เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานเช็คเกอร์** ด่วน **
1. ตรวจนับจำนวนสินค้า และตรวจเช็คสภาพภายนอกสินค้าระหว่างเบิก-ฝากสินค้าของลูกค้า 2. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ และพนักงานปฏิบัติการในระหว่างการรับ-ฝาก เบิกสินค้า 3. ควบคุมกำหนดตำแหน่งการจัดเก็บสินค้าภายในห้องเย็นให้แก่พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ในการจัดเก็บสินค้าฝาก 4. ทำรายงานกรณีสินค้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนด จัดทำใบควบคุมสินค้าบกพร่อง(NCR) เมื่อตรวจนับสินค้าชำรุด หรือเสียหาย 5. ตรวจดูความสะอาดและสภาพความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งห้องเก็บสินค้า
21 สิงหาคม 2561
บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 9   เงินเดือน : 9500-10000
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
1. ขับรถโฟร์คลิฟท์ในการให้บริการลูกค้า ตามที่พนักงานเช็คเกอร์กำหนด 2. จัดเรียงสินค้าภายในห้องเย็นให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 3. ตรวจสอบสภาพรถ และดูแลรักษารถโฟร์คลิฟท์ในเบื้องต้นให้พร้อมใช้งาน 4. แจ้งซ่อมรถโฟร์คลิฟท์กรณีพบรถโฟร์คลิฟท์เสียหรือชำรุด 5. ทำความสะอาดรถโฟร์คลิฟท์
21 สิงหาคม 2561
บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : 9,500 - 10,000
พนักงานเครื่องทำความเย็น
1. ดูแลระบบเครื่องทำความเย็น 2. บำรุงรักษาเครื่องทำความเย็น
21 สิงหาคม 2561
บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าที่ลูกค้าใช้บริการเบิก - ฝากสินค้า 2. จัดทำเอกสารแจ้งเบิก - ฝากสินค้าของลูกค้า 3. จัดเก็บเอกสารข้อมูลของคลังสินค้าให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลและการสอบกลับ 4. บันทึกข้อมูลการเบิก - ฝากสินค้าและตำแหน่งที่จัดเก็บสินค้าภายในห้องเย็น 5. จัดทำInvoice และใบรายงานสินค้าคงคลังส่งลูกค้า ตามความต้องการของลูกค้า
21 สิงหาคม 2561
บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 4   เงินเดือน : 12,000 - 15,000
จป.วิชาชีพ ** ด่วน **
1. ตรวจความปลอดภัยประจำวันบริเวณสถานทำงานโดยรอบ 2. สอบสวนอุบัติเหตุ สรุปการเกิดอุบัติเหตุ รายเดือน/วัน/ปี 3. ซ้อมดับเพลิง อพยพ และตามกฏหมายกำหนด 4. ส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัย โดยการจัดอบรมอบรมพนักงานด้านความปลอดภัย และเป็นหัวหน้าทีมในการจัดตั้งทีมงานความปลอดภัย และติดตามการทำงานของทีมงานความปลอดภัย 5. ประเมินความเสี่ยงในกิจกรรม และพื้นที่การทำงาน และจัดทำเป็นเอกสาร 6. ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านบริหารระบบคุณภาพ/การจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 7. กิจกรรมระบบ
21 สิงหาคม 2561
บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20000
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ธุรการ
1. วางแผนการฝึกอบรมประจำปีของพนักงานทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ 2. บริหารจัดการและดูแลรับผิดชอบสวัสดิการต่างๆให้แก่พนักงาน ตามนโยบายบริษัทฯ 3. ควบคุมดูแล การปฏิบัติตามกฎ และการรักษาระเบียบวินัยของบริษัทฯ 4. ดูแล จัดการงานด้านธุรการ
21 สิงหาคม 2561
บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
1.วางระบบการบริหารจัดการภายในฝ่ายคลังสินค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 2. พิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่มีผลกระทบต่อระบบคุณภาพการให้บริการและลูกค้า 3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่าย 4.ร่วมกำหนดนโยบายกับผู้บริหารระดับสูง
21 สิงหาคม 2561
บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
รองผจก.ฝ่ายบริการลูกค้า
1. วางแผนและกำหนดนโยบายการบริหารจัดการในฝ่าย 2. ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานเชิงนโยบายของพนักงานในฝ่าย 3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ตรวจสอบและลงนามอนุมัติในใบรับฝาก-เบิกสินค้า 4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่าย
21 สิงหาคม 2561
บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : NA
รองผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
1. วางแผนและกำหนดนโยบายการบริหารจัดการคลังสินค้ากับผู้จัดการฝ่าย 2. ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานเชิงนโยบายของพนักงานในฝ่าย 3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและพิจารณาแนวทางการแก้ไขป้องกันปัญหาในฝ่าย 4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่ายคลังสินค้า
21 สิงหาคม 2561
บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ์N/A
