เข้าระบบผู้สมัครงาน
ช่างเทคนิค งานอาคาร(ประจำกระทรวงต่างประเทศ) ย่านอนุเสาวรีย์
• ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง • งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปฏิบัติงาน • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
19 มิถุนายน 2561
ช่างประจำอาคาร / ช่างเทคนิค (การบินไทยหลานหลวง)/ ราชดำเนินกลาง
• ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง • งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปฏิบัติงาน • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
18 มิถุนายน 2561
ด่วน!!! ช่างประจำอาคาร (แยกอโศก)
• ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง • งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปฏิบัติงาน • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
18 มิถุนายน 2561
ช่างเทคนิค (อาคาร,คอนโด) ประจำสุขุมวิท 64 (บางจาก)
• ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง • งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปฏิบัติงาน • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
18 มิถุนายน 2561
ด่วนช่างอาคาร (ประจำกระทรวงการต่างประเทศ)
• ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง • งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปฏิบัติงาน • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
18 มิถุนายน 2561
Urgent !!! จป.วิชาชีพ (Manger / Assistant Level)
1. รับผิดชอบการบริหาร และ จัดทำแผนงาน มาตรฐานความปลอดภัย จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 2. ให้ตำแนะนำ ประสานงานและผลักดันให้การปฏิบัติงานของแผนกความปลอดภัยเป็นไปตามนโยบายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย รวมทั้งมาตรการและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยต่างๆของคู่ค้า และกฏระเบียบบริษัท 3. แนะนำ ฝึกสอน อบรม พนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานปลอดจากเหตุ อันจะทำให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน 4. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและค
19 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (MRT-ห้วยขวาง/อินทรามาระ 47)
1. จัดประสานงานกับแผนกบัญชี สำนักงานใหญ่ 2. การและดูแลเอกสารบัญชีของอาคาร 3. ทำหน้าที่บันทึก รายงานรับ-จ่าย ของอาคารรับวางบิล จ่ายเช็ค ออกใบเสร็จรับเงินและจัดเก็บค่าส่วนกลาง
18 มิถุนายน 2561
รับสมัครด่วน !! ช่างเทคนิค/ช่างอาคาร (โซนราชประสงค์ )
• ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง • งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปฏิบัติงาน • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
18 มิถุนายน 2561
พนักงานดูแลห้องผ้า Linen
ดูแลความเรียบร้อยในห้องผ้า ตรวจเช็ค นับสต็อกห้องผ้า เบิก-จ่าย ผ้าให้ห้องผ้า ซ่อมผ้า ส่งผ้าซัก ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
18 มิถุนายน 2561
Urgent !! ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง(ดูแลอาคารสูง)
1. วางแผน ออบแบบ และซ่อมบำรุง ภายในอาคารด้านเครื่องกลไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิค 2. ประเมินและปรับปรุงงานของฝ่ายซ่อมบำรุงในเรื่องคุณภาพให้ตรงตามมาตราฐานที่กำหนด 3. วิเคาระห์ปัญหา เพื่อหาสาเหตุ แนวทางแก้ไขและป้องกัน การทำงานผอดพลาดของระบสาธรณูปโภคของอาคาร 4. สรรหาหา ควบคุม และตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา / ซัพพลายเออร์ ที่เข้ามาปฏิบัติงานในอาคาร 5. วางแผน ควบคุมตรวจสอบ พัฒนาระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบความปลอดภัยในการทำงาน 6. นำเสนอแผนงานและผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหารตามยะยะเวลาที่กำหนด 7. ควบคุมค
18 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่บัญชีและจัดซื้อทั่วไป (ประจำ สุขุมวิท 42)
ด้านบัญชี 1. จัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย และการชำระหนี้จากให้ถูกต้องครบถ้วน และตรงตามเวลาที่กำหนด 2. จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษี ณ ที่จ่าย ภงด.3, 53 หรือที่เกี่ยวข้อง 3. วางบิลและจ่ายเช็ค จากองค์กรภายใน-นอก และจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 4. ดูแลรับผิดชอบงานด้านบัญชีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ด้านจัดซื้อ 1. ทำหน้าที่จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุกรณ์ จัดจ้างและธุรการทั้งระบบ 2. วางแผน และควบคมหรือติดตามการส่งมอบสินค้าทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก 3. สนับสนุน
19 มิถุนายน 2561
