หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
คิดค้น และพัฒนาสูตรอาหารมาตรฐาน (Standard Recipe) จากวัตถุดิบ ในเครือเบทาโกร (หมู ไก่ ไข่ และสินค้าแปรรูป) สนับสนุนและให้ความรู้เรื่องการประกอบอาหารที่เป็นมาตรฐานแก่กลุ่มลูกค้า และพนักงาน พัฒนาองค์ความรู้ และเทคนิคการประกอบอาหารใหม่ๆ ดูแลรับผิดชอบบริเวณพื้นที่การทดลองการประกอบอาหาร (Betagro’s Annex) และอุปกรณ์ครัวให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอและรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- ควบคุมและดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต และปรับปรุง แก้ไข จุดบกพร่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - วางแผน ตรวจสอบ และติดตามผล PM ของเครื่องจักร - บันทึกและจัดเก็บข้อมูลและประวัติเครื่องจักร และการซ่อมบำรุง พร้อมรายงานการดำเนินงาน - ควบคุมการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ดำเนินงานให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO, GMP,HACCP ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- บริหารงานสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายที่บริษัทกำหนด - บริหารต้นทุนและยอดขาย - บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ด้านอาหาร เครื่องดื่ม ค่าไฟฟ้า ค่าแรง ให้เป็นไปตามปริมาณมาตรฐานที่กำหนด - บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท - บริหารและจัดการองค์กรธุรกิจ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - เก็บเงินรับชำระค้าสินค้า/ลูกหนี้/นำเงินฝากธนาคาร - วางแผนการทำงาน ควบคุมติดตามภาระหนี้ของลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบ - สำรวจข้อมูลตลาด Market share และ Market size และจัดทำแผนการตลาด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- วางแผนงานซ่อมบำรุง/ติดตั้ง/แก้ไข/ปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ - ดูแลระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวข้อง เช่น GMP, HACCP, ISO เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
รับผิดชอบการรับ-จัดเก็บ-การจ่ายสินค้าคลังสินค้าสำเร็จรูปตรวจสอบรายงานการรับจ่ายสินค้าในแต่ละวัน ทั้งภายใน และคลังภายนอกควบคุมการจ่าย โหลด สินค้า ให้ถูกต้อง และตรวจสอบได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- วางแผน ติดตาม ตรวจสอบ และจัดกิจกรรมด้านการจัดการพลังงานในโรงาน - ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
1.ประสานงานโครงการต่างๆ ตามเหมาะสม 2.ศึกษาระบบงานโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนงานให้กับบริษัท 3.จัดทำและรวบรวมรายงานของโครงการต่างๆ และรายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้างาน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
เพศ ชาย-หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์/สัตวบาล มีทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ Ms office ได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน การจัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล อย่างน้อย 1-2 ปี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
บริหารและดูแลรับผิดชอบ Key Account ให้ได้ตามเป้าหมาย รับผิดชอบงานพัฒนาสินค้าใหม่ รับผิดชอบงานด้านผลิตภัณฑ์ ของสินค้าภายนอกที่เข้าขายใน Betagro Shopงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
1. ดูแลงานทางด้านอาชีวอนามัย 2. ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ในกลุ่มธุรกิจศูนย์วิจัย และ พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ 3. ปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และ อื่นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
1. ดูแลด้านตารางนัดหมายผู้บริหาร จัดทำกำหนดการเดินทาง จองตั๋วเครื่องบิน และที่พัก 2. ดูแลและจัดเตรียมการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ติดตามและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำสรุปรายงานให้ผู้บริหาร 4. ติดต่อประสานงานภายใน และภายนอกองค์กร 5. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหารมอบหมายงาน อาทิ งานการบุคคล งานจัดสถานที่ทำงาน เป็นต้น และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
1.จัดทำหลักสูตรในการฝึกอบรม พนักงานประจำร้านเบทาโกร ช็อป 2.เป็นวิทยาการในการฝึกอบรม ประเมิน และ ติดตามผลการฝึกอบรม 3.จัดทำและพัฒนาสื่อการสอน ในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
