หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ฟีดสเปเชียลตี้ จำกัด
หัวหน้าฝ่ายผลิต (Production Supervisor)
1.ควบคุมดูเเลองค์ประกอบการผลิต (คน เครื่องจักร เเละวัตถุดิบ) เพื่อให้กระบวนการผลิตดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามขั้นตอน เเละเป็นไปตามเเผนงาน 2.ดูเเลการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ เเละได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ ปลอดภัย เเละเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า 3.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายควบคุมคุณภาพ และฝ่ายซ่อมบำรุง เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 4.คิดวิธีพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ลดปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตใ
25 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท ฟีดสเปเชียลตี้ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี

อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง
1.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายผลิต และฝ่าย ควบคุมคุณภาพ เพื่อวางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรหรือปรับปรุง กระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2.ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 3.ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 4.ดูแลรักษาเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ของฝ่ายซ่อมบำรุงให้ครบถ้วน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 5.จัดทำประวัติการซ่อมบำรุง 6.ดูเเลควบคุมบอยเลอร์เเละระบบไอน้ำ
25 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท ฟีดสเปเชียลตี้ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายขายอาหารสัตว์เลี้ยง
1.ดูแลและให้คำปรึกษาทีมขาย ควบคุมการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์การขายและการตลาด 2.สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายโดยขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าให้มียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง 3.ควบคุม และวางแผนการขายให้ราคาขายเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
25 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท ฟีดสเปเชียลตี้ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขายเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด
1.ดูแลลูกค้า ร้านค้าอาหารสัตว์เลี้ยง 2.เสนอขาย ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง 3.ให้คำปรึกษาและช่วยลูกค้าแก้ปัญหา
25 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท ฟีดสเปเชียลตี้ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. รับผิดชอบงานในระบบบัญชีและการเงิน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ 2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้แก่ที่ประชุมผู้บริหาร 3. จัดทำงบประมาณ เพื่อการวางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายของสายงานที่รับผิดชอบ 4. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และหน่วยงานอื่นๆ ในบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบงานบัญชี
25 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท ฟีดสเปเชียลตี้ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานบัญชี
1. จัดทำเอกสารบัญชี และบันทึกบัญชี 2. ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีลูกหนี้ และเจ้าหนี้ 3. จัดทำทะเบียน ตรวจสอบ และตรวจนับสินทรัพย์ ฯลฯ 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
25 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท ฟีดสเปเชียลตี้ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
1.ขับรถโฟล์คลิฟท์เพื่อจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้า 2.ขับรถโฟล์คลิฟท์เพื่อนำจ่ายสินค้าและดูแลเรื่องขนถ่ายสินค้าขึ้นรถ 3.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
25 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท ฟีดสเปเชียลตี้ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่คุมเครื่องบรรจุ
1.ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในการบรรจุสินค้าให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 2.ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน 3.ตรวจสอบคุณภาพของงานบรรจุตามช่วงเวลาเเละวิธีที่กำหนด 4.เตรียมความพร้อมของบรรจุภัณฑ์ที่จะใช้
25 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท ฟีดสเปเชียลตี้ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ QC Line / QC Lab
1.ดูแลรับผิดชอบการสุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 2.ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 3.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ 4.ดูแลรักษาความสะอาดและเตรียมเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 5.จัดทำรายงานการตรวจสอบคุณภาพและบันทึกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านคุณภาพส่งหัวหน้างาน 6.เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์
25 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท ฟีดสเปเชียลตี้ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Checker / ผู้ช่วย QC Line & QC Lab
1.จัดเตรียมตัวอย่าง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ภาชนะเก็บตัวอย่าง 2.สุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตมาตรวจสอบ 3.ช่วยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 4.ดูแลรักษาความสะอาดของภาชนะ อุปกรณ์ และพื้นที่ปฏิบัติงาน 5.ลงบันทึกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับงาน 6.ช่วยงานหัวหน้างานตามที่ได้รับมอบหมาย
25 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท ฟีดสเปเชียลตี้ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560