หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หัวหน้าหน่วยงานประกันคุณภาพ
   •ปฏิบัติตามงานสอบเทียบเครื่องจักร / อุปกรณ์และการทวนสอบค่าควบคุมในกระบวนการผลิตทั้งหมด • ปฏิบัติตามแผนการทวนสอบ ผลิตภัณฑ์สุดท้ายก่อนปล่อยผลิตภัณฑ์ • ปฏิบัติตามแผนควบคุมการทวนสอบความสะอาด • ปฏิบัติตามแผนการส่งตัวอย่างตรวจเพื่อการรับรอง
24 มิถุนายน 2560
บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด สมุทรสงคราม

อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
   1.วางแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี 2.วางแผนการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด 3.วางแผนการตรวจอุปกรณ์ระงับอัคคีภัย 4.วางแผนฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากรด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด 5.วางแผนงบประมาณด้านความปลอดภัยประจำปี 6.จัดทำแผนการซ้อมและทบทวนแผนฉุกเฉิน 7.Update กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 8.จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบ 9.ดำเนินการตรวจสอบตามแผน 10.จัดทำมาตรฐานการทำงานอย่างปลอดภัย 11.รวบรวม MSDS และจัดทำคู่มือในการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย 12.ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่พนักงาน 13.ประส
24 มิถุนายน 2560
บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด สมุทรสงคราม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 17,000 บาท ขึ้นไป
ช่างเครื่องเย็น
   1.ซ่อมแซมเครื่องทำความเย็นในแผนกและตรวจเช็คการทำงานของระบบเครื่องทำความเย็นทั้งโรงงาน 2.ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรที่มีการติดตั้งใหม่ หรือซ่อม/แก้ไข ภายในโรงงาน โดยให้ถูกต้องตามหลัก ข้อกำหนดการทำงาน ในพื้นที่ของโรงงานผลิตอาหาร 3.ควบคุมการขึ้นทะเบียนเครื่องจักรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องทำความเย็น 4.ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาตามมอบหมาย
24 มิถุนายน 2560
บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด สมุทรสงคราม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง+ความสามารถ
หัวหน้าระบบคุณภาพ
   1.วางแผนในการกำหนดแนวทางในการรณรงค์ ส่งเสริม และรักษาระบบบริหารคุณภาพของทั้งองค์กร โดยประสานงานร่วมกับทุกแผนกและแจ้งให้พนักงาน รับรู้ เข้าใจ ในนโยบายคุณภาพ นโยบายความรับผิดชอบสังคมและแรงงาน นโยบายอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของลูกค้า ร่วมกับผู้บังคับบัญชา 2.ร่วมกับผู้บังคับบัญชาสื่อสารให้ทั้งองค์กรรับรู้งานด้านระบบบริหารคุณภาพ และนโยบาบต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 3.ร่วมกับผู้บังคับบัญชาติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก รวมทั้งผู้ตรวจป
24 มิถุนายน 2560
บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด สมุทรสงคราม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วิศวกรวางแผนการผลิต (IE)
   1.วางแผนการผลิต 2.ควบคุมการผลิต 3.สามารถคำนวณหาเวลาการทำงานได้ และจัดทำ Line Balancing 4.เพิ่มปริมาณการผลิต และลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิต 5.วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
24 มิถุนายน 2560
บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด สมุทรสงคราม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 17,000 บาท ขึ้นไป
พนักงานประกันคุณภาพ (QA)
   1.ควบคุมคุณภาพของการรับสินค้ารับเข้า /ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต / ผลิตภัณฑ์สุดท้าย / การจัดส่งผลิตภัณฑ์ / งานวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ กฎหมายและคู่ค้า 2.บันทึกคุณภาพของการรับสินค้ารับเข้า /ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต / ผลิตภัณฑ์สุดท้าย / การจัดส่งผลิตภัณฑ์ / งานวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการลงในใบรายงาน 3.ประสานงานหัวหน้างานต้นสังกัดเมื่อตรวจพบความไม่สอดคล้องของการรับสินค้ารับเข้า /ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต / ผลิตภัณฑ์สุดท้าย / การจัดส่งผลิตภัณฑ์/ งานวิเคราะ
24 มิถุนายน 2560
บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด สมุทรสงคราม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 305 บาท/วัน
พนักงานรายวัน
   พนักงานฝ่ายผลิต ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
24 มิถุนายน 2560
บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด สมุทรสงคราม
อัตรา : 10   เงินเดือน : 305 บาท/วัน
พนักงานขับรถผู้บริหาร
   1.ขับรถให้กับผู้บริหาร (รถยนต์) 2.ขับรถรับส่งผู้บริหาร เส้นทางกรุงเทพฯ-แสมดำ-สมุทรสงคราม 3.ดูแลและบำรุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 4.งานอื่นๆ ตามที่ผุ้บริหารมอบหมาย
24 มิถุนายน 2560
บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด สมุทรสงคราม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 บาท + OT
ผู้จัดการแผนกผลิต
   1.วางแผนการผลิต ประมาณยอดการผลิต จัดกำลังคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต 2.กำกับและดูแลระบบบริหารจัดการภายใน และการประสานงานระหว่างแผนกให้มีประสิทธิภาพ 3.ควบคุมกระบวนการผลิตประจำวันให้เป็นไปตามกำหนด 4.ตรวจสอบและควบคุมสุขลักษณะและการสุขาภิบาลที่ดีในโรงงาน 5.กำหนดเป้าหมายของฝ่ายผลิต
27 มิถุนายน 2560
บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด สมุทรสงคราม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 9 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560