เข้าระบบผู้สมัครงาน
นักวิเคราะห์การเงิน (Financial Analyst)
1. บริหารกระแสเงินสดและสภาพคล่องของบริษัท 2. จัดหาเงินทุนของบริษัทให้สอดคล้องกับการใช้เงินทุน โดยให้มีต้นทุนที่เหมาะสม 3. จัดหาเงินทุนจากตลาดเงิน (การกู้ยืมในรูปแบบต่าง ๆ) 4. จัดหาเงินทุนจากตลาดทุน (การออกและเสนอขายตราสารทุนประเภทต่าง ๆ รวมถึงการขายทรัพย์สินให้ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ REIT ( Real Estate Investment Trust)
23 มีนาคม 2561
พนักงานขับรถผู้บริหาร
1.รับส่งผู้บริหารให้เดินทางไปยังจุดหมายด้วยความปลอดภัย ทันต่อเวลานัดหมาย ด้วยมารยาทอันดี 2. มีระเบียบวินัยในการทำงานและพร้อมปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสำคัญ รักษารถให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัยต่อการใช้งาน
23 มีนาคม 2561
Resident Manager
1. ควบคุมดูแลการให้บริการแก่ผู้เช่าพักอาศัย รวมทั้งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆต่อผู้พักอาศัยและผู้มาติดต่อ 2. วางแผนการบริหารอาคารและแผนการทำงานของพนักงานที่มีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาอาคารและทรัพย์สินภายในอาคาร 3. ควบคุมบริหารเซอร์วิสอพาร์ทเม้นทั้งระบบ 4.และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มีนาคม 2561
แม่บ้าน
-ดูแลทำความสะอาดภายในห้องพัก -สามารถใช้น้ำยาต่างๆได้อย่างถูกต้อง -สามารถทำงานเอกสารได้ -งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มีนาคม 2561
บริษัท มนตรีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างซ่อมบำรุงอาคาร
1. บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับใช้ในงานซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานตลอดเวลา 2. รับเรื่องปัญหาอุปกรณ์ชำรุด และ ดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้า ประปา ระบบปรับอากาศ รวมทั้งซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคาร 3. วางแผนการทำงาน ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและอยู่ในสภาพที่ดี 4. บันทึกการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการอาคาร และ/ หรือ หัวหน้าช่าง 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มีนาคม 2561
ผู้ช่วยเลขานุการ
ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร เช่น บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง / บริษัทออกแบบ และตกแต่ง เป็นต้น - ติดต่อ Agent สายการบินเพื่อจองตั๋วเครื่องบิน - ตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสารก่อนนำเสนอลงนาม - นัดหมาย - จัดทำ และ Filing เอกสาร - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
23 มีนาคม 2561
พนักงานร้านกาแฟ
1. ต้อนรับ ทักทาย และรับทราบความต้องการของลูกค้า ดำเนินการจัดเตรียม ส่งมอบกาแฟ เครื่องดื่มให้ได้ตามมาตรฐานของร้าน 2. แนะนำและเสนอขายสินค้าภายในร้านให้ลูกค้าอย่างสุภาพ 3. รับฟังปัญหาและคำติชมของลูกค้า และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง 4. รักษาและตรวจเช็คทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณร้านให้เรียบร้อย สะอาด น่านั่งอยู่เสมอ
23 มีนาคม 2561
เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานราชการ
1.ประสานงานงานเอกสารกฎหมาย,งานสัญญาเช่าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 2.ประสานงานติดต่อหน่วยงานราชการภายนอก ,รัฐวิสาหกิจ,สถาบันการเงิน 3.จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับด้านกฎหมายและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5.มีประสบการณ์ด้านจัดทำสัญญา,เอกสารของรัฐวิสาหกิจ 6.สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
23 มีนาคม 2561
บริษัท มนตรีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
แม่บ้าน
•ดูแล ทำความสะอาด ห้องน้ำ •ดูแล ทำความสะอาด ทั่วไปในพื้นที่ของโครงการบ้านมนธิดา •ทำความสะอาดห้องนอน เปลี่ยนผ้าปูที่นอน งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มีนาคม 2561
หัวหน้าแม่บ้าน
1.. รับผิดชอบ ระเบียบวินัย มีทักษะในการสื่อสาร สามารถ ให้คำแนะนำและสอนงานทีมงานได้ดี 2.สามารถใช้อุปกรณ์ในการทำความสะอาดได้อย่างถูกวิธี และสอนงานได้ 3.ดูแลพนักงานแม่บ้านทั้งหมด และติดตามการดำเนินงานของพนักงานให้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. จัดการดูแลเรื่องการจัดการเช็คผ้า และส่งผ้าออกไปซักรีด โดยคำนึงถึงการรักษามาตรฐาน 5. จัดการเรื่องการปฎิบัติงานของงานแม่บ้านที่เกี่ยวกับห้องพักทั้งหมด และรักษามาตรฐานด้านความสะอาด และมาตรฐานการจัดการที่ได้ตั้งไว้
23 มีนาคม 2561
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
1.กำกับดูแล วิเคราะห์ จัดทำและนำเสนอการวางแผนการดำเนินงานการเงินทั้งระยะสั้น และระยะยาว ได้อย่างเป็นระบบโดยประสานงาน กับฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อรับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพยากรณ์ และวางแผนทางการเงินทั้งระยะสั้น และระยะยาว ให้กิจการ ใช้เงินทุนระยะสั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรักษาสภาพคล่องของกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ 2. บริหารกระแสเงินสดและสภาพคล่องของบริษัท 3. จัดหาเงินทุนของบริษัทให้สอดคล้องกับการใช้เงินทุน โดยให้มีต้นทุนที่เหมาะสม 4. จัดหาเงินทุนจากตลาดเง
23 มีนาคม 2561
แม่บ้านประจำสำนักงาน
ดูแลรักษาความสะอาดภายในสำนักงาน รักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในองค์กร ดูแลความเรียบร้อยภายในห้องประชุม งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มีนาคม 2561
Front Officer
1. ต้อนรับแขกหรือผู้มาติดต่อกับองค์กร ด้วยอัธยาศัยอันดีงาม ขอทราบนามและชื่อขององค์กรของผู้มาติดต่อ แล้วประสานงานให้ตาม ความประสงค์ของผู้มาติดต่อ  ทำหน้าที่ตอบข้อซักถาม หรือให้ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เกี่ยวกับองค์กรแก่ผู้มาติดต่อสอบถาม 2. สร้างความสัมพันธ์ การสื่อสาร การประสานงานที่ดีกับลูกค้า รวมทั้งประสานงานเพื่อเตรียมการรับรองกลุ่มหรือคณะลูกค้าร่วมกับแผนกอื่นๆ 3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สภาพของห้องพักที่สามารถใช้หรือให้เช่าได้ รวมทั้งสื่อสารข้อมูลกับแผนกอื่นๆ
23 มีนาคม 2561
บริษัท มนตรีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560