เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายกลุ่มลูกค้าเช่า
1.แสวงหาตลาด และลูกค้าองค์กรเป้าหมายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ นำเสนอสินค้าให้เช่าและจำหน่าย เครื่องกรองน้ำ ตู้กดน้ำ ของบริษัท เน้นการเสนอแบบเช่า / ขายขาด 2.สร้างความสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 3.ดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย
16 มีนาคม 2561
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานรับออเดอร์ทางโทรศัพท์..ด่วน!! (หยุดวันอาทิตย์)
ดูแลฐานลูกค้าต่อเนื่อง ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่ นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบันทึกข้อมูลลูกค้าในระบบ
16 มีนาคม 2561
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 20   เงินเดือน : 9300-15000
พนักงานเปลี่ยนสารกรอง
-เข้าบริการและแนะนำลูกค้าให้เปลี่ยนสารกรอง
16 มีนาคม 2561
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 35   เงินเดือน : 9000 ขึ้นไป+อื่นๆ
Internal Audit
1. รับผิดชอบตรวจมาตรฐาน กระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆในบริษัทฯตามมาตรฐานที่กำหนด 2. จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี 3.ดำเนินการตรวจสอบตามแผน รวบรวมหลักฐาน และจัดทำกระดาษทำการ (Working Paper) 4.ประสานงานกับทีม Internal Audit Outsource 5.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
16 มีนาคม 2561
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เลขานุการบริษัท/ผู้จัดการฝ่าย
1.ปฏิบัติหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหารและประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตาม ข้อบังคับของบริษัทฯ 2.จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ 3.จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทและข้อพึงปฏิบัติที่ดี 4.บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5.จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประ
16 มีนาคม 2561
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงบริษัท
พนักงานตรวจสอบ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล)
พนักงานต้องไปกับเซลล์ขายเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อไปทำสัญญาให้กับลูกค้า ทีมขายจะนำรถบริษัทออกไปเพื่อติดตัวขายถึงบ้านลูกค้า และจะพนักงานจะทำสัญญากับมาทันที.
16 มีนาคม 2561
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่บัญชีงบประมาณ
1.จัดทำงานประมาณประจำปีให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท 2.รวบรวมและจัดทำรายงานสำหรับผู้บริหาร 3.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
16 มีนาคม 2561
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ประมวลผลเเละงบการเงิน
1.ดำเนินการบันทึกเงินเดือนเเละค่าคอมมิชชั่น 2.รายงานการกระทบยอดรายเดือนเเละไตรมาส 3.เงินทดรองดอกเบี้ยฝ่ายขาย / ค่าน้ำมัน / ค่าคอม / ประกันสังคม ภงด.1 4.ประมาณการหนี้สินค่ารับประกันการเสียหาย
16 มีนาคม 2561
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขายอิสระ
1.รับผิดชอบในการหาลูกค้ารายใหม่ 2.ดูเเลลูกค้าเก่าในการขายสินค้าเเละการให้บริการ 3.สร้างยอดขายเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย
16 มีนาคม 2561
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด เพชรบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า / เครื่องกรองน้ำ
1.ดำเนินการขายเครื่องใช้ไฟฟ้า / เครื่องกรองน้ำตามเเหล่งชุมชน 2.หาสถานที่ในการขายผลิตภัณฑ์ 3.ออกบูธในการประชาสัมพันธ์ / ขายผลิตภัณฑ์
16 มีนาคม 2561
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานรักษาความสะอาด
1.ทำความสะอาดตามที่ได้รับมอบหมาย 2.งานอื่นๆ
16 มีนาคม 2561
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วิทยากรฝึกอบรม
1.ฝึกอบรมสอนงานทางด้านการขายพนักงานขายใหม่
16 มีนาคม 2561
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
1.ประสานงานกับพันธมิตรในต่างประเทศ 2.ดำเนินการจัดทำข้อตกลงรูปเเบบความร่วมมือทางธุรกิจ 3.จัดเตรียมเอกสารสำหรับการส่งออกสินค้าเเละการลดหย่อนภาษีระหว่างประเทศ 4.ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศเเละต่างประเทศ
16 มีนาคม 2561
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานเเนะนำสินค้า (ยินดีรับนักศึกษาฝึกงาน)
1.ให้ข้อมูลสินค้าต่างๆของทางบริษัท 2.เเนะนำสินค้าต่างๆ
16 มีนาคม 2561
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
QA Officer
1. ประเมินและตรวจสอบการทำงานของฝ่ายขายทางโทรศัพท์ 2. ตรวจสอบการบริการของฝ่ายขายทางโทรศัพท์ 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. สรุปรายงานต่างๆ
16 มีนาคม 2561
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการสาขานครปฐม
1.รับ - ส่งเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.เบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง / ค่าน้ำมัน / เบิกจ่ายเครื่องกรองน้ำ 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
16 มีนาคม 2561
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานคลังสินค้า
1.ดำเนินการ รับ-เก็บ-หยิบ-จ่าย ขนถ่ายสินค้าอย่างถูกต้อง เช่นการบรรจุหีบห่อ / ติดบาร์โค้ด เป็นต้น 2.สรุปข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง 3.ดูเเลพื้นที่คลังสินค้า ชั้นวางสินค้า รวมถึงอุปกรณ์ขนถ่าย เพื่อป้องกันการสูญหาย
16 มีนาคม 2561
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.จัดการเอกสารเรื่องการซ่อมบำรุง 2.ติดตามงานซ่อมบำรุง 3.รับเรื่องการเเจ้งซ่อมต่างๆ 4.เอกสาร ISO 5.สรุปรายงานค่าใช้จ่ายต่างๆ
16 มีนาคม 2561
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้จัดการฝ่าย logistics
1.กำกับดูเเลงานด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า / การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง / การขนส่งเเละกระจายสินค้าทั้งหมด
16 มีนาคม 2561
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560