เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Front Officer)
1ต้อนรับแขกหรือผู้มาติดต่อกับองค์กร ด้วยอัธยาศัยอันดีงาม ขอทราบนามและชื่อขององค์กรของผู้มาติดต่อ แล้วประสานงานให้ตาม ความประสงค์ของผู้มาติดต่อ ทาหน้าที่ตอบข้อซักถาม หรือให้ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เกี่ยวกับองค์กรแก่ผู้มาติดต่อสอบถาม 2สร้างความสัมพันธ์ การสื่อสาร การประสานงานที่ดีกับลูกค้า รวมทั้งประสานงานเพื่อเตรียมการรับรองกลุ่มหรือคณะลูกค้าร่วมกับแผนกอื่นๆ 3ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สภาพของห้องพักที่สามารถใช้หรือให้เช่าได้ รวมทั้งสื่อสารข้อมูลกับแผนกอื่นๆ 4ดำเนินการด้านเอกสารสัญญา และขั้นตอนเก
21 พฤษภาคม 2561
พนักงานขับรถผู้บริหาร **ด่วนมาก**
1.รับส่งผู้บริหารให้เดินทางไปยังจุดหมายด้วยความปลอดภัย ทันต่อเวลานัดหมาย ด้วยมารยาทอันดี 2. มีระเบียบวินัยในการทำงานและพร้อมปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสำคัญ รักษารถให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัยต่อการใช้งาน 3.งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
21 พฤษภาคม 2561
Resident Manager
1. ควบคุมดูแลการให้บริการแก่ผู้เช่าพักอาศัย รวมทั้งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆต่อผู้พักอาศัยและผู้มาติดต่อ 2. วางแผนการบริหารอาคารและแผนการทำงานของพนักงานที่มีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาอาคารและทรัพย์สินภายในอาคาร 3. ควบคุมบริหารเซอร์วิสอพาร์ทเม้นทั้งระบบ 4.และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 5.ควบคุมดูแลพนักงาน รปภ. ,ช่างอาคาร ,แม่บ้าน 6.จัดทำตารางกะของพนักงานได่ 7.จัดทำสรุปรายงานได้ดี
21 พฤษภาคม 2561
แม่บ้านทำความสะอาดห้องพักประจำโครงการมนธิดา
-ดูแลทำความสะอาดภายในห้องพัก -สามารถใช้น้ำยาต่างๆได้อย่างถูกต้อง -สามารถทำงานเอกสารได้ -งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
21 พฤษภาคม 2561
บริษัท มนตรีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานร้านกาแฟ
1. ต้อนรับ ทักทาย และรับทราบความต้องการของลูกค้า ดำเนินการจัดเตรียม ส่งมอบกาแฟ เครื่องดื่มให้ได้ตามมาตรฐานของร้าน 2. แนะนำและเสนอขายสินค้าภายในร้านให้ลูกค้าอย่างสุภาพ 3. รับฟังปัญหาและคำติชมของลูกค้า และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง 4. รักษาและตรวจเช็คทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณร้านให้เรียบร้อย สะอาด น่านั่งอยู่เสมอ
21 พฤษภาคม 2561
แม่บ้านประจำสำนักงาน
ดูแลรักษาความสะอาดภายในสำนักงาน รักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในองค์กร ดูแลความเรียบร้อยภายในห้องประชุม งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
21 พฤษภาคม 2561
หัวหน้าช่างอาคาร
1.ดูแลอาคาร เครื่องจักร ระบบวิศวกรรม ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคาร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2.ให้มีอำนาจในการตัดสินใจดังต่อไปนี้ - เมื่อมีเหตุฉุกเฉินด้านวิศวกรรมที่กระทบต่อลูกค้า เช่น ลูกค้าติดลิฟท์ สปริงเกอร์ในห้องลูกค้า หรือ พื้นที่ส่วนกลางแตกและแจ้งให้หัวหน้าฝ่ายอาคาร - ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับงานผู้รับเหมาที่เห็นว่าอาจเป็นเหตุให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อการพักอาศัย - ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
21 พฤษภาคม 2561
บริษัท มนตรีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร
งานที่รับผิดชอบ ( Responsibilities) 1. ลงทะเบียนรับหนังสือเข้าจากภายนอกและภายใน และดำเนินการแจกจ่ายให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 2 เขียนจดหมายโต้ตอบ พิมพ์งานเอกสารตามคำสั่งของหัวหน้า บันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน และจัดเก็บตามแฟ้ม 3. เตรียมการเดินทางไปร่วมประชุม สัมมนาต่างๆ และทำบันทึกการเดินทาง สั่ง จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรมรถรับ-ส่งยังสถานที่ต่าง ๆ 4. รับโทรศัพท์ติดต่องานกับบุคคลภายในและภายนอก จัดทำตารางการนัดหมายและเตือนการนัดหมายต่อผู้บังคับบัญชา 5. เป็นตั
21 พฤษภาคม 2561
บริษัท มนตรีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 - 25,000 บาท
ช่างประจำอาคาร
1. บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับใช้ในงานซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานตลอดเวลา 2. รับเรื่องปัญหาอุปกรณ์ชำรุด และ ดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้า ประปา ระบบปรับอากาศ รวมทั้งซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคาร 3. วางแผนการทำงาน ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและอยู่ในสภาพที่ดี 4. บันทึกการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการอาคาร และ/ หรือ หัวหน้าช่าง 5. รักษาความสะอาดของห้องป
21 พฤษภาคม 2561
บริษัท มนตรีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : สามารถเจรจาต่อรอง
Business Development Senior Officer
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ติดตามและควบคุมโครงการใหม่ ผลการขาย และกลยุทธ์ต่างๆของคู่แข่ง 2.ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด ทั้งในแง่ข้อมูล และสถิติ 3.สำรวจ วิเคราะห์ สรรหาที่ดินเพื่อนำมาพัฒนาเป็นโครงการ 4.ศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 5.สามารถนำเสนอแผนงานได้ 6.Work with Data 7.พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ 8.วิเคราะห์ /วิจัยข้อมูลองค์รวม เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ 9.นำเข้านวัตกรรมทางธุรกิจสู่องค์กร 10.เป็นผู้แก้ไขสถานการณ์ให้ทีมบุก ทีมการตลาด 11.งานอื่นๆตามที่
21 พฤษภาคม 2561
บริษัท มนตรีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : สามารถเจรจาต่อรอง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560