เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลพญาไท 2
พนักงานรับ-ส่งผู้ป่วย (รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท นวมินทร์)
-อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย -ช่วยเหลือผู้ป่วย เคลื่อนย้ายผู้ป่วย เข็นรถนั่งหรือเตียงนอนให้แก่ผู้ป่วย -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
19 พฤษภาคม 2561
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานรับโทรศัพท์ (รพ.พญาไท2)
ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ โอนสายจากภายในและภายนอก ประสานงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
19 พฤษภาคม 2561
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เภสัชกร
ให้บริการ ผลิต จัด จ่ายยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษา เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านยาแก่ผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ -ดำเนินการและ/หรือควบคุมการเบิก-จ่ายยาและวัสดุอุปกรณ์ให้มีความเพียงพอและเหมาะสม -บันทึก และรายงานเหตุการณ์ต่าง ๆในงานบริการเภสัชกรรมและในแผนก รวมถึงเสนอแนะแนวทางการแก้ไข -ให้บริการงานเภสัชกรรมคลินิก ตามโครงการที่มีการจัดตั้งภายในโรงพยาบาล
19 พฤษภาคม 2561
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
นักรังสีเทคนิค
ประเมินความเสี่ยงในการตรวจทางรังสีได้ถูกต้อง -จัดลำดับการตรวจทางงานรังสีได้ดี -ให้คำแนะนำ และผลการตรวจ ผลข้างเคียงจากการตรวจทางรังสีฯ -ตรวจ General Radiography ได้ตามมาตรฐาน -ยึดหลักจริธรรม และจรรยาบรรณในการตัดสินใจและปฏิบัติการทางงานรังสี -ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการขององค์กร -สามารถใช้เครื่องมือทางงานรังสีวิทยาได้ตามมารตฐานที่โรงพยาบาลกำหนด
19 พฤษภาคม 2561
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้ช่วยทันตแพทย์
- ดูแลรับผิดชอบเครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาทางทันตกรรมให้สะอาดปราศจากเชื้อ - ดูแลรับผิดชอบความพร้อมของเครื่องมือและวัสดุทางทันตกรรมตามประเภทของการรักษาทางทันตกรรม - ดูแลรับผิดชอบความพร้อมของน้ำยาและห้องเอ็กเรย์ - ถ่ายภาพเอ็กเรย์ฟัน ตามที่ทันตแพทย์สั่ง ล้างและจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ
19 พฤษภาคม 2561
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พยาบาลบริหารคุณภาพ
1. พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพ การวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยร่วมกำหนดระบบการนำลงสู่การปฏิบัติ ให้คำปรึกษา สนับสนุน ส่งเสริม รวมทั้งประเมินผลระบบ ฯ ของโรงพยาบาลพญาไท เพื่อให้เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพสูงสุด โดยขอบเขตของงานจะครอบคลุมงานบริหารความเสี่ยง บริหารคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 2. ติดตามความก้าวหน้าและให้คำปรึกษา สนับสนุน ส่งเสริม ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 3. ทบทวนและประเมินผลระบบคุณภาพ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบคุณภาพโรงพยาบาลพญาไท
19 พฤษภาคม 2561
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พยาบาล และ ผู้ช่วยพยาบาล Out Clinic
มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติหัตถการต่างๆทางการพยาบาล และสามารถปฏิบัติหัตถการพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง ตามที่แพทย์สั่งและตามกระบวนการมาตรฐานที่กำหนดไว้ -สามารถให้คำแนะนำ และสื่อสารกับผู้ป่วย/ผู้รับบริการในการปฏิบัติหัตถการพยาบาลในเบื้องต้น ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม -แสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหารยาตามหลัก 7R และนโยบายความปลอดภัยในการบริหารยา -สามารถปฏิบัติด้านการให้ยากับผู้ป่วย ตามวิธีการมาตรฐานที่องค์กรกำหนดได้อย่างถูกต้อง รวมถึง การเฝ้าระวังอาการข้างเ
19 พฤษภาคม 2561
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนก ER,OR,NICU รพ.พญาไท3
วางแผนร่วมกับทีมสุขภาพในการดูแลผู้ป่วย ER,OR,NICU ให้การพยาบาลและติดตามประเมินผลให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ร่วมกัน -ประเมินความเร่งด่วนของปัญหา และมีการประเมินซ้ำ พร้อมทั้งให้การพยาบาล และการตอบสนองต่อผู้ป่วยในแต่ละปัญหา เพื่อให้ได้รับการพยาบาลที่มีคุณภาพ -ตอบสนองต่อการช่วยชีวิตตามมาตรฐานวิชาชีพและระเบียบปฏิบัติ -บันทึกข้อมูลในการดูแลผู้ป่วยในเวชระเบียนได้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามนโยบายของโรงพยาบาล
19 พฤษภาคม 2561
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
UR Nurse
Review OPD Case ร่วมกับบริษัทประกัน Review ผู้่่ป่วยที่ใช้สิทธิ์ประกันรับการรักษากับทางโรงพยาบาล บันทึกและวิเคราะห์การคิดค่าหัตถการของแพทย์ วิเคราะห์ ทบทวนบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ ประสานงานด้านผู้ป่วยประกัน
