มกราคม 2561
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000บาท - 40,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
Digital Marketing Manager
1. จัดทำและพัฒนาการตลาดออนไลน์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ และช่องทางออนไลน์ 2. วางแผนกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ 3. วิเคราะห์การตลาดออนไลน์และจัดทำแผนธุรกิจการตลาดออนไลน์ 4. คิดโครงการ วางแผนการตลาด บริการงบประมาณโครงการ 5. มีความรู้ทางด้านการทำ Digital Marketing โดยตรง เช่น SEO, Facebook, Youtube, Instagram
21 มกราคม 2561
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 40,000-50,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ผู้จัดการแผนกโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (PR Manager)
- ดำเนินการเขียนบทความ บทสัมภาษณ์ ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับสื่อมวลชน ที่เกี่ยวข้องทุกแขนง เพื่อประชาสัมพันธ์ - เขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ขององค์กร , การร่วมกิจกรรมกับองค์กรอื่นๆ , การทำ CSR เป็นต้น - สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน - ประชาสัมพันธ์ทาง Social Network ได้ - เขียนแผนประชาสัมพันธ์และวางกลยุทธืประชาสัมพันธ์
21 มกราคม 2561
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000-36,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ต้อนรับและสำนักงาน
- รับโทรศัพท์ทั้งภายนอกและภายในองค์กร - ติดต่อประสานงานกับทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร - รับเรื่องและดูแลเกี่ยวกับอาคารสำนักงาน - เบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงานตามใบเบิกอย่างเป็นระบบ - จัดซื้ออุปกรณ์ตามใบสั่งซื้อ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
21 มกราคม 2561
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 16,000 บาทขึ้นไป
เจ้าหน้าที่จัดทำเว็บไซต์ (Web Develop)
- จัดทำเว็บไซต์ - ออกแบบ Module, แถบต่างๆ ของเว็บไซต์ - เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการฝึกอบรม
21 มกราคม 2561
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000 ขึ้นไป
เจ้าหน้าที่การตลาด
- บริหารงานด้านการตลาดให้สอดคล้อง ถูกต้อง และเหมาะสม ตามแผนงานของธุรกิจที่วางไว้ - รับผิดชอบการขายและดำเนินงานด้านการตลาดให้ประสบผลสำเร็จตามแผนที่วางไว้ - จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามกำหนด
21 มกราคม 2561
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000-25,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (Web Programmer) *รับสมัครด่วน*
- เน้นพัฒนา Back-end Web Developer และการ update, maintenances ทั้งที่มีอยู่แล้วและการพัฒนาขึ้นมาใหม่ - มีความเข้าใจในโปรแกรม PHP7,HTML5,CSS3-SCSS,Bootstrap,MVC,Word press,Laravel Framework,MySQL
21 มกราคม 2561
พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ขับรถยนต์ส่วนตัว และรถตู้รับ-ส่ง ให้ผู้บริหารไปยังจุดมุ่งหมายที่ต้องการ - ดูแลบำรุง ตรวจสภาพรถยนต์เบื้องต้นได้ - มีความรู้ด้านเครื่องยนต์เบื้องต้น - ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
21 มกราคม 2561
พนักงานขายสื่อการเรียนการสอน (Education Advisor)
- บริหารเขตการขายในโรงเรียนตามพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ - ดูแล และให้บริการลูกค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขาย - สร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด - ขายสื่อการเรียนการสอน รับสมัครพื้นที่ดังต่อไปนี้-. ประจำกทม. ประจำภาคกลาง ประจำภาคอีสานบน ประจำภาคอีสานล่าง ประจำภาคเหนือ ประจำภาคใต้ ***สวัสดิการของพนักงานขายประกอบด้วย*** ค่าคอมมิชชั่น ค่าน้ำมันรถ ค่าประกันรถยนต์ ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ ค่าทางด่วน (เฉพาะพื้นที่กทม.) ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักอาศัพ (ในกรณีทำงานนอกพื้น
21 มกราคม 2561
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 6   เงินเดือน : 20,000 - 35,000 บาท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560