เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
ผู้จัดการคลังสินค้า (คลังอาหาร)
- บริหารจัดการคลังสินค้าให้มีความเรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐาน BRC - วางแผนการใช้พื้นที่คลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด - กำกับ ดูแล และควบคุมการรับ การจัดเก็บ การจ่าย การตรวจนับ และการส่งมอบสินค้าได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา - บริหารต้นทุนด้านคลังสินค้าและการขนส่งให้เหมาะสมกับยอดขาย - สามารถมอบหมายงานและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
21 พฤษภาคม 2561
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ขับโฟร์คลิฟต์ได้)
- ดำเนินการรับ, จัดเก็บ และจ่ายสินค้า ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา - บันทึกการรับ-จ่ายสินค้าประจำวัน และเทียบสต็อคประจำเดือน - ดูแลบริเวณคลังสินค้าและพื้นที่จัดเก็บสินค้าให้สะอาด และเป็นระเบียบ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
21 พฤษภาคม 2561
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ธุรการคลังสินค้า
- รับผิดชอบงานบัญชีเบื้องต้นเกี่ยวกับสต็อคสินค้า เช่น บันทึกรับจ่าย, จัดทำสต็อคสินค้า ประสานงานต่างๆ และรวบรวมเอกสารส่งให้สำนักงานบัญชี - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
21 พฤษภาคม 2561
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000-12,000
เจ้าหน้าที่จัดซื้อและประสานงานชิปปิ้ง
- รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อ ทั้งภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์ด้านราคา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่ดีที่สุด - ดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อ เปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรอง สรุปการซื้อ และประสานงานกับชิปปิ้ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามงานจนได้รับสิ่งของครบถ้วนตามใบขอซื้อ (PR) - จัดทำระบบข้อมูลผู้ขาย สรุปรายงานการสั่งซื้อ และรายงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระเบียบ ทันเหตุการณ์ - จัดหาผู้จำหน่ายรายใหม่ๆ (New Supplier) เพื่อเพิ่มทางเลือกในการตัดสินใจ - งานอื่นๆ ตาม
21 พฤษภาคม 2561
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- รับคำสั่งซื้อและประสานงาน ระหว่างลูกค้า ฝ่ายขาย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้า ถูกต้อง ครบถ้วน - ตรวจสอบสต็อคสินค้า บันทึกคำสั่งซื้อ จัดเตรียมเอกสาร เพื่อจ่ายงานส่งสินค้า - จัดรถขนส่ง และกำหนดเส้นทางการวิ่ง ให้เพียงพอกับความต้องการ และควบคุมค่าขนส่งได้เหมาะสม - ประสานงานกับลูกค้า ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่ง เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าได้ทันเวลา - ติดตาม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำส่งฝ่ายบัญชี - รับเรื่องต่างๆ
21 พฤษภาคม 2561
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ธุรการขาย (Sales Admin)
- เป็นผู้ช่วยงานด้านเอกสารให้กับฝ่ายขายตามที่ได้รับมอบหมาย - ช่วยเบิกวัตถุดิบตัวอย่างให้กับฝ่ายขาย หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ - จัดเก็บข้อมูล และทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลพื้นที่ทำงานและจัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ให้เพียงพอและเป็นระเบียบอยู่เสมอ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 พฤษภาคม 2561
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ
- วางนโยบายและแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบายของบริษัทฯ เช่น งานด้านสวัสดิการพนักงาน งานด้านค่าตอบแทนตามกฎหมายแรงงาน งานด้านระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น - วางแผนอัตรากำลังคน และกำหนดกลยุทธ์ในการสรรหาอัตรากำลังคนได้ทันต่อการเติบโตขององค์กร - ปรับปรุงและจัดทำแผนผังองค์กรตลอดจนการกำหนดหน้าที่การทำงานของแต่ละตำแหน่งงาน(Job Description) พร้อมกำหนดตัวชี้วัด และปรับปรุงแบบประเมินผลการทำงานของพนักงานตามตำแหน่งงาน - จัดทำรายงานผลการบริหารงา
21 พฤษภาคม 2561
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20000
เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร
1. รับผิดชอบงานสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานและองค์กรได้ทันตามการเติบโตขององค์กร 2. ลงประกาศตำแหน่งงาน และดูแลปรับปรุงข้อมูลใน Website สมัครงานให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมถึงหาช่องทางในการสรรหาบุคลากรใหม่ ๆ เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน 3. ติดต่อผู้สมัครงานเพื่อคัดคุณสมบัติ และนัดสัมภาษณ์เบื้องต้น 4. ดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 5. จัดทำรายงานสถิติเกี่ยวกับการสรรหา เพื่อประเมินวิธีการและช่องทางการสรรหาต่างๆ 6. ปฐมนิเทศ, ต
21 พฤษภาคม 2561
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา
1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและจัดการฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะและความรู้ ตลอดจนทัศนคติที่ดี เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมทุกครั้งเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและวิธีการ 3. จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม อาทิ ประวัติการฝึกอบรมของพนักงาน, การประเมินผลการฝึกอบรม, การสรุปค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพื่อส่งมอบให้แก่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 4. สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานและจัดกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆ 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
21 พฤษภาคม 2561
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน
1. วางแผนงานด้านบัญชีการเงิน ทั้งด้านรับและด้านจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร 2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแผนกบัญชีและการเงิน ให้ดำเนินไปได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา ให้คำแนะนำหรือจัดระบบงานได้เหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้, 3. ควบคุม และตรวจสอบ การจัดทำงบการเงิน, งบดุล, งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ควบคุม และตรวจสอบ การรับ-จ่ายเงินของบริษัทฯ การบันทึกบัญชี, เอกสารการเบิกจ่าย และรายงานทางการเงิน
21 พฤษภาคม 2561
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ
พนักงานขายสินค้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต่างจังหวัด (บจก.ยูนิฟาย เคมิคอล)
- เสนอขายสินค้าสำหรับโรงงานผลิตอาหารแปรรูปในพื้นที่ต่างจังหวัด - ลงพื้นที่สำรวจตลาด,เก็บข้อมูล และจัดทำรายงานการตลาด - วางแผนการขาย และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการขาย - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
21 พฤษภาคม 2561
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 25000-50000
หัวหน้าเขตการขาย / พนักงานขายเคมีอาหารสัตว์ (สัตว์บก-สัตว์น้ำ)
- รับผิดชอบงานขายวัตถุดิบและสารเสริมอาหารสัตว์ (Feed Ingredients, Feed Additive) สำหรับโรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์ม และร้านค้า เพื่อบรรลุผลตามเป้าหมายการขาย - รับผิดชอบการหาลูกค้ารายใหม่ ดูแล เยี่ยมเยือน และรักษาความสัพันธ์กับลูกค้ารายเดิม ในกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ - สำรวจตลาด วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขายอย่างสมบูรณ์, ครบถ้วน และตรงเวลา - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขายสินค้า และรายงานขายต่างๆ ให้กับผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
21 พฤษภาคม 2561
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
- ปฎิบัติงานตามระบบคุณภาพมาตรฐานที่องค์กรกำหนด - ตรวจวิเคราะห์คุณภาพของเคมีอาหาร (Food Chemical) กลุ่ม ส่วนผสมอาหาร (Food Ingredients), วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) และสารเสริมอาหาร (Functional Food Additive) และบันทึกผลการตรวจสอบลงในแบบฟอร์มอย่างถูกต้อง - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับระบบคุณภาพและวิธีการปฎิบัติงาน - ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการปฎิบัติงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และจัดเก็บเป็นระเบียบ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
21 พฤษภาคม 2561
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560