เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลพญาไท 2
เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (รพ.เปาโล สมุทรปราการ)
รับผิดชอบงานด้านการจัดกิจกรรม, งานสวัสดิการพนักงาน
14 กุมภาพันธ์ 2561
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานรับ-ส่งผู้ป่วย (รพ.พญาไท นวมินทร์)
-อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย -ช่วยเหลือผู้ป่วย เคลื่อนย้ายผู้ป่วย เข็นรถนั่งหรือเตียงนอนให้แก่ผู้ป่วย -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
16 กุมภาพันธ์ 2561
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานรับโทรศัพท์ (รพ.พญาไท 1,รพ.พญาไท2)
ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ โอนสายจากภายในและภายนอก ประสานงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
16 กุมภาพันธ์ 2561
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เภสัชกร
ให้บริการ ผลิต จัด จ่ายยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษา เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านยาแก่ผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ -ดำเนินการและ/หรือควบคุมการเบิก-จ่ายยาและวัสดุอุปกรณ์ให้มีความเพียงพอและเหมาะสม -บันทึก และรายงานเหตุการณ์ต่าง ๆในงานบริการเภสัชกรรมและในแผนก รวมถึงเสนอแนะแนวทางการแก้ไข -ให้บริการงานเภสัชกรรมคลินิก ตามโครงการที่มีการจัดตั้งภายในโรงพยาบาล
16 กุมภาพันธ์ 2561
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
นักรังสีเทคนิค
ประเมินความเสี่ยงในการตรวจทางรังสีได้ถูกต้อง -จัดลำดับการตรวจทางงานรังสีได้ดี -ให้คำแนะนำ และผลการตรวจ ผลข้างเคียงจากการตรวจทางรังสีฯ -ตรวจ General Radiography ได้ตามมาตรฐาน -ยึดหลักจริธรรม และจรรยาบรรณในการตัดสินใจและปฏิบัติการทางงานรังสี -ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการขององค์กร -สามารถใช้เครื่องมือทางงานรังสีวิทยาได้ตามมารตฐานที่โรงพยาบาลกำหนด
16 กุมภาพันธ์ 2561
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้ช่วยทันตแพทย์
- ดูแลรับผิดชอบเครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาทางทันตกรรมให้สะอาดปราศจากเชื้อ - ดูแลรับผิดชอบความพร้อมของเครื่องมือและวัสดุทางทันตกรรมตามประเภทของการรักษาทางทันตกรรม - ดูแลรับผิดชอบความพร้อมของน้ำยาและห้องเอ็กเรย์ - ถ่ายภาพเอ็กเรย์ฟัน ตามที่ทันตแพทย์สั่ง ล้างและจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ
16 กุมภาพันธ์ 2561
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พยาบาลบริหารคุณภาพ
1. พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพ การวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยร่วมกำหนดระบบการนำลงสู่การปฏิบัติ ให้คำปรึกษา สนับสนุน ส่งเสริม รวมทั้งประเมินผลระบบ ฯ ของโรงพยาบาลพญาไท เพื่อให้เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพสูงสุด โดยขอบเขตของงานจะครอบคลุมงานบริหารความเสี่ยง บริหารคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 2. ติดตามความก้าวหน้าและให้คำปรึกษา สนับสนุน ส่งเสริม ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 3. ทบทวนและประเมินผลระบบคุณภาพ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบคุณภาพโรงพยาบาลพญาไท
16 กุมภาพันธ์ 2561
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พยาบาล และ ผู้ช่วยพยาบาล Out Clinic
มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติหัตถการต่างๆทางการพยาบาล และสามารถปฏิบัติหัตถการพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง ตามที่แพทย์สั่งและตามกระบวนการมาตรฐานที่กำหนดไว้ -สามารถให้คำแนะนำ และสื่อสารกับผู้ป่วย/ผู้รับบริการในการปฏิบัติหัตถการพยาบาลในเบื้องต้น ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม -แสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหารยาตามหลัก 7R และนโยบายความปลอดภัยในการบริหารยา -สามารถปฏิบัติด้านการให้ยากับผู้ป่วย ตามวิธีการมาตรฐานที่องค์กรกำหนดได้อย่างถูกต้อง รวมถึง การเฝ้าระวังอาการข้างเ
16 กุมภาพันธ์ 2561
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนก ER,OR,NICU รพ.พญาไท3
วางแผนร่วมกับทีมสุขภาพในการดูแลผู้ป่วย ER,OR,NICU ให้การพยาบาลและติดตามประเมินผลให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ร่วมกัน -ประเมินความเร่งด่วนของปัญหา และมีการประเมินซ้ำ พร้อมทั้งให้การพยาบาล และการตอบสนองต่อผู้ป่วยในแต่ละปัญหา เพื่อให้ได้รับการพยาบาลที่มีคุณภาพ -ตอบสนองต่อการช่วยชีวิตตามมาตรฐานวิชาชีพและระเบียบปฏิบัติ -บันทึกข้อมูลในการดูแลผู้ป่วยในเวชระเบียนได้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามนโยบายของโรงพยาบาล
16 กุมภาพันธ์ 2561
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
UR Nurse
Review OPD Case ร่วมกับบริษัทประกัน Review ผู้่่ป่วยที่ใช้สิทธิ์ประกันรับการรักษากับทางโรงพยาบาล บันทึกและวิเคราะห์การคิดค่าหัตถการของแพทย์ วิเคราะห์ ทบทวนบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ ประสานงานด้านผู้ป่วยประกัน
16 กุมภาพันธ์ 2561
เจ้าหน้าที่ขายโปรแกรมตรวจสุขภาพ (เปาโลรังสิต)
นำเสนอขายโปรแกรมตรวจสุขภาพกับหน่วยงานต่างๆ, ดูแลรักษาฐานลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ตามเป้าหมาย
16 กุมภาพันธ์ 2561
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในโรงพยาบาลตามจุดที่ได้รับมอบหมาย
16 กุมภาพันธ์ 2561
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ช่วยเภสัช ประจำ รพ.พญาไท2 และ รพ.พญาไท3
ดูแลการจัดยา /บรรจุ/ตรวจสอบยา ตามที่ได้รับมอบหมายจากเภสัชกร
16 กุมภาพันธ์ 2561
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
หัวหน้าหน่วยโภชนบำบัด
-วางแผนและจัดทำมาตรฐานของงานด้านโภชนบำบัด -กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านโภชนบำบัด และระบบมาตรฐานคุณภาพของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง เช่น HA , JCI -ประเมินภาวะโภชนาการ คำนวนและกำหนดปริมาณสารอาหาร ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ และวางแผนรักษาร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
16 กุมภาพันธ์ 2561
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พยาบาลวิชาชีพ แผนกเฉพาะทาง LR, ICU, PICU, OPD
1.การประเมินสภาพผู้ป่วย 2.การวินิจฉัยทางการพยาบาล 3.การวางแผนการพยาบาล 4.การปฏิบัติการพยาบาล 5.การประเมินผล
16 กุมภาพันธ์ 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 24 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560