เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
พนักงานขายหน่วยรถเงินสด
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินการแสวงหาลูกค้า / ร้านค้า รวมถึงนำเสนอขายสินค้าและส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามเวลาที่กำหนด - ดำเนินการติดตามผลการขาย และเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
18 มกราคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานส่งเสริมการตลาด (PC)
1.ออกตลาดจัดบูธประชาสัมพันธ์สินค้าในเขตต่างจังหวัด 2.แจก ชง ชิม และแนะนำสินค้าให้ผู้ที่สนใจ 3.นำเสนอขายและส่งเสริมการขายสินค้า
18 มกราคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขับรถฝ่ายขาย (6 ล้อ)
1.ขับรถพาพนักงานขายออกขายสินค้าในต่างจังหวัดหรือในเขตที่ได้รับผิดชอบ และช่วยนำเสนอขายสินค้า 2.ดูแลรถที่ตัวเองรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้เสมอ 3.ยกสินค้า
18 มกราคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้จัดการแผนกบุคคล (สามารถเริ่มงานได้ทันที)
1.งานสรรหาว่าจ้างทั้งระบบ (HRM.) -จัดทำแผนกำลังคนในระยะสั้นและระยะยาว -งานวางแผนการสรรหาบุคลากร -งานวางแผนการคัดเลือก -งานเอกสารสัญญาจ้าง เอกสารการเริ่มงาน/ปฐมนิเทศ 2.งานพัฒนาและฝึกอบรม (HRD) -สำรวจความต้องการของหน่วยงาน -วิเคราะห์ความต้องการในฝ่ายฝึกอบรม -นำเสนอขออนุมัติแผนฝึกอบรมประจำปี -ติดตามด้านการอบรมกับหน่วยงานต่างๆ -วิเคราะห์/ติดตามผลการฝึกอบรม -วิเคราะห์/นำเสนอผลการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดทำแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Part)
18 มกราคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
HRD Supervisor
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลงานด้านการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรทั้งระบบ 2.ดำเนินการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมขององค์กร 3.ร่วมวางแผนการฝึกอบรม Training / Roadmap 4.จัดทำงบประมาณในการจัดฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมที่กำหนดและอนุมัติไว้แล้ว 5.ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมที่กำหนดไว้ 6.สรุปผลการฝึกอบรม ติดตามหรือร่วมติดตามผลการประเมินการฝึกอบรม 7.ดำเนินการงานด้าน พ.ร.บ พัฒนาฝึมือแรงงานให้ครบถ้วนและถูกต้อง 8.สรุปรายงานด้านพัฒนาบุคลากร 9.ร่วมดำเนินการงานด้านพัฒนาองค์กร อาทิ การวางระบบ
18 มกราคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง
1.ช่างไฟฟ้า - ซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า แอร์ ประปา - งานซ่อมบำรุงทั่วไปภายในและภายนอกอาคาร 2.ช่างซ่อมบำรุง - ซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องจักรในโรงงาน
18 มกราคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
หัวหน้าแผนกสาธารณูปโภค
1. ควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า หม้อแปลงและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน 2. ควบคุมดูแลและบำรุงรักษาซ่อมแซมปั้มลม ตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบลม ให้มีสภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพสูงสุด 3. ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบน้ำประปา ตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบประปาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 4. ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบทำความเย็น ตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบทำความเย็นให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 5. ปรับปรุงดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 6. ปรับปรุงดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบบำบัดน้
18 มกราคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ธุรการขาย(ประจำเอกมัย)
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและพนักงานขายของบริษัทฯ 2.ทำข้อมูลสรุปยอดขาย 3.เตรียมเอกสารสำหรับการซื้อขาย 4.จัดทำเอกสารทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 5.ปฏิบัติงานที่สำนักงานเอกมัย(สุขุมวิท 63) ทำงานวันจันทร์-เสาร์ 8.00-17.45 น.(หยุดวันอาทิตย์ และวันเสาร์เว้นเสาร์)
