เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้จัดการแผนกบริการสำนักงาน
- การบริหาร จัดการ บำรุงรักษา และควบคุม สินทรัพย์ของบริษัทฯ - การบริหาร จัดการ การชำระค่าใช้จ่ายพื้นฐาน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน ฯ - การควบคุมเอกสารภายในฝ่ายและงานธุรการ - การบริหารจัดการสาธารูปโภคพื้นฐาน อาคาร หอพัก สิ่งก่อสร้างและพื้นที่ของบริษัทฯ - การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยอาคารสถานที่ - การวางแผนและบริหารงบประมาณ - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
21 ตุลาคม 2561
ผู้จัดการแผนกบริหารพนักงานขับรถ
- กำหนดกลยุทธ์ แผนงาน แนวทางและมาตรฐานการปฏิบัติงาน (คุณภาพ, ต้นทุน, ความปลอดภัย) - จัดทำ และตรวจสอบตัวชี้วัดการปฏิบัติงานบริหารพนักงานขับรถ (เชียงใหม่) - มอบหมายงาน กำกับติดตาม การดำเนินงานบริหารพนักงานขับรถ (เชียงใหม่) - พิจารณาคัดเลือกพนักงานขับรถโดยสาร (เชียงใหม่) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน รวมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข - กำหนดงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากร เพื
21 ตุลาคม 2561
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000 ขึ้นไป
HRBP Specialist
- ดูแลงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละหน่วยงาน - ดูแลความเป็นอยู่ สวัสดิภาพทั้งเรื่องการทำงาน และการใช้ชีวิตในการทำงานภายในบริษัท - ออกแบบ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสารด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ - ให้คำแนะนำ แนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ หรือช่วยแก้ไขปัญหา - จัดทำข้อมูล รายงาน สรุปผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
21 ตุลาคม 2561
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20000-30000
Marketing Specialist
ดำเนินงานตามแผนการตลาดเพื่อให้ยอดขายของแต่ละผลิตภัณฑ์เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
21 ตุลาคม 2561
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-20,000 +
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบมาตรฐานการขนส่ง (นายตรวจ QA)-เชียงราย
☑ปฏิบัติงาน-ประจำรถประจำทางภาคเหนือ ☑ตรวจสอบคุณภาพการบริการบนรถโดยสาร รายได้ ความผิดปกติ ☑มีทักษะการตรวจสอบ / ทักษะการติดตามงาน บริหารจัดการได้
21 ตุลาคม 2561
HRD Specialist
- รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา การพัฒนาของแต่ละหน่วยงาน - ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน หรือโครงการฝึกอบรม พัฒนาพนักงาน - ออกแบบ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการสอนในการฝึกอบรม พัฒนา และการสร้างการเรียนรู้ให้กับพนักงาน - ให้คำปรึกษา คำแนะนำ การโค้ช หรือการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการทำงานของพนักงานและระบบงาน
21 ตุลาคม 2561
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000+++
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบมาตรฐานการขนส่ง (นายตรวจ QA)-พะเยา
☑ปฏิบัติงาน-ประจำรถประจำทางภาคเหนือ ☑ตรวจสอบคุณภาพการบริการบนรถโดยสาร รายได้ ความผิดปกติ ☑มีทักษะการตรวจสอบ / ทักษะการติดตามงาน บริหารจัดการได้
21 ตุลาคม 2561
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด พะเยา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,500
