เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
1. ขับรถโฟร์คลิฟท์ในการให้บริการลูกค้า ตามที่พนักงานเช็คเกอร์กำหนด 2. จัดเรียงสินค้าภายในห้องเย็นให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 3. ตรวจสอบสภาพรถ และดูแลรักษารถโฟร์คลิฟท์ในเบื้องต้นให้พร้อมใช้งาน 4. แจ้งซ่อมรถโฟร์คลิฟท์กรณีพบรถโฟร์คลิฟท์เสียหรือชำรุด 5. ทำความสะอาดรถโฟร์คลิฟท์
16 ตุลาคม 2561
บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9,500 - 10,000
พนักงานเครื่องทำความเย็น
1. ดูแลระบบเครื่องทำความเย็น 2. บำรุงรักษาเครื่องทำความเย็น
16 ตุลาคม 2561
บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าที่ลูกค้าใช้บริการเบิก - ฝากสินค้า 2. จัดทำเอกสารแจ้งเบิก - ฝากสินค้าของลูกค้า 3. จัดเก็บเอกสารข้อมูลของคลังสินค้าให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลและการสอบกลับ 4. บันทึกข้อมูลการเบิก - ฝากสินค้าและตำแหน่งที่จัดเก็บสินค้าภายในห้องเย็น 5. จัดทำInvoice และใบรายงานสินค้าคงคลังส่งลูกค้า ตามความต้องการของลูกค้า
16 ตุลาคม 2561
บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 4   เงินเดือน : 12,000 - 15,000
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
1.วางระบบการบริหารจัดการภายในฝ่ายคลังสินค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 2. พิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่มีผลกระทบต่อระบบคุณภาพการให้บริการและลูกค้า 3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่าย 4.ร่วมกำหนดนโยบายกับผู้บริหารระดับสูง
16 ตุลาคม 2561
บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
รองผจก.ฝ่ายบริการลูกค้า
1. วางแผนและกำหนดนโยบายการบริหารจัดการในฝ่าย 2. ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานเชิงนโยบายของพนักงานในฝ่าย 3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ตรวจสอบและลงนามอนุมัติในใบรับฝาก-เบิกสินค้า 4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่าย
16 ตุลาคม 2561
บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : NA
รองผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
1. วางแผนและกำหนดนโยบายการบริหารจัดการคลังสินค้ากับผู้จัดการฝ่าย 2. ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานเชิงนโยบายของพนักงานในฝ่าย 3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและพิจารณาแนวทางการแก้ไขป้องกันปัญหาในฝ่าย 4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่ายคลังสินค้า
16 ตุลาคม 2561
บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ์N/A
หัวหน้าอาคาร** ด่วน **
1.ควบคุม ดูแลพื้นที่การจัดเก็บสินค้า 2. ดูแลความพร้อมในการเตรียมสินค้า เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าในแต่ละวัน 3. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเช็คเกอร์ในการฝาก - เบิกสินค้า 4. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเช็คเกอร์ พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ ในระหว่างปฏิบัติงาน ในกรณีที่อาจจะก่อให้เกิดการสูญหาย หรือเสียหายต่อตัวสินค้า
16 ตุลาคม 2561
บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ์NA
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ( Site ฉะเชิงเทรา )
1. สนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ข้อกำหนดทางกฎหมาย 2. พัฒนาให้สภาพแวดล้อมในการทำงานอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย สนับสนุนให้บริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท 3. ดำเนินการเพื่อการซ้อมอพยพและหนีไฟที่สาขา และสำนักงานใหญ่ให้เป็นไปตามแผนงานและข้อกำหนดตามข้อบังคับและกฎหมาย 4. พัฒนาโครงการป้องกัน กำหนดข้อกำหนดความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน, นโยบาย และกระบวนการ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัท ทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย แล
16 ตุลาคม 2561
บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : NA
หัวหน้าส่วนงานคลังสินค้า ( Site ฉะเชิงเทรา )
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเช็คเกอร์, พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ และพนักงานปฏิบัติการ ให้ปฏิบัติงานด้วย ความถูกต้อง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ควบคุมและตรวจสอบ Stockคงคลัง 3. ควบคุม Memo การเรียกเก็บเงินลูกค้า 4. ควบคุมเอกสารการเบิก - ฝากสินค้า 5. ควบคุมการทำงานล่วงเวลาของพนักงานคลังสินค้า 6. ควบคุมการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า 7. ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่ายคลังสินค้า 8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
16 ตุลาคม 2561
บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 2   เงินเดือน : NA
หัวหน้าส่วนงานประกันคุณภาพ ( Site ฉะเชิงเทรา )