18 มกราคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
หัวหน้าแผนกยานยนต์
1. รับผิดชอบการบริหารงาน ยานยนต์และหม้อไอน้ำ เพื่อให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ร่วมวางแผนการดูแลรักษายานยนต์ หม้อไอน้ำ 3. จัดทำประวัติเครื่องจักรและรถยนต์ 4. ควบคุมการดูแลรักษาและการซ่อมบำรุง 5. สรุปและรายงานผลต่อผู้จัดการ
18 มกราคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าไลน์ผลิต
รับผิดชอบการจัดเตรียมคนและเครื่องจักร บรรจุภัณฑ์ และควบคุมการบรรจุสินค้า เพื่อให้เป็นไปตามแผนการผลิตและข้อกำหนดต่างๆ
18 มกราคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานคุมเครื่องจักร (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในสายการผลิตและกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
18 มกราคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Sales Modem Trade
1. การบริหารลูกค้ารายสำคัญในกลุ่มโมเดิร์นเทรด เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ 2. การกำหนดกลยุทธ์ การวิเคราะห์ การวางแผนการขาย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 3. การออกตรวจเยี่ยมตลาด สำรวจสภาวะตลาด รายการส่งเสริมการขาย และคู่แข่งเพื่อนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์โอกาส สรุปรายงานและแผนการขาย นำส่งผู้บังคับบัญชา 4. การขยายช่องทางการขายใหม่ๆในกลุ่มโมเดิร์นเทรด 5. เพิ่มการกระจายสินค้า ในกลุ่มโมเดิร์นเทรดที่ได้รับผิดชอบ
18 มกราคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่บัญชี (บางนา)
1. บันทึกรับ-จ่ายสินค้า เข้า-ออกจากคลังสินค้าทั้งหมด 2. สรุปรายงานความเคลื่อนไหวคลังสินค้าทั้งหมด 3. ทำบัญชีสต๊อกสินค้า ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำเดือน และกำกับดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
18 มกราคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานรายวันผลิต
- ดำเนินการผลิต ในสายการผลิตตามที่ได้รับมอบหมาย
18 มกราคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : วันละ 310 บาท
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ(QA)
ตรวจสอบคุณภาพด้านจุลินทรีย์ เคมี และคุณภาพน้ำ เตรียมสารเคมี บันทึกผลการตรวจสอบลงเอกสาร
18 มกราคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
R&D Officer *ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่*
• Research and develop for company’s products. • Review and approve product • Contact with Marketing and Supplier • Communicate effectively at all levels within regulatory as well as cross functionally with departments such as Quality, Production and Marketing
18 มกราคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
Food Stylist & Recipe Development officer *ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่*
เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาสูตรอาหาร (Food Stylist & Recipe Development officer) 1.ออกแบบและทำอาหาร สำหรับถ่ายภาพหรือคลิป 2.จัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 3.สามารถสอนหรือโชว์ทำอาหารได้ 4.คิดสูตรเมนูอาหารใหม่ๆ สำหรับ PC
18 มกราคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า(บางนา)
1.บันทึกการรับ-จ่าย-คืน-จอง สินค้าวัตถุดิบ,บรรจุภัณฑ์,พรีเมี่ยม 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ตลอดจนประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 3.บันทึกข้อมูลการตัดสต๊อก-การโอน-การจ่ายวัตถุดิบ และสรุปยอดคงคลังประจำเดือน
18 มกราคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
หัวหน้าแผนกจัดส่งและคลังสำเร็จรูป
- ควบคุมดูแลและบริหารงานคลังสินค้าสำเร็จรูป - บริหารระบบการจัดเก็บสินค้า - ควบคุมและดูแลการรับ-จ่ายและตรวจเช็คสต็อกสินค้า - ดูแลการส่งมอบสินค้าให้ตรงตามแผนงาน - ติดตามและแก้ไขงานด้านคลังสินค้าให้สามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ - รับผิดชอบงาน คลังสินค้าสำเร็จรูป และงานขนส่ง Trasfer และงานขนส่งสินค้าให้ลูกค้าโดยรถร่วมขนส่ง 20 คัน
18 มกราคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560