เข้าระบบผู้สมัครงาน
พยาบาลวิชาชีพ OPD (BP)
ให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกศูนย์หัวใจ และช่วยแพทย์ทำหัตถการ เช่น Echo, EST, Holter
16 มีนาคม 2561
บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พยาบาลวิชาชีพ OPD (PCH)
- ให้การดูแลผู้ป่วย และรับผิดชอบปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ - รับผิดชอบงานด้านการให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ และการดูแลด้านงานเอกสารต่างๆที่ผู้รับบริการ รวมถึงเอกสารการใช้สิทธิเบิกจ่ายต่างๆของผู้รับบริการให้ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
16 มีนาคม 2561
บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 4   เงินเดือน : พิจารณาตามความสามารถ และประสบการณ์
พยาบาลวิชาชีพ CCU (BP)
- ให้การดูแลผู้ป่วย และรับผิดชอบปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ - รับผิดชอบงานด้านการให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ เรื่องเข้าพักเป็นผู้ป่วยใน และการดูแลด้านงานเอกสารต่างๆที่ผู้รับบริการเข้ารับบริการเป็นผู้ป่วยใน รวมถึงเอกสารการใช้สิทธิเบิกจ่ายต่างๆของผู้รับบริการให้ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน - รับผิดชอบในเรื่องการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการเข้ารับเป็นผู้ป่วยในการรักษา/ การเข้าพักเป็นผู้ป่วยในร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ให้ถูกต้อง และเหมาะสม - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
16 มีนาคม 2561
บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : พิจารณาตามความสามารถ และประสบการณ์
เจ้าหน้าที่งานบุคคล ด่วน!!
1.งานวางแผนกำลังคน / กลยุทธ์ / การบริหารบุคคล โดยการวิเคราะห์อัตรากำลัง ความต้องการกำลังคนแต่ละแผนก 2.งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่ 3.งานพัฒนาบุคลากร งานวางแผนและจัดการฝึกอบรมให้พนักงาน 4.งานเกี่ยวกับการจัดทำเงินเดือนของพนักงาน, งานด้านสวัสดิการของพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ และอื่น ๆ 5.งานเกี่ยวกับการออกแบบและรวบรวมข้อมูลการประเมินผลพนักงาน ได้แก่ แบบประเมินประจำปี ประเมิน KPI ประเมินผลงานแต่ละแผนก 6.งานจัดเตรียมควา
16 มีนาคม 2561
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ CCU (BP) ด่วน!!!
- ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย และรับผิดชอบหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าเวร - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
16 มีนาคม 2561
บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พยาบาลศูนย์ประสาน (PLG)
- รับผิดชอบดูแลประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และผู้ป่วยในการส่งตัวผู้ป่วย - ตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ป่วยที่มารับบริการ - รับผิดชอบงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
16 มีนาคม 2561
บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
จังหวัด พัทลุง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พยาบาลวิชาชีพ OPD (PLG)
- ดูแลช่วยเหลือแพทย์ทำหัตการ Non Invasive - ลงทะเบียนผู้ป่วย - รับนัดหมาย - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
16 มีนาคม 2561
บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
จังหวัด พัทลุง
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พยาบาลวิชาชีพ CCU (PLG)
- ให้การดูแลผู้ป่วย และรับผิดชอบปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ - รับผิดชอบงานด้านการให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ เรื่องเข้าพักเป็นผู้ป่วยใน และการดูแลด้านงานเอกสารต่างๆที่ผู้รับบริการเข้ารับบริการเป็นผู้ป่วยใน รวมถึงเอกสารการใช้สิทธิเบิกจ่ายต่างๆของผู้รับบริการให้ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน - รับผิดชอบในเรื่องการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการเข้ารับเป็นผู้ป่วยในการรักษา/ การเข้าพักเป็นผู้ป่วยในร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ให้ถูกต้อง และเหมาะสม - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
16 มีนาคม 2561
บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
จังหวัด พัทลุง
อัตรา : 6   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พยาบาลวิชาชีพ Cath Lab (PLG)
RN In charge ปฏิบัติงานในฐานะผู้ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ในเวรเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ทำหน้าที่ในการวางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมายงาน ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน บันทึกและรายงานเหตุการณ์ผิดปกติให้หัวหน้าแผนกรับทราบ ทำหน้าที่ช่วยเหลือในงานของเจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่ง บริหารจัดอัตรากำลังในแต่ละเวรให้เหมาะสม RN Scrub ทำหน้าที่เตรียมความพร้อมก่อนการให้บริการผู้ป่วยที่มาทำหัตถการในแผนก ได้แก่ การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ การเตรียม Set เครื่องมือ อุปกรณ์ Set ผ้า Sterile ต่างๆ ที่ใช้ในการทำ
16 มีนาคม 2561
บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
จังหวัด พังงา
อัตรา : 6   เงินเดือน : พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (PLG)
- ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย และรับผิดชอบหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าเวร - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
16 มีนาคม 2561
บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
จังหวัด พัทลุง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
เจ้าหน้าที่พัสดุ (BP)
จัดซื้อ จัดจ่ายยา-เวชภัณฑ์ ควบคุมการเบิกจ่าย ยา-เวชภัณฑ์ จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
16 มีนาคม 2561
บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน ด่วนมาก!!
