เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่บุคคล ประจำแผนกพัฒนาบุคคลากร (เพศชาย)
- ประสานงานในการดำเนินการจัดอบรม ในหน่วยงานผลิต ในกรุงเทพและปริมณฑล - ติดตามผลการอบรม ประเมินการอบรม - สร้างความสัมพันธ์ของพนักงาน ให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
26 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เพศชาย (สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้)
1.ดำเนินการตรวจสอบการใช้น้ำมันของรถบรรทุก(รถโม่) ในหน่วยงานผลิตของบริษัทฯ (กรุงเทพฯ - ปริมณฑล) 2.ตรวจสอบและสรุป ค่าน้ำมันของพนักงานขับรถโม่และรถบริการอื่นๆ 3.จัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบที่รับผิดชอบฯ 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
26 พฤษภาคม 2561
พนักงานควบคุณภาพคอนกรีต (QC) เพศชาย ประกันรายได้ เดือนละ 14,000 บาท ด่วนที่สุด!!!!!!
1.งานควบคุณภาพคอนกรีต ตรวจสอบคุณภาพคอนกรีต 2.งานตรวจสอบคุณภาพคอนกรีต (หน้างาน) บันทึก รายละเอียด ปัญหา สรุปนำเสนอ ผู้บังคับบัญชา 3.งานทดสอบคุณภาพคอนกรีต เก็บตัวอย่างคอนกรีต 4.งานประสานกับลูกค้า ประสานงานภายใน ภายนอก ตอบปัญหาแก้ลูกค้าหน้างานในเบื้องต้น
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 10   เงินเดือน : 9,500 - 11,000 (ไม่ร่วมค่ายอดคิว) บริษัทฯ ประกันรายได้ที่ 14,000 บาท/เดือน
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ เพศชาย (ฝ่ายควบคุมคุณภาพคอนกรีต)
1.จัดทำตัวอย่างคอนกรีต ออกแบบคอนกรีต 2.งานจดบันทึก ผลการทดสอบ คอนกรีต 3.งานออกหน่วยผลิต ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000 - 12,000 + ค่าเปอร์เซ็นยอดขายคอนกรีต
เจ้าหน้าที่ธุรการ เพศชาย ประจำสำนักงานใหญ่ พระราม 3 (สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้+มีใบขับขี่ส่วนบุคคล)
1.งานด้านจดบันทึก การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำประปา ของหน่วยผลิตบริษัทฯ (ใน กทม.- ต่างจังหวัด) 2.งานจัดทำข้อมูลเพื่อขออนุมัติจ่ายค่าน้ำ-ค่าไฟ ของบริษัทฯ 3.งานนำจ่าย ค่าน้ำ-ค่าไฟ,ค่าอื่นๆของบริษัทฯ 4.งานอื่นๆในแผนก หรืองานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานฯ
26 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล(สรรหาฯ) เพศชาย ยินดีตอนรับนักศึกษาจบใหม่!!!!!!
1.งานคัดสรร คัดกรอง สัมภาษณ์ ผู้สมัครงานเบื้องต้น 2.งานด้านธุรการ (สรรหา) งานบันทึกข้อมูล งานเอกสาร งานประสานงาน 3.งานติดต่อประสานงาน ทั้งภายในบริษัทฯ และภายนอกบริษัทฯ หน่วยงานราชการ เช่น กรมการจัดหางาน 4.งานอื่นๆในฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายฯ
26 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) ประจำสำนักงานใหญ่ฯ พระราม 3 เพศชายเท่านั้น !!!
1.งานด้านความปลอดภัยในสำนักงานใหญ่ 2.งานด้านเอกสารความปลอดภัย 3.จัดทำรายงานความปลอดภัยประจำเดือน,ปี เสนอต่อผู้บริหาร 4.งานด้านดูแลงานธุรการ งานเอกสาร 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
26 พฤษภาคม 2561
ช่างเครื่องกล ประจำสำนักงานใหญ่ฯ
1.งานซ่อมเครื่องกล ในหน่วยงานผลิต ในเขตกรุงเทพญและปริมณฑล 2.งานซ่อมบำรุงเครื่องกล ดูแลรักษาเครื่องกล ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3.งาน PM เครื่องจักรกลในหน่วยงานผลิต
26 พฤษภาคม 2561
หัวหน้าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (จบสาขา วิศวกรรม โยธา มีใบ กว.)
