เข้าระบบผู้สมัครงาน
ช่างประจำอาคาร (ธนา แอสโทเรีย ปิ่นเกล้า จรัญสนิทวงศ์46 )
1.ดูแลระบบเครื่องเสียง ระบบไฟ ของห้องประชุม 2.รายงานการปฏิบัติงาน ,รายงานปัญหาให้หัวหน้างานตามระเบียบ 3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับงานอาคาร
18 ตุลาคม 2561
สัมภาษณ์ผ่าน เริ่มงานทันที !!! ช่างเทคนิคประจำอาคาร (ย่านลาดพร้าว/พหลโยธิน)
1.ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคประจำอาคารทั้งหมด เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2.จดบันทึก และทำรายงานการทำงานเกี่ยวกับระบบทั้งหมดในอาคาร
18 ตุลาคม 2561
ช่างเทคนิค / ช่างซ่อมบำรุง ประจำอาคาร (แยกปทุมวัน/ราชประสงค์)
• ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง • งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปฏิบัติงาน • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
18 ตุลาคม 2561
เจ้าหน้าที่อาคาร / เจ้าที่ฝ่ายอาคาร (ควบคุมงานแม่บ้าน-รปภ) ไอคอนสยาม เจริญนคร
1. ดูแลและตรวจสอบการทำงานการทำงานของเจ้าหน้าที่ รปภ แม่บ้านแม่บ้าน บริษัทประกันภัยของอาคาร และ ผู้เช่าพื้นที่ 2. ติดตามและควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 3. จัดทำและสรุปผลรายงานตามระยะเวลาที่กำหนดาร 4. จัดประชุมคณะกรรมการผู้บริหารและประชุมพนักงานประจำอาคาร 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ
18 ตุลาคม 2561
หัวหน้าช่างอาคาร (ไอคอนสยาม)
1.ดูแลระบบเครื่องเสียง ระบบไฟ ของห้องประชุม 2.รายงานการปฏิบัติงาน , รายงานปัญหาให้หัวหน้างานตามระเบียบ 3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับงานอาคาร
18 ตุลาคม 2561
แม่บ้าน ICONSIAM เจริญนคร ด่วน!!!!
แม่บ้าน ประจำโครงการ ไอคอนสยาม(ICON SIAM) ซอยเจริญนคร 5 ติดริมน้ำเจ้าพระยา ใกล้ท่าเรือคลองสาน **ลักษณะงาน** พื้นที่เป็นคอนโดและช็อปปิ้งมอลล์ ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ห้องน้ำ ฟิตเนส รอบอาคาร เป็นต้น
18 ตุลาคม 2561
ด่วน !! เริ่มงานทันที เจ้าหน้าที่ประสาน (งานโรงแรม) เอกมัย ซ.2
1. ทำหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ เอกสารต่างภายในแผนก 2. ทำหน้าที่ประสานงานภายในแผนก และ ลูกค้า ที่เข้ามาติดต่อ
18 ตุลาคม 2561
ช่างซ่อมบำรุง (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ด่วน.....
1.ทำหน้าที่ให้บริการ งานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในสนามบิน เช่นระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ เป็นต้น 2.ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามที่ได้รับแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง 3.งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมบำรุงอาคารสถานที่ ปฏิบัติงาน 4.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
18 ตุลาคม 2561
Reception (ประจำคอนโด ไอคอนสยาม) *เริ่มงานทันที*
1.ต้อนรับลูกค้าชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่มาติดต่อ 2.ทำหน้าตอบข้อซักถาม ผ็ที่มาติดต่อหรือทางโทรศัพท์ (ไทย-อังกฤษ-จีน) 3.ทำหน้าที่ เช็คอิน-เช็คเอ้าท์ รับจองห้องพัก 4.ให้ข้อมูลด้านบริการ สร้างความประทับใจอย่างสูงสุดแก่ผู้รับบริการ 5.รับผิดชอบงานเอกสาร และประสานงานภายในองค์กร 6.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18 ตุลาคม 2561
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร (ICON SIAM เจริญนคร)
- ดูแล ควบคุมการทำงาน ของแม่บ้าน รปภ. - ประสานงานกับสำนักงานใหญ่และ บริษัทฯ แม่บ้าน ,รปภ. - ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานอาคารทั้งหมด - รายงานปัญหา และความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานของ แม่บ้าน ,รปภ. - อื่นๆ เกี่ยวกับอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย
18 ตุลาคม 2561
วิศวกร
-จัดตารางการซ่อมบำรุงระบบต่างๆ ที่ติดตั้งภายในอาคาร พร้อมจัดทำเอกสารการตรวจเช็คระบบให้ครบถ้วน -จัดให้มีการซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ส่วนกลางของอาคารให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลา -จัดตารางการปฏิบัติงาน และดูแลการปฏิบัติงานของช่างประจำอาคารให้เป็นไปตามแผนงาน -จัดหาอุปกรณ์ เปรียบเทียบราคาอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนมีการสั่งซื้อ -ประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ การทำงานของผู้รับเหมา -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการอาคาร และช่วยเหลือประสานงานกับผู้จัดการอาคารในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เก
18 ตุลาคม 2561
ด่วน !!!! Housekeeping Project Coordination (Assistant – Supervisor Level)
• ทำหน้าที่จัดทำข้อมูล ควบคุมเอกสาร งบประมาณ ค่าใช้จ่าย และติดตามผลการดำเนินการของโครงการ • มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้คำแนะนำ และตรวจตราการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทำความสะอาดตามจุด ของพื้นที่ที่ให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ • ทำหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาดและทีมงาน • ประสานงานภายในและนอกองค์กร • ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดเป้าหมายการทำงานของหน่วยงาน พร้อมทั้งติดตามการทำงาน ประเมินผลงาน และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ทีมงาน • ติดตามผลการทำความสะอาด และด
18 ตุลาคม 2561
Safety Manger (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. รับผิดชอบการบริหาร และ จัดทำแผนงาน มาตรฐานความปลอดภัย จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 2. ให้ตำแนะนำ ประสานงานและผลักดันให้การปฏิบัติงานของแผนกความปลอดภัยเป็นไปตามนโยบายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย รวมทั้งมาตรการและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยต่างๆของคู่ค้า และกฏระเบียบบริษัท 3. แนะนำ ฝึกสอน อบรม พนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานปลอดจากเหตุ อันจะทำให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน 4. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและค
18 ตุลาคม 2561
Mail Room Staff /(เจ้าหน้าที่ห้องจดหมาย) พนักงานรายวัน 400 บาท / วัน
ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00 - 17.00 ทำหน้าที่ บันทึก รับ-ส่ง เอกสารหรือพัสดุภายในอาคาร ทำหน้าที่ คัดแยก นำส่ง จดหมาย ,เอกสาร ,พัสดุ แล้วนำส่งตามช่องจ่ายหรือภายในอาคาร ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้เช่าหรือผู้ติดต่อ ทำหน้าบันทึกรายงานต่างๆตามที่กำหนด
18 ตุลาคม 2561
เริ่มงานทันที !!!Senior Technician (หัวหน้าช่าง) ย่านปทุมวัน / ชิดลม
• ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง • งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปฏิบัติงาน • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
18 ตุลาคม 2561
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ - ประจำสุขุมวิท 42 *** เริ่มงานทันที ***
1. ทำหน้าที่จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุกรณ์ จัดจ้างและธุรการทั้งระบบ 2. วางแผน และควบคมหรือติดตามการส่งมอบสินค้าทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก 3. สนับสนุนดูแลงานสำนักงาน งานอาคารสถานที่, ระบบโทรศัพท์, การบริหารการใช้ทรัพย์สิน ต่าง ๆ
18 ตุลาคม 2561
Supervisor Cleaner ตึกICONSIAM เจริญนคร
- สามารถวางระบบบริหารจัดการพนักงานแม่บ้านได้ - สามารถใช้เครื่องขัดล้าง เขาเงา กรีดกระจก ดันฝุ่น ได้ - สามารถควบคุมดูแล สอนงาน ลูกน้องภายในทีม - มีความขยัน ตรงต่อเวลา และรับแรงกดดันได้ - มีประสบการณ์ด้านหัวหน้าแม่บ้าน ไม่น้อยกว่า 3ปี - สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ
18 ตุลาคม 2561
Urgent !! Engineering Manger / ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมอาคารสูง
1. วางแผน ออบแบบ และซ่อมบำรุง ภายในอาคารด้านเครื่องกลไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิค 2. ประเมินและปรับปรุงงานของฝ่ายซ่อมบำรุงในเรื่องคุณภาพให้ตรงตามมาตราฐานที่กำหนด 3. วิเคาระห์ปัญหา เพื่อหาสาเหตุ แนวทางแก้ไขและป้องกัน การทำงานผอดพลาดของระบสาธรณูปโภคของอาคาร 4. สรรหาหา ควบคุม และตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา / ซัพพลายเออร์ ที่เข้ามาปฏิบัติงานในอาคาร 5. วางแผน ควบคุมตรวจสอบ พัฒนาระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบความปลอดภัยในการทำงาน 6. นำเสนอแผนงานและผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหารตามยะยะเวลาที่กำหนด 7. ควบคุมค
18 ตุลาคม 2561
ช่างเทคนิค ประจำอาคาร สวทช (รังสิตคลอง 1)
• อายุไม่เกิน 40 ปี • วุฒิ ปวช.- ปวส.สาขาช่างไฟฟ้า/ ช่างอิเลคทรอนิกส์/ช่างเครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอาคาร ไม่น้อยกว่า 0-3 ปี • มึความรู้ความเข้าใจระบบอาคาร ไฟฟ้า ประปา แอร์ เป็นอย่างดี • มีใจรักงานบริการ รักความก้าวหน้า ทำงานเป็นทีมได้
18 ตุลาคม 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560