เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด
Sales Executive 
-รับผิดชอบเป้าการขายของบริษัทตามที่ได้รับผิดชอบ -รักษาฐานลูกค้ารายเดิม -หาลูกค้ารายใหม่ -บันทึกรายงานการออกพบค้าในระบบ CRM -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
14 ธันวาคม 2560
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : 20,000-30,000
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสรรหา
รายละเอียดของงาน - วางแผนในการดำเนินการสรรหาว่าจ้างพนักงานให้มีประสิทธิภาพ - คัดเลือกผู้สมัครและสัมภาษณ์งานเบื้องต้นก่อนส่งต้นสังกัด - วางแผนและดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานและเป็นวิทยากรหลักสูตรปฐมนิเทศ
14 ธันวาคม 2560
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
รายละเอียดของงาน - ติดต่อประสานงานด้านการจัดซื้อวัสดุผลิตสื่อโฆษณานอกบ้านกับผู้ขาย - งานด้านต้นทุนราคาการจัดซื้อวัตถุดิบ (Purchasing material costs & prices)  - งานด้านผลิตภัณฑ์และคุณภาพของวัตถุดิบ (Products & Quality)  - หน้าที่และโครงสร้างหน่วยงานทางด้านจัดซื้อ (Purchasing Organization)
14 ธันวาคม 2560
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 20,000-40,000
เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
- รับผิดชอบการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีการเงิน - ผิดชอบในการรับจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี - รับผิดชอบในการจัดค่าใช้จ่าย และออกใบวางบิล จากโปรแกรม - รับผิดชอบในการหักการออกใบหัก ณ ที่จ่าย ใบกํากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยภายนอกและภายในบริษัท
14 ธันวาคม 2560
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15,000-20,000
สมุห์บัญชี
- ควบคุมและตรวจสอบการจัดทําบัญชีเฉพาะด้านที่รับผิดชอบ อาทิ บัญชีต้นทุน บัญชีลูกหนี้บัญชีเงินสด ฯลฯ ให้เป็นไปตามระบบงานบัญชีที่วางไว้ - ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี - จัดทําและดูแล/ตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง - จัดทําบการเงิน งบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่าง ๆ นําเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อรายงาน ฐานะ ทางการเงินของบริษัท - จัดทํารายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชานําส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง - จัดทํารายละเอียดประกอบงบการเงิน น
14 ธันวาคม 2560
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 3   เงินเดือน : 25,000-40,000
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ และสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดําเนินงานของบริษัท - ดูแลกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง และควบคุมดูแลการจัดซื้อสินค้าในประเทศ กับซัพพายเออร์ - เปรียบเทียบราคา และจัดหาแหล่งสินค้าใหม่ - เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคา คุณลักษณะของสินค้าที่เหมาะสม
14 ธันวาคม 2560
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-30,000
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
-ควบคุมและบริหารจัดการคลังสินค้าตามระบบ FIFO -วางแผนและบริหารจัดการคลังสินค้า -กำหนดมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน -บริหารจัดการทั่วไป -ติดต่อปประสานงานกับหน่วงานที่เกี่ยวข้อง
14 ธันวาคม 2560
ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง
- ควบคุมและบริหารจัดการงานด้านคลังสินค้าตามระบบ FIFO - ควบคุมการทํางานและบริหารจัดการงานด้านคลังสินค้าอย่างเหมาะสม - ดูแลและตรวจเซ็คสต๊อกสินค้าและการจัดคลังสินค้า - ควบคุมการรับการจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
14 ธันวาคม 2560
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 4   เงินเดือน : 16,000-25,000
Sales Executive
- บริหารการขายทำยอดได้ให้ได้ตามเป้าหมาย - ดูแลฐานลูกค้าเก่า - ออกพบลูกค้า หาลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่อง - เป็นที่ปรึกษาและแนะนํา แก้ไขปัญหาให้กับผู้บริหารการขายใหม่ - จัดทํารายการออกพบลูกค้า - ศึกษาข้อมูลด้านการตลาดและคู่แข่งอย่างสมํ่าเสมอ
14 ธันวาคม 2560
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 10   เงินเดือน : 15,000-30,000
Account Executive (AE)
- บริหารการขายทำยอดให้ได้ตามเป้าหมาย - เปิดบิลขาย ประสานงานขายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
14 ธันวาคม 2560
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 6   เงินเดือน : 15,000-25,000
Sale Coordinator
- รับ Order จากฝ่ายประสานงานขาย เพื่อเปิดบิลขาย - คีย์ Order เพื่อเปิดใบหยิบให้ฝ่ายคลังสินค้า - ประสานงานด้านการจัดส่ง ให้ลูกค้าได้รับทราบข้อมูลการจัดสั่งภายในเวลาที่กําหนด - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
14 ธันวาคม 2560
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15,000-20,000
ช่างเทคนิค บริการหลังการขาย
รับผิดชอบด้านการดูแลบํารุง รักษาครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ค เครื่อง CNC และเครื่อง LASER หรือเครื่อง Printer ใน บริษัท - ติดตั้ง และ บริการหลังการขาย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
14 ธันวาคม 2560
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : 25,000-30,000
กราฟฟิค (Graphic Design)
- ออกแบบกราฟฟิคต่างๆโปรเจคท์ต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ - ออกแบบงานเกี่ยวกับ สินค้าและออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ - ออกแบบชิ้นงานต่างๆตามที่ทีม และทีม Business ต้องการรับผิดชอบการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
14 ธันวาคม 2560
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000-30,000
Shipping
-ทำหน้าที่ด้านพิธีการเอกสารผ่านธนาคาร พิธีการศุลกากร และบริษัทเรือเดินทะเล หรือบริษัทขนส่งทางเครื่องบิน -ประสานงานนำสินค้าออกจากท่าเรือ/ขนส่งทางเครื่องบิน -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
14 ธันวาคม 2560
เจ้าหน้าที่ QC
- ตรวจประเมินคุณภาพกระบวนการผลิต - บริหารจัดการด้านการตรวจประเมินภายในให้มีประสิทธิภาพ - รับและตอบข้อเรียกร้องด้านคุณภาพจากลูกค้า - ปฏิบัติการตรวจสอบประเมินภายในด้านคุณภาพ - ปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
14 ธันวาคม 2560
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000-30,000
Sales Executive (ภูเก็ต)
-รับผิดชอบเป้าการขายของบริษัทตามที่ได้รับผิดชอบ -รักษาฐานลูกค้ารายเดิม -หาลูกค้ารายใหม่ -บันทึกรายงานการออกพบค้าในระบบ CRM -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
14 ธันวาคม 2560
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 15,000-30,000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560