หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัดบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
- ให้ข้อมูลอัตราแลกปลี่ยนเงินตราระหว่างประทศ - รับแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ - จัดทำเอกสารสรุปยอดประจำวัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
ควบคุมและตรวจสอบระบบความปลอดภัยให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานอยู่เสมอ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจพบสิ่งผิดปรกติต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
- ตรวจดูความเรียบร้อยพื้นที่ขายของพนักงาน ในขณะปฏิบัติงานขาย - ดูกล้อง CCTV สอดส่องการทุจริตของพนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
1. ประสานงานกับหน่วยงาน HR ในเรืองระเบียบปฏิบัติต่างๆ เช่น การออกหนังสือเตือน 2. ควบคุมดูแลงานด้านการป้องกันเพลิงไหม้ การซ้อมหนีไฟ ตรวจสอบถังดับเพลิง 3. ดูแลและสอดส่องการบริการของพนักงานต่อลูกค้า เช่น ดูแลพื้นที่ทาง CCTV 4. ตรวจสอบพื้นที่ในแต่ละรอบ พร้อมทำรายงานการตรวจพื้นที่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
· ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของอุปกรณ์สำนักงาน ของใช้ต่างๆ รวมทั้งบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานตามหลักสุขลักษณะที่กำหนด เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ทันเวลา และสนับสนุนให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ · เข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานรักษาความสะอาด เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ · ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ · ให้บริการแก่พนักงาน และผู้มาติดต่อทั้งภายในและภายนอกองค์กรในเรื่องทั่วไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พนักงาน และผู้มาติดต่อทั้งภายในและภายนอกองค์กร · ให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงาน รวมทั้งเสนอแนะปรับปรุงการบริการและงานในแผนกเพื่อให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปในแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท · ให้บริการและประสานงานในการรับ-ส่งเอกสารไปยังหน่วยงานภายในต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
Cook - ทำอาหารไทย Service - พนักงานเสริฟ / รับ Order / เคลียร์โต๊ะ Barista - ชงกาแฟสด / ทำ Late Art Steward - พนักงานห้องล้างจาน House keeper - แม่บ้าน / ดูความสะอาดภายในพื้นที่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
• การบริหารการขาย รายได้ของ CE มาจากค่าเช่า/GP จากร้านค้าภายในศูนย์ ดั้งนั้นหน้าของผู้จัดการกลุ่มสินค้าจะเป็นการวางแผนร่วมกับร้านค้า เพื่อทราบความต้องการ/ปัญหาของ Tenant เพื่อทาง CE จะนำไปพัฒนาการบริการต่างๆของศูนย์เพื่อสนับสนุน/แก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้ร้านค้าบรรลุเป้ายอดขายที่ตั้งไว้ - วางแผนเป้ายอดขายและติดตามผลการขายสินค้าของแผนกในกลุ่มสินค้าที่รับผิดชอบร่วมกับผู้จัดการสาขา - กระตุ้นและช่วยหัวหน้าแผนกในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงแผนก เพื่อให้บรรลุเป้ายอดขายที่ตั้งไว้ - สามารถบริหารยอดขาย, พื้นที่ขาย และบุคลากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด • การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและการบริการ - ช่วยแก้ไขปัญหาและคำตำหนิของลูกค้า และกำกับดูแลให้การบริการลูกค้าของพนักงานเป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานของบริษัท รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการบริการให้แก่พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา - ดูแลและช่วยแก้ไขปัญหาในการรับเปลี่ยนและคืนสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท การจัดรายการส่งเสริมการขาย ตรวจตรา Promotion เมื่อได้รับมอบหมายจาก H/O เช่น ผู้จัดการกลุ่มสินค้าจะต้องทราบ promotion ของร้านค้า และ รวมถึงดูแลเรื่อง brochure ต่างๆของร้านค้า (ถ้ามี) ให้กระจายถึงมือลูกค้า - จัดเตรียมสินค้า บุคลากร พื้นที่ขายและการจัดโชว์สินค้าให้พร้อมสำหรับการจัดรายการส่งเสริมการขาย เพื่อให้สามารถทำยอดขายได้สูงสุด - ริเริ่มการจัดรายการส่งเสริมการขายภายในสาขา เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขาย - วางแผนงานและติดตามการจัดรายการส่งเสริมการขาย รวมทั้งสรุปและรายงานผลการส่งเสริมการขายให้ผู้ จัดการสาขาทราบ - Event Space: ชั้น G Event Image (ดูแลการจัดงานต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น art exhibition เป็นต้น) และ ชั้น F4 Sales Event (ดูแลการโชว์จัดโชว์สินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ) • วางแผนและดำเนินการสำรวจข้อมูลตลาดคู่แข่ง และสรุปรายงานเพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • การดูแลการใช้จ่ายของแผนก - วางแผนและตรวจสอบการวางแผนกำลังคนของแผนกต่างๆ และจัดสรรกำลังคนข้ามแผนก เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและกำไรที่ตั้งไว้ - ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกลุ่มสินค้าที่รับผิดชอบอยู่ ได้แก่ เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ, ค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ในการขาย ฯลฯ • การประสานงาน - ส่งเสริมให้เกิดการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและชัดเจนขึ้นระหว่างแผนกจัดซื้อกับหัวหน้าแผนกขายในการบริหารสินค้า เพื่อให้สามารถทำยอดขายได้สูงสุด • การพัฒนาบุคลากร ให้คำแนะนำทางด้านการบริการเพื่อสนับสนุน Tenant ให้มียอดขายและกำไรตามเป้า - ให้คำแนะนำและสอนหัวหน้าแผนกขายต่อวันในการบริหารการขายให้บรรลุเป้าหมายและผลกำไร • การป้องกันสินค้าสูญหายและดูแลความปลอดภัย - ดูแลให้มีการดำเนินการตามขั้นตอนในการป้องกันการโจรกรรม และการสูญหายของสินค้าตามนโยบายของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
- บริหารยอดขายแผนกที่รับผิดชอบ - ตรวจสอบและควบคุมเอกสารการโอน-การส่ง/รับคืนสินค้า ให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ รวมทั้งการตรวจนับสต็อคสินค้า - จัดทำและวางแผนอัตรากำลังการทำงานของพนักงานให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารสินค้าคงคลัง ให้มีปริมาณ Stock คุณภาพเพียงพอ และใช้พื้นที่การจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมดูแลการจัดเก็บสต็อคสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกรวดเร็ว และการจัดเก็บเพื่อลดปัญหาสินค้าชำรุด - เอาใจใส่ บริหารสินค้า TOP BRAND , HOT ITEM, NEW ARRIVAL , สินค้าโปรโมชั่น สินค้า NO SALES อย่างละเอียด - ควบคุมการจัดสินค้าหน้าร้าน ให้เหมาะสม เพื่อป้องกันสินค้าสูญหาย - ควบคุมและตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตามหลัก Visual Merchandising - ควบคุมการทำงานพนง.และ PC ให้อยู่ในมาตราฐานที่กำหนด - ตรวจสอบความพร้อมในการให้บริการ เช่น ป้ายราคาสินค้า , เครื่อง EPOS, ป้ายตั้งราคาสินค้า - วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
- บริหารแผนกแคชเชียร์ในสาขาหรือพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแคชเชียร์ในสาขาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว - การวางแผนการทำงานและจัดการประชุมเพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ ให้แก่แคชเชียร์ทราบโดยทั่วถึงกัน - ตรวจสอบการหัวหน้าแผนกแคชเชียร์ที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ ตรวจนับจำนวนถุงและจำนวนเงินทอน - เงินนำส่ง - ตรวจสอบความถูกต้องของการปฎิบัติงานของหัวหน้าแผนกแคชเชียร์ - จัดตารางการทำงานของหัวหน้าแผนกแคชเชียร์ ในสาขาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - บริหารการอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการรับชำระเงินของแคชเชียร์ และควบคุมคุณภาพการให้บริการลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
• ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ • ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เช่นการเปลี่ยนหลอดไฟ สปอร์ตไลท์ ฯลฯ ระบบน้ำประปาเช่น เปลี่ยนหัวก๊อกน้ำ ตลอดจนเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอตามใบแจ้งหรือตามที่มีการชำรุดเกิดขึ้น • จัดทำและจัดเก็บเอกสารรายงานต่าง ๆ ให้มีความถูกต้อง เป็นระเบียบเรียบร้อย • ให้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยดำเนินการตามใบแจ้งงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
- ศึกษาให้เกิดความเข้าใจทั้งในด้านเทคนิคการขายและในตัวสินค้า และเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - รับผิดชอบการทำยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายที่กำหนด - ให้การบริการแก่ลูกค้าตามมาตรฐานการบริการที่บริษัทกำหนด เช่น การแนะนำสินค้า การส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า - ตรวจนับสินค้าในสต็อคอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการสูญหายของสินค้า - จัดเรียงสินค้าตามหลัก VISUAL MERCHANDISING และตรวจสอบสินค้าคืน สินค้าโอน - ตรวจสอบสินค้าคืน สินค้าโอนตามนโยบายบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
ควบคุมและตรวจสอบระบบความปลอดภัยให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานอยู่เสมอ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจพบสิ่งผิดปรกติต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
· ให้บริการ ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยนำรถลูกค้าไปจอดและส่งมอบที่จุดให้บริการตามความต้องการของลูกค้าอย่างปลอดภัย ด้วยความสุภาพเรียบร้อย · ตรวจสอบสภาพรถของลูกค้าก่อนนำไปจอดและก่อนนำส่งลูกค้าทุกครั้ง · ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า กรณีรถของลูกค้าเกิดเหตุขัดข้อง รวมทั้งติดต่อประสานงานด้านประกันภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีเกิดอุบัติเหตุกับรถที่มาใช้บริการ Valet Parking · ทำการบันทึกเอกสารการรับ-ส่งมอบรถลูกค้า รายงานการใช้บริการ Valet Parking ต่าง ๆ ตามที่กำหนดอย่างละเอียด เพื่อรายงานสรุปผลการให้บริการแก่ผู้บังคับบัญชา · ดูแล รักษาความปลอดภัยและความเรียบร้อยของสถานที่ให้บริการอย่างสม่ำเสมอ · ให้ข้อมูลข่าวสาร แนะนำ ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโปรโมชั่นและบริการของห้าง ฯ แก่ลูกค้าอย่างถูกต้องด้วยความสุภาพและเต็มใจ · ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากตรวจพบสิ่งผิดปรกติต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
· ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของอุปกรณ์สำนักงาน ของใช้ต่างๆ รวมทั้งบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานตามหลักสุขลักษณะที่กำหนด เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ทันเวลา และสนับสนุนให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ · เข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานรักษาความสะอาด เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ · ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ · ให้บริการแก่พนักงาน และผู้มาติดต่อทั้งภายในและภายนอกองค์กรในเรื่องทั่วไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พนักงาน และผู้มาติดต่อทั้งภายในและภายนอกองค์กร · ให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงาน รวมทั้งเสนอแนะปรับปรุงการบริการและงานในแผนกเพื่อให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปในแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท · ให้บริการและประสานงานในการรับ-ส่งเอกสารไปยังหน่วยงานภายในต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
- พนักงานขาย ทำหน้าที่ งานขายสิ้นค้าในห้างสรรพสินค้า - แคชเชียร์ ทำหน้าที่ บริการชำละสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน - ตรวจรับสินค้า ทำหน้าที่ ตรวรจเช็ค ตรวจนับสินสินค้า STOCK &STORE - พนักงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ ทำหน้าที่ งานบริการลูกค้า แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า งานกิจกรรมต่างๆ - เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย ทำหน้าที่ งานด้านความปลอด ภายในและนอกอาคาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
- พนักงานขาย ทำหน้าที่ งานขายสิ้นค้าในห้างสรรพสินค้า - แคชเชียร์ ทำหน้าที่ บริการชำละสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน - ตรวจรับสินค้า ทำหน้าที่ ตรวรจเช็ค ตรวจนับสินสินค้า STOCK &STORE - พนักงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ ทำหน้าที่ งานบริการลูกค้า แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า งานกิจกรรมต่างๆ - เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย ทำหน้าที่ งานด้านความปลอด ภายในและนอกอาคาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
ตำแหน่งที่เปิดรับ - พนักงานขาย ทำหน้าที่ งานขายสิ้นค้าในห้างสรรพสินค้า - แคชเชียร์ ทำหน้าที่ บริการชำละสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน - ตรวจรับสินค้า ทำหน้าที่ ตรวรจเช็ค ตรวจนับสินสินค้า STOCK &STORE - พนักงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ ทำหน้าที่ งานบริการลูกค้า แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า งานกิจกรรมต่างๆ - เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย ทำหน้าที่ งานด้านความปลอด ภายในและนอกอาคาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
ตำแหน่งที่เปิดรับ - พนักงานขาย ทำหน้าที่ งานขายสิ้นค้าในห้างสรรพสินค้า - แคชเชียร์ ทำหน้าที่ บริการชำละสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน - ตรวจรับสินค้า ทำหน้าที่ ตรวรจเช็ค ตรวจนับสินสินค้า STOCK &STORE - พนักงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ ทำหน้าที่ งานบริการลูกค้า แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า งานกิจกรรมต่างๆ - เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย ทำหน้าที่ งานด้านความปลอด ภายในและนอกอาคาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
ตำแหน่งที่เปิดรับ - พนักงานขาย ทำหน้าที่ งานขายสิ้นค้าในห้างสรรพสินค้า - แคชเชียร์ ทำหน้าที่ บริการชำละสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน - ตรวจรับสินค้า ทำหน้าที่ ตรวรจเช็ค ตรวจนับสินสินค้า STOCK &STORE - พนักงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ ทำหน้าที่ งานบริการลูกค้า แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า งานกิจกรรมต่างๆ - เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย ทำหน้าที่ งานด้านความปลอด ภายในและนอกอาคาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
• ขนส่งสินค้าโอนและสินค้าคืนของห้างฯ และร้านค้าในศูนย์การค้า • ขนส่งสินค้าปกติ และสินค้าคืน ที่ร้านค้าส่งตรงที่สาขา ส่งให้กับแผนกขายตามจุดที่กำหนดในแต่ละชั้น และส่งมอบสินค้าคืนให้ร้านค้านำกลับไป • ขนส่งสิ่งของอื่นๆ นอกเหนือจากสินค้า ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งานNet Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+