เข้าระบบผู้สมัครงาน
Programmer
- พัฒนา Software - จัดทำ Website - เขียน Application บนมือถือ -มีความรู้ในเรื่องของ PHP , html , javascript , jquery -เคยใช้งานหรือคุ้นเคยกับ Mysql , ajax , json , jsonp , curl -สามารถจัดการกับ UI ด้วย CSS -สามารถพัฒนากับ Codeigniter PHP Framework -มีความรักในการเขียนโปรแกรม พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ -มีความรับผิดชอบ ไม่มาทำงานสาย หรือขาดงานบ่อย -ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์) ***ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ***
14 สิงหาคม 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
System Engineer
- ดูแลระบบเครือข่าย (Network) และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - แก้ไขความผิดปกติหรือปัญหาขัดข้องของระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมทั้งประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนิน การแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว - ตรวจสอบและดูแลบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และสรุปปัญหาที่พบพร้อมทั้งวิธีการแก้ไข - ตรวจสอบสถานะทางกายภาพของอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตรวจสอบ, เสนอแผนการดำเนินการด้านการปรับปรุง, เพิ่มประสิทธิภาพ และเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการ - ยิน
14 สิงหาคม 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
Graphic Design (Illustrator , Photoshop)
Illustrator , Photoshop
14 สิงหาคม 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
Call center supervisor
- ดูแลงานประสานงานลูกค้า - ประสานงานกับลูกค้า และทีมงาน - ให้คำแนะนำและแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า - ติดตามงาน
14 สิงหาคม 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ขาย
- แนะนำและขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท - คิดค่าคอม ฯ ให้พนักงาน - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
14 สิงหาคม 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : ตามตกลง
จป.วิชาชีพ (Safety officer)
- ดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงาน - จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย - จัำให้มีการซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ - ตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในการทำงาน - รวบรวมสถิติอุบัติเหตุ/รายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ - จัดให้มีการประชุม คปอ. – คอยให้คำแนะนำและมีการฝึกอบรมลูกจ้างให้มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเพื่อให้ปลอดภัยจากเหตุอันตรายในการทำงาน – คอยตรวจวัดและประเมินผลสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งอาจร่วมดำเนินการกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน – คอยเสนอแนะให้นายจ้างจัดการด้
16 สิงหาคม 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
พนักงาน/ฝ่ายผลิตประกอบตู้-ลงโปรแกรม
- ผลิตตู้เติมเงิน - ดำเนินการลงไอดีเครื่องและลงโปรแกรม - ตรวจสอบความถูกต้องและนำสินค้าส่งเข้าคลังสินค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
14 สิงหาคม 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
หัวหน้าแผนกบริหารความเสี่ยง (Risk Management Manager )
- รวบรวม วิเคราะห์และติดตาม ;วางแผนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน ขององค์กร - ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการเพื่อลด/จัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ - จัดทำรายงานข้อมูลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
14 สิงหาคม 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมสินค้า
- Training สินค้าภายใต้ บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด - การใช้งานสินค้า - การแก้ไขปัญหาสินค้า - แนะนำสินค้าตามศูนย์/สาขา - จัดฝึกอบรม และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
16 สิงหาคม 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
หัวหน้าช่างเทคนิค Support
ควบคุม สั่งการ และติดตามผลการทำงานของช่างประกอบ ตรวจสอบคุณภาพ
14 สิงหาคม 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้จัดการ Social Media
1. ดูแลทีมงาน Social Media ในการนำเสนอสินค้าและบริการ ผ่านทาง Social 2. บริหารจัดการ และวิเคาระห์ ผลการปฎิบัติงานของพนักงานในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับผิดชอบและปฎิบัติงานให้เป็นไปตาม KPI ของหน่วยงาน 3. มีทักษะในการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ 4.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ 5.ตรวจสอบดูระบบงานของหน่วยงาน จัดการแก้ปัญญา 6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
14 สิงหาคม 2561
เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์
1.รับผิดชอบงานขายสินค้าให้แก่ลูกค้าผ่านทางโทรศัพย์ (ประจำสำนักงานใหญ่) 2.ทำใบเสนอราคา และติดตามลูกค้าเพื่อปิดยอดขาย 3.ขายและดูแลลูกค้า ผ่านช่องทางการขายแบบออนไลน์ 4.ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
14 สิงหาคม 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
Audit call center
1. ตรวจสอบการทำงานของ Call center รับข้อร้องเรียนของลูกค้า 2. พัฒนาเทคนิคการเจรจาโต้ตอบจากลูกค้า 3. จัดอบรม และหาหลักสูตร เพื่อทำการอบรม Call center 4. งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
14 สิงหาคม 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการขยายตลาดแฟรนไชส์
1. วางแผนและกำกับดูแลการพัฒนาธุรกิจ แฟรนไชส์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 2. สรรหาตัวแทน ขยายตัวแทนและดูแลตัวแทนการขาขระบบแฟรนไชส์ 3. บริหารงานขายระบบแฟรนไชส์ พร้อมทั้งกระตุ้นยอดขายระบบแฟรนไชส์ 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
14 สิงหาคม 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการขยายตลาดเครื่องชั่งน้ำหนัก
- รับผิดชอบเป้าหมายและวางแผนพัฒนาช่องทางการขาย จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มลูกค้ารายใหม่ - วิเคราะห์ยอดขาย และประเมินตลาดคูแข่งขัน - เสนอขายผลิตภัณฑ์และสามารถตัดสินใจปิดการขาย - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
14 สิงหาคม 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่าย IT
- งานเอกสารด้าน IT - ติดต่อประสานงานกับผนกต่างๆ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
16 สิงหาคม 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่การตลาด
1.วางแผนงานและดูแลด้านกลยุทธ์ในการตลาดของธุรกิจบริษัท 2. ดูแลสื่อโฆษณา และวางแผนงบประมาณการตลาด 3. จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
14 สิงหาคม 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการโรงงาน
• กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของกระบวนการการผลิต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท • รับผิดชอบควบคุมกระบวนการการผลิต และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน • สามารถวางแผน วิเคราะห์ บริหารทรัพยากร บริหารต้นทุน พัฒนากระบวนการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ เพิ่ม Productivity • สามารถวางแผนงานการผลิตได้ตามออเดอร์สินค้า และลดการสูญเสีย ได้เป็นอย่างดี • สามารถควบคุมต้นทุนในการผลิต สั่งงานและแก้ไขงานได้ • ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แก้ไขปัญหา แ
16 สิงหาคม 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 18 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560