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ดูแลงานด้าน IT Support - ดูแลระบบ LAN, Network , คอมพิวเตอร์ และ Hardware ต่าง ๆ ของ IT - จัดหาและจัดซื้ออุปกรณ์ด้าน IT ที่ต้องนำมาใช้งานภายใน - จัดทำและดูแลระบบการควบคุมทรัพย์สินด้าน IT - จัดทำรายงานและเอกสารด้านระบบงานและเทคนิคต่าง ๆ
21 สิงหาคม 2561
บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : NA
หัวหน้าอาคาร** ด่วน **
1.ควบคุม ดูแลพื้นที่การจัดเก็บสินค้า 2. ดูแลความพร้อมในการเตรียมสินค้า เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าในแต่ละวัน 3. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเช็คเกอร์ในการฝาก - เบิกสินค้า 4. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเช็คเกอร์ พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ ในระหว่างปฏิบัติงาน ในกรณีที่อาจจะก่อให้เกิดการสูญหาย หรือเสียหายต่อตัวสินค้า
21 สิงหาคม 2561
บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ์NA
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ( Site ฉะเชิงเทรา )
1. สนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ข้อกำหนดทางกฎหมาย 2. พัฒนาให้สภาพแวดล้อมในการทำงานอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย สนับสนุนให้บริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท 3. ดำเนินการเพื่อการซ้อมอพยพและหนีไฟที่สาขา และสำนักงานใหญ่ให้เป็นไปตามแผนงานและข้อกำหนดตามข้อบังคับและกฎหมาย 4. พัฒนาโครงการป้องกัน กำหนดข้อกำหนดความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน, นโยบาย และกระบวนการ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัท ทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย แล
21 สิงหาคม 2561
บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : NA
หัวหน้าส่วนงานคลังสินค้า ( Site ฉะเชิงเทรา )
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเช็คเกอร์, พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ และพนักงานปฏิบัติการ ให้ปฏิบัติงานด้วย ความถูกต้อง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ควบคุมและตรวจสอบ Stockคงคลัง 3. ควบคุม Memo การเรียกเก็บเงินลูกค้า 4. ควบคุมเอกสารการเบิก - ฝากสินค้า 5. ควบคุมการทำงานล่วงเวลาของพนักงานคลังสินค้า 6. ควบคุมการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า 7. ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่ายคลังสินค้า 8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
21 สิงหาคม 2561
บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 2   เงินเดือน : NA
หัวหน้าส่วนงานประกันคุณภาพ ( Site ฉะเชิงเทรา )
1.จัดทำ แก้ไขขั้นตอน และวิธีการทำงาน กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำ หรือแก้ไขเอกสารในระบบคุณภาพ ISO9001 ,GMP,HACCP เป็นต้น 2.วิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการป้องกัน ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหได้ผลผลิตที่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด และตรงตามเวลา 3. ศึกษาต้องการด้านคุณภาพและมาตรฐานของลูกค้า มาสู่การควบคุมกระบวนการผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการนั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว 4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
21 สิงหาคม 2561
บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : NA
หัวหน้าส่วนงานผลิต ( Site ฉะเชิงเทรา )
1. จัดทำตารางการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิต 2. จัดเตรียมกำลังคน 3. ประสานงานกับฝ่ายซ่อมบำรุงเรื่องการเตรียมเครื่องจักร 4. จัดเตรียมวัตถุดิบ 5. ควบคุมกระบวนการผลิต 6. ตรวจสอบกระบวนการผลิต 7. แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต 8. ควบคุมการส่งมอบสินค้าให้คลังสินค้า 9. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน 10. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
21 สิงหาคม 2561
บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : NA
Warehouse Supervisor ( Site Samut Prakan )
1. Control warehouse operations system by determining goods handling and storage requirements, including implementation and improvement for operation procedures, equipment utilization, inventory management 2. Ensure compliance with GMP/ ISO/ TPM/ 5S/ Safety standards and regulations 3. Responsible for the performance of the terminal to ensure good results are achieved, e.g. lost time injury, damage or loss, overall time management 4. Cycle count and update inventory to ensure inventory is ac
21 สิงหาคม 2561
บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : NA
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560