1. กำหนดนโยบาย และแผนงานของฝ่ายบัญชีและการเงิน ตลอดจนการวางกลยุทธ์การปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท 2. ควบคุมและตรวจสอบการทำบัญชีประเภทต่าง ๆ ของบริษัทตั้งแต่เริ่มบันทึกบัญชีจนกระทั่งถึงการปิดบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของบริษัท 3. ควบคุมและตรวจสอบรายการบัญชี เอกสารประกอบรายการบัญชี การปิดงบการเงิน และการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร พร้อมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล 4. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำข้อมูลงบการเงินรายไตรมาสสำหรับการจัดทำ
16 มีนาคม 2561
บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี
1. จัดทำรายการบัญชีบัญชี เอกสารประกอบรายการ ปิดบัญชีของบริษัท รายเดือน รายไตรมาส และรายปี ให้ถูกต้องและตามกำหนดเวลา ควบคุมและตรวจสอบจัดทำรายการบัญชี เอกสารประกอบรายการบัญชี ปิดงบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน เพื่อนำเสนอต่อผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน พร้อมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล 2. จัดทำและให้คำแนะนำการจัดทำงบประมาณของฝ่ายต่าง ๆ เปรียบเทียบข้อมูลจริงกับงบประมาณรายเดือนและวิเคราะห์ถึงสาเหตุความต่าง 3. ดูแลการรับเงินและการเบิก – จ่ายเงินทุกประเภท 4. จัดทำเอกสารชุดจ่ายและเงินสดย่อย
16 มีนาคม 2561
บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
หัวหน้างานการเงิน ด่วนมาก!!
1.วางแผนการเงินของบริษัทฯ ให้เกิดสภาพคล่องด้านการเงิน และเหมาะสมต่อการดำเนินงานของบริษัท 2.กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนกการเงิน 3.ควบคุมการรับเงินสดและเช็ค โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จ พร้อมทั้งลงบันทึกรายการรับและการนำฝากธนาคาร 4.ควบคุมการจ่ายเงินสดและเช็ค โดยตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ 5.วางแผนการใช้เงินสดย่อยสำนักงาน โดยตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินให้ เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ 6.วางแผนการเบิกจ่ายเงิน โดยตรวจสอบเงื่อนไข ระยะเวลา เครดิตที่
16 มีนาคม 2561
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ Ward (BP) ด่วน!!!
- ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย และรับผิดชอบหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าเวร - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
16 มีนาคม 2561
บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พยาบาลวิชาชีพ Ward (BP) ด่วน!!!
ดูแลผู้ป่วยหัวใจ ตั้งแต่รับใหม่ ดูแลหลังการทำหัตถการ และ Discharg
16 มีนาคม 2561
บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง Cardio Cath Lab (BP)
RN In charge ปฏิบัติงานในฐานะผู้ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ในเวรเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ทำหน้าที่ในการวางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมายงาน ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน บันทึกและรายงานเหตุการณ์ผิดปกติให้หัวหน้าแผนกรับทราบ ทำหน้าที่ช่วยเหลือในงานของเจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่ง บริหารจัดอัตรากำลังในแต่ละเวรให้เหมาะสม RN Scrub ทำหน้าที่เตรียมความพร้อมก่อนการให้บริการผู้ป่วยที่มาทำหัตถการในแผนก ได้แก่ การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ การเตรียม Set เครื่องมือ อุปกรณ์ Set ผ้า Sterile ต่างๆ ที่ใช้ในการทำ
16 มีนาคม 2561
บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชี (PLG)
จัดทำบัญชี, สรุปงบการเงินประจำเดือน จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน นำส่งภาษี และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 มีนาคม 2561
บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
จังหวัด พัทลุง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Heart Technician (นักเทคโนโลยีหัวใจ และหลอดเลือด) (PLG)
Heart Technician Monitor: ปฏิบัติหน้าที่ประจำเครื่อง Hemodynamics ขณะทำหัตการคอยติดตามระบบการไหลเวียนเลือด ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวัด การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับ ข้อมูลการรักษา การใช้อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ต่างๆ ขณะทำหัตการ การรายงานแพทย์เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น การช่วยแพทย์ปรับค่า X-ray ขณะทำหัตถการ, การช่วยแพทย์วัดขนาดการตีบตันของหลอดเลือดหัวใจ ทำหน้าที่ส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังเครื่อง Report ผลการตรวจรักษาและช่วยแพทย์ Report ผลการตรวจรักษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย Heart Tech
16 มีนาคม 2561
บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
จังหวัด พัทลุง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บุคคล (PLG)
1.งานวางแผนกำลังคน / กลยุทธ์ / การบริหารบุคคล โดยการวิเคราะห์อัตรากำลัง ความต้องการกำลังคนแต่ละแผนก 2.งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่ 3.งานพัฒนาบุคลากร งานวางแผนและจัดการฝึกอบรมให้พนักงาน 4.งานเกี่ยวกับการจัดทำเงินเดือนของพนักงาน, งานด้านสวัสดิการของพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ และอื่น ๆ 5.งานเกี่ยวกับการออกแบบและรวบรวมข้อมูลการประเมินผลพนักงาน ได้แก่ แบบประเมินประจำปี ประเมิน KPI ประเมินผลงานแต่ละแผนก 6.งานจัดเตรียมควา
16 มีนาคม 2561
บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด
จังหวัด พังงา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 25 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560