1.ดูแล การทำ TRIAL MIX ในส่วนงานวิจัยคอนกรีต 2.งานวิจัยทางด้านตลาดของสินค้า คอนกรีต 3.งานออกแบบระบบ Mix Design คอนกรีต 4.ออกแบบ Mix Design คิดต้นทุนการผลิตตามความต้องการของลูกค้า 5.พัฒนาคอนกรีตชนิดใหม่ๆ 6.ดูแลเอกสารตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015
26 พฤษภาคม 2561
พนักงานขับรถโม่ (ปูน) เพศชาย อายุ 25- 49 ปี
1.งานขับรถโม่ปูนในพื้นที่ (กรุงเทพฯและปริมณฑล) 2.งานส่งปูนตามหน่วยงานก่อสร้างในเขตพื้นที่ (กรุงเทพฯและปริมณฑล) 3.งานดูแลรักษารถโม่ปูน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีความความชำนาญในเส้นทางกรุงเทพฯและปริมณฑล
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : 13,000 - 25,000
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขาย วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ประจำสำนักงานใหญ่ฯพระราม 3
1.งานเอกสารด้านการขายคอนกรีต 2.ประสานงานระหว่างหน่วยงานกับลูกค้า 3.ตรวจสอบและพิจารณาเสนอขายสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท 4.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และลูกค้าเกี่ยวกับการจัดส่งคุณภาพสินค้าและบริการ 5.จัดทำรายงานการขายต่อผู้บังคับบัญชา
26 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่ธุรการ หญิง ประจำหน่วยแผนกปฎิบัติการขาย สนง.ใหญ่ พระราม 3
- งานจัดเก็บเอกสาร -คีย์ข้อมูล งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - งานติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานผลิตกับสำนักงานใหญ่ฯ - งานจัดทำรายงานการผลิตของหน่วย สรุปเป็นรายวัน รายอาทิตย์ รายเดือน เสนอต่อหัวหน้าเขตผลิต - งานอื่นทั่วไปๆในแผนกปฎิบัติการขาย
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10000-13000
พนักงานขับรถกระบะ (เกรียร์ธรรมดา) ประจำหน่วยซ่อมบำรุงผลิต (ด่วนที่สุด) !!!!!!!!
- ขับรถกระบะ (เกียรฺธรรมดา) พาทีมช่างไปหน่วยผลิต ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล-ต่างจังหวัด - งานสนับสนุนการช่าง เช่น ช่วยส่งเครื่องมือให้ช่าง ช่วยช่างยกของ ขึ้นรถ-ลงรถ - งานดูแลรักษารถยนต์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
26 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุุคคล สรรหาฯ (เพศหญิง ด่วนที่สุด ยินดีตอนรับนักศึกษาจบใหม่)
1. งานด้านสรรหาพนักงาน จากช่องทางต่างๆ เพื่อส่งให้ประจำสำนักงานใหญ่ และหน่วยผลิต 2. สำรวจอัตรากำลังคน เพื่อให้สอดคล้องกับการสรรหาฯ 3. จัดทำ และสรุป Manpower ประจำเดือน 4.งานด้านเอกสารเบื้องต้น เช่น จัดทำสัญญาจ้างงาน,จัดทำเอกสารประวัติพนักงงานเข้าใหม่,งานคีย์ข้อมูลพนักงานใหม่,งานเอกสารประกันสังคม 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
26 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป (เพศชาย)
1.งานประสานงาน กับลูกค้า และหน่วยงานทดสอบคอนกรีต 2.งานจัดเตรียมลูกปูน (คอนกรีต) ประจำวัน 3.งานบันทึกผลทดสอบคอนกรีต จากสถาบันทดสอบคอนกรีต
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,500 + ค่ายอดคิวคอนกรีต
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ประจำ ลาดพร้าว 99
1.งานรับ ตรวจสอบ สินค้าเข้า-ออก 2.งานนับสต๊อกสินค้า 3.งานเอกสาร ธุรการของคลังสินค้า 4.งานอื่นๆตามทีได้รับมอบหมาย
26 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่บุคคล(สถิติ) เพศหญิง ประจำสำนักงานใหญ่ฯ (ยินดีตอนรับนักศึกษาจบใหม่)
1.งานด้านบันทึกสถิติ การขาด ลา มาสาย ของพนักงานบริษัทฯ 2.งานตรวจสอบสถิติต่างๆของพนักงาน 3.งานประสานงานภายในหน่วยงานและนอกงาน 4.งานสรุปสถิติของพนักงาน เป็นแบบรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส รายปี 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายฯ
26 พฤษภาคม 2561
ช่างไฟฟ้า (ประจำสำนักงานใหญ่ พระราม 3) ด่วนที่สุด!!!!!
1.งานซ่อมบำรุง ไฟฟ้า/ระบบส่องสว่าง ตามแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงาน 2.งานซ่อมระบบสาธารณูปโภคเบื้องต้น พื้นฐานภายในสำนักงาน เช่น งานประปา,งานระบบสื่อสาร 3.จัดทำและเก็บประวัติการซ่อมพร้อมสรุปรายงานการซ่อมประจำเดือน 4.ประสานงานซ่อมกับผู้รับเหมา ตรวจสอบงานซ่อมของผู้รับเหมา 5.ตรวจสอบ ติดตามงานซ่อม ของผู้รับเหมาให้แล้วเสร็จ
26 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่ธุรการ (เพศหญิง) ประจำฝ่ายธุรการ
1.งานด้านจัดทำเอกสาร ของฝ่ายขนส่ง คียข้อมูล ทำรายงานบันทึกประจำฝ่าย 2.งานด้านประสานงาน ภายในฝ่ายขนส่ง 3.งานธุรการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
26 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (เพศหญิง) ด่วนที่สุด ยินดีตอนรับนักศึกษาจบใหม่ !!!!!
งานด้านบัญชีเจ้าหนี้ (ลงรายละเอียดทางบัญชี รายรับ-รายจ่าย) งานกระทบยอดทางบัญชี งานเอกสาร งานประสานงานทางบัญชีภายในองค์กร
26 พฤษภาคม 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 24 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560