หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- ขายสินค้าผ่านช่องทาง Super market/ Hyper market เช่น Lotus/Big C/ Macro - รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ - จัดทำรายงานการขายนำเสนอผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
-ขายสินค้าในช่องทาง Food Service : Chain Restaurant /Restaurant/ โรงแรม / สายการบิน และอื่นๆ - รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ - จัดทำรายงานการขายนำเสนอผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
-บริหารและดูแลรับผิดชอบงานใน Betagro Shop ทั้งหมด - ขายสินค้าแบรนด์ Betagro ด้วยบริการคุณภาพ - บริหาร Stock สินค้า - ดูแลด้านการเงินใน Shop - รับผิดชอบยอดขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
-บริหารและดูแลรับผิดชอบงานใน Betagro Shop ทั้งหมด ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านในหน้าที่ - ขายสินค้าแบรนด์ Betagro ด้วยบริการคุณภาพ - บริหาร Stock สินค้า - ดูแลด้านการเงินใน Shop - รับผิดชอบยอดขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
-บริหารงานสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายที่บริษัทกำหนด - บริหารต้นทุนและยอดขาย - บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ด้านอาหาร เครื่องดื่ม ค่าไฟฟ้า ค่าแรง ให้เป็นไปตามปริมาณมาตรฐานที่กำหนด - บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท - บริหารและจัดการองค์กรธุรกิจ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
1. บริหารงานสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายที่บริษัทกำหนด 2. รับผิดชอบในการเปิด-ปิดสาขาให้เป็นปตามที่บริษัทกำหนด 3. ดูแลและสอนงานพนักงาน ให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
1. ให้การบริการลูกค้าภายในร้านดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน 2. รับออร์เดอร์อาหาร , เก็บเงินค่าอาหาร และ ปรุงอาหาร 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- บริหารจัดการร้านค้าปลีกให้สามารถทำยอดขายและกำไรได้ตามที่บริษัทกำหนดไว้ - วิเคราะห์ยอดขายของร้าน และหาแนวทางในการเพิ่มยอดขาย - ศึกษาความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับจัดหาสินค้าเข้ามาขายในร้าน - ดูแลและควบคุมการรับสินค้า จัดเก็บ จัดเรียง ส่งคืน และดูแลพื้นที่เก็บสินค้าภายในร้าน - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้านให้ได้มาตรฐานตามที่ระบุไว้ในคู่มือร้าน - ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานภายในร้านให้ทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้สำเร็จ 3.บริหารควบคุมดูแลพนักงานให้ทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้สำเร็จ 4.ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลเงินสดย่อย 5.ตรวจสอบ Stock, ยอดขาย, และรายงาน เอกสารต่างๆ ประจำวัน 6.สั่งสินค้าให้ถูกต้อง 7.ขายและให้บริการลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
จัดทำแผนปรับปรุงงานย่อยตามแผนงานหลักของแผนก - กำหนด model ที่จะปรับปรุงงาน - กำหนดมาตรฐานปัจจุบันและออกแบบพื้นฐาน - ออกแบบรายละเอียดในการปรับปรุงาน - ประเมินแนวทางและค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงงาน - นำแนวทางไปปรับปรุง ติดตามผล และรายงานผู้บังคับบัญชา - เข้ารว่มกิจกรรมส่งเสริมด้านเพิ่มผลผลิต เช่น TPM ของบริษัท - ให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยดำเนินการหน่วยงานต่างๆเพื่อเพิ่มผลผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
สร้างและพัฒนาระบบงานด้านวิศวกรรม และเทคนิคด้านวิศวกรรม รวมทั้งประยุกต์ใช้และเฝ้าระวัง (Monitor) โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ให้สามารถนำมาปฏิบัติใช้จริงได้ และสอดคล้องกับข้อกำหนดและหลักวิชาการ - ร่วมสร้างและปรับปรุงระบบงานวิศวกรรมและเทคนิคในงานด้านวิศวกรรมและงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก - ประยุกต์ใช้ระบบงานด้านวิศวกรรมและเทคนิคในด้านวิศวกรรม และงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกให้สามารถนำมาปฏิบัติใช้ได้จริง สอดคล้องกับข้อกำหนด และหลักวิชาการ - เฝ้าระวัง (Monitor) ระบบงานในงานด้านวิศวกรรมและงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก - สืบค้น และรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงานและมาตรฐานทางวิศวกรรม - จัดทำและทบทวน วิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นลายลักษณ์อักษรและทันสมัยอยู่เสมอ - ฝึกอบรมระบบงานที่พัฒนาให้กับทีมงาน ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก - จัดทำสื่อ Electronic เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย - วางแผนงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ระบบงานและเทคนิคทางด้านวิศวกรรมให้สามารถนำมาใช้ปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับข้อกำหนดและหลักวิชาการ - ตรวจสอบผลกระทบและดำเนินการ เมื่อมีการประยุกต์ใช้ระบบงาน - ทำการ Audit เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังให้มีการปฏิบัติอย่างยั่งยืน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- บริหารจัดการส่วนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกระบวนการผลิต - วิเคราะห์/แก้ไขปัญหา และปรับปรุงงาน - ดำเนินการตามระบบมาตรฐานต่างๆของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