1.จัดทำ แก้ไขขั้นตอน และวิธีการทำงาน กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำ หรือแก้ไขเอกสารในระบบคุณภาพ ISO9001 ,GMP,HACCP เป็นต้น 2.วิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการป้องกัน ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหได้ผลผลิตที่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด และตรงตามเวลา 3. ศึกษาต้องการด้านคุณภาพและมาตรฐานของลูกค้า มาสู่การควบคุมกระบวนการผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการนั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว 4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
16 ตุลาคม 2561
บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : NA
หัวหน้าส่วนงานผลิต ( Site ฉะเชิงเทรา )
1. จัดทำตารางการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิต 2. จัดเตรียมกำลังคน 3. ประสานงานกับฝ่ายซ่อมบำรุงเรื่องการเตรียมเครื่องจักร 4. จัดเตรียมวัตถุดิบ 5. ควบคุมกระบวนการผลิต 6. ตรวจสอบกระบวนการผลิต 7. แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต 8. ควบคุมการส่งมอบสินค้าให้คลังสินค้า 9. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน 10. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
16 ตุลาคม 2561
บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : NA
Warehouse Supervisor ( Site Samut Prakan )
1. Control warehouse operations system by determining goods handling and storage requirements, including implementation and improvement for operation procedures, equipment utilization, inventory management 2. Ensure compliance with GMP/ ISO/ TPM/ 5S/ Safety standards and regulations 3. Responsible for the performance of the terminal to ensure good results are achieved, e.g. lost time injury, damage or loss, overall time management 4. Cycle count and update inventory to ensure inventory is ac
16 ตุลาคม 2561
บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : NA
Warehouse Operations Manager ( Site Samut Prakan )
1. Manage Overall Food Service Operation function (Warehouse, Logistic, Checker) to achieve company target of the operations. 2. Establish, implement and develop policies, goals, objectives, strategies and procedures in Operation function (Warehouse, Logistic, Checker) with standards. 3. Improving operational processes to support organization planning and ensure customers’ satisfaction. 4. Manage and monitor the effectiveness and efficiency of Operation services (Warehouse, Logistic, Checker)
16 ตุลาคม 2561
บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : NA
พนักงานเช็คเกอร์ ( Site สมุทรปราการ )
1. ตรวจเช็คสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งเบิกให้ถูกต้อง 2. ตรวจเช็คสต๊อกสินค้า และอัพเดทสถานะสินค้า 3. ดูและความสะอาดเรียบร้อยในคลังสินค้าอยู่เสมอ 4. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
16 ตุลาคม 2561
บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 3   เงินเดือน : NA
พนักงานควบคุมเครื่องทำความเย็น ( Site ฉะเชิงเทรา )
1.ควบคุมระบบทำความเย็นให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ควบคุมการรับ จัดเก็บ จ่าย และทำ Stock อะไหล่ ดูแลความสะอาดในพื้นที่ๆรับผิดชอบ 3.ประสานงานร่วมกับฝ่ายคลังสินค้า ในเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็น 4.บันทึกอุณหภูมิตามรอบเวลาที่เหมาะสม 5.ปฏิบัติตามนโยบายด้านการจัดการด้านคุณภาพตามระบบ ISO 9001 / GMP รวมทั้งระเบียบปฏิบัติงานในระบบการจัดการต่าง ๆ ของบริษัท 6.รายงาน และเสนอแนะสภาพการทำงาน หรือการกระทำที่อาจมีผลกระทบด้านคุณภาพ ISO 9001 / GMP ต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
16 ตุลาคม 2561
บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1    เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขับโฟล์คลิฟท์
1. ขับรถโฟล์คลิฟท์ในการให้บริการลูกค้า ตามที่พนักงานเช็คเกอร์กำหนด 2. จัดเรียงสินค้าภายในห้องเย็นให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกต้องตามตำแหน่งการจัดเก็บที่กำหนด 3. ตรวจสอบสภาพรถ และดูแลรักษารถโฟล์คลิฟท์ในเบื้องต้นให้พร้อมใช้งาน 4. แจ้งซ่อมรถโฟล์คลิฟท์กรณีพบรถโฟล์คลิฟท์เสียหรือชำรุด 5. ทำความสะอาดรถโฟล์คลิฟท์ ดูแลทำความสะอาด/ความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 6. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
16 ตุลาคม 2561
บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 6   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ธุรการ/จัดซื้อ (ด่วน)
-สั่งซื้อสินค้าตาม PR -ติดต่อ Supplier เพื่อสำรวจเปรียบเทียบราคาสินค้าสิ้นเปลืองต่างๆ -จัดทำและจัดเก็บเอกสารต่างๆของฝ่ายจัดซื้อ -จัดทำ Stock Store กลาง -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
16 ตุลาคม 2561
บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1    เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขับรถ 4 ล้อ
-ขับรถส่งสินค้าในเขตกรุงเทพปริมณฑล และตามที่ได้รับมอบหมาย -ดูแลรักษารถให้เรียบร้อย และสะอาดอยู่เสมอ -ขับรถส่งของตามออเดอร์ของลูกค้า
16 ตุลาคม 2561
บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560