เข้าระบบผู้สมัครงาน
หัวหน้าแผนกบัญชี
ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลทุกบัญชีในโปรแกรมบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี และหลักเกณฑ์ทางสรรพากร ติดตาม-ตรวจสอบ-ปรับปรุงข้อมูลการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และกรมสรรพากร. จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี(ภงด.50) และครึ่งปี(ภงด.51) ส่งสรรพากรตามข้อกำหนด จัดเก็บรายละเอียดที่สำคัญ เพือ่ใช้ในการวิเคราะห์และทำงบการเงิน วิเคราะห์รายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี และหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร จัดทำงบการเงินกระแสเงินสด เพื่อใช้ในการประก
17 สิงหาคม 2561
บริษัท ยูนิเวย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
วางแผนโครงสร้างการทำงานขององค์กร ตรวจสอบ แก้ไข ควบคุม การทำงานของแต่ละฝ่ายให้เป้นไปตามแผนงาน และนโยบายของบริษัท รวมถึงบริหารการทำงานของทุกฝ่ายในบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและผลักดัน สนับสนุนการทำงานให้สำเร็จบรรลุผลตามเป้าหมาย
17 สิงหาคม 2561
บริษัท ยูนิเวย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (Assistant Project Manager)
จัดทำรายงานความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ จัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุ การใช้เครื่องจักรและกำลังพล ควบคุมและตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายของโครงการ ร่วมพิจารณาแบบก่อสร้างและให้ความคิดเห็นในการปรับปรุงแบบก่อสร้าง แก้ไขปัญหางานก่อสร้างในสนาม ควบคุม ดูแล ตรวจสอบงานในโครงการให้เป็นไปตามรูปแบบและสัญญา ตรวจสอบ เร่งรัด ความก้าวหน้าในงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน ประสานงานกับเจ้าของงานหรือวิศวกรผู้ควบคุม ผู้รับเหมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปและปิดโครงการก่อสร้างตามแผนงานที่กำหนด งานอื่นๆตามที่ไดรับมอบ
17 สิงหาคม 2561
บริษัท ยูนิเวย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
หัวหน้าแผนกบุคคล และธุรการ *ด่วน*
งานด้านสรรหาและว่าจ้าง งานด้านฝึกอบรมและบริหารพัฒนาบุคลากร งานด้านแรงงานสัมพันธ์และงานสวัสดิการ งานด้านเงินเดือนและรายงานประกอบเงินเดือน งานด้านแรงงานต่างด้าวและเอกสารของส่วนราชการ งานด้านธุรการและการประสานงานทั้งภายในและภายนอก งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 สิงหาคม 2561
บริษัท ยูนิเวย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
SITE ENGINEER ประจำ จ.แพร่
วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง (consult)
17 สิงหาคม 2561
บริษัท ยูนิเวย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด แพร่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วิศวกรออกแบบงานระบบ
ออกแบบงานระบบ อาคารสาธารณะ และอาคารทั่วไป ให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของวิศวกรรม
17 สิงหาคม 2561
พนักงานขับรถผู้บริหาร *มีประสบการณ์ / ด่วนมาก*
ตำแหน่ง พนักงานขับรถผู้บริหาร 1 อัตรา รูปแบบงาน : งานประจำ เงินเดือน : 12,000-14,000 บาท วันหยุด : อาทิตย์ เวลาทำงาน : จันทร์- เสาร์ เวลา 9.00 น. -18.00 น. 1. ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร (ที่พักผู้บริหารอยู่ถนนเริญรัถ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ)
17 สิงหาคม 2561
บริษัท ยูนิเวย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน : 12,000-15,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
Admin Consult (ผ่านงานด้านประสานหน่วยงานราชการ/งานที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง)
