เข้าระบบผู้สมัครงาน
วิศวกรแหล่งน้ำอาวุโส
บริหารโครงการ, วิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ตรวจสอบความถูกต้องในภาพรวมของโครงการด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ
20 กันยายน 2561
สถาปนิกโครงการ (ควบคุมงานก่อสร้าง)
ควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล / ตรวจสอบหน้างาน / งานด้านเอกสาร / นำเสนอการประชุม ปฏิบัติงานที่ไซต์ รพ.ราชวิถี
20 กันยายน 2561
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงการสร้างของบริษัท
วิศวกรโยธา ฝ่ายควบคุมงาน/บริหารงานก่อสร้าง (ทำงาน 20.00-05.00 น.) (มีใบประกอบวิชาชีพ ภย.ขึ้นไป)
ควบคุมงานก่อสร้าง/บริหารสัญญาก่อสร้างและควบคุมงาน, ตรวจสอบ Shop Drawing, รายงานประจำเดือน, ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำงานช่วงเวลา 20.00-05.00 น. ได้
20 กันยายน 2561
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามประสบการณ์ + เบี้ยเลี้ยง+โอที
วิศวกรไฟฟ้า (ภาคีวิศวกร)
- ควบคุมและดูแลตรวจสอบการก่อสร้าง การติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องจักร ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง ข้อกำหนดในสัญญา และมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ - ควบคุมและตรวจสอบแบบก่อสร้าง Shop Drawing และ As-Built Drawing - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในโครงการ เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาก่อสร้าง - รายงานผลงานก่อสร้าง จัดทำรายงานก่อสร้าง ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน พร้อมข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาและเจ้าของโครงการ
20 กันยายน 2561
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
นักวิชาการสังคม/การมีส่วนร่วม
ปฏิบัติงานด้านการมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงาน EIA/EHIA ทั้งภาคสนามและสำนักงาน พร้อมจัดทำรายงาน ติดต่อหน่วยงานราชการและชุมชน เพื่อสอบถามข้อมูล สามารถทำงานภาคสนาม เกี่ยวกับงานศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
20 กันยายน 2561
วิศวกรสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมจีโอมาติก
ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมสำรวจ หรือลักษณะงานที่ใกล้เคียงกัน ทำบันทึกข้อมูล ทำแผนที่ คำนวณ วิเคราะห์ และกำหนดค่าพิกัดต่างๆ ต่อต่อประสานงานโครงการกับลูกค้า
20 กันยายน 2561
วิศวกรโครงการ (สามัญวิศวกร)
วิศวกรโยธา ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ พื้นที่ จ.สุโขทัย, พิษณุโลก, กำแพงเพชร, เพชรบูรณ์ ดูแลกำกับ งานก่อสร้าง/เป็นผู้นำประชุม/จัดทำเอกสารรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน/รายงานการประชุมและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ให้คำปรึกษากับช่างเทคนิค เป็นงานโครงการควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ พื้นที่ จ.กำแพงเพชร, เพชรบูรณ์, อุทัยธานี, สุโขทัย, พิษณุโลก ระยะเวลา 2 ปี
20 กันยายน 2561
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
งานด้านบริหารองค์กร หรือตามที่ได้รับมอบหมายตามโครงการ
20 กันยายน 2561
เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟฟิก / เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Part Time)
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ, ปกรายงาน, แผ่นพับ, ป้ายให้กับฝ่าย EIA/PP, CRB, โครงการพิเศษและแหล่งน้ำ รวมทั้งงานอื่นๆ ของบริษัทฯ
20 กันยายน 2561
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงการสร้างของบริษัท
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ศึกษาวิจัย และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม, รายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบ, รายงานตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ค้นคว้าหาข้อมูลด้านวิชาการ สามารถตอบข้อซักถามที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับงาน EIA อาคารได้เป็นอย่างดีและให้คำแนะนำประชุม ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้
20 กันยายน 2561
วิศวกรแหล่งน้ำ / วิศวกรดินและน้ำ
-วิเคราะห์ข้อมูลด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ/ชลประทาน -จัดทำเนื้อหาของรายงานที่เกี่ยวข้องของโครงการ
20 กันยายน 2561
นักผังเมือง
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวางแผนออกแบบจัดทำผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบเส้นทางคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชน เมือง ชนบท และภูมิภาค, จัดทำ Presentation นำเสนอผลงาน และประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา และทีมงาน
20 กันยายน 2561
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงการสร้างของบริษัท
วิศวกรโยธาอาวุโส (สามัญวิศวกร)
ควบคุมงาน/บริหารงานก่อสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค งานอาคาร ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
20 กันยายน 2561
นักวิชาการสังคม (เศรษฐกิจและสังคม)
ปฏิบัติงานทั้งภาคสนามและสำนักงานเกี่ยวกับ การศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม ในการจัดทำรายงาน EIA/EHIA จากการพัฒนาโครงการต่างๆ ประกอบด้วย ข้อมูลปฐมภูมิโดยการสืบค้นจากแหล่งต่างๆ และการรวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสำรวจภาคสนาม ด้วยการสัมภาษณ์ สอบถาม ตามหลักวิชาการสถิติ รวมทั้ง สรุปวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในการศึกษาคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และประเมินผลกระทบจากการพัฒนาโครงการต่าง
20 กันยายน 2561
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
ดำเนินงานด้านบริหารจัดการทรัพยากร ด้านการพัฒนาทรัพยากร งานสรรหา/ว่าจ้างบุคลากร บริหารค่าจ้างเงินเดือน สวัสดิการ การพัฒนาและฝึกอบรม ประกันสังคม ด้านระเบียบปฏิบัติ และปรับปรุงพัฒนาฝ่ายทรัพยากรบุคคลในด้านระบบงานและเครื่องมือที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ พัฒนาด้านแรงงานสัมพันธ์ วางแผนงานด้านทรัพยากรเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมายของบริษัท
20 กันยายน 2561
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงการสร้างของบริษัท
เลขานุการโครงการ (อ.เมือง จ.ลำพูน)
สนับสนุนการทำงานของโครงการ หน่วยงาน และฝ่าย โดยจัดเตรียมเอกสาร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงานหรือฝ่าย จัดทำรายงานประชุม ประสานงาน บันทึกเอกสารเข้า-ออก จัดเตรียมเนื้อหาเบื้่องต้นรายงานประจำสัปดาห์-ประจำเดือน จัดเตรียมเอกสารขอเบิกเงินโครงการประจำเดือน และช่วยสนับสนุนให้การทำงานมีประสิทธิภาพทั้งด้านข้อมูล และเวลา
20 กันยายน 2561
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด ลำพูน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงการสร้างของบริษัท
IT Programmer
เขียนโปรแกรมภาษา PHP/ASP.Net และจัดทำระบบฐานข้อมูล My SQL/Microsoft SQL Server
20 กันยายน 2561
นักภูมิศาสตร์ (ฝ่ายผังเมือง)
- นำเข้า ตรวจสอบ แก้ไข และประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ - วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการวางและจัดทำผังเมืองรวม - จัดทำแผนที่ประกอบรายงาน - ให้คำแนะ ให้คำปรึกษา จัดทำแผนที่ และนำเข้าข้อมูลจากการลงสำรวจพื้นที่
20 กันยายน 2561
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงการสร้างของบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 26 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560