เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ขับรถให้ประธานกรรมการบริหาาร - ดูแลรักษาเครื่องยนต์ก่อนใช้งาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
18 กันยายน 2561
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ด่วนมาก
- รักษาความปลอดภัย - เวลาเข้าปฏิบัติงาน (ผลัดกลางวัน 07.00-19.00 ผลัดกลางคืน 19.00-07.00 น.) - ยืนตามจุดประจำการณ์ ประตูเข้า-ออก ลานจอดรถหน้าอาคาร อาคารสำนักงาน - อำนวยความสะดวกด้านจราจร - มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
18 กันยายน 2561
โฟร์แมน (อาคารจอดรถ AOT ดอนเมือง)
- ติดต่อผู้รับเหมา ดูไซต์งาน ประสานงานและควบคุม - ดูแลและควบคุมงานตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลรับผิดชอบโครงการ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
18 กันยายน 2561
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วิศวกรโครงการ (อาคารจอดรถ AOT ดอนเมือง)
- ควบคุมงาน ประมาณราคา สั่งซื้อวัสดุ ทำแบบสำหรับก่อสร้าง - วางแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ควบคุมและติดตามคุณภาพงานของช่าง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารอนุมัติวัสดุต่างๆ
18 กันยายน 2561
วิศวกรประมาณราคาโยธา
1.รวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้า ศึกษาข้อกำหนด และรายละเอียดของโครงการ เพื่อใช้ในการจัดทำแบบ และ TOP 2.สำรวจหน้างาน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของพื้นที่งาน เพื่อประเมินออกแบบและคาดการณ์อุปสรรคต่างๆ 3.จัดทำ TOP รายละเอียดโครงการ รายละเอียดของแบบ และอื่นๆ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ในการยื่นประมูลโครงการ 4.จัดทำบัญชีแสดงรายการวัสดุ และประเมินต้นทุนสินค้าและงานโครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณากำหนดราคา และยื่นซองประมูลราคา 5.วิเคราะห์ ถอดแบบ รวมถึงการออกแบบกำหนดรายละเอียดวัสดุที่ใช
18 กันยายน 2561
หัวหน้าสำนักงานCEO
- ดูแลจัดเก็บเอกสารราชการ/ จัดทำจดหมายและหนังสือเพื่อติดต่อหน่วยงานทางราชการ - ประสานงานกับหน่วยงานราชการ - มีความสามารถในการจัดระบบและวิธีการปฏิบัติงาน - มีภาวะความเป็นผู้นำ - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
18 กันยายน 2561
Inter Law (นักกฏหมายต่างประเทศ)
- จัดทำ-ตรวจสอบสัญญาและเอกสารทางกฏหมายของบริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงติดต่อประสานงานด้านเอกสารสัญญาระหว่างคู่ค้าในประเทศและต่างประเทศ - ให้คำแนะนำ-ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานต่างๆ ของบริษัท - ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
18 กันยายน 2561
ช่างซ่อมบำรุง
ซ่อมบำรุงยานพาหนะอุตสาหกรรม,ระบบไฮดรอลิกส์,เครื่องสูบน้ำ,ซ่อมบำรุงทั่วไปภายในโรงงาน
18 กันยายน 2561
ช่างไฟฟ้า
- ตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงงาน - ติดตั้งระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆทางด้านระบบไฟฟ้า - ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือช่างที่ใช้ในการทำงาน เพื่อยืดอายุและให้พร้อมสำหรับการใช้งาน - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
18 กันยายน 2561
ช่างเทคนิค
- ติดตั้งอุปกรณ์อาณัติสัญญาณ ETCS - เดินท่อร้อยสายไฟให้อุปกรณ์อาณัติสัญญาณ ETCS - สนับสนุนงานโครงการ ETCS และงานที่เกี่ยวข้องของ THALES - มีความรู้ด้านระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ
18 กันยายน 2561
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ / วิศวกรออกแบบ
- ถอดแบบ ศึกษารายละเอียดและประเมินต้นทุน - วิเคราะห์ออกแบบโครงการ พร้อมกำหนดรายละเอียดของแบบ เพื่อเป็นแผนสำหรับการก่อสร้าง - ดูแลตรวจสอบการจัดทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) เพื่อใช้เป็นรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง - ประเมินปริมาณการใช้วัสดุ และกำหนดรายละเอียดของวัสดุ ที่ใช้ในการก่อสร้าง - ประเมินต้นทุนค่าใช้จ่ายโครงการ - ประสานงาน และดูแลติดตามงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด พร้อมเข้าช่วยเหลือแก้ไขปัญหา - ร่วมรับ และตรวจสอบวัสดุ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าถูกต้องตามสเป็ค
18 กันยายน 2561
ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ (เครื่องกลและไฟฟ้า)
วางแผนงาน และควบคุมดูแลภาพรวมของการผลิต ตั้งแต่การผลิต ประกอบ ติดตั้ง ตลอดจนการดูแลติดตามการผลิต เพื่อให้สามารถส่งมอบงานได้ตามแผนงาน สเป็ค และงบประมาณที่กำหนด
18 กันยายน 2561
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
