เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
Sales Representative / Sales Engineers
• อายุไม่เกิน 35 ปี • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ รังสีเทคนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีความรู้ด้านอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ด้าน IT หรือระบบในโรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • มีทักษะด้านการอ่านและเข้าใจเอกสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้หรือประจำตามภูมิภาคได้
19 ตุลาคม 2561
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่การเงิน
- ลงรายการรับ - จ่าย ประจำวันต่างๆตามเอกสารใบสำคัญจ่าย - Clear เอกสารการจ่ายเงินต่างๆ - ทำรายการบันทึกเงินสดย่อยสำรองจ่าย - ตรวจสอบเอกสารการรับ จ่ายประจำวัน(บิลต่างๆ) - กระทบยอดเงินสด - เงินในธนาคารประจำวัน - ทำรายงานยอดเพื่อใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร - ทำเช็คจ่าย Supplier และค่าใช้จ่ายประจำวันของบริษัท - ปิดยอดรับ - ยอดจ่าย
19 ตุลาคม 2561
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Programmer
• เพศชาย/หญิง • อายุไม่เกิน 35 ปี • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • ความสามารถ Programming : Vb.net ,C#.Net อย่างน้อง 1 อย่างขึ้นไป หากเป็น PHP , XML , JavaScript , CSS , HTML5 , JSON , AJAX , jQuery , Crystal Report จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
20 ตุลาคม 2561
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ITSupport / Help Desk
- ดูแลรับผิดชอบ จัดการ แก้ไข ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - ดูแลระบบ Mail , Windows Server และด้าน Network
19 ตุลาคม 2561
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่บัญชี
- ออกใบสำคัญจ่าย และเช็คประจำรอบ - ตรวจสอบการออกใบวางบิล+ใบเสร็จรับเงิน - จัดทำภาษีหัก ณ.ที่จ่ายประจำเดือน - หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
19 ตุลาคม 2561
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Stock Controler
- ตรวจสอบจำนวนสินค้า ขาเข้า / ออก และสินค้าคงเหลือให้ครบตามจำนวน
19 ตุลาคม 2561
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ขับรถประจำตำแหน่งผู้บริหารชาวไทย - ตรวจเช็คและดูแลรถยนต์ - งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
19 ตุลาคม 2561
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Import Officer / เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
•ติดต่อสื่อสารกับผู้ขายต่างประเทศ •สั่งสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ •จัดเตรียมเอกสารนำเข้ารวมทั้งใบอนุญาตต่างๆ สำหรับดำเนินพิธีการศุลกากร
20 ตุลาคม 2561
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Godown Staff (Driver) / พนักงานขับรถส่งของ (ประจำโรงงานราษฎร์นิยม จ.นนทบุรี)
•ขับรถยนต์ส่งของให้กับลูกค้าทั้งในกรุงเทพ – ต่างจังหวัด •ขับรภพยาบาลส่งให้กับลูกค้าทั้งในกรุงเทพ – ต่างจังหวัด •ขับรถตู้รับส่งพนักงาน •ขับรถ X-Ray เพื่อบริการลูกค้าทั้งมนกรุงเทพ – ต่างจังหวัด •ดูแลรถประเภทต่างๆของบริษัท ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
19 ตุลาคม 2561
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Senior Legal Affairs / เจ้าหน้าที่กฏหมายอาวุโส
•จัดทำนิติกรรมสัญญาทางธุรกิจ •ดำเนินการจดทะเบียนขอใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท เช่น ขอนุญาต นำเข้าเครื่องมือแพทย์ ฯ •ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ •ดำเนินการเกี่ยวกับด้านกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า จดทะเบียนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น •ดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการด้านศุลกากร •ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและภาษีอากร
