เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
พนักงานขายหน่วยรถเงินสด
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินการแสวงหาลูกค้า / ร้านค้า รวมถึงนำเสนอขายสินค้าและส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามเวลาที่กำหนด - ดำเนินการติดตามผลการขาย และเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
20 มีนาคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานส่งเสริมการตลาด (PC)
1.ออกตลาดจัดบูธประชาสัมพันธ์สินค้าในเขตต่างจังหวัด 2.แจก ชง ชิม และแนะนำสินค้าให้ผู้ที่สนใจ 3.นำเสนอขายและส่งเสริมการขายสินค้า
20 มีนาคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขับรถส่งเสริมการตลาด
1.ขับรถพาพนักงานส่งเสริมการตลาดออกต่างจังหวัดเพื่อตั้งบูทประชาสัมพันธ์และเสนอขายสินค้าในเขตที่ได้รับผิดชอบ 2.ดูแลรถที่ตัวเองรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 3.ยกสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ
20 มีนาคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้จัดการแผนกบุคคล (สามารถเริ่มงานได้ทันที)
1.งานสรรหาว่าจ้างทั้งระบบ (HRM.) -จัดทำแผนกำลังคนในระยะสั้นและระยะยาว -งานวางแผนการสรรหาบุคลากร -งานวางแผนการคัดเลือก -งานเอกสารสัญญาจ้าง เอกสารการเริ่มงาน/ปฐมนิเทศ 2.งานพัฒนาและฝึกอบรม (HRD) -สำรวจความต้องการของหน่วยงาน -วิเคราะห์ความต้องการในฝ่ายฝึกอบรม -นำเสนอขออนุมัติแผนฝึกอบรมประจำปี -ติดตามด้านการอบรมกับหน่วยงานต่างๆ -วิเคราะห์/ติดตามผลการฝึกอบรม -วิเคราะห์/นำเสนอผลการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดทำแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Part)
20 มีนาคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
HRD Supervisor
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลงานด้านการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรทั้งระบบ 2.ดำเนินการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมขององค์กร 3.ร่วมวางแผนการฝึกอบรม Training / Roadmap 4.จัดทำงบประมาณในการจัดฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมที่กำหนดและอนุมัติไว้แล้ว 5.ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมที่กำหนดไว้ 6.สรุปผลการฝึกอบรม ติดตามหรือร่วมติดตามผลการประเมินการฝึกอบรม 7.ดำเนินการงานด้าน พ.ร.บ พัฒนาฝึมือแรงงานให้ครบถ้วนและถูกต้อง 8.สรุปรายงานด้านพัฒนาบุคลากร 9.ร่วมดำเนินการงานด้านพัฒนาองค์กร อาทิ การวางระบบ
20 มีนาคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างแอร์/ช่างเชื่อม/วิศวกร
1.ช่างแอร์ - ซ่อมบำรุงดูแลรักษาแอร์ และไฟฟ้า 2.ช่างเชื่อม/วิศวกร - ซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องจักรในโรงงาน - งานเชื่อม
20 มีนาคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ธุรการขาย(ประจำเอกมัย)
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและพนักงานขายของบริษัทฯ 2.ทำข้อมูลสรุปยอดขาย 3.เตรียมเอกสารสำหรับการซื้อขาย 4.จัดทำเอกสารทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 5.ปฏิบัติงานที่สำนักงานเอกมัย(สุขุมวิท 63) ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
20 มีนาคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
หัวหน้าแผนกยานยนต์
1. รับผิดชอบการบริหารงาน ยานยนต์และหม้อไอน้ำ เพื่อให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ร่วมวางแผนการดูแลรักษายานยนต์ หม้อไอน้ำ 3. จัดทำประวัติเครื่องจักรและรถยนต์ 4. ควบคุมการดูแลรักษาและการซ่อมบำรุง 5. สรุปและรายงานผลต่อผู้จัดการ
20 มีนาคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าไลน์ผลิต
รับผิดชอบการจัดเตรียมคนและเครื่องจักร บรรจุภัณฑ์ และควบคุมการบรรจุสินค้า เพื่อให้เป็นไปตามแผนการผลิตและข้อกำหนดต่างๆ
20 มีนาคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขับรถส่วนกลาง
ขับรถรับ-ส่งเอกสาร พาพนักงานไปติดต่องานสถานที่ต่างๆ และศูนย์กระจายสินค้าต่างจังหวัด งานขับรถอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
