เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
หัวหน้าทีมขาย / พนักงานขาย
วางแผนและปฏิบัติงานให้ตรงตามมาตรฐานการให้บริการ (S.O.P) อยา่ งครบถ้วนในทุกขนั􀀯 ตอน 2. อธิบายรายละเอียดของบ้านในแต่ละโครงการที􀀲ลูกค้าสนใจได้อย่างชัดเจน และครบถ้วน 3. ตรวจบ้าน และนัดโอนกับลูกค้าให้ตรงตามเวลาที􀀲กำหนด รวมถึงจัดเตรียมเอกสารการติดต่อกับ ธนาคารให้ครบถ้วน พร้อมทัง􀀯 รับแจ้งการซ่อมบำรุงจากลูกค้า 4. ติดตอ่ ประสานงานกับหน่วยงานท􀀲ีเก􀀲ียวข้อง ทงั􀀯 ในส่วนของฝ่ายกอ่ สร้าง ฝ่ายกฏหมาย และ ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ รวมทัง􀀯 ฝ่ายบ
15 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 10   เงินเดือน : 15000-30000
เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน (โฟร์แมน)
- ดูแลตรวจสอบงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่บริษัท กำหนด - ตรวจสอบปริมาณงานและวัสดุที่จัดซื้อเพื่อก่อสร้างโครงการ ตรวจสอบ Shop Drawing - ตรวจรับมอบงานระบบจากบริษัทผู้รับเหมา ก่อนส่งมอบงานให้กับลูกค้า - จัดทำรายงานประจำวันและจัดทำบันทึกการประชุม Site Meeting - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
15 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 10   เงินเดือน : 18,000 - 30,000
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
จัดทำแบบ Shop Drawing และ Asbuilt Drawing แต่ละโครงการที่รับผิดชอบ - ตรวจสอบรายละเอียดแบบของแต่ละระบบให้สอดคล้องกัน - เคลียร์แบบในส่วนงานสถาปัตย์ โดยนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับมาทำแบบก่อสร้าง Detail , ระดับ , Spec ต่าง ๆ รวมไปถึงประสานงานกับผู้ออกแบบ และวิศวกร ในงานโครงสร้าง งานระบบ ตกแต่งภายใน เพื่อความถูกต้อง ของแบบก่อสร้าง และถูกต้องตามความต้องการของผู้ออกแบบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด - ดำเนินงานผลิตแบบขออนุญาตและแบบก่อสร้าง เพื่อส่งมอบให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - ควบคุม แก้ไข ปรับแบบให้เป็นไปตามแผนง
15 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการก่อสร้าง (ด่วน)
- ทําเอกสารเบิกงวดผู้รับเหมา - จัดเก็บเอกสารใหเป็นระบบ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทําเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ - จัดทำเปิดใบขอซื้อวัสดุเข้าหน้างาน - จัดทำเบิกเงินสดย่อย - จัดทำ PM - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
15 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหารและพนักงาน ให้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย บริการ / ดูแล ให้ความช่วยเหลือ ผู้บริหาร สบายใจ - ขับขี่รถยนต์ได้ดี มีความรู้ด้านเครื่องยนต์และสามารถดูแลรักษาซ่อมบำรุงรถเบื้องต้นได้ รักงานบริการ มีใจรักงานบริการ มีความสุภาพ มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี - บริการรับส่งผู้บริหาร / พนักงาน โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร เพื่อสามารถสนับสนุนธุรกิจและกิจกรรมขององค์กร
15 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วิศวกรประมาณราคา
1. Action 1.1 จัดทำ BOQ.มาตรฐานตามโครงการที่รับผิดชอบ(โดยอ้างอิงราคา/หน่วย ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว) 1.2 จัดทำสรุปราคากลางส่งให้ฝ่ายสรรหาผรม.เพื่อเจรจาต่อรองกับผรม. 1.3 สรุปปริมาณวัสดุเพื่อลงในระบบ ERP.และเพื่อส่งให้ฝ่ายจัดซื้อ (เฉพาะวัสดุที่ปริญสิริ จัดหา) 2. Monitioring&Evaluation; 2.1 สรุปข้อมูล ERP ทุกๆ BOQ.( หลังจากผู้บริหารเซ็นอนุมัติราคา) 2.2 สรุปและเก็บข้อมูลปริมาณและราคาใน BOQ.ระหว่างการก่อสร้างจากหน้างานจริง 2.3 จัดทำการเปรียบเทียบ BOQ.และเงื่อนไขต่างๆพร้อมวิเคราะห์เพื่อเป็
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย
