หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตัวแทน คู่ค้า และบริษัท โดยการเข้าเยี่ยม และการทำกิจกรรมร่วมกันกับตัวแทน และคู่ค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - จัดหา และคัดเลือกตัวแทนขายเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและขยายฐานการตลาด อีกทั้งบริหารจัดการตัวแทนให้ปฏิบัติตามแนวนโยบายของบริษัท - อบรม ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้กับต้วแทน หรือคู่ค้า - นำเสนอสินค้าใหม่ และจัดโครงการส่งเสริมการขาย ตลอดจนติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการขาย - ประสานงานฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำรวจ ตรวจสอบและประเมินความเสียหายของยานพาหนะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในระบบการดำเนินการทางด้านสินไหมรถยนต์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- พัฒนาและดำเนินงานของสาขาตามแผนการตลาดที่ตั้งไว้ - กำหนดวีธีการและพัฒนาแผนงานเพื่อสร้างความพึงพอใจ สำหรับลูกค้าให้เป็นไปตามระบบการบริการที่เป็นมาตรฐานของบริษัท - จัดหา คัดเลือกตัวแทนขาย เพื่อส่งเสริมช่อทางการตลาด และยอดขาย อีกทั้งบริหารจัดการให้ตัวแทนขายปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับบริษัท - อบรมตัวแทน ให้คำปรึกษาแก่ตัวแทน ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตัวแทน คู่ค้านำเสนอสินค้าใหม่ และจัดโครงการส่งเสริมการขาย ตลอดจนติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการขายต่างๆ - สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดี กับตัวแทนขาย บริษัทตัวแทนและลูกค้า ในเขตความรับผิดชอบ โดยการไปเยี่ยม การทำกิจกรรมร่วมกับตัวแทน คู่ค้า ลูกค้า - ดูแลระบบความปลอดภัยของสาขา ทั้งในเรื่องความปลอดภายของพนักงาน ระบบ เทคโนโลยี และทรัยพ์สินของ บริษัท ฯ - ติดต่อ ประสานงาน มอบบริการที่ดีแก่คู่ค้าของบริษัทฯ ในสาขาที่รับผิดชอบ ประสานงานและทำงานร่วมกับ ตัวแทนขาย บริษัทนายหน้า บริษัทผู้ขาย เพื่อนำเสนอสินด้าใหม่ ตลอดจนตรวจสอบ ดูแลการดำเนินการของสาขา เพื่อเพิ่มช่องทางการขายในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ - เข้าร่วมกิจกรรม กับตัวแทน คู่ค้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่สำนักงานใหญ่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของสาขา ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสาขา - เป็นผู้กำกับดูแลตามกฏระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้ - รับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสาขา - ดูแลและควบคุมการบริหารการเงินในสำนักงานสาขา รวมถึงการชำระเบี้ยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
แผนกบัญชี: 1 ตำแหน่ง - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - จัดชุดเอกสาร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย แผนก Call Center 1 ตำแหน่ง (สัญญาจ้าง 3 เดือน) - รับสายแจ้งอุบัติเหตุจากลูกค้า - คีย์ข้อมูลการรับแจ้งลงระบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
แผนกรับแจ้งอุบัติเหตุ (1 อัตรา) - รับแจ้งอุบัติเหตุจากลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา - คีย์ข้อมูลตามที่ได้รับแจ้งก่อนส่งต่อให้ห้องจ่ายงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ดูแลและรับผิดชอบการพิจารณาจ่ายสินไหมรถยนต์จาก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ตรวจสอบข้อมูล ราย ละเอียดต่างๆ - สืบหาความจริงของอุบัติเหตุถ้าหากข้อมูลที่ได้รับจากเจ้า หน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุไม่เพียงพอ - ตรวจสอบ ควบคุม และปิดเคลม ภายใต้อำนาจที่สามารถ อนุมัติได้ - ติดต่อประสานงานเรื่องการประกันตัวที่สถานีตำรวจและ ในชั้นศาล - ทำเรื่องการจ่ายเงินในระบบเพื่อส่งหัวหน้าอนุมัติ - เจรจาค่าชดเชยจากผู้เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ขายประกันวินาศภัยกลุ่มลูกค้า Work site marketing
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับกลุ่มคู่ค้าของบริษัท (ผู้แทนจำหน่ายรถและ สถาบันการเงิน) - ออกสำรวจตลาดและพบปะคู่ค้า - เพิ่มช่องทางการตลาด - ออกแคมเปญการตลาดต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- สนับสนุนกระบวนการทำงานของสาขาและสนับสนุนงาน/ฝ่ายการตลาดกิจการสาขา - ประสานงานระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาเพื่อให้การดำเนินงานของสาขาเป็นไปด้วยความราบรื่น - ตรวจสอบและให้คำปรึกษากับสาขาเกี่ยวกับการพิจารณารับประกันภัย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ - ประเมินราคาในการจัดซ่อมรถยนต์ - ประสานงาน เจรจา และสั่งอะไหล่สำหรับซ่อมรถยนต์ - ติดตามความคืบหน้าในการซ่อมรถยนต์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บันทึกข้อมูลลงระบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Builds up and maintain good relationship with the customer . •Enhance insurance knowledge in various class of insurance. •Control and manage the renewal for each team. •Provides quotation to meet the client’s need. •Understands and follows the Underwriting guidelines. •Communicate with other department concerns in order to meet the client’s needs and complete our tasks Receives the claim notification by phone, fax, counter service at branch. •Provides and clarify the terms & conditions to the clients. •Generates more premiums from our existing clients by cross selling. •Provides Monthly Report and submit to the Team Leader. •Reviews the current policy conditions and try to improve better coverage by introduce new conditions and/or generate more premium.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- จัดเก็บแฟ้มเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย - ติดบาร์โค้ดแฟ้มเอกสารเพื่อนำเข้าสู่ระบบ - เบิกแฟ้มเอกสารตามที่มีการร้องขอ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ติดต่อลูกค้าเพื่อแนะนำประกันภัยรถยนต์ทาง โทรศัพท์ - โน้มน้าวให้ลูกค้าซื้อประกันภัยรถยนต์ - รับสายเพื่อให้บริการลูกค้าเมื่อลูกค้าติดต่อเข้ามา - ทำใบเสนอราคาประกันภัยรถยนต์และจัดส่งให้ลูกค้า - อำนวยความสะดวกในการชำระเงินให้แก่ลูกค้า ด้วยการจัดเตรียมและแนะนำวิธีการชำระเงิน - ติดตามการชำระเงินและเอกสารในการออก. กรมธรรม์ - เวลาปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1. Performing billing process of all outstanding premiums due of the assignment customers. 2. Collect money of outstanding premium from customers on due. 3. Timely and accuracy settlement the outstanding policies with the receivable amount. 4. Ensure that payments are correctly allocated, to the appropriate account and against the appropriate policy. 5. Following up on any outstanding disputed items to ensure the ledger is clear at all times for cash collection. 6. Performing the commission and incentive payment to the business partners. 7. Strictly follow up the credit control procedure on the operational work. 8. Working on the specific target of average collection days. 9. Follow up WHT certificate and tax invoices from concern parties which relating to receivable and payable transactions.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76