- รวบรวมข้อมูลแบบสินค้าและโครงการ ตลอดจนข้อมูลความต้องการต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดทำรายละเอียดของแบบ - จัดทำรายละเอียดของแบบ (Shop Drawing) ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้เป็นรายละเอียดประกอบการผลิต - ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแบบตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้แบบมีความถูกต้อง สามารถผลิตได้จริง - ประสานงานการผลิต พร้อมอธิบายชี้แจงรายละเอียดของแบบแก่ส่วนงานผลิต เพื่อให้งานเป็นไปตามแบบที่กำหนด - ร่วมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทางด้านแบบการผลิต เพื่อสนับสนุนให้การผลิตสำเร็จได้ตามแผนงาน
18 กันยายน 2561
IT SUPPORT
ดำเนินงานการตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับปรุงระบบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแก่ฝ่ายต่างๆ
18 กันยายน 2561
จป.วิชาชีพ
- ตรวจสอบความปลอดภัยประจำหน้างาน - จัดทำรายงานสรุปความปลอดภัยในโครงการต่างๆ
18 กันยายน 2561
วิศวกรไฟฟ้า(อาวุโส)
-สำรวจหน้างาน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของพื้นที่งาน เพื่อประเมินออกแบบและคาดการณ์อุปสรรคต่างๆ - วิเคราะห์ ถอดแบบ รวมถึงการออกแบบกำหนดรายละเอียดสินค้า วัสดุที่ใช้ และข้อมูลทางด้านเทคนิคต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินราคา - สอบวัสดุ/สินค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าถูกต้องตามสเป็ค และอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ - รวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้า และรายละเอียดของโครงการ - จัดทำ TOR รายละเอียดโครงการ รายละเอียดของแบบ และอื่นๆ - จัดทำเอกสาร ข้อมูลทางด้านเทคนิคของสินค้า เช่น Spec, Data, Shee
18 กันยายน 2561
วิศวกรเครื่องกล(อาวุโส)
- ศึกษาแบบ และรายละเอียดของโครงการ เพื่อใช้ในการวางแผนในการปฏิบัติงาน - วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของพื้นที่โครงการ เพื่อประเมินออกแบบและคาดการณ์อุปสรรคต่างๆ - ดูแลติดตามงานเครื่องกลของโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ลงพื้นที่ควบคุมติดตามการดำเนินงานโครงการในส่วนที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างเหมาช่วง เพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของงาน - สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงประเด็นปัญหาต่างๆ
18 กันยายน 2561
ผู้อำนวยการฝ่าย
- กำหนดมาตรฐาน เป้าหมายทางด้านงานโยธา เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายขององค์กร - วางแผนการดำเนินงานในภาพรวมของฝ่ายงาน และตรวจสอบติดตามความก้าวหน้า เพื่อบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ - วางแผน และบริหารดูแลการยื่นประมูลโครงการทางด้านโยธา เพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการและข้อกำหนดของลูกค้า - ศึกษาแบบ รายละเอียดของโครงการ และเงื่อนไขสัญญาต่างๆ เพื่อใช้ในการวางแผนงานให้สอดคล้องกับความต้องการ หรือข้อกำหนดของลูกค้า - วางแผน และบริหารดูแลการออกแบบ การ
18 กันยายน 2561
ผู้จัดการแผนกพัสดุ
- วางแผนการบริหารจัดการคลังพัสดุให้เป็นระบบระเบียบ เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหา ป้องกันความเสียหาย และการสูญหาย - วางแผนจัดการพื้นที่คลังพัสดุให้เพียงพอต่อการจัดเก็บ - ควบคุมการดำเนินงานทางด้านคลังพัสดุ เพื่อเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน - ควบคุมการดำเนินการตรวจสอบพัสดุก่อนการจัดเก็บ - ควบคุมการดำเนินการเบิก-จ่ายให้มีความถูกต้อง เป็นระบบระเบียบ เพื่อป้องกันการสูญหาย - ตรวจสอบติดตามรายการพัสดุคงเหลือจากการใช้งานตามโครงการต่างๆ และเรียกคืนเข้าคลัง - ควบคุมการดำเนินการตรวจนับสต็อก เพื่อตรวจสอบความถูก
18 กันยายน 2561
ผู้จัดการบุคคล
- วางแผน และมอบหมายกระจายงาน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของแผนก - จัดทำแผนงาน และติดตามการสรรหาคัดเลือกบุคลากร - ควบคุมกระบวนการสรรหาและคัดเลือก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ - ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล - ควบคุมติดตามงานโครงการทางด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆขององค์กร - ดูแลติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์ และใช้วางแผนในการบริหารพัฒนาพนักงาน - ควบคุมการดำเนินงานด้านผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน เพื่อให้เป็นไปต
18 กันยายน 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560