หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท ฟีดสเปเชียลตี้ จำกัดบริษัท ฟีดสเปเชียลตี้ จำกัด
1.ดูแลรับผิดชอบการสุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 2.ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 3.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ 4.ดูแลรักษาความสะอาดและเตรียมเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 5.จัดทำรายงานการตรวจสอบคุณภาพและบันทึกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านคุณภาพส่งหัวหน้างาน 6.เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟีดสเปเชียลตี้ จำกัด
1.จัดเตรียมตัวอย่าง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ภาชนะเก็บตัวอย่าง 2.สุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตมาตรวจสอบ 3.ช่วยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 4.ดูแลรักษาความสะอาดของภาชนะ อุปกรณ์ และพื้นที่ปฏิบัติงาน 5.ลงบันทึกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับงาน 6.ช่วยงานหัวหน้างานตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟีดสเปเชียลตี้ จำกัด
1.ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในการบรรจุสินค้าให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 2.ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน 3.ตรวจสอบคุณภาพของงานบรรจุตามช่วงเวลาเเละวิธีที่กำหนด 4.เตรียมความพร้อมของบรรจุภัณฑ์ที่จะใช้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟีดสเปเชียลตี้ จำกัด
1.ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในการโม่ บด ผสมวัตถุดิบอาหารสัตว์ 2.ควบคุมแผงคอนโทรลเพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 3.ประสานงานกับแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4.ดูแลรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 5.เตรียมความพร้อมของวัตถุดิบที่จะใช้ในเเต่ละวัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟีดสเปเชียลตี้ จำกัด
1.ควบคุมการเดินเครื่องอัดเม็ดอาหาร ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด 2.ตรวจสอบสภาพเเละดูเเลรักษาเครื่องอัดเม็ดเเละอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 3.ตรวจสอบเเละควบคุมการเดินเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง เช่น ตู้อบแห้งเเละหม้อเคลือบ 4.เตรียมความพร้อมของสารเคลือบที่จะใช้ในเเต่ละวัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟีดสเปเชียลตี้ จำกัด
1.ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าโรงงานและสำนักงานของบริษัทฯ 2.ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมทั้งบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3.ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟีดสเปเชียลตี้ จำกัด
1.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายผลิต และฝ่าย ควบคุมคุณภาพ เพื่อวางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรหรือปรับปรุง กระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2.ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 3.ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 4.ดูแลรักษาเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ของฝ่ายซ่อมบำรุงให้ครบถ้วน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 5.จัดทำประวัติการซ่อมบำรุง 6.ดูเเลควบคุมบอยเลอร์เเละระบบไอน้ำ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟีดสเปเชียลตี้ จำกัด
1.ขับรถโฟล์คลิฟท์เพื่อจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้า 2.ขับรถโฟล์คลิฟท์เพื่อนำจ่ายสินค้าและดูแลเรื่องขนถ่ายสินค้าขึ้นรถ 3.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟีดสเปเชียลตี้ จำกัด
1.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟีดสเปเชียลตี้ จำกัด
พนักงานในไลน์ผลิตและไลน์บรรจุอาหารสัตย์เลี้ยง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟีดสเปเชียลตี้ จำกัด
1.ควบคุมดูแลงานแผนกบรรจุทั้งหมด เพื่อบริหารงานแพ็คให้มีประสิทธิภาพ สามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ภายในกำหนดเวลาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 2.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ และฝ่ายซ่อมบำรุง เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3.พัฒนาวิธีและขั้นตอนการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้นต่อไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟีดสเปเชียลตี้ จำกัด
1.ดูแลลูกค้า ร้านค้าอาหารสัตว์เลี้ยง 2.เสนอขาย ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง 3.ให้คำปรึกษาและช่วยลูกค้าแก้ปัญหา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76