เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
หัวหน้าแผนกบัญชี (ประจำสำนักงานเพชรบุรีตัดใหม่) ด่วน!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
จัดทำเอกสารหลักฐาน, บันทึกรายการบัญชี, ปรับปรุงบัญชี, การปิดบัญชีของบริษัทตามระบบบัญชี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง - สรุปรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน - ตรวจสอบควบคุมการจัดทำบัญชี - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
24 มีนาคม 2561
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่ประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ประสานต่างประเทศ ด่วน!!! (ติดต่อ097-461-6161 ฝ่ายบุคคล)
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้าชาวต่างประเทศ -ประสานงานกับโรงงาน และประสานงานกันสายเรือ -จัดการเกียวกับเอกสารเพื่อส่งออกสินค้าให้กับลูกค้า -มีความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี
24 มีนาคม 2561
Sale Executive กระเบื้อง ด่วนมาก!!!!!!!!!
- ติดต่อประสานงานหาลูกค้า แนะนำสินค้า วัสดุตกแต่งหรือวัสดุก่อสร้าง ตามที่ได้มอบหมาย - ดูแลกลุ่มลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของทางบริษัทฯตามที่กำหนด - ให้ความรู้ลูกค้าและให้คำแนะนำเรื่องผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง. - ติดตาม โปรเจคงานของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง. - ทำรายงานแผนการเข้าพบลูกค้า และ รายงานการหาโปรเจคใหม่ของลูกค้า รายงานตรงต่อผู้บงคับบัญชา - ดูแลลูกค้าและให้บริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างสูงสุด - ซื่อสัตย์ ต่อหน้าที่การงาน องค์กร เพื่อนร่วมงาน รวมท
24 มีนาคม 2561
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 4   เงินเดือน : 20,000+ค่าคอม+ค่าน้ำมัน+ค่าโทรศัพท์
ขายสื่อสิิิ่งพิมพ์
-เสนอขายงานพิมพ์ -ขายงานออกแบบและสื่อสิ่งพิมพ์ - ประสานงานกับแผนกออกแบบและสามารถอธิบายงานรวมไปถึงPresent กับลูกค้าได้
24 มีนาคม 2561
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 3    เงินเดือน : 20,000/ตามประสบการณ์+ค่าคอม+ค่าน้ำมัน+ค่าโทรศัพท์
ธุรการฝ่ายขาย(ประจำสาขาเพชรบุรีตัดใหม่)
- จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องใบเสนอราคา - ตรวจสอบเงื่อนไขการสั่งซื้อและการจัดส่งของลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับ sale และลูกค้า เพื่อสนับสนุนการขาย - support sale ในเรื่องเอกสารต่างๆ - ดูแลเรื่่องจัดส่งสินค้า
24 มีนาคม 2561
คนขับรถ 6 ล้อ ประจำโซนนวนคร ด่วน!( ติดต่อ 097-461-6161 ฝ่ายบุคคล)
-ขับรถส่งสินค้าทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล -รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี - สามารถขับรถบรรทุก 4,6 ล้อได้ -ทำงานวัน จ-ศ เวลา 9.00-18.00 น.
24 มีนาคม 2561
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 12,000ขึ้นไป
พนักงานขายสื่อโฆษณา (Advertising Sales) ด่วน!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1. นัดหมายลูกค้า นำเสนองานขายสื่อโฆษณาและปิดการขาย 2. จัดทำ Package เสนอขายสื่อโฆษณา 3. ดูแลลูกค้าหลังการขาย ประสานงานกับทีม Production, Event และ Account service เพื่อผลิตชิ้นงานโฆษณา หรือกิจกรรม 4. สำรวจและวิเคราะห์เพื่อหาหลุ่มลูกค้าใหม่ เพื่อนำเสนอสื่อโฆษณา 5. สรุปยอดขายและประเมินผลตาม KPI ที่ได้รับมอบหมาย
24 มีนาคม 2561
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
พนักงานขับรถผู้บริหาร (ด่วน)
- ขับรถรับ – ส่งผู้บริหาร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
24 มีนาคม 2561
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000-18000
เลขากรรมการบริษัท(ด่วน)
- จัดทำตารางงานและการประชุมให้กับผู้บริหาร - จัดทำรายงาน-บันทึกการประชุม หรือสรุปสาระสําคัญของการประชุมให้ผู้บริหาร - จัดเตรียมเอกสารและอื่นๆ ของผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายในและภายนอก - ติดตามผลการดําเนินงานตามที่ผู้บริหารได้มอบหมายกับฝ่าย/แผนกต่างๆ - ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารต่างๆจากทั้งภายในและภายนอก ก่อนนําเสนอผู้บริหารและลงนาม - ตรวจสอบความถูกต้องและความความครบถ้วนของเอกสารต่างๆจากผู้บริหาร ก่อนส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง - จัดทำหนังส
24 มีนาคม 2561
บัญชี ( ประจำสนง.ประจำถนนเพชรบุรีตัดใหม่)ด่วน!!!!!!!!!!!!!!!!
1. รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารการรับสินค้า รวมทั้งบันทึกรายการซื้อ เจ้าหนี้ และการจ่ายเงิน จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ภาษีซื้อ 2. รับผิดชอบบันทึกรายได้ ออกใบแจ้งหนี้ บันทึกตัดลูกหนี้ ตรวจสอบเงินฝากธนาคาร 3. รับผิดชอบด้านการรับเงิน / การจ่ายเงิน เงินสดย่อย ออกใบเสร็จรับเงิน รวมถึงการทำธุรกรรมกับธนาคาร 4. รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ ควบคุมสต๊อกสินค้า และรายการทรัพย์สินของบริษัท 5. จัดทำรายงานเพื่อแสดงรายได้ ค่าใช้จ่าย
24 มีนาคม 2561
เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน
- รับผิดชอบลงบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินแยกประเภทในแต่ละเดือน ตรวจนับทรัพย์สินที่ีมีการรับเข้า/แจ้งโอน/แจ้งย้าย/แจ้งซ่อม คำนวณค่าเสื่อมราคา สรุปข้อมูล รายงานผล - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
24 มีนาคม 2561
แม่บ้านประจำ(ทำงานบ้าน)อุดมสุข 31 ด่วนมาก!!!!!!!!!
- ทำงานบ้าน - รีดผ้า - ดูแลทำความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย - ดูแลงานอื่นๆ ทีได้รับมอบหมาย
24 มีนาคม 2561
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000-12,000
พนักงานขับรถส่วนกลาง ( ด่วน )
-ขับรถให้กับพนักงานทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล -สามารถออกต่างจังหวัดได้(บางครั้ง) -รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี -สามารถเลิกงานดึกได้
24 มีนาคม 2561
ประสานงานเปิด-ปิดระบบสื่อ ด่วน!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-เปิด-ปิด ระบบสื่อป้ายไฟโฆษณาตามศูนย์อาหารมหาลัย -งานตามที่ได้รับมอบหมาย
24 มีนาคม 2561
Account Service
-ประสานงาน -ส่งพื้นที่ -ตรวจระบบ -ดูแลลูกค้า -สามารถทำเอกสารได้ -ทำงานนอกสถานที่ได้
24 มีนาคม 2561
เจ้าหน้าที่การเงิน(ด่วน!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
- งานด้านรับ - จ่ายเงิน - งานด้านเงินสดย่อย - งานด้านการจ่ายเช็ค - งานด้านการติดต่อกับธนาคาร - งานด้านการตรวจสอบเอกสารทางการเงินและการจัดทำรายงานการเงิน
24 มีนาคม 2561
ช่างซ่อมบำรุง ด่วน!!!!!!!!!!
- ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา งานซ่อมบำรุงต่าง - สามารถแก้ไขระบบไฟฟ้าเบื้องต้นได้ - สามารถเช็คระบบแอร์ได้ - สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ดี
24 มีนาคม 2561
Sale Admin (ประจำสำนักงานใหญ่ วงเวียนใหญ่) ด่วน!!!!!!!!!!!!!
-ประสานงานตามเอกสารเพื่อให้บัญชีวางบิล - ทำเบิกจ่ายและประสานงานทำจ่ายค่าเช่าพื้นที่กวดวิชาและศูนย์อาหาร - ตามใบ PO - ทำงานที่ได้รับมอบหมาย
24 มีนาคม 2561
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
บัญชี (ประจำสนง.ใหญ่ วงเวียนใหญ่) ด่วน!!!!!!!!!!!!!!
-จัดทำเอกสาร Media Contract -ตรวจสอบต้นทุนงาน,บันทึกต้นทุนงานทุกงานลงเล่ม Media Contract -บันทึกต้นทุนงานในโปรแกรม Excel -จัดทำใบสั่งซื้อและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
24 มีนาคม 2561
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
หัวหน้า IT
- ควบคมการแก้ ไขปัญหาจากผู้ใช้งานหน่วยงานต่างๆ ่ ในการใช้งานระบบเครือข่าย และ Hardware ต่างๆ ่ - ดูแลการกำหนดขั้นตอนการปฎิบัติงาน IT Workflow รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง - กําหนดคุณสมบัติที่ สำคัญของอุปกรณ์ Hardware ที่เหมาะสมกับการใช ้งานของหน่วยงานต่างๆ - ควบคุม และ ช่วยเหลือการทำงานของเจ้าหน้าที่ IT Support ของทุกสาขา
24 มีนาคม 2561
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560