เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
Sale Executive (Food additive & Ingredients)
- รับผิดชอบงานขายสินค้าในกลุ่มเคมีอาหาร และส่วนผสมอาหาร (Food Ingredients, Food Additive) ให้กับโรงงานผลิตอาหารแปรรูป เพื่อบรรลุผลตามเป้าหมาย - ติดตามและมีส่วนร่วมกับลูกค้าในการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหาร และเสนอสินค้าที่เหมาะสมได้ทันเวลา - วางแผนการขาย และเปิดการขายลูกค้ารายใหม่ ได้ตามเป้าหมาย - ออกเยี่ยมลูกค้า นำเสนอสินค้า จัดส่งสินค้าตัวอย่าง และการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง - ประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อให้งานขายเป็นไปอย่างเรียบร้อย - จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการขายอย่างสมบูรณ์, ครบถ้วน และตรง
23 มกราคม 2561
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์
พนักงานขายเคมีอาหารสัตว์ (Feed Additive)
- รับผิดชอบงานขายวัตถุดิบและสารเสริมอาหารสัตว์ (Feed Ingredients, Feed Additive) สำหรับโรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์ม และร้านค้า เพื่อบรรลุผลตามเป้าหมายการขาย - รับผิดชอบการหาลูกค้ารายใหม่ ดูแล เยี่ยมเยือน และรักษาความสัพันธ์กับลูกค้ารายเดิม ในกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ - สำรวจตลาด วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขายอย่างสมบูรณ์, ครบถ้วน และตรงเวลา - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขายสินค้า และรายงานขายต่างๆ ให้กับผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2561
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Marketing & Product Specialist for Feed Ingredients
1. จัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และการเติบโตของธุรกิจ 2. กำหนดกลยุทธ์ รูปแบบวิธีการ และประสานงานให้เกิดการดำเนินการตามแผนงาน และตามเวลาที่กำหนด 3. ร่วมกับฝ่ายขาย และ Supplier เพื่อผลักดันยอดขายสินค้าหรือผบิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 4. ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของตลาดสินค้า และปรับปรุงแผนการตลาดให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาด และทันเวลา 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2561
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และการตกลง
เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ (Food Ingredients)
- ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางเทคนิค คุณสมบัติ และจุดขาย ของเคมีอาหาร (Food chemical), ส่วนผสมอาหาร (Food Ingredients), วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) และ สารเสริมอาหาร (Function food) ในส่วนที่รับผิดชอบ - สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับทีมขาย หรือเข้าพบลูกค้าร่วมกับทีมขายเป็นครั้งคราว - พัฒนาข้อมูล และความรู้ด้านวิชาการ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันและอนาคต - จัดการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสินค้าและการนำไปใช้ให้ทีมงานขาย - ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิต
23 มกราคม 2561
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ
เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพ (อุตสาหกรรมอาหาร)
1. ควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพของสินค้ากลุ่มเคมีอาหาร (Food Chemical), ส่วนผสมอาหาร (Food Ingredients), สารเสริมอาหาร (Function Food additive) และ วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) ให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กำหนด 2. ทบทวนวิธีการทดสอบและอุปกรณ์ในกระบวนการทดสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าถูกต้องและเชื่อถือได้ 3. วางแผน ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ และสอดคล้องกับเงื่อนไขและข้อกำหนดตามมาตรฐานของระบบคุณภาพต่าง ๆ (บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาตามระบบ BRC) 4. ติดตาม CAR/PAR รวมถึงประสาน
23 มกราคม 2561
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
- ช่วยจัดสินค้าตัวอย่าง (ชั่ง, ตวง, แพค) - ลงบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายสินค้าตัวอย่าง - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือเครื่องใช้
23 มกราคม 2561
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่จัดซื้อและประสานงานชิปปิ้ง
- รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อ ทั้งภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์ด้านราคา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่ดีที่สุด - ดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อ เปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรอง สรุปการซื้อ และประสานงานกับชิปปิ้ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามงานจนได้รับสิ่งของครบถ้วนตามใบขอซื้อ (PR) - จัดทำระบบข้อมูลผู้ขาย สรุปรายงานการสั่งซื้อ และรายงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระเบียบ ทันเหตุการณ์ - จัดหาผู้จำหน่ายรายใหม่ๆ (New Supplier) เพื่อเพิ่มทางเลือกในการตัดสินใจ - งานอื่นๆ ตาม
23 มกราคม 2561
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. จัดซื้อจัดหาสินค้า เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ตามความต้องการของหน่วยงานได้ถูกต้อง ทันเวลา 2. วางแผน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริง 3. ตรวจสอบการรับและส่งมอบสินค้าให้กับหน่วยงานจนสิ้นสุดกระบวนการ 4. ดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
23 มกราคม 2561
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12000
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- รับคำสั่งซื้อและประสานงาน ระหว่างลูกค้า ฝ่ายขาย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้า ถูกต้อง ครบถ้วน - ตรวจสอบสต็อคสินค้า บันทึกคำสั่งซื้อ จัดเตรียมเอกสาร เพื่อจ่ายงานส่งสินค้า - จัดรถขนส่ง และกำหนดเส้นทางการวิ่ง ให้เพียงพอกับความต้องการ และควบคุมค่าขนส่งได้เหมาะสม - ประสานงานกับลูกค้า ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่ง เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าได้ทันเวลา - ติดตาม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำส่งฝ่ายบัญชี - รับเรื่องต่างๆ
