เข้าระบบผู้สมัครงาน
วิศวกรแหล่งน้ำอาวุโส
บริหารโครงการ, วิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ตรวจสอบความถูกต้องในภาพรวมของโครงการด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ
20 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการโครงการ (สามัญวิศวกร)
บริหารจัดการโครงการ ติดตาม และจ่ายงานผู้ใต้บังคับบัญชา ควบคุมงบประมาณโครงการและควบคุมคุณภาพโครงการ
20 มิถุนายน 2561
วิศวกรโยธา ฝ่ายควบคุมงาน/บริหารงานก่อสร้าง (ทำงาน 20.00-05.00 น.) (มีใบประกอบวิชาชีพ ภย.ขึ้นไป)
ควบคุมงานก่อสร้าง/บริหารสัญญาก่อสร้างและควบคุมงาน, ตรวจสอบ Shop Drawing, รายงานประจำเดือน, ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำงานช่วงเวลา 20.00-05.00 น. ได้
20 มิถุนายน 2561
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามประสบการณ์ + เบี้ยเลี้ยง+โอที
วิศวกรไฟฟ้า (ภาคีวิศวกร)
- ควบคุมและดูแลตรวจสอบการก่อสร้าง การติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องจักร ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง ข้อกำหนดในสัญญา และมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ - ควบคุมและตรวจสอบแบบก่อสร้าง Shop Drawing และ As-Built Drawing - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในโครงการ เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาก่อสร้าง - รายงานผลงานก่อสร้าง จัดทำรายงานก่อสร้าง ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน พร้อมข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาและเจ้าของโครงการ
20 มิถุนายน 2561
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วิศวกรสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมจีโอมาติก
ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมสำรวจ หรือลักษณะงานที่ใกล้เคียงกัน ทำบันทึกข้อมูล ทำแผนที่ คำนวณ วิเคราะห์ และกำหนดค่าพิกัดต่างๆ ต่อต่อประสานงานโครงการกับลูกค้า
20 มิถุนายน 2561
วิศวกรโยธา - งานทางและสาธารณูปโภค
ออกแบบถนน, ประมาณราคา, นำเสนอแบบกับลูกค้า เขียนเอกสารประกอบการออกแบบทำข้อเสนอ ประสานงานโครงการ
20 มิถุนายน 2561
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงการสร้างของบริษัท
วิศวกรโครงการ (สามัญวิศวกร)
วิศวกรโยธา ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ พื้นที่ จ.สุโขทัย, พิษณุโลก, กำแพงเพชร, เพชรบูรณ์ ดูแลกำกับ งานก่อสร้าง/เป็นผู้นำประชุม/จัดทำเอกสารรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน/รายงานการประชุมและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ให้คำปรึกษากับช่างเทคนิค เป็นงานโครงการควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ พื้นที่ จ.กำแพงเพชร, เพชรบูรณ์, อุทัยธานี, สุโขทัย, พิษณุโลก ระยะเวลา 2 ปี
20 มิถุนายน 2561
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
งานด้านบริหารองค์กร หรือตามที่ได้รับมอบหมายตามโครงการ
20 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟฟิก
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ, ปกรายงาน, แผ่นพับ, ป้ายให้กับฝ่าย EIA/PP, CRB, โครงการพิเศษและแหล่งน้ำ รวมทั้งงานอื่นๆ ของบริษัทฯ
20 มิถุนายน 2561
นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ศึกษาวิจัย และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม, รายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบ, รายงานตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ค้นคว้าหาข้อมูลด้านวิชาการ สามารถตอบข้อซักถามที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับงาน EIA อาคารได้เป็นอย่างดีและให้คำแนะนำประชุม ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้
20 มิถุนายน 2561
หัวหน้าส่วนวิศวกรรมสาธารณูปโภคขนส่ง
ควบคุมบริหารจัดการงานฝ่ายวิศวกรสาธารณูปโภค/ขนส่ง ให้เป็นไปตามแผนงาน
20 มิถุนายน 2561
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงการสร้างของบริษัท
นักผังเมือง
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวางแผนออกแบบจัดทำผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบเส้นทางคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชน เมือง ชนบท และภูมิภาค, จัดทำ Presentation นำเสนอผลงาน และประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา และทีมงาน
20 มิถุนายน 2561
วิศวกรโยธาอาวุโส (สามัญวิศวกร)
ควบคุมงาน/บริหารงานก่อสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค งานอาคาร ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
20 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
ดำเนินงานด้านบริหารจัดการทรัพยากร ด้านการพัฒนาทรัพยากร งานสรรหา/ว่าจ้างบุคลากร บริหารค่าจ้างเงินเดือน สวัสดิการ การพัฒนาและฝึกอบรม ประกันสังคม ด้านระเบียบปฏิบัติ และปรับปรุงพัฒนาฝ่ายทรัพยากรบุคคลในด้านระบบงานและเครื่องมือที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ พัฒนาด้านแรงงานสัมพันธ์ วางแผนงานด้านทรัพยากรเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมายของบริษัท
20 มิถุนายน 2561
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงการสร้างของบริษัท
พนักงานจัดทำข้อมูล (โครงการ)
-สำรวจเก็บรายละเอียด และทำระดับ -สำรวจเก็็บตำแหน่งด้วยเครื่องรังวัด GPS
20 มิถุนายน 2561
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 5   เงินเดือน : วันละ 350 บาท
พนักงานขับรถ
ขับรถรับส่งพนักงานตามคำขอ รวมถึงดูแลบำรุงรักษารถ
20 มิถุนายน 2561
ช่างเทคนิคโยธา (ทำงาน 20.00-05.00 น.)
- ควบคุมงานก่อสร้างหน้างานระบบสาธารณูปโภค, งานโยธา ให้เป็นไปตามแบบและสัญญา - แนะนำการป้องกัน การแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคทางเทคนิคที่เกิดขึ้นกับงานก่อสร้าง - รายงานผลงานก่อสร้าง / ติดตามและเร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน พร้อมข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา เป็นงานโครงการควบคุมงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี ในพื้นที่ จ.กำแพงเพชร, เพชรบูรณ์, อุทัยธานี, สุโขทัย, พิษณุโลก ไซต์งานหลักอยู่ที่อุทัยธานี
20 มิถุนายน 2561
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด อุทัยธานี
อัตรา : 4   เงินเดือน : 28,000-30,000 + เบี้ยเลี้ยง + โอที
ช่างเทคนิคไฟฟ้า
- ควบคุมงานก่อสร้างหน้างานทุกขั้นตอนการก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแบบ ข้อกำหนด เวลา และสัญญา - ควบคุมงานก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าสื่อสารอาคารโรงพยาบาล
20 มิถุนายน 2561
พนักงานสำรวจข้อมูลสนาม (รายวัน)
นำเข้าข้อมูล GIS / เขียนแผนที่ทั้ง 2D และ 3D ปฏิบัติงานที่สำนักงานซอยลาดพร้าว 117
20 มิถุนายน 2561
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด ตรัง
อัตรา : 30   เงินเดือน : ตามโครงการสร้างของบริษัท
นักวิชาการประจำฝ่าย-โครงการพิเศษ
- ประสานงานโครงการ - รับผิดชอบบริหารโครงการ - รับผิดชอบงานวิชาการในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
20 มิถุนายน 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560