เข้าระบบผู้สมัครงาน
วิสัญญีแพทย์
1.ประเมินผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัด เพื่อการเตรียมการทำวิสัญญีได้โดยถูกต้องและปลอดภัย 2.พิจารณาผลการตรวจ,ผลการทดสอบและวินิจฉัยความผิดปกติก่อนเตรียมการให้ผู้ป่ วยรับการทำวิสัญญี 3.แนะนำผู้ป่วยในเรื่องการปฏิบัติตนที่จำเป็นสำหรับการทะนุถนอมสุขภาพหรือกา รกลับคืนสู่สภาพปกติ ก่อนและหลังเข้ารับการผ่าตัด 4.อาจจะอยู่เฝ้าระวังในระหว่างการทำการผ่าตัดผู้ป่วย
22 มิถุนายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
วิสัญญีพยาบาล
1.เตรียมความพร้อมก่อนการให้ยาระงับความรู้สึก และดำเนินการให้ยาระงับความรู้สึก 2.ดูแลเคสศัลยกรรมหลังการให้ยาระงับความรู้สึกจนกระทั่งเคสปลอดภัยในห้องผ่าตัด 3.วัดความดันเลือดและชีพจร สังเกตคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และดูแลออกซิเจนที่ผู้ป่วยได้รับ
22 มิถุนายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
พนักงานขับรถ / ส่งเอกสาร
- ขับรถส่งเอกสารและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย - สามารถทำงานเป็นกะได้
22 มิถุนายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
หัวหน้าบัญชี
• ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง • ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ • ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของบริษัท โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จ การบันทึกบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย และรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง ตรงกัน • ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัท และตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้ • ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง • ปฏิบัติงานอ
22 มิถุนายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง
ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง สามารถทำงานเคสใหญ่ได้ มีประสบการณ์ โรงพยาบาล หรือคลินิก ความงาม
22 มิถุนายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ช่วยพยาบาล OR
1.รักในการบริการ 2.อัธยาศัยดี พูดจาไพเราะ ใจเย็น 3.บุคคลิกดี 3.สามารถทำงานเป็นกะได้
22 มิถุนายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เภสัชกร
- จ่ายยาตามคำสั่งแพทย์ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ - ให้คำแนะนำกับลูกค้า, ผู้ป่วย ด้านการใช้ยา - กำกับ ดูแล การจัดจ่ายยา,สต๊อกยาและเวชภัณฑ์ ให้เป็นระบบ
22 มิถุนายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พยาบาลวิชาชีพ
ประจำ ward ห้องพักคนไข้ ดูแลการทำงานของผู้ช่วยพยาบาล ดูแลคนไข้ที่พักหลังทำศัลยกรรม ทำหัตถการได้
22 มิถุนายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ประชาสัมพันธ์
1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมทุกประเภทกับลูกค้า 2. แนะนำโปรโมรชั่นการทำศัลยกรรมให้กับลูกค้า 3. ดูแลเคสลูกค้าทั้งก่อนและหลังทำศัลยกรรม 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก 5. รักษายอดขายได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด 6. งานประจำในออฟฟิศ
22 มิถุนายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Online Marketing
ดูแล Update ข้อมูลบน Online Channel ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความงาม ความรู้ด้านศัลยกรรม นวัตถกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ติดตามกระแสข่าวสังคมบนสื่อออนไลน์ หาข้อมูลเพื่อนำมาเสนอ ติดตามกิจกรรมการตลาดออนไลน์ ดำเนินงานตามแผนที่รับมอบหมายจัดทำรายงานผลงานทั้งหมด นำมาปรับปรุงพัฒนา
22 มิถุนายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
นักเทคนิคการแพทย์
- รับผิดชอบงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ - ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ธนาคารเลือด - ตรวจสอบ Stock น้ำยา สารเคมีทางห้องปฏิบัติการ - อนุมัติผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
22 มิถุนายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 บาทขึ้นไป
Online Marketing Manager
1. วางแผนการตลาดระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งวางกลยุทธ์ทางการตลาด Online Marketing และ Offline Marketing, ส่งเสริมการขาย , การประชาสัมพันธ์ , วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับโรงพยาบาล 2. วางกลยุทธ์การบริหารทีมงาน ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 3. ตรวจสอบและติดตามผลวันต่อวัน เกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่ายโปรแกรมทางการตลาดทั้งหมด 4. วางแผน จัดการ และดำเนินงาน ในเรื่องการจ่ายค่าสื่อโฆษณาต่างๆ 5. รวบรวม วิเคราะห์ข้มูลอย่างมีประสิทธิภาพแ
22 มิถุนายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
คนสวน, แม่บ้าน
ตัดต้นไม้ดูและความสะอาดบริเวรณโรงพยาบาลให้ดูเรียบร้อย สวยงาม
22 มิถุนายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 9000
พนักงานต้อนรับ
- ขยัน อดทนสูง - เรียนรู้งานเร็ว - ซื่อสัตย์ - ใจรักงานบริการ ถ้ามีความสามารถด้านการขายและสื่อสารกับลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
22 มิถุนายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
Admin
เก็บข้อมูล สถิติอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง เพื่อให้ง่ายต่อการทำรายงาน
22 มิถุนายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ไม่ระบุ
ทันตแพทย์
- Maxillofacial - Endo. รักษาฟัน - Prosth. ใส่ฟัน - ortho. จัดฟัน
22 มิถุนายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้จัดการสาขา โรงพยาบาลเลอลักษณ์
มีความสามารถคุมยอดขาย ดูแลพนักงาน บริหารงานในคลินิค
22 มิถุนายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560