ควบคุมงานด้านการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปริมาณ และคุณภาพ - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ควบคุมดูแล - ให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา - รายงานสภาพการทำงานต่อผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- ช่วยพนักงานผลิต จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทำงาน ให้มีความพร้อม - ช่วยพนักงานผลิต ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อป้องกันความสูญเสีย - ทำความสะอาดเครื่องจักรก่อน-หลัง ทำงาน ให้เครื่องจักรสะอาดเรียบร้อย - ช่วยพนักงานผลิต ตรวจสอบเครื่องจักรตามรายการที่กำหนด เพื่อป้องกันเครื่องจักรเสียระหว่างการผลิต - ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเครื่องจักรและอุปกรณ์เสีย เพื่อให้ผลิตได้ทันเวลา ตามที่พนักงานผลิตสั่ง - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- จัดทำการจัดซื้อสินค้าด้านวิศวกรรม เช่น อะไหล่เครื่องจักร อุปกรณ์การก่อสร้าง อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์การผลิต - วิเคราะห์ความต้องการขอซื้อสินค้า การจัดซื้อ สภาวะการตลาด และวางแผนการแก้ไขปัญหา - สรรหา สืบราคา และเจรจาต่อรองกับ Supplier รายใหม่ อยู่เสมอ และสร้างศักยภาพ Supplier รายเดิม - ตรวจเยี่ยม (Site Visit) ประเมินศักยภาพ Supplier รายใหม่ และรายเดิม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในสินค้าที่ซื้ออย่างชัดเจน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด มาตรฐานด้านต่างๆ - การจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา - ติดตาม และจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ทางด้านการจัดซื้อเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในทีมงานให้มีประสิทธิภาพขึ้น - งานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน KPI ,Project Kaizen - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- ขายสินค้าในช่องทางการขายที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมาย - วางแผนการขาย (Budget/Target) และติดตามแผนการขายให้ได้ NP / GP ตามเป้าหมา - ประมาณการณ์ปริมาณสินค้าของลูกค้า เพื่อสั่งสินค้ากับทางโรงงาน - ติดตามสถานการณ์ทางการตลาด คู่แข่งและลูกค้าอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเจรจาต่อรองด้านราคาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การขาย - จัดทำราคาเสนอลูกค้าใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาต้นทุน - นำเสนอสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขาย - วางแผนและจัดทำโปรโมชั่นการขายให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขาย - การประสานงานและจัดทำเอกสาร - ติดตามหนี้สินคงค้างกับกลุ่มลูกค้า - จัดทำรายงานสถานการณ์ ปัญหา และยอดขาย ทุกสัปดาห์ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- ดำเนินการผลิตสุกรตามเป้าหมาย ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ตรวจสอบ ติดตาม ประสิทธิภาพการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - บันทึกงานข้อมูลการผลิตสุกรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ - ดำเนินการแก้ไขปัญหา และรายงานการผลิตสุกรให้ผู้บังคับบัญชาทราบ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร - เป็นผู้รับผิดชอบจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์และความปลอดภัยด้านอาหาร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
รับ Audit จากระบบคุณภาพต่างๆ ทั้งภายใน,ภายนอกและการรับ Audit จากลูกค้า - BQM Self Assessment Audit - ดำเนินงานทวนสอบกระบวนการผลิตที่จุด CCP และจุดเสี่ยงที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตราย( Validate Process) - ดำเนินงานศึกษาอายุการเก็บ Shelf life ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ HACCP - ตรวจติดตามการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนและ Car ต่างๆ - จัดทำแผนทวนสอบกระบวนการผลิตสินค้าตาม Quality Plan
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- วางแผน จัดเตรียมการ ควบคุมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ GMP, HACCP และระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ตรวจประเมิน ประสิทธิภาพ ระบบการจัดการประกันคุณภาพของเครือเบทