หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามมาตรฐาน เป็นวิทยากรสอนงานและฝึกอบรมงานระบบไฟฟ้า ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- จัดเตรียมแผนการผลิต เช่น กำลังคน,เครื่องจักร เป็นต้น - ควบคุมการผลิตตามเป้าหมายการปฏิบัติงานตาม KPI,Policy - พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต - ดำเนินการตามนโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กรและให้ความสำคัญในการปฎิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
1 ควบคุมดูแลการรับ-จัดเก็บ-การจ่าย วัตถุดิบ และพัสดุบรรจุให้ฝ่ายผลิต 2 ดูแล Spare Part ไม่ให้มีการสูญหาย และสูญเสีย 3 ควบคุมดูแลพนักงานปฏิบัติการให้ปฏิบัติงาน การรับ-จัดเก็บ-การจ่ายวัตถุดิบ และพัสดุบรรจุรวมถึง Spare Part ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 4 ควบคุมดูแลการ Check Stock ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งประจำวัน, สัปดาห์ และประจำปี 5 รับแผนงานจากผู้บังคับบัญชาไปดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย 6 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินการรับ, จัดเก็บ และการจัดจ่ายสินค้า 7 ร่วมจัดทำระบบการบริหารจัดการ ที่นำมาใช้ภายในบริษัทฯ เช่น TPM, QCC, BQM, BCP และอื่น ๆ 8 ตรวจสอบข้อมูลการรับสินค้าเข้าระบบ WMS ระบบ OPS Smart ตามใบรายงานการรับสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
1.ดูแลรับผิดชอบร้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตราฐาน 2.รับสินค้า จัดเก็บ จัดเรียง ส่งคืน และดูแลพื้นที่เก็บสินค้าภายในร้าน 3.บริหารควบคุมดูแลพนักงานให้ทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้สำเร็จ 4.ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลเงินสดย่อย 5.ตรวจสอบ Stock, ยอดขาย, และรายงาน เอกสารต่างๆ ประจำวัน 6.สั่งสินค้าให้ถูกต้อง 7.ขายและให้บริการลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- ควบคุมการบริหารงาน - บริหารจัดการแคชเชียร์และงานคลังสินค้าภายในร้าน - ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า - ควบคุมมาตราฐาน เบทาโกร ช็อป ให้ตรงตามมาตราฐานของเครือ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับโรงงานในการกำหนดวันผลิต และประสานงานกับฟาร์มในการสั่งอาหาร - ประสานงานกับฟาร์มทดลองเพื่อทราบถึงวิธีการทดลอง และมีการติดตามผล รวมถึงทำงานเกี่ยวกับการทดลองนอกสถานที่ที่ฟาร์มทดลอง - จัดทำข้อมูลด้านวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน - ติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้า มีการออกไปหาข้อมูลด้วยตนเองหรือร่วมกับฝ่ายขาย และติดต่อ พบปะลูกค้า รวมถึงมีการจัดทำรายงานสรุปปัญหา - จัดเตรียมเอกสารในการออกผลิตภัณฑ์ มีการตามงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์ - ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของตยเอง - ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- จัดทำระบบคุณภาพความปลอดภัยอาหารและระบบอื่นๆที่องค์กรประยุกต์ใช้ - ดำเนินงานด้านเพิ่มผลผลิตภายในสายธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร เช่น TPM ,PAC - ดำเนินงานด้าน WCM ของสายธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - จัดทำรายงานของสายธุรกิจและรายงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- จัดทำเอกสารต้นทุนสินค้าและรายงานประกอบต้นทุน - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี AP - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี AR - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานการเงิน - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสินเชื่อ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- วางแผนและติดตามแผนงานซ่อมบำรุงและปรับปรุงเครื่องจักร - เขียนแบบเครื่องกลของการปรับปรุงอะไหล่เครื่องจักร - จัดเตรียมอะไหล่ที่จำเป็นในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- บริหารงานสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายที่บริษัทกำหนด - บริหารต้นทุนและยอดขาย - บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ด้านอาหาร เครื่องดื่ม ค่าไฟฟ้า ค่าแรง ให้เป็นไปตามปริมาณมาตรฐานที่กำหนด - บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท - บริหารและจัดการองค์กรธุรกิจ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- ดำเนินการตรวจสอบหาจุดบกพร่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน ฝุ่น กลิ่น เสียง น้ำเสีย ขยะอันตรายและสนับสนุนให้มีระบบการจัดการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม - ควบคุมการจัดการด้านสิ่งแวดลอ้มตามระบบ ISO 14001 - ติดตามจัดทำรายงาน และดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด - วิเคราะห์การใช้ทรัพยากรภายในโรงงาน และนำเสนอแนวทางในการลดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ - ดำเนินการตรวจสอบหาจุดบกพร่องการจัดการด้านพลังงานของโรงงาน และสนับสนุนให้มีระบบการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม - ติดตามจัดทำรายงาน และดำเนินการด้านพลังงานตามทีกฎหมายกำหนด - สนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพและด้านการจัดการของโรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - เป็นตัวแทนโรงงานในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและด้านสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- ดูแลควบคุมการก่อสร้าง (อาคาร/โรงงานผลิตอาหาร/ฟาร์ม) - ควบคุม กำกับ ดูแลผู้รับเหมา - ออกแบบโครงสร้าง อาคาร โรงงานและสาธารณูปโภค - รายงานความก้าวหน้าและงบประมาณโครงการ - รับผิดชอบการส่งมอบงานให้ลูกค้าหรือเจ้าของงาน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- ออกแบบ คำนวณ เพื่อออกแบบไลน์การผลิตอาหาร ทั้งโครงการใหม่และโครงการส่วนขยาย - ออกแบบ คำนวณ เพื่อเลือกเครื่องจักรที่เหมาะสมกับการผลิตอาการของโครงการใหม่และโครงการส่วนขยาย - ออกแบบ คำนวณ พืนที่หรือขนาดห้อง สำหรับใข้ในการผลิตอาหาร - ให้คำปรึกษาและสนับสนุนปรังปรุงประสิทธิภาพด้านระบบเครื่องกลและด้านการผลิตอาหาร - ประสานงานกับหน่วยงานวิศวกรรมในระบบต่างๆและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - งานอืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- เป็นผู้ช่วยผู้จัดการแผนกไคเซ็นกลาง ในการผลักดันให้มีการทำกิจกรรม Kaizen เพื่อให้ TPM ของโรงงานที่ดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย - ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือปรับปรุงที่เหมาะสมกับหน่วยงาน - เป็นผู้ช่วยของผู้จัดการแผนกไคเซ็นกลางในการแก้ปัญหา/โจทย์ของโรงงานร่วมกับ Kaizen Factory Team - จัดทำสรุปความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงงาน - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- วางแผนงานซ่อมบำรุง สาธรณูปโภคและระบบไฟฟ้าหลัก - ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ควบคุมดูแล Spare Parts ในงานซ่อมบำรุง - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- ประสานงานในการพัฒนาสินค้าใหม่และปรับปรุงคุณภาพสินค้ากลุ่มเนื้อสัตว์แปรรูปกับแผนกที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานในการวางแผนการผลักดันการขายสินค้า OFF Spec จากโรงงานในเครือเบทาโกร - รับผิดชอบการจัดทำโครงสร้างราคาขายสินค้ากลุ่มเนื้อสัตว์แปรรูปและกลุ่มสินค้า OFF Spec - รับผิดชอบและดำเนินการโครงการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- จัดอบรมให้กับพนักงานปฏิบัติการ เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศ ,GMP & HACCP และหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - จัดทำสื่อประกอบการอบรม - จัดทำเอกสารในการฝึกอบรมของพนักงาน - ประเมินผลการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร - บันทึกประวัติพนักงานที่เข้ารับการอบรมในระบบ - ดำเนินการเคลียร์ค่าใช้จ่ายต่างๆ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
1.วางแผน จัดเตรียมการ ควบคุมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ GMP, HACCP 2.ตรวจประเมิน ประสิทธิภาพ ระบบการจัดการประกันคุณภาพของเครือเบทาโกร 3.หาแนวทางในการแก้ไข และทำรายงานประจำเดือน 4.อบรมพนักงานให้มีความรู้ และเข้าใจระบบประกันคุณภาพ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- ให้การบริการลูกค้าภายในร้านดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - รับออร์เดอร์อาหาร , เก็บเงินค่าอาหาร และ ปรุงอาหาร - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- ศึกษาและสำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน - วิเคราะห์ความต้องการพร้อมทั้งสรุปขั้นตอนของระบบเทคโนโลยี - ออกแบบระบบงานให้เหมาะสมและเลือกเทคโนโลยีที่จะนำไปพัฒนา - วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี ที่ได้ออกแบบไว้และทำความเข้าใจในความต้องการ - พัฒนาและติดตั้งระบบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ - รับแจ้งปัญหาและทำการแก้ไขเบื้องต้น - ทำการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใต้ข้อกำหนดและเวลา - ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของระบบ เพื่อให้สามารถป้องกันระบบไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+