1.ควบคุมดูแลการขนถ่ายสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งตู้คอนเทนเนอร์และเรือ เพื่อเข้าโกดัง และจากโกดังถึงโรงงาน 2.ควบคุมดูแลการขนถ่ายสินค้า ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถีงการป้องกันและการแก้ไขความเสียหาย อันจะเกิดขึ้นทั้งในแง่น้ำหนัก คุณภาพสินค้า และความปลอดภัยของสินค้า 3.ควบคุมดูแลการตรวจสภาพ ตู้คอนเทนเนอร์หรือเรือที่มาส่งสินค้าว่าอยู่ในสภาพปกติหรือไม่ ตลอดทั้งขบวนการขนถ่ายสินค้าเข้าโกดัง 4.ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในระหว่างทำการขนถ่ายและแจ้งให้หัวหน้างานทราบทุกครั้งที่เกิดปัญหา 5.ตรวจเช็คทะเบียนรถที่จะเข้ามารับสินค้าที่โกดังในแต่ละวัน รวมถึงตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถบริเวณ พื้น กระบะ ผ้าใบ รอบตัวรถ ว่ามีเชื้อรา มอดแมง รูรั่ว สารเคมีตกค้างหรือไม่ 6.ออกใบจ่ายให้กับพนักงานขนส่งเพื่อไปรับสินค้า 7.ออกเอกสารใบชั่งและใบผ่านให้พนักงานขนส่งและแจ้งให้เจ้าหน้าที่สำรวจ ทำการปิดผนึกให้เรียบร้อย 8.ตรวจสอบเช็คสินค้า จำนวน คุณภาพ รวมทั้งกระสอบและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการขนถ่าย ให้พร้อมสำหรับการขนถ่าย 9.ควบคุมดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพปกติ โดยตรวจเช็คอุณหภูมิ มอด แมง สภาพโกดัง หลังคา การรั่วซึม การปลอมปนจากสินค้าอื่นๆ 10.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขความเสียหาย ทั้งในแง่น้ำหนัก คุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย 11.ตรวจสอบประวัติการบรรทุกที่ผ่านมาอย่างน้อย 3 ครั้ง และความจุของเรือที่บรรทุกได้จากเจ้าของเรือ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
• ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
• จัดการควบคุมดูแลและบริหารงานด้านระบบประกันคุณภาพ เช่น E-ISO GMP HACCP ISO และProject ที่เกี่ยวข้อง • จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายในแผนก QA และ DATA center ของโรงงาน ( IQA ระบบ E-ISO
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
• ควบคุมคุณภาพในการตัดแต่งสินค้า Primary • ดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหา Customer complain • ตั้ง budget และควบคุมค่าใช้จ่ายภายในส่วน งาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
•วางแผน Preventive maintenance และควบคุมระบบทำความเย็นทั้งหมด และเครื่องทำน้ำแข็ง •วางแผน PM และปรับปรุงแผนการซ่อมบำรุง ระบบทำความเย็นทั้งหมด •ปฎิบัติงาน เพื่อดำเนินการตามแผนกิจกรรมต่างๆ WCM เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท •ปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
การรับนโยบายและวางแผนการสั่งซื้อและจัดส่ง •ควบคุมการวางแผนและดูแลประสานงานการสั่งซื้อและจัดส่งวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนผลิตของโรงงาน •ดูแลและประสานงานในการควบคุมสต็อคคงคลัง ดูแลกระบวนการสั่งซื้อให้มีประสิทธิภาพ •ทบทวนการขึ้นทะเบียนผู้ขายรายใหม่ รวบรวมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน เพื่อนำเสนออนุมัติ •ดูแลและติดตามการส่งมอบวัตถุดิบให้ได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ •ดูแลการสั่งซื้อสินค้า Spot Buy เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายขององค์กร •ติดตามปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบกับผู้ขาย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ ดูแลการควบคุมเอกสาร •ทบทวนและติดตามเอกสารระบบคุณทบทวนและติดตามเอกสารระบบคุณภาพ เช่น ISO, GMP, FAMI-QS เป็นต้น •รวบรวมข้อมูลการส่งมอบ คุณภาพวัตถุดิบ เพื่อประเมินผู้ขาย การรายงาน •จัดทำรายงานและนำส่งผู้เกี่ยวข้อง เช่นราคา 10 วัน, Rolling, Revolving เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
•บริหารจัดการโครงการ และงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและระบบน้ำ •บริหารจัดการงานโครงการ ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุ Q T C ของแต่ละโครงการ โดยคำนึงถึงภาพรวมของโครงการ และรายงานสถานะโครงการ •สนับสนุนงาน Operation & Maintenance, Monitoring & Development, Database และงานระบบ OS ในโครงการที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล •สนับสนุนงานจัดทำข้อมูลเพื่อการออกแบบประเมินราคา งานเปรียบเทียบข้อเสนอ ราคาและเงื่อนไข งานโครงการพิเศษและ/ หรืองานตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
คุณรู้หรือไม่ ? : การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+