19 พฤษภาคม 2561
ผู้ช่วยเภสัช ประจำ รพ.พญาไท2 และ รพ.พญาไท3
ดูแลการจัดยา /บรรจุ/ตรวจสอบยา ตามที่ได้รับมอบหมายจากเภสัชกร
19 พฤษภาคม 2561
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พยาบาลวิชาชีพ แผนกเฉพาะทาง LR, ICU, PICU, OPD
1.การประเมินสภาพผู้ป่วย 2.การวินิจฉัยทางการพยาบาล 3.การวางแผนการพยาบาล 4.การปฏิบัติการพยาบาล 5.การประเมินผล
19 พฤษภาคม 2561
Nurse Case manager
1.จัดระบบบริการของแผนกให้รองรับความต้องการของผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ 2.สามารถบริหารอัตรากำลังในส่วนงานให้พอเพียงกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด 3.สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยคำนึงถึงความจำเป็นและความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเสมอ 4.นิเทศ กำกับ ดูแล พนักงานในแผนกให้ปฏิบัติตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบ 5.ควบคุมและนำทีมพยาบาลวิชาชีพในการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงและปัญหาซับซ้อนได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
19 พฤษภาคม 2561
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้ชำนาญการบริหารคุณภาพ/ผู้จัดการบริหารคุณภาพ
1. ร่วมกับทีมบริหารคุณภาพในการประยุกต์และพัฒนาระบบคุณภาพให้เหมาะสมกับโรงพยาบาลพญาไท 2. ร่วมกับทีมผู้บริหารของโรงพยาบาล คณะกรรมการคุณภาพ ในการวางแผน นำสู่การปฏิบัติ ติดตาม ธำรงรักษาและพัฒนาระบบคุณภาพ 3. เป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำในเรื่องการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแก่ผู้บริหาร คณะกรรมการคุณภาพบุคลากรภายในและภายนอกส่วนงาน 4. ทบทวนและประเมินผลระบบ วิเคราะห์ภาพรวมผลการดำเนินการด้านคุณภาพและการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงานของโรงพยาบาลพญาไท สรุปรายงานนำเสนอและเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อการพัฒนา 5. เปร
19 พฤษภาคม 2561
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 6   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้จัดการแผนกเวชสถิติ
1.ให้รหัสโรค เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโรคและ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลรายโรค 2.รายงานผลการวิเคราะห์สถิติโรคและค่าใช้จ่ายให้ผู้บริหาร, ทีมดูแลผู้ป่วย , ทีมดูแลผู้รับบริการประเภทต่างๆ, การตลาด และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อนำผลไป วิเคราะห์ วางแผน ปรับปรุงการให้บริการและรักษาพยาบาล เช่น แนวโน้มของโรคที่มีผู้มารับบริการมาก เพื่อจัดทำมาตรฐานในการดูแล ผู้ป่วยรายโรค หรือรายการส่งเสริมการขายของฝ่ายการตลาด 3.รวบรวมสถิติผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ามารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งแรก ลงในแ
19 พฤษภาคม 2561
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พยาบาลวิชาชีพ OPD/IPD
1. รวบรวมข้อมูลภาวะสุขภาพของผู้ป่วยและผู้รับบริการ 2. นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้การวินิจฉัยการพยาบาล 3. บอกเป้าหมายที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย และผู้รับบริการ 4. กำหนดแผนการพยาบาลที่บอกให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่คาดหวัง 5. ปฏิบัติการพยาบาลตามแผนที่กำหนดไว้ 6. ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของผู้ป่วยและผู้รับบริการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
19 พฤษภาคม 2561
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 50   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้ช่วยพยาบาล
- ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน แต่ต้องอาศัยความชำนาญและระมัดระวังมากขึ้นแก่ผู้รับบริการตามที่ได้รับมอบหมายและ ภายใต้การนิเทศจากพยาบาลวิชาชีพ - บันทึกข้อมูลการพยาบาลและร่วมดูแลความสะอาด ความรับผิดชอบของเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย - สังเกตอาการและสิ่งผิดปกติของผู้รับบริการ รายงานแก่หัวหน้าเวร และร่วมในการส่งเวร
19 พฤษภาคม 2561
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 50   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
- ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน แก่ผู้รับบริการภายใต้การควบคุมกำกับของพยาบาลวิชาชีพ - บันทึกข้อมูลทางการพยาบาลที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องสมบูรณ์ ตรวจสอบ สังเกตอาการ หรือสิ่งผิดปกติ และ รายงานพยาบาลหรือ ผู้เกี่ยวข้องทราบทันที
19 พฤษภาคม 2561
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 60   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 25 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560