เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี Senior
1.) ปิดงบการเงินและนำส่งหน่วยงานราชการ 2.) เตรียมภาษีซื้อ-ขาย นำส่งกรมสรรพากร 3.) บันทึกรายการบัญชีและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 4.) กระทบยอดและทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 5.) รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร DCC
1.) ควบคุมดูแล จัดทำและแก้ไขเอกสารขึ้นทะเบียนISO 9001:2015, GMP, HACCP 2.) รับผิดชอบดูแลและเรียกคืนตลอดจนการขออนุมัติทำลายเอกสารที่เกี่ยวกับ ISO 9001:2015, GMP, HACCP 3.) จัดหมวดหมู่และควบคุมบัญชีรายการเอกสาร 4.) ประสานงานทุกฝ่ายเพื่องานคุณภาพISO 9001:2015, GMP, HACCP 5.)อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Research & Development Cosmetic Senior (R&D)
1.) วางแผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาด 2.) ปรับผรุงคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 3.) จัดสรรและคั่ดเลือกวัตถุดิบ เพื่อมาพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น 4.) อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Research & Development Food
1.) วางแผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาด 2.) ปรับผรุงคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 3.) จัดสรรและคั่ดเลือกวัตถุดิบ เพื่อมาพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น 4.) อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
1.) เป็นคนกลางประสานงานระหว่าง Sale กับลูกค้า 2.) จัดเตรียมเอกสารสำคัญต่างๆให้ Sale เช่นใบเสนอราคา 3.) จัดเก็บและบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับงานขาย 4.) อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ฝ่ายขาย/sale
1.นำเสนอสินค้าและสร้างยอดขาย 2.เก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านการขายและการตลาด 3.วิเคาระห์การขายและการตลาด 4.ติดต่อประสานงานและสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและบริษัท 5.ปฏิบัติงานสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ 6.ให้คำแนะนำด้านเทคนิคแก่ลูกค้ารวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆแก่ลูกค้า 7.กำหนดแผนการขายและเป้าหมาย
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
นักวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอาง
-คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้วยังพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม - ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยี และหาวัตถุดิบใหม่ๆให้ตรงกับความต้องการของตลาด - ทดสอบคุณสมบัติเครื่องสำอางค์ จัดทำเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ - คิดค้นสูตรและพัฒนาสูตรเครื่องสำอางตามความต้องการของลูกค้า - คิดค้นและติดตามนวัตกรรมใหม่ๆทางสกินแคร์ในท้องตลาด/ศึกษาแนวโน้มตลาด - งานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3 อัตตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ QC ด้านเคมี
- ตรวจรับวัตถุดิบ วัสดุการบรรจุ - สุ่มตรวจคุณภาพสินค้าในระหว่างกระบวนการผลิต - จัดทำรายงานประจำวัน และรายงานประจำเดือนถึงผลการผลิตสินค้าและการควบคุมคุณภาพ - ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาด้านการควบคุมคุณภาพ เพื่อหาแนวทางร่วมกับฝ่ายต่างๆ ในการแก้ไขและป้องกัน - จัดทำเอกสารตามระบบงานคุณภาพ WI, SOP และมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO - ตรวจสอบวัตถุดิบให้ได้ตามคุณภาพ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของลูกค้า ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ควบคุมฝ่ายผลิต
- ควบคุมกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผน - วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการผลิต - วางแผนการทำงาน, พร้อมให้คำแนะนำปรึกษา ตลอดจนการตัดสินใจแก้ไข ปัญหาเบื้องต้นให้กับพนักงาน - ร่วมวางแผนการผลิต และจัดการอุปกรณ์ บุคคล และสถานที่ - จัดการ by product และเก็บรักษาให้เป็นระบบ - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบ และ ควบคุมให้กระบวนการผลิต สอดคล้องกับระบบ GMP - จัดทำและบันทึก รวบรวมเอกสารให้เป็นไปตามระบบ GMP
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่R&D เครื่องสำอาง
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - วิจัยเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์สำอางค์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าเเละตลาด จัดทำเเละตรวจสอบเอกสารของระบบ GMP - คิดค้นสูตรและและทดสอบพัฒนาสูตรตามความต้องการของลูกค้าจนเป็นที่น่าพอใจ - ค้นหาสาร active หรือingredient ใหม่ๆ - ตรวจสอบและอนุมัติผลทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ความคงตัว ความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 16000-18000
ฝ่ายคุณภาพวิเคราะห์ QC
- ดูแลกระบวนการวิเคราะห์ตั้งแต่การเก็บตัวอย่าง จนถึงการรายงานผลการวิเคราะห์ให้ถูกต้อง ทันต่อการควบคุมการกระบวนการผลิต - สอบเทียบเครื่องมือตรวจสอบและทดสอบภายใน ส่งเครื่องมือวัดตรวจสอบและทดสอบภายนอก - วิเคราะห์แร่ธาตุ(MP-AES) HPLC สำหรับกรดอะมิโน,วิตามิน,กรดต่างๆ
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
บัญชีต้นทุน
1.คิดคำนวนต้นทุนโรงงาน ขาดทุนกำไร 2.บัญชีพื้นฐานทั่วไป
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
Sales สัตว์น้ำ
1.มีประสบการณ์การขาย 2.นำเสนิสินค้าออกสู่ตลาด ในแต่ละจังหวัด
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 3    เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ
1.มีประสบการณ์เกี่ยวกับ นำเข้า ส่งออก 2.มีประสบการณ์เกี่ยวกับโลจิสติกส์ 3.ตอบโต้อีเมลล์ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560