บริษัท ยูนิเวย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ปัจจุบันได้ทำการมากว่า 9 ปี ได้ดำเนินการเกี่ยวกับออกแบบ,ก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้างรวมถึงนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในวงการก่อสร้าง ทางบริษัทมีนโยบายขยายกิจการจึงสนใจเพิ่มบุคลากร เพื่อรองรับการขยายงานด่วน ตำแหน่ง ธุรการประสานงานโครงการ ( Project Administrator) 2 อัตรา รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฎิบัติงาน : ถนนเจริญนคร ,กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 15,000-23,000 บาท (ตามประสบการณ์) วันหยุด : เสาร์ และ อาทิตย์ เวลาทำงาน : จ
17 สิงหาคม 2561
บริษัท ยูนิเวย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-23,000 บาท (ตามประสบการณ์)
Draft Interior
บริษัท ยูนิเวย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ปัจจุบันได้ทำการมากว่า 9 ปี ได้ดำเนินการเกี่ยวกับออกแบบ,ก่อสร้าง รวมถึงนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในวงการก่อสร้าง ทางบริษัทมีนโยบายขยายกิจการจึงสนใจเพิ่มบุคลากร เพื่อรองรับการขยายงานด่วน ตำแหน่ง Draft Interior 2 อัตรา รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฎิบัติงาน : ถนนเจริญนคร ,กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ วันหยุด : เสาร์- อาทิตย์ เวลาทำงาน : จันทร์- ศุกร์ เวลา 9.00 น. -18.00 น. สวัสดิการ : เงินเดือน โบ
17 สิงหาคม 2561
CAD Operator
บริษัท ยูนิเวย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ปัจจุบันได้ทำการมากว่า 9 ปี ได้ดำเนินการเกี่ยวกับออกแบบ,ก่อสร้าง รวมถึงนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในวงการก่อสร้าง ทางบริษัทมีนโยบายขยายกิจการจึงสนใจเพิ่มบุคลากร เพื่อรองรับการขยายงานด่วน ตำแหน่ง CAD Operator 2 อัตรา รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฎิบัติงาน : ถนนเจริญนคร ,กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ วันหยุด : เสาร์- อาทิตย์ เวลาทำงาน : จันทร์- ศุกร์ เวลา 9.00 น. -18.00 น. สวัสดิการ : เงินเดือน โบนั
17 สิงหาคม 2561
SITE ENGINEER ประจำ จ.น่าน
วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง (consult)
17 สิงหาคม 2561
บริษัท ยูนิเวย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด น่าน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Graphic Designer
บริษัท ยูนิเวย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ปัจจุบันได้ทำการมากว่า 9 ปี ได้ดำเนินการเกี่ยวกับออกแบบ,ก่อสร้าง รวมถึงนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในวงการก่อสร้าง ทางบริษัทมีนโยบายขยายกิจการจึงสนใจเพิ่มบุคลากร เพื่อรองรับการขยายงานด่วน ตำแหน่ง Graphic Designer รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฎิบัติงาน : ถนนเจริญนคร ,กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 12,000-15,000 บาท วันหยุด : เสาร์ - อาทิตย์ เวลาทำงาน : จันทร์- ศุกร์ เวลา 9.00 น. -18.00 น. สวัสดิการ : เงินเดือน โบนัสประจำปี ประ
17 สิงหาคม 2561
วิศวกรถอดแบบและประมาณราคา (Cost Engineer)
บริษัท ยูนิเวย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ปัจจุบันได้ทำการมากว่า 9 ปี ได้ดำเนินการเกี่ยวกับออกแบบ,ก่อสร้าง รวมถึงนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในวงการก่อสร้าง ทางบริษัทมีนโยบายขยายกิจการจึงสนใจเพิ่มบุคลากร เพื่อรองรับการขยายงานด่วน ตำแหน่ง วิศวกรถอดแบบและประมาณราคา (Cost Engineer) รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฎิบัติงาน : ถนนเจริญนคร ,กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : ตามประสบการณ์ วันหยุด : เสาร์ - อาทิตย์ เวลาทำงาน : จันทร์- ศุกร์ เวลา 9.00 น. -18.00 น. สวัสดิการ : เงิน
17 สิงหาคม 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 26 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560