เข้าระบบผู้สมัครงาน
วิศวกรโยธา
-รับผิดชอบงานควบคุมการก่อสร้าง การปฏิบัติงานโครงการ -ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาที่หน้างาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเเผนกำหนดการ -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ -ควบคุมระบบงานให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม -จัดทำรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการ -ทำการสำรวจสภาพพื้นที่หน้างานกก่อสร้าง เเละสำรวจรายละเอียดเบื้องต้นเพื่อนำไปศึกษา
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
โฟร์เเมน ด่วน!!!
- ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกร หรือ ผู้บังคับบัญชา - งานติดตั้งระบบ ทดสอบระบบ เเละตรวจสอบความถูกต้องของงานตามเเบบที่กำหนด - ดูเเลบำรุงรักษาระบบ - ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตู้คอนโทรน - มีความรู้เรื่องมอเตอร์ชนิดต่างๆ - เสนอรายงานการปฏิบัติงาน - สามารถออกต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
IT Support สังกัดบริษัท Ditto (Thailand) Public Company Limited
- ดูเเลเเก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ให้คำเเนะนำผู้ใช้งาน ด้านซอฟท์เเวร์ เเละ ฮาร์ดเเวร์ - สร้างเเละออกเเบบเเก้ไขโปรเเกรม - สามารถเขียนดปรเเกรม VB,.net ,C# - มีความรู้เเละเข้าใจฐานข้อมูล - งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Sales Executive ด่วน!! สังกัดบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ ในงานบริการด้านจัดหาสินค้าเเละเทคโนโลยีต่างๆ
20 กุมภาพันธ์ 2561
วิศวกรไฟฟ้า
ออกเเบบ, ติดตั้ง , ควบคุมงานด้านระบบควบคุมอัตโนมัติเเละงานโครงการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่การเงิน ด่วน!!
- รับวางบิล / จ่ายเช็ค - รวบรวมเอกสารที่รับวางบิล จัดส่งให้ฝ่ายบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้อ งของเอกสาร เพื่อเตรียมเสนอทำเช็คจ่าย - Print Statement / พิมพ์เช็ค / สำเนาเช็ค /จัดทำเอกสารเบิกจ่ายของฝ่ายการเงิน - จัดทำใบนำฝากเงินสด / เช็คเข้าบัญชีธนาคาร - รวบรวมเอกสารรับ / จ่ายเงินฉบับสมบูรณ์นำส่งฝ่ายบัญชี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1    เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร
งานสรรหาเเละคัดเลือก - หาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาเเละเเหล่งงาน - ประสานงานการลงโฆษณากับสื่อเสนอผู้บังคับบัญชา - รวบรวมใบสมัครงานจากช่องทางต่างๆ - คัดเลือกใบสมัคร - ประสานงานการคัดเลือกกับผู้สมัคร -จัดเตรียมสถานที่เเละเอกสารการคัดเลือกในการสัมภาษณ์ -รวบรวมเเละตรวจสอบเอกสารของพนักงานใหม่ -จัดเตรียม / ดำเนินการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ -จัดทำ / ติดตามเอกสารการประเมินผลพนักงานทดลองงาน งานด้านบริหารจัดการทรัพย์สิน - การดำเนินการบันททึกรายการรับคืน - คืน โอนย้าย ทรัพย์สิน - การตร
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานสเเกนเอกสาร / Temp Staff (หลายอัตรา) สังกัดบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- สเเกนเอกสารเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ - สรุปรายงานการทำงานประจำวัน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - สามารถใช้โปรเเกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 10   เงินเดือน : พนักงานรายวันเฉลี่ยวันละ 310+ค่าคอม
หัวหน้าพนักงานสเเกนเอกสาร / Temp Staff ด่วน!! สังกัดบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบ - สรุปรายงานการทำงานประจำวัน - สามารถติดต่อประสานงานได้ทั้งภายในเเละภายนอกองค์กร - สามารถใช้คอมพิวเตอร์เเละโปรเเกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี -สามารถทำงานล่วงเวลา เเละวันเสาร์ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ธุรการ / Admin ด่วน!!
- จัดทำเอกสารต่างๆภายในเเละภายนอกองค์กร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างซ่อมบำรุงอาคาร ด่วน!!
งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - ดูเเลรักษาอาคารสำนักงานเเละเครื่องดื่มต่าง ๆ ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ เเละพร้อมใช้งาน - ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ประปา เเอร์ ให้ใช้งานได้ตามปกติอยู่เสมอ งานซ่อมบำรุง - ดำเนินการซ่อมบำรุง เมื่อไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ - จัดทำรายงานผลเเละข้อมูลการซ่อม พร้อมข้อเสนอเเนะต่างๆในใบรายงานช่าง - เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะตามแผนงานของบริษัท - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Business Services Executive / พนักงานเเสกนเอกสาร ด่วน!!
- เเสกนเอกสารเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ - สรุปรายงานการทำงานประจำวัน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - สามารถเดินทางไปทำงานที่ SCB ชิดลมได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
20 กุมภาพันธ์ 2561
Support Sales ด่วน!! สังกัดบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1. สนับสนุนงานขาย - หาลูกค้ารายใหม่เเละจัดทำฐานข้อมูล 2. เพื่อรวบรวมเอกสารด้านงานขาย - จัดเอกสารด้านการขายเเละจัดเก็บข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนเเละเป็นระบบระเบียบ 3. เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยงข้องกับงานขาย 4. จัดทำงาน โฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 5. จัดทำรายงานสรุป บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขายทั้งหมด
20 กุมภาพันธ์ 2561
พนักงานคีย์ข้อมูล (หลายอัตรา) / Data Entry ด่วน!! สังกัดบริษัทดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล หรือ คีย์ข้อมูล Data Entry เข้าระบบคอมพิวเตอร์
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 10   เงินเดือน : พนักงานรายวันเฉลี่ยวันละ 310+ค่าคอม
พนักงานสเเกนเอกสาร / Temp Staff (หลายอัตรา) สังกัดบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- สเเกนเอกสารเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ - สรุปรายงานการทำงานประจำวัน ง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - สมารถใช้โปรเเกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางซื่อ
อัตรา : 10   เงินเดือน : พนักงานรายวันเฉลี่ยวันละ 310+ค่าคอม
พนักงานสเเกนเอกสาร / Temp Staff (หลายอัตรา) สังกัดบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- สเเกนเอกสารเข้่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ - สรุปรายงานการทำงานประจำวัน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -สามารถใช้โปรเเกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 100   เงินเดือน : พนักงานรายวันเฉลี่ยวันละ 310+ บาท
พนักงานสเเกนเอกสาร / Temp Staff (หลายอัตรา) สังกัดบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- สเเกนเอกสารเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ - สรุปรายงานการทำงานประจำวัน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา - สามารถใช้โปรเเกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 10   เงินเดือน : พนักงานรายวันเฉลี่ยวันละ 310+ บาท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 18 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560