23 มกราคม 2561
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- ดูแลและตรวจสอบการรับ-จ่ายสินค้า ให้ถูกต้อง ครบถ้วน - ควบคุมและจัดทำรายงานสต็อคสินค้าประจำวัน และเทียบสต็อคประจำเดือน - ดูแลความสะอาด และจัดระเบียบคลังสินค้าให้เรียบร้อย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2561
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ธุรการคลังสินค้า
- รับผิดชอบงานบัญชีเบื้องต้นเกี่ยวกับสต็อคสินค้า เช่น บันทึกรับจ่าย, จัดทำสต็อคสินค้า ประสานงานต่างๆ และรวบรวมเอกสารส่งให้สำนักงานบัญชี - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2561
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000-12,000
ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ
- วางนโยบายและแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบายของบริษัทฯ เช่น งานด้านสวัสดิการพนักงาน งานด้านค่าตอบแทนตามกฎหมายแรงงาน งานด้านระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น - วางแผนอัตรากำลังคน และกำหนดกลยุทธ์ในการสรรหาอัตรากำลังคนได้ทันต่อการเติบโตขององค์กร - ปรับปรุงและจัดทำแผนผังองค์กรตลอดจนการกำหนดหน้าที่การทำงานของแต่ละตำแหน่งงาน(Job Description) พร้อมกำหนดตัวชี้วัด และปรับปรุงแบบประเมินผลการทำงานของพนักงานตามตำแหน่งงาน - จัดทำรายงานผลการบริหารงา
23 มกราคม 2561
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20000
เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร
1. รับผิดชอบงานสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานและองค์กรได้ทันตามการเติบโตขององค์กร 2. ลงประกาศตำแหน่งงาน และดูแลปรับปรุงข้อมูลใน Website สมัครงานให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมถึงหาช่องทางในการสรรหาบุคลากรใหม่ ๆ เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน 3. ติดต่อผู้สมัครงานเพื่อคัดคุณสมบัติ และนัดสัมภาษณ์เบื้องต้น 4. ดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 5. จัดทำรายงานสถิติเกี่ยวกับการสรรหา เพื่อประเมินวิธีการและช่องทางการสรรหาต่างๆ 6. ปฐมนิเทศ, ต
23 มกราคม 2561
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา
1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและจัดการฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะและความรู้ ตลอดจนทัศนคติที่ดี เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมทุกครั้งเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและวิธีการ 3. จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม อาทิ ประวัติการฝึกอบรมของพนักงาน, การประเมินผลการฝึกอบรม, การสรุปค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพื่อส่งมอบให้แก่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 4. สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานและจัดกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆ 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2561
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่บริหารสำนักงาน
- ประสานงาน และจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของแผนก และตามการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา - จัดทำรายงานสถิติการมาทำงานของพนักงาน ตรวจสอบและควบคุมการบันทึกเวลาทำงาน, การทำงานล่วงเวลา, การลางาน และอื่นๆ ได้ถูกต้อง ทันเวลา - ดำเนินการด้านเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคม, ประกันชีวิต และสวัสดิการอื่นๆ ของพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบ - จัดทำบอร์ดต้อนรับพนักงานใหม่, วันเกิดพนักงาน และความรู้อื่นๆ - ช่วยสนับสนุนงานด้านสรรหา เช่น การนัดสัมภาษณ์, ดูแลการเขียนใบสมัคร และทำแบบทดสอบต่างๆ เป็นต้น - ดูแลการเบ
23 มกราคม 2561
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Animal Feed Ingredients Marketing
1. วางแผนการตลาดสินค้ากลุ่มวัตถุดิบและเคมีอาหารสัตว์ (feed Ingredients) ให้มียอดขายเติบโตตามเป้าหมายบริษัท 2. วิเคราะห์และวางกลยุทธ์การตลาดรายลูกค้า เพื่อส่งเสริมยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย 3. ประสานงานกับ Supplier แผนกผลิตภัณฑ์ และแผนกขาย เพื่อผลักดันให้เกิดการขายสินค้าสินค้าใหม่ๆ 4. ติดตามสถานการณ์ตลาดอาหารสัตว์อย่างสม่ำเสมอ และปรับแผนการตลาดได้ทันตามสถานการณ์ 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2561
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
แม่บ้าน ประจำสำนักงาน
ดูแลงานทำความสะอาดและความเรียบร้อยของอาคารสำนักงาน
23 มกราคม 2561
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน
1. วางแผนงานด้านบัญชีการเงิน ทั้งด้านรับและด้านจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร 2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแผนกบัญชีและการเงิน ให้ดำเนินไปได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา ให้คำแนะนำหรือจัดระบบงานได้เหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้, 3. ควบคุม และตรวจสอบ การจัดทำงบการเงิน, งบดุล, งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ควบคุม และตรวจสอบ การรับ-จ่ายเงินของบริษัทฯ การบันทึกบัญชี, เอกสารการเบิกจ่าย และรายงานทางการเงิน
23 มกราคม 2561
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ
พนักงานบัญชีการเงิน
- รับผิดชอบงานบันทึกข้อมูลการเงินของบริษัทฯ อย่างเป็นระเบียบแบบแผน ตามระบบของการบัญชี เช่น บัญชีรายรับ หรือบัญชีรายจ่าย เป็นต้น - ลงบัญชีแยกประเภท ทำการคำนวณ และรวมยอดเงินเท่าที่จำเป็น - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงิน หรือการรับเงินและธุรกรรมการเงินอื่น ๆ - รวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2561
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานลาดหลุมแก้ว)
- ควบคุมและดูแลกระบวนการผลิตแป้งหมัก - ติดตามและตรวจสอบการทำงานทั้งหมดภายในโรงงาน - รายงานผลการดำเนินงานภายในโรงงานต่อผู้จัดการฝ่ายผลิต
23 มกราคม 2561
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560