ช่างไฟฟ้าและปรับอากาศระดับ 1
ดูแลระบบไฟฟ้าในรถบัสและดูแลระบบอิเลกทรอนิกส์ในรถบัส
21 ตุลาคม 2561
เจ้าหน้าที่ล้างรถ (เชียงใหม่)
(รับสมัครคนไทยและพื้นที่สูง) - ดูแล รักษา ล้างทำความสะอาดรถโดยสาร (รถบัส) - รถบัส 1 คัน ล้าง 4 คน ทั้งภายในและภายนอก - สามารถเข้ากะการทำงาน มี OT พร้อมชุดพนักงาน
21 ตุลาคม 2561
พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง
ขับรถโดยสารประจำทาง - เส้นทางที่ให้บบริการ ภาคเหนือทุกจังหวัด - เส้นทาง เชียงราย-ภูเก็ต , แม่สาย -บึงกาฬ, พิษณุโลก-ดอนสัก (สุราฎร์ธานี) (ระบุเส้นทาง)
21 ตุลาคม 2561
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป
พนักงานต้อนรับบนรถโดยสาร เส้นพิษณุโลก - ดอนสัก (สุราษฏร์)
ต้อนรับ บริการ อำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสาร ตรวจเช็คตั๋วผู้โดยสาร ติดแท็กส์สัมภาระผู้โดยสาร เส้นทางเดินรถวิ่ง> > พิษณุโลก - ดอนสัก (สุราษฏร์)
21 ตุลาคม 2561
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด พิษณุโลก
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000+
พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง (พิษณุโลก - ดอนสัก)
ขับรถโดยสารประจำทาง ตามเส้นทางที่บริษัทกำหนนด - เส้นทาง พิษณุโลก-ดอนสัก (สุราฎร์ธานี) - มีที่พักระหว่างการเดินทาง
21 ตุลาคม 2561
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด พิษณุโลก
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป
พนักงานต้อนรับบนรถโดยสาร (บริการบนรถ)
ต้อนรับ บริการ อำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสาร ตรวจเช็คตั๋วผู้โดยสาร ติดแท็กส์สัมภาระผู้โดยสาร
21 ตุลาคม 2561
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 9   เงินเดือน : 12,000 ขึ้นไป
พนักงานขับรถขนส่งสินค้า (คาร์โก้)
- พนักงานขับรถขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ
21 ตุลาคม 2561
เจ้าหน้าที่โยกย้ายรถ (รถบัส)
- รับช่วงต่อจากพนักงานขับรถ - เคลื่อนย้ายรถจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง - ปฎิบัติงานภายในบริษัทฯ - สามารถทำงานเป็นกะได้ มี OT.
21 ตุลาคม 2561
เจ้าหน้าที่พัฒนาพนักงานขับรถโดยสาร
✅คัดเลือก-สอบ พนักงานขับรถประจำทาง ✅ประเมินคุณภาพพนักงานขับรถประจำทาง ✅ฝึกอบรมพนักงานขับรถประจำทาง
21 ตุลาคม 2561
ช่างเครื่องยนต์และยาง (เชียงใหม่)
วางแผนปฏิบัติงานประจำวัน มอบหมาย กำกับและตรวจสอบคุณภาพการซ่อมบำรุงตามมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงถ่ายทอดสอนงานด้านเทคนิคการซ่อมบำรุง ดูแล รักษารถยนต์ รถทัวร์
21 ตุลาคม 2561
พนักงานบริการสถานี (ขนส่งเชียงราย)
- ดูแล ติดแทีกกระเป่าเดินทาง สัมภาระ - อำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการรถโดยสารกรีนบัส ณ จุดจอดรถ
21 ตุลาคม 2561
พนักงานต้อนรับบนรถโดยสาร เส้น แม่สาย บึงกาฬ
ต้อนรับ บริการ อำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสาร ตรวจเช็คตั๋วผู้โดยสาร ติดแท็กส์สัมภาระผู้โดยสาร เส้นทางเดินรถวิ่ง> > แม่สาย - บึงกาฬ
21 ตุลาคม 2561
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงราย
อัตรา : 4   เงินเดือน : 15,000+
พนักงานบริการสถานี อาเขตเชียงใหม่
ดูแล อำนวยความสะดวกสำหรับลูค้าที่มาใช้บริการรถโดยสารกรีนบัส ณ จุดจอดรถ
21 ตุลาคม 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560