หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
คิดค้น และพัฒนาสูตรอาหารมาตรฐาน (Standard Recipe) จากวัตถุดิบ ในเครือเบทาโกร (หมู ไก่ ไข่ และสินค้าแปรรูป) สนับสนุนและให้ความรู้เรื่องการประกอบอาหารที่เป็นมาตรฐานแก่กลุ่มลูกค้า และพนักงาน พัฒนาองค์ความรู้ และเทคนิคการประกอบอาหารใหม่ๆ ดูแลรับผิดชอบบริเวณพื้นที่การทดลองการประกอบอาหาร (Betagro’s Annex) และอุปกรณ์ครัวให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอและรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- บริหารงานสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายที่บริษัทกำหนด - บริหารต้นทุนและยอดขาย - บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ด้านอาหาร เครื่องดื่ม ค่าไฟฟ้า ค่าแรง ให้เป็นไปตามปริมาณมาตรฐานที่กำหนด - บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท - บริหารและจัดการองค์กรธุรกิจ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - เก็บเงินรับชำระค้าสินค้า/ลูกหนี้/นำเงินฝากธนาคาร - วางแผนการทำงาน ควบคุมติดตามภาระหนี้ของลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบ - สำรวจข้อมูลตลาด Market share และ Market size และจัดทำแผนการตลาด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
1.ประสานงานโครงการต่างๆ ตามเหมาะสม 2.ศึกษาระบบงานโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนงานให้กับบริษัท 3.จัดทำและรวบรวมรายงานของโครงการต่างๆ และรายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้างาน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
เพศ ชาย-หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์/สัตวบาล มีทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ Ms office ได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน การจัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล อย่างน้อย 1-2 ปี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
1. ดูแลงานทางด้านอาชีวอนามัย 2. ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ในกลุ่มธุรกิจศูนย์วิจัย และ พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ 3. ปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และ อื่นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
1.จัดทำหลักสูตรในการฝึกอบรม พนักงานประจำร้านเบทาโกร ช็อป 2.เป็นวิทยาการในการฝึกอบรม ประเมิน และ ติดตามผลการฝึกอบรม 3.จัดทำและพัฒนาสื่อการสอน ในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
1.ควบคุมดูแลการขนถ่ายสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งตู้คอนเทนเนอร์และเรือ เพื่อเข้าโกดัง และจากโกดังถึงโรงงาน 2.ควบคุมดูแลการขนถ่ายสินค้า ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถีงการป้องกันและการแก้ไขความเสียหาย อันจะเกิดขึ้นทั้งในแง่น้ำหนัก คุณภาพสินค้า และความปลอดภัยของสินค้า 3.ควบคุมดูแลการตรวจสภาพ ตู้คอนเทนเนอร์หรือเรือที่มาส่งสินค้าว่าอยู่ในสภาพปกติหรือไม่ ตลอดทั้งขบวนการขนถ่ายสินค้าเข้าโกดัง 4.ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในระหว่างทำการขนถ่ายและแจ้งให้หัวหน้างานทราบทุกครั้งที่เกิดปัญหา 5.ตรวจเช็คทะเบียนรถที่จะเข้ามารับสินค้าที่โกดังในแต่ละวัน รวมถึงตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถบริเวณ พื้น กระบะ ผ้าใบ รอบตัวรถ ว่ามีเชื้อรา มอดแมง รูรั่ว สารเคมีตกค้างหรือไม่ 6.ออกใบจ่ายให้กับพนักงานขนส่งเพื่อไปรับสินค้า 7.ออกเอกสารใบชั่งและใบผ่านให้พนักงานขนส่งและแจ้งให้เจ้าหน้าที่สำรวจ ทำการปิดผนึกให้เรียบร้อย 8.ตรวจสอบเช็คสินค้า จำนวน คุณภาพ รวมทั้งกระสอบและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการขนถ่าย ให้พร้อมสำหรับการขนถ่าย 9.ควบคุมดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพปกติ โดยตรวจเช็คอุณหภูมิ มอด แมง สภาพโกดัง หลังคา การรั่วซึม การปลอมปนจากสินค้าอื่นๆ 10.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขความเสียหาย ทั้งในแง่น้ำหนัก คุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย 11.ตรวจสอบประวัติการบรรทุกที่ผ่านมาอย่างน้อย 3 ครั้ง และความจุของเรือที่บรรทุกได้จากเจ้าของเรือ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
• ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
• จัดการควบคุมดูแลและบริหารงานด้านระบบประกันคุณภาพ เช่น E-ISO GMP HACCP ISO และProject ที่เกี่ยวข้อง • จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายในแผนก QA และ DATA center ของโรงงาน ( IQA ระบบ E-ISO
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
• ควบคุมคุณภาพในการตัดแต่งสินค้า Primary • ดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหา Customer complain • ตั้ง budget และควบคุมค่าใช้จ่ายภายในส่วน งาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
การรับนโยบายและวางแผนการสั่งซื้อและจัดส่ง •ควบคุมการวางแผนและดูแลประสานงานการสั่งซื้อและจัดส่งวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนผลิตของโรงงาน •ดูแลและประสานงานในการควบคุมสต็อคคงคลัง ดูแลกระบวนการสั่งซื้อให้มีประสิทธิภาพ •ทบทวนการขึ้นทะเบียนผู้ขายรายใหม่ รวบรวมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน เพื่อนำเสนออนุมัติ •ดูแลและติดตามการส่งมอบวัตถุดิบให้ได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ •ดูแลการสั่งซื้อสินค้า Spot Buy เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายขององค์กร •ติดตามปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบกับผู้ขาย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ ดูแลการควบคุมเอกสาร •ทบทวนและติดตามเอกสารระบบคุณทบทวนและติดตามเอกสารระบบคุณภาพ เช่น ISO, GMP, FAMI-QS เป็นต้น •รวบรวมข้อมูลการส่งมอบ คุณภาพวัตถุดิบ เพื่อประเมินผู้ขาย การรายงาน •จัดทำรายงานและนำส่งผู้เกี่ยวข้อง เช่นราคา 10 วัน, Rolling, Revolving เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
ประจำศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน้าที่ความรับผิดชอบ •ประสานงานการฝึกอบรมตามแผนงานที่กำหนดไว้ •ดำเนินการเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมทั้งหมด •ดำเนินการเรื่องแบบประเมินผลการฝึกอบรมจากพนักงานภายในองค์กร •ติดตามเอกสารค่าใช้จ่ายจากการจัดอบรม เพื่อส่งให้ฝ่ายบัญชี •บันทึกประวัติการฝึกอบรมของพนักงาน •ยื่นเอกสารขอรับรองหลักสูตรให้แก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำหน่วยงานสรรหา หน้าที่ความรับผิดชอบ •จัดทำประกาศรับสมัครงานลงตามสื่อต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก •จัดทำเอกสารว่าจ้างพนักงานใหม่ และจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มพนักงานให้เรียบร้อย •ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องการส่งพนักงานใหม่เข้าปฐมนิเทศในแต่ละเดือน •รวบรวมและส่งเอกสารพนักงานใหม่หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ทางทางฝ่ายระบบงานบุลคล เพื่อลงบันทึกข้อมูล •รับผิดชอบในการทำเอกสารการเปลี่ยนแปลงข้อมูลพนักงาน รวมถึงUpdate โครงสร้างองค์กรทุกครั้งทีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล •รวบรวมข้อมูลพนักงานลาออกในแต่ละเดือน และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
1.ดำเนินการฝึกแอบรมพนักงานปฏิบัติการ Consignment แบบ OJT 2.เป็นผู้ช่วยเตรียมงานเปิดร้านสาขาใหม่ธุรกิจ Consignment 3.พนักงานพี่เลี้ยงสำหรับสาขาเปิดใหม่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
-จัดเก็บเอกสารวิชาและฐานข้อมูลตามหมวดหมู่ที่กำหนดสำหรับห้องสมุด -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+