1.ดูแล และบริหารชุมชนในโครงการที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยทั้งด้านความปลอดภัย ความสะอาด ความสวยงาม และความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการทำงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดสามารถตอบสนอง และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า 2.ดำเนินการประสานงาน และควบคุมงานซ่อมแซมของSupplier รวมถึงผู้รับเหมารายย่อยให้ถูกต้องตามมาตรฐานและตรงตามเวลาที่กำหนด เพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปตาม SLA ที่กำหนด ทั้งในด้านคุณภาพ และระยะเวลา สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า 3.ประสานงาน และรับผิดชอ
15 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
- วางแผนกุลยุทธ์ทางการตลาด เพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ โปรโมชั่น/อีเว้น/การตลาดออนไลน์ - ศึกษาข้อมูลคู่แข่งภายในโซน เพื่อนำมาวิเคาะห์ทางการตลาด - คิดกลยุทธ์สื่อทางการตลาด เช่น ป้ายโฆษณา - ลงไซต์ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของ สื่อการตลาด
15 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 5   เงินเดือน : 17,000-18,000
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ - มีประสบการณ์ในสายงานด้านธุรการ-งานเอกสารอย่างน้อย 1 ปี - มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (MS Officer) และหากใช้โปรแกรม SAP/ERP ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถาปนิก
- จัดทำแบบ Shop Drawing และ Asbuilt Drawing แต่ละโครงการที่รับผิดชอบโดยประสานงานกับผู้ออกแบบ เพื่อให้แบบที่เขียนออกมาถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักวิศวกรรม ภายในระยะเวลาที่กำหนด - จัดทำงานถอดแบบโครงสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) ในแต่ละโครงการที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักวิศวกรรม ภายในระยะเวลาที่กำหนด - จัดเตรียมข้อมูลแบบก่อสร้าง สำหรับการขออนุญาตปลูกสร้างให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด - จัดเตรียมข้อมูลแบบโครงสร้าง และงานระบบ สำหรับการขออนุญาตปลูกส
15 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วิศวไฟฟ้า
- ออกแบบและจัดทำแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า - วางแผนและควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า - ตรวจสอบและประสานงานติดตั้งระบบไฟฟ้า - จัดหาและพัฒนารายละเอียดอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า - พัฒนาและกำหนดมาตรฐานงานติดตั้งระบบไฟฟ้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วิศวกรออกแบบงานโครงสร้างการก่อสร้าง
• รับผิดชอบในการออกแบบ และกำหนดรายละเอียดงานก่อสร้างและโครงสร้างปูน เหล็กได้ • สามารถจัดเตรียมรายการคำนวณโครงสร้าง และเซ็นต์เอกสารได้ (มีใบ กว. ภาคี หรือสามัญ) • สามารถจัดทำแบบการก่อสร้าง ตรวจสอบความถูกต้องของแบบได้ และสามารถออกไปตรวจสอบความถูกต้องของแบบที่หน้างานก่อสร้างได้
15 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วิศวกรงานระบบ
ลักษณะงานโดยย่อ  ดูแลควบคุมงานระบบ ประปา /ไฟฟ้า/ สื่อสาร/ เครื่องกล/ ลิฟท์ และระบบปรับอากาศ  ประสานงานกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่องานขอขยายเขตประปา ไฟฟ้า สื่อสาร และตรวจรับงานผู้รับเหมา  จัดทำ Shop drawing ,As built งานระบบเพื่อทำงาน และส่งมอบงานนิติฯ , ลูกค้า  ควบคุมงาน งานระบบ M&E เช่น ไฟฟ้า/ สุขาภิบาล/ ปรับอากาศและระบายอากาศ ในด้านคุณภาพ/ เวลา/ งบประมาณ  ตรวจรับมอบงานจากผู้รับเหมาภายในโครงการ  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เ
15 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 3   เงินเดือน : 25000-55000
แม่บ้านสำนักงาน
ลักษณะงาน เป็นแม่บ้านประจำสำนักงาน ประจำที่สำนักงานอาคารซันทาวเวอร์ส วิภาวดี ชั้น 17 (มีเนื้อที่สำนักงานเพียงครึ่งชั้น) ไม่ต้องล้างห้องน้ำ ทำความสะอาดออฟฟิส (ออฟฟิสเป็นพรหม) เก็บขยะ เก็บกวาดพื้นที่สำนักงาน งานค่อนข้างเบามาก บริการด้านอื่นๆ เทียบจะไม่ค่อยมี ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส ชั้น 17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
16 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560