เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงาน PC ประจำ BigC ราชดำริ
1.ประจำจุดขาย (ตำแหน่งที่วางสินค้า) 2.นำเสนอสินค้าให้กับผู้ซื้อ 3.จัดวางสินค้าให้สวยงามและเติมสินค้าบนชั้นวาง 4.รายงานผลการขาย 5.เดินทางไปตรวจสินค้าที่สาขาพัทยากลาง พัทยาใต้
19 มีนาคม 2561
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 10,000 บาท (มีคอมมิชั่น)
พนักงาน PC ประจำ เซ็นทรัลพัทยาเหนือ
1.ประจำจุดขาย (ตำแหน่งที่วางสินค้า) 2.นำเสนอสินค้าให้กับผู้ซื้อ 3.จัดวางสินค้าให้สวยงามและเติมสินค้าบนชั้นวาง 4.รายงานผลการขาย 5.เดินทางไปตรวจสินค้าที่สาขาพัทยากลาง พัทยาใต้
19 มีนาคม 2561
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 10,000 บาท (มีคอมมิชั่น)
เจ้าหน้าที่ขาย (งานรักษาความปลอดภัย) ด่วนมาก!
-เสนองานขายเกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัย พร้อมกับให้คำปรึกษากับลูกค้า -รับคำสั่งทางโทรศัพท์จากลูกค้าทั่วไป และลูกค้ารายสำคัญ -จัดทำต้นทุน ประมาณการค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ต่าง ๆของรปภ. ในแต่ละหน่วยงาน เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดเตรียมใบเสนอราคา -ทบทวนข้อตกลง คำสั่งซื้อที่ได้รับจากลูกค้า หรือข้อตกลงที่เปลี่ยนแปลงจากลูกค้า -ถ่ายทอดคำสั่งที่ได้รับจากลูกค้า หรือข้อกำหนดต่าง ๆ ไปยังแผนกปฏิบัติการ และสรรหา -สรุปรายงาน เสนอราคา การสั่งซื้อ ประจำสัปดาห์รายเดือน เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เ
19 มีนาคม 2561
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำที่เรือนวิรัชมิตร (ปทุมวัน)
- จัดทำบัญชีงบการเงิน - บัญชีรับ-จ่าย,งบดุล - สรุปรายงานการเก็บเงิน,รายงานเงินคงเหลือ เงินสดย่อย
19 มีนาคม 2561
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างเทคนิค **เข้ากะ ( Site วิทยุการบินสุวรรณภูมิ )
- เปิด-ปิดงานระบบต่างๆภายในอาคาร - PM งานระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้า - ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่เช่า - ตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซม เครื่องมือและอุปกรณ์ - ปฏิบัติงานตามใบแจ้งงานของแผนก - ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าและผู้บริการ
19 มีนาคม 2561
ธุรการอาวุโส
- งานธุรการ - งานจัดซื้อ งานเอกสาน - งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย
19 มีนาคม 2561
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ช่างเทคนิค ด่วนมาก!!! ประจำที่สำนักงาน ปปง.(พญาไท)
- ดำเนินการเปิด - ปิด งานระบบต่าง ๆ ของอาคาร ตามเวลาที่กำหนด - PM งานระบบปรับอากาศ และระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ตามที่กำหนด - ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่เช่า - ตรวจสอบ ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม เครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือทรัพย์สินใด ๆ ที่ชำรุดเสียหาย - จดบันทึก ค่าไฟฟ้า น้ำประปา และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฎิบัติงานตามใบแจ้งงานของแผนก และใบแจ้งงานทั่วไป - ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าและผู้มาใช้บริการ - ดำเนินการอื่นใด ตามที่ได้รับการร้องขอหรือรับมอบหมายจากผู้บังคับบั
19 มีนาคม 2561
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร ประจำที่เรือนวิรัชมิตร (ปทุมวัน)
- ให้บริการลูกค้า ทั้งข้อมูล รับเรื่องร้องเรียน - บริหารงานในอาคาร - งานติดต่อประสานงาน - มีความสามารถด้าน ภาษาอังกฤษ
19 มีนาคม 2561
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 2   เงินเดือน : -
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำที่เรือนวิรัชมิตร(ปทุมวัน)
- ประชาสัมพันธ์และ ตอนรับลูกค้าหรือผู้มาติดต่อ - ประชาสัมพันธ์ - งานธุรการ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
19 มีนาคม 2561
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ช่างเทคนิค ประจำที่ คอนโดบางกอกริเวอร์พาร์ค
- ช่างประจำอาคาร - งานระบบไฟฟ้า - pm ระบบบ - รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้ๅ
19 มีนาคม 2561
ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร ประจำที่เรือนวิรัชมิตร (ปทุมวัน)
- จัดทำแผนงานในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานอาคารงานอาคารให้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง - ประชุมร่วมให้ความคิดเห็นกับฝ่ายงานอื่น - ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาในการปรับปรุงงานให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท - การจัดทำแผนการบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ - กำหนดแนวทางในการบริหารงานของอาคารต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - กำหนดแผนและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่ายทั้งหมด - จัดสร้างแผนงาน กำหนดรูปแบบฝึกอบรมพนักงานในสังกัดให้มีความรู้ความสามารถในกา
19 มีนาคม 2561
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการ (ธุรกิจรักษาความปลอดภัย)
1.งานจัดทำและนำเสนองบประมาณประจำปีในส่วนที่รับผิดชอบเบื้องต้น 2.งานนำเสนอแผนด้านการปฏิบัติการและนำแผนไปดำเนินการ 3.งานนำเสนอแผนด้านงานสรรหากำลังพลและนำแผนไปปฏิบัติ 4.งานควบคุม ตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามนโยบายและประเมินผลการทำงานพนักงานในหน่วยงาน 5.งานสำรวจและวิเคราะห์เบื้องต้นข้อมูลคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน 6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
19 มีนาคม 2561
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างรับเหมางานก่อสร้าง
- งานไฟฟ้า ประปา ทั่วไป - งานเชื่อม งานไม้ งานทาสี - งานเทพื้น ก่ออิฐ ฉาบปูน
19 มีนาคม 2561
เจ้าหน้าที่สายตรวจ ( ธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย / ธุรกิจบริการรักษาความสะอาด )
1. จัดอัตรากำลังพลเข้าทำงานตามจุด 2. เข้าตรวจงานตามหน่วยงาน 3. จัดส่งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้หน่วยงาน
19 มีนาคม 2561
เจ้าหน้าที่ขายงานรักษาความสะอาด
- เสนองานขายเกี่ยวกับการทำความสะอาด - เสนอราคาสินค้าบริษัท พร้อมให้คำปรึกษากับลูกค้า - จัดทำต้นทุน ประมาณการค่าใช้จ่าย *ปฏิบัติงาน จันทร์- ศุกร์ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-17.30 น.
19 มีนาคม 2561
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000-23,000 + คอมมิชชั่น
หัวหน้าส่วนงานขายงานรปภ.
-วางแผนการทำงานด้านขายงานแม่บ้าน ตามเป้าหมาย -ควบคุมทีมงานด้านการขายงานแม่บ้าน -Present งานขาย งานแม่บ้าน -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
19 มีนาคม 2561
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
หัวหน้าช่างเทคนิค / ช่างเทคนิค (รับสมัครด่วน!!!)
- เปิด - ปิดระบบต่างๆของอาคาร - แก้ไขและตรวจเช็ดระบบไฟฟ้าภายในอาคาร - บำรุงรักษางานต่างๆตามแผนงาน - ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
19 มีนาคม 2561
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
เจ้าหน้าที่การตลาดธุรกิจบริการ
1.วางแผนกำหนดยุทธศาสตร์ สร้างกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ ความพึงพอใจ ความจงรักภักดีของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ 2.วางแผนทำกิจกรรมส่งเสริมการขายและกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์และการขาย 3.สร้างรายได้จากสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรม 4.รายงานและสรุปผลการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
19 มีนาคม 2561
ผู้จัดการหน่วยงาน ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน (SQ1) ธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย
1. ควบคุมการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย 2. จัดทำรายงานสรุปเพื่อส่งให้กับสำนักงานใหญ่ 3. ปฎิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
19 มีนาคม 2561
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย ( รปภ. ) ด่วนมาก
1. ฝึกอบรมให้ความรู้สำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯทั้งหมด 2. รายงานผลให้กับทางผู้บังคับบัญชารับทราบ 3. ปฎิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
19 มีนาคม 2561
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560