Secretary Executive (MD) Sukhumvit 42
1. เข้าประชุม จดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม 2. จัดเตรียมเกี่ยวกับการประชุม และจัดการระบบเอกสารงานเข้า-ออก 3. ประสานงาน และติดตามงานที่เกี่ยวข้องจากแผนกต่างๆ 4. เขียนจดหมายโต้ตอบ และพิมพ์งานที่สำคัญ 5. ดูแลรับผิดชอบ งานธุรการเอกสารทั่วไปของบริษัท 6. ประสานงานกับภายในองค์กร ชาวไทย - ชาวต่างชาติ
18 มิถุนายน 2561
บัญชีอาวุโส
- ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกรายรับ-รายจ่าย - บันทึกการตั้งเจ้าหนี้ , ค่าใช้จ่าย , รายการปรับปรุงบัญชี - จัดทำและตรวจสอบเอกสารทางบัญชี - จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีอากร พร้อมนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สามารถทำการปิดงบได้ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
18 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (HR)
- สรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่ - ทำประวัติพนักงานใหม่ - อบรมพนักงานใหม่ - สัญญาจ้าง - งานตามวาระที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชา
18 มิถุนายน 2561
ด่วน !!! ช่างโสตทัศนูปกรณ์ (MRT RAMA9)
1.ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ระบบประกอบอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ,ระบบประประ ,ระบบแอร์, ระบบสระว่ายน้ำ เป็นต้น 2.จัดทำรายงานปัญหา, รายงานการตรวจสอบระบบต่างๆ แก่ผู้บังคับบัญชา 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานระบบอาคารทั้งหมด
18 มิถุนายน 2561
Senior Accountant / เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (จรัญสนิทวงศ์ 46)
1. ทำหน้าที่ประสานงานกับัญชีสำนักงานใหญ่ 2. จัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย และการชำระหนี้จากให้ถูกต้องครบถ้วน และตรงตามเวลาที่กำหนด 3. จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษี ณ ที่จ่าย ภงด.3, 53 หรือที่เกี่ยวข้อง 4. วางบิลและจ่ายเช็ค จากองค์กรภายนอก และจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 5. จัดทำเอกสารประจำวันและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 6. ดูแลรับผิดชอบงานด้านบัญชีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 7. ***สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ****
18 มิถุนายน 2561
Senior Accountant / เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ประจำแยกราชประสงค์,ราชดำริ, สุขุมวิท
1. ทำหน้าที่ประสานงานกับบัญชีสำนักงานใหญ่ 2. จัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย และการชำระหนี้จากให้ถูกต้องครบถ้วน และตรงตามเวลาที่กำหนด 3. จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษี ณ ที่จ่าย ภงด.3, 53 หรือที่เกี่ยวข้อง 4. วางบิลและจ่ายเช็ค จากองค์กรภายนอก และจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 5. จัดทำเอกสารประจำวันและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 6. ดูแลรับผิดชอบงานด้านบัญชีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 7. ***สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ****
18 มิถุนายน 2561
ด่วน !!! พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (Room Attendant) ** ประจำ โรงแรมIBIS พระโขนง **
1. เพศชาย-หญิง ไม่จำกัดอายุ 2. ถ้ามีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัคร จะพิจาณาเป็นพิเศษ 3. มีทัศนคติที่ดี รักการบริการ เเละ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความขยัน-อดทน รักความสะอาด 4. สามารถทำงานเป็นกะได้หรือล่วงเวลาได้ 5. สุขภาพแข็งแรง มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ 6. มีความกระตือรือร้น และ ตื่นตัวอยู่เสมอ เวลาทำงาน  7.00 น. -19.00 น. (รอบเช้า)  19.00 น.- 7.00 น. (รอบดึก) *** มีค่ากะ ***
18 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานอาคาร (ย่านราชประสงค์ )
1. วางแผนและจัดระบบงานเสนอต่อผู้จัดการอาค . ตรวจสอบการทำงานของ รปภ. 2. ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของ รปภ. แม่บ้าน บประกันภัย ของอาคาร และ ผู้เช่าพื้นที่ 3. ติดตามและควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 4. .จัดทำและสรุปผลรายงานตามระยะเวลาที่กำหนดาร 5. จัดประชุมคณะกรรมการผู้บริหารและประชุมพนักงานประจำอาคาร 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ 7. รายงานสิ่งที่ได้ตรวจตรา และดูแลในเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้จัดการทราบ
18 มิถุนายน 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 25 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560