20 มีนาคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ให้คำปรึกษา แนะนำการใช้งาน แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโปรแกรม ERP-M3 ตลอดจนการดูแลบำรุงรักษาและจัดเตรียมข้อมูลในระบบ เพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้ใช้งานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2.พัฒนา/จัดหาโปรแกรมตามความต้องการของ User รวมทั้งให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรม เพื่อให้ User ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
20 มีนาคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าเขตขายต่างจังหวัด(Sales Supervisor)
• การวางแผน และการบริหารทีมงานขายเพื่อให้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันและตรงตามเป้าหมายของบริษัท • ดูแลลูกค้า ยอดขาย และการกระจายสินค้าในกลุ่มร้านค้าทั่วไป ( Traditional Trade ) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย • วิเคราะห์ยอดขายและนำเสนอแผนงานสำหรับการขาย การขยายและเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางการขาย • นำเสนอความเคลื่อนไหว ราคา และโปรโมชั่นของสินค้าคู่แข่ง ผลตอบรับจากลูกค้าและผู้บริโภค รวมถึงการหาโอกาสในการเพิ่มการขายสินค้าในช่องทางใหม่ • จัดทำแผนงานการเยี่ยมลูกค้าเพื่อวิเคราะห์ปัญหา โอกาส วิเคราะห์สต็อกสิน
20 มีนาคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานคุมเครื่องจักร (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในสายการผลิตและกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
20 มีนาคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Sales Modem Trade
1. การบริหารลูกค้ารายสำคัญในกลุ่มโมเดิร์นเทรด เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ 2. การกำหนดกลยุทธ์ การวิเคราะห์ การวางแผนการขาย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 3. การออกตรวจเยี่ยมตลาด สำรวจสภาวะตลาด รายการส่งเสริมการขาย และคู่แข่งเพื่อนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์โอกาส สรุปรายงานและแผนการขาย นำส่งผู้บังคับบัญชา 4. การขยายช่องทางการขายใหม่ๆในกลุ่มโมเดิร์นเทรด 5. เพิ่มการกระจายสินค้า ในกลุ่มโมเดิร์นเทรดที่ได้รับผิดชอบ
20 มีนาคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานคลังสินค้า (บางนา)
1.ตรวจรับสินค้า ดูแลการเบิกจ่ายสินค้า 2.ดูแลจัดเก็บสินค้าและดูแลหน้างานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 3.นับสต๊อคสินค้า และตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนสินค้า
20 มีนาคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานรายวัน(เพศชาย)
- ดำเนินการผลิต ในสายการผลิตตามที่ได้รับมอบหมาย
20 มีนาคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : วันละ 310 บาท
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ(QA)
ตรวจประเมินพื้นที่ทั้งในและนอกโรงงาน(Audit) 1 อัตรา
20 มีนาคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
R&D Officer *ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่*
• Research and develop for company’s products. • Review and approve product • Contact with Marketing and Supplier • Communicate effectively at all levels within regulatory as well as cross functionally with departments such as Quality, Production and Marketing
20 มีนาคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้านครปฐม
1. กำกับดูแลการรับ-จ่าย และการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป พร้อมทั้งดูแลพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าและบริหารจัดการคลังสินค้าภายในศูนย์กระจายสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
20 มีนาคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้าสำเร็จรูป(บางนา)
1.บันทึกการรับ-จ่าย-คืน-จอง สินค้าวัตถุดิบ,บรรจุภัณฑ์,พรีเมี่ยม 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ตลอดจนประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 3.บันทึกข้อมูลการตัดสต๊อก-การโอน-การจ่ายวัตถุดิบ และสรุปยอดคงคลังประจำเดือน
20 มีนาคม 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560