สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน
1. วางแผนงานด้านบัญชีการเงิน ทั้งด้านรับและด้านจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร 2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแผนกบัญชีและการเงิน ให้ดำเนินไปได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา ให้คำแนะนำหรือจัดระบบงานได้เหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้, 3. ควบคุม และตรวจสอบ การจัดทำงบการเงิน, งบดุล, งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ควบคุม และตรวจสอบ การรับ-จ่ายเงินของบริษัทฯ การบันทึกบัญชี, เอกสารการเบิกจ่าย และรายงานทางการเงิน
23 ตุลาคม 2560
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ
พนักงานบัญชีการเงิน
- รับผิดชอบงานบันทึกข้อมูลการเงินของบริษัทฯ อย่างเป็นระเบียบแบบแผน ตามระบบของการบัญชี เช่น บัญชีรายรับ หรือบัญชีรายจ่าย เป็นต้น - ลงบัญชีแยกประเภท ทำการคำนวณ และรวมยอดเงินเท่าที่จำเป็น - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงิน หรือการรับเงินและธุรกรรมการเงินอื่น ๆ - รวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 ตุลาคม 2560
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการคลังสินค้า (คลังอาหาร)
- บริหารจัดการงานด้านคลังสินค้าให้มีความเรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐาน BRC - วางแผนการใช้พื้นที่คลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด - ควบคุมการรับ การจัดเก็บ การจ่าย การตรวจนับ และการส่งมอบสินค้าได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา - บริหารต้นทุนด้านคลังสินค้าและการขนส่งให้เหมาะสมกับยอดขาย - สามารถมอบหมายงานและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 ตุลาคม 2560
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
- กำกับ ดูแล และควบคุมการรับสินค้า การเบิกจ่าย บริหารพื้นที่จัดเก็บ และการดูแลรักษาสินค้า เพื่อให้เกิดความถูกต้องและปลอดภัยที่สุด - ร่วมกำหนดและวางแผนเส้นทางในการจัดส่งสินค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าทันเวลา - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ วางแผน และพัฒนาในระบบการเคลื่อนไหวของสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - วางแผนและควบคุมการปฎิบัติงานในด้านคลังสินค้า และการจัดส่งสินค้า รวมถึงสรุปผลการทำงานและปัญหาต่างๆ รายงานต่อผู้บริหาร - ควบคุมการทำงานต่างๆ ในคลังสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
23 ตุลาคม 2560
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- ดูแลและตรวจสอบการรับ-จ่ายสินค้า ให้ถูกต้อง ครบถ้วน - ควบคุมและจัดทำรายงานสต็อคสินค้าประจำวัน และเทียบสต็อคประจำเดือน - ดูแลความสะอาด และจัดระเบียบคลังสินค้าให้เรียบร้อย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 ตุลาคม 2560
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ควบคุมดูแลตรวจสอบและบริการจัดการ - การบริหารผลตอบแทน/จัดทำเงินเดือน/โปรแกรม payroll/สวัสดิกา่ร - งานสรรหาว่าจ้าง/งานฝึกอบรม - งานอาคารสถานที่/งานสวัสดิการ/งานข้อมูลเวลาให้เป็นไปตามที่นโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ - ควบคุมดูแลพนักงานในองค์กร ให้ปฏิบัติตามระเบียบบริษัทพร้อมให้คำปรึกษาและ คำแนะนำต่างๆ กับพนักงานได้ - รายงานผลการทำงานประจำเดือน - ประสานงานภายในและภายนอกกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
23 ตุลาคม 2560
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่บริหารสำนักงาน
- ประสานงาน และจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของแผนก และตามการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา - จัดทำรายงานสถิติการมาทำงานของพนักงาน ตรวจสอบและควบคุมการบันทึกเวลาทำงาน, การทำงานล่วงเวลา, การลางาน และอื่นๆ ได้ถูกต้อง ทันเวลา - ดำเนินการด้านเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคม, ประกันชีวิต และสวัสดิการอื่นๆ ของพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบ - จัดทำบอร์ดต้อนรับพนักงานใหม่, วันเกิดพนักงาน และความรู้อื่นๆ - ช่วยสนับสนุนงานด้านสรรหา เช่น การนัดสัมภาษณ์, ดูแลการเขียนใบสมัคร และทำแบบทดสอบต่างๆ เป็นต้น - ดูแลการเบ
23 ตุลาคม 2560
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร
1. รับผิดชอบงานสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานและองค์กรได้ทันตามการเติบโตขององค์กร 2. ลงประกาศตำแหน่งงาน และดูแลปรับปรุงข้อมูลใน Website สมัครงานให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมถึงหาช่องทางในการสรรหาบุคลากรใหม่ ๆ เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน 3. ติดต่อผู้สมัครงานเพื่อคัดคุณสมบัติ และนัดสัมภาษณ์เบื้องต้น 4. ดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 5. จัดทำรายงานสถิติเกี่ยวกับการสรรหา เพื่อประเมินวิธีการและช่องทางการสรรหาต่างๆ 6. ปฐมนิเทศ, ต
23 ตุลาคม 2560
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ (Food Ingredients)
- ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางเทคนิค คุณสมบัติ และจุดขาย ของเคมีอาหาร (Food chemical), ส่วนผสมอาหาร (Food Ingredients), วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) และ สารเสริมอาหาร (Function food) ในส่วนที่รับผิดชอบ - สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับทีมขาย หรือเข้าพบลูกค้าร่วมกับทีมขายเป็นครั้งคราว - พัฒนาข้อมูล และความรู้ด้านวิชาการ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันและอนาคต - จัดการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสินค้าและการนำไปใช้ให้ทีมงานขาย - ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิต
23 ตุลาคม 2560
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ
เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพ (อุตสาหกรรมอาหาร)
1. ควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพของสินค้ากลุ่มเคมีอาหาร (Food Chemical), ส่วนผสมอาหาร (Food Ingredients), สารเสริมอาหาร (Function Food additive) และ วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) ให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กำหนด 2. ทบทวนวิธีการทดสอบและอุปกรณ์ในกระบวนการทดสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าถูกต้องและเชื่อถือได้ 3. วางแผน ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ และสอดคล้องกับเงื่อนไขและข้อกำหนดตามมาตรฐานของระบบคุณภาพต่าง ๆ (บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาตามระบบ BRC) 4. ติดตาม CAR/PAR รวมถึงประสาน
23 ตุลาคม 2560
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560