19 ตุลาคม 2561
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Service Engineer
- รับใบสั่งงานจาก Supervisor - ดำเนินการตรวจเช็คเครื่องในบริษัทและนอกบริษัท - เขียนใบเสนอราคาของเครื่องที่ทำการตรวจเช็คหรือลูกค้าสั่งซื้ออะไหล่ส่งให้ Supervisor - ส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า
19 ตุลาคม 2561
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Network Engineer
• สามารถออกแบบระบบ • มีประสพการณ์ด้านการติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค • สามารถใช้อุปกรณ์เครือข่าย มาตรฐาน และโปรโตคอลต่างๆที่ใช้ในปัจจุบัน
19 ตุลาคม 2561
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Mechatronice Engineer
• ประสพการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ด้านการเขียนแบบ การถอดแบบด้วย Solid works, AutoCAD • หากมีประสพการณ์ด้าน Programmer จะพิจารณาเป็นพิเศษ • เขียนแบบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ • สามารถทำ Drawing สำหรับ Part , Assembly , ถอดแบบและออกแบบ View และ Bom ในเอกสารได้ • พัฒนาโปรแกรมการส่งข้อมูลผ่าน Serial Port, TCP/ IP , การพัฒนาด้วยชุดคำสั่ง API และชุด SDK
19 ตุลาคม 2561
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Prototype Engineer ประจำโรงงานราษฎร์นิยม จ.นนทบุรี
• วางแผนการทำงานในส่วนที่ได้รับมอบหมาย และควบคุมให้งานที่ได้รับมอบหมาย • ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงาน R&D และ Production และหน่วยงานอื่นๆท เกี่ยวข้อง • สามารถเข้าใจและควบคุมค่า Tolerance ของแต่ละ Part ใน Assembly ได้
19 ตุลาคม 2561
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Assistant Prototype Engineer ประจำโรงงานราษฎร์นิยม จ.นนทบุรี
• ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ในส่วนของงานต่างๆของแผนกที่ได้รับมอบหมาย รถ X-Ray , Ambulance • สามารถใช้ความรู้ทางเครื่องกล และยานยต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้เป็นอย่างดี • สามารถเขียนแบบ หรืออ่านแบบได้ดี • มีความรู้เรื่องการผลิตชิ้นงาน และมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการต่างๆในสายการผลิต
19 ตุลาคม 2561
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ธุรการ(ประจำสาขา ปิ่นเกล้า , โรงงานราษฎ์นิยม นนทบุรี)
- งานธุรการพิมพ์เอกสาร - ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - รับโทรศัพท์ลูกค้า
19 ตุลาคม 2561
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Sales Representative
• สาธิตและนำเสนอสินค้าให้แก่แพทย์ พยาบาล รวมถึงแผนกจัดซื้อในโรงพยาบาลและสถาบันการแพทย์ • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเก่าและสร้างฐานลูกค้าใหม่ • ส่งสินค้า ติดตามเอกสารและการเก็บเงิน • เดินทางไปแต่ละจังหวัดในเขตที่ได้รับมอบหมาย และเข้าบริษัทในแต่ละเดือน
20 ตุลาคม 2561
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Web Developer
- พัฒนาระบบ Smart Solution ด้านเครื่องมือแพทย์
19 ตุลาคม 2561
นักเทคนิคการแพทย์
- ปฏิบัติงานในห้องปฏิบบัติการ lab มีทั้ง automate และ manual - ออกหน่วยตรวจสุขภาพตามพื้นที่ต่าง - สามารถทำงานล่วงเวลาได้
19 ตุลาคม 2561
ISO Specialist / ผู้ช่วย QMR
- จัดทำเอกสารเรื่องระบบคุณภาพ ISO 9001 - มีประสบการณ์ด้านการเป็น Internal Auditor และการทำระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบงานของบริษัท - มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ทำงานในเรื่องระบบคุณภาพ ISO 9001 ไม่น้อยกว่า 3 ปี - หากเคยทำงานในบริษัทหรือธุรกิจทางการแพทย์ หรือมีความรู้และประสบการณ์ด้าน ISO 13485 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
19 ตุลาคม 2561
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 24 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560