เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)
ประสานงานการวางแผนการก่อสร้างและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
22 พฤศจิกายน 2560
Marketing & Sales Manager
1. วิเคราะห์สภาพแข่งขันทางการขาย เพื่อกำหนดทิศทางการขายและเป้าหมายให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และนโยบายขององค์กร 2. วางแผนการบริหารงบประมาณ เพื่อดำเนินการวางแผนการส่งเสริมการขาย ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว 3 ควบคุมดูแลและวางแผนการตลาด วางแผนการขายประจำปีโดยการกำหนดเป้ายอดขายและแผนการปฏิบัติงาน
22 พฤศจิกายน 2560
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
• กำกับดูแล วิเคราะห์ จัดทำและนำเสนอการวางแผนการดำเนินงานการเงินทั้งระยะสั้น และระยะยาว ได้อย่างเป็นระบบ โดยประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อรับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพยากรณ์ และวางแผนทางการเงินทั้งระยะสั้น และระยะยาว ให้กิจการใช้เงินทุนระยะสั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรักษาสภาพคล่องของกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ • จัดหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำที่สุดและความเสี่ยงต่ำที่สุด • นำเสนอการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน และประมาณการงบประมาณ ของฝ่ายงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท
22 พฤศจิกายน 2560
นักวิเคราะห์การเงิน (Financial Analyst)
1. บริหารกระแสเงินสดและสภาพคล่องของบริษัท 2. จัดหาเงินทุนของบริษัทให้สอดคล้องกับการใช้เงินทุน โดยให้มีต้นทุนที่เหมาะสม 3. จัดหาเงินทุนจากตลาดเงิน (การกู้ยืมในรูปแบบต่าง ๆ) 4. จัดหาเงินทุนจากตลาดทุน (การออกและเสนอขายตราสารทุนประเภทต่าง ๆ รวมถึงการขายทรัพย์สินให้ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ REIT ( Real Estate Investment Trust)
22 พฤศจิกายน 2560
พนักงานบัญชีเจ้าหนี้
1 จัดทำเอกสารการตั้งหนี้ บันทึกตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และตัดจ่ายค่าใช้จ่ายล่วงหน้า และบันทึกลงในระบบบัญชี 2 ตรวจสอบเอกสาร ประกอบการจ่ายเงิน ให้ครบถ้วนถูกต้อง 3 จัดทำใบสำคัญจ่าย และบันทึกบัญชี และการจัดการให้จ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเวลา 4 จัดเก็บเอกสารบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและมีประสิทธิภาพ เช่น ใบสำคัญจ่าย มีใบเสร็จรับเงินครบถ้วน 5 ตรวจสอบการรับทรัพย์สิน ถูกต้อง และบันทึกทรัพย์สินในระบบ 6 จัดทำรายงานภงด.3 ภงด.53 ภงด.54 ภพ.30 ภพ.36 กระทบยอดบั
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท มนตรีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Executive Secretary
1. ลงทะเบียนรับหนังสือเข้าจากภายนอกและภายใน และดำเนินการแจกจ่ายให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 2 เขียนจดหมายโต้ตอบ พิมพ์งานเอกสารตามคำสั่งของหัวหน้า บันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน และจัดเก็บตามแฟ้ม 3. เตรียมการเดินทางไปร่วมประชุม สัมมนาต่างๆ และทำบันทึกการเดินทาง สั่ง จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรมรถรับ-ส่งยังสถานที่ต่าง ๆ 4. รับโทรศัพท์ติดต่องานกับบุคคลภายในและภายนอก จัดทำตารางการนัดหมายและเตือนการนัดหมายต่อผู้บังคับบัญชา
22 พฤศจิกายน 2560
Marketing & Sales Executive
1.นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า รักษากลุ่มลูกค้าและขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2 แสวงหาลูกค้ารายใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเก่ารวมทั้งรับผิดชอบ Sales Target ที่ได้รับมอบหมาย 3 จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการขาย 4 จัดทำรายงานด้านการตลาด สถานะลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้ฝ่ายบริหารวิเคราะห์แผนงาน
22 พฤศจิกายน 2560
ช่างอาคาร
1. บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับใช้ในงานซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพที่ดี 2. รับเรื่องปัญหาอุปกรณ์ชำรุด และ ดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้า ประปา ระบบปรับอากาศ รวมทั้งซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคาร 3. วางแผนการทำงาน และตรวจสอบ การบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและอยู่ในสภาพที่ดี 4. บันทึกการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการอาคาร และ/ หรือ หัวหน้าช่าง5. รักษาความสะอาดของห้องปฏิบัติการช่าง และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยสำหรับการ
22 พฤศจิกายน 2560
พนักงานขับรถผู้บริหาร
1.รับส่งผู้บริหารให้เดินทางไปยังจุดหมายด้วยความปลอดภัย ทันต่อเวลานัดหมาย ด้วยมารยาทอันดี 2. มีระเบียบวินัยในการทำงานและพร้อมปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสำคัญ รักษารถให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัยต่อการใช้งาน
22 พฤศจิกายน 2560
ผู้จัดการอาคาร
1. ควบคุมดูแลการให้บริการแก่ผู้เช่าพักอาศัย รวมทั้งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆต่อผู้พักอาศัยและผู้มาติดต่อ 2. วางแผนการบริหารอาคารและแผนการทำงานของพนักงานที่มีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาอาคารและทรัพย์สินภายในอาคาร 3. ควบคุมบริหารเซอร์วิสอพาร์ทเม้นทั้งระบบ 4.และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤศจิกายน 2560
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560