หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตัวแทน คู่ค้า และบริษัท โดยการเข้าเยี่ยม และการทำกิจกรรมร่วมกันกับตัวแทน และคู่ค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - จัดหา และคัดเลือกตัวแทนขายเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและขยายฐานการตลาด อีกทั้งบริหารจัดการตัวแทนให้ปฏิบัติตามแนวนโยบายของบริษัท - อบรม ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้กับต้วแทน หรือคู่ค้า - นำเสนอสินค้าใหม่ และจัดโครงการส่งเสริมการขาย ตลอดจนติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการขาย - ประสานงานฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- พิจารณารับประกันภัย - คำนวนเบี้ยประกันภัย ประเภทต่างๆและส่งให้ลูกค้า - ให้คำแนะนำและช่วยเหลือลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รับผิดชอบในการ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อออกกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆให้ลูกค้า สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่การตลาดตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้บรรลุเป้าหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1.รับชำระเบี้ยประกันภัยจากลูกค้า ทำการวางบิล ออกใบแจ้งหนี้และจัดส่งให้ลูกค้า 2. จัดเก็บเบี้ยประกันภัยตามกำหนด และนำเข้าบัญชีธนาคาร 3. ควบคุมสต๊อก ประกันภัยประเภท พรบ. 4. ยื่นภาษี 5. อื่นๆ ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบกำกับภาษีของสำนักงานใหญ่และสาขา 2. จัดทำแบบภาษีอากรแสตมป์ของสำนักงานใหญ่และสาขา 3. บันทึกรายการบัญชีและจัดทำแบบภาษีของบริษัทในเครือ 4. บันทึกรายการทรัพย์สินของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำรวจ ตรวจสอบและประเมินความเสียหายของยานพาหนะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในระบบการดำเนินการทางด้านสินไหมรถยนต์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1. มีหน้าที่ในการตรวจสอบอะไหล่รถยนต์และประเมินราคาในการซ่อม และคุมราคาการซ่อมรถยนต์ รวมถึงเจรจาเรื่องค่าซ่อมและอะไหล่รถยนต์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- พัฒนาและดำเนินงานของสาขาตามแผนการตลาดที่ตั้งไว้ - กำหนดวีธีการและพัฒนาแผนงานเพื่อสร้างความพึงพอใจ สำหรับลูกค้าให้เป็นไปตามระบบการบริการที่เป็นมาตรฐานของบริษัท - จัดหา คัดเลือกตัวแทนขาย เพื่อส่งเสริมช่อทางการตลาด และยอดขาย อีกทั้งบริหารจัดการให้ตัวแทนขายปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับบริษัท - อบรมตัวแทน ให้คำปรึกษาแก่ตัวแทน ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตัวแทน คู่ค้านำเสนอสินค้าใหม่ และจัดโครงการส่งเสริมการขาย ตลอดจนติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการขายต่างๆ - สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดี กับตัวแทนขาย บริษัทตัวแทนและลูกค้า ในเขตความรับผิดชอบ โดยการไปเยี่ยม การทำกิจกรรมร่วมกับตัวแทน คู่ค้า ลูกค้า - ดูแลระบบความปลอดภัยของสาขา ทั้งในเรื่องความปลอดภายของพนักงาน ระบบ เทคโนโลยี และทรัยพ์สินของ บริษัท ฯ - ติดต่อ ประสานงาน มอบบริการที่ดีแก่คู่ค้าของบริษัทฯ ในสาขาที่รับผิดชอบ ประสานงานและทำงานร่วมกับ ตัวแทนขาย บริษัทนายหน้า บริษัทผู้ขาย เพื่อนำเสนอสินด้าใหม่ ตลอดจนตรวจสอบ ดูแลการดำเนินการของสาขา เพื่อเพิ่มช่องทางการขายในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ - เข้าร่วมกิจกรรม กับตัวแทน คู่ค้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่สำนักงานใหญ่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของสาขา ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสาขา - เป็นผู้กำกับดูแลตามกฏระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้ - รับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสาขา - ดูแลและควบคุมการบริหารการเงินในสำนักงานสาขา รวมถึงการชำระเบี้ยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- รับโทรศัพท์ และโอนสายโทรศัพท์ - ต้อนรับลูกค้าและผู้ที่เข้ามาติดต่อ - คัดแยกเอกสารและนำส่งตามหน่วยงานที่ถูกต้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1. ทำหน้าที่เป็นเทรนเนอร์ด้านประกันภัยประเภทต่างๆให้ กับตัวแทนและผู้ที่ประสงค์จะเป็นตัวแทนให้กับบริษัท เพื่อทำใบอนุญาตนายหน้าตัวแทน หรือต่ออายุบัตร 2. ทำกิจกรรมร่วมกับตัวแทน และ ทีมการตลาด เมื่อมี กิจกรรมต่างๆ 3. สนับสนุนกิจกรรมการตลาด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
แผนกรับแจ้งอุบัติเหตุ (1 อัตรา) - รับแจ้งอุบัติเหตุจากลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา - คีย์ข้อมูลตามที่ได้รับแจ้งก่อนส่งต่อให้ห้องจ่ายงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1. ดูแลการจัดส่งเอกสารของบริษัทให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น 2. จัดทำรายงานการจัดส่งเอกสารของห้อง mail room ประจำเดือน 3. ประสานงานการจัดส่งเอกสารไปยังสาขาต่างๆ ของบริษัท 4. บริหารจัดการการรับ-ส่งเอกสารของพนักงานรับส่งเอกสาร (messenger) 5. ประสานงานด้านการจัดส่งสินค้าวัสดุต่างๆ ที่ทางบริษัท ได้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 6. พัฒนาขั้นตอนวิธีการและการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อ ให้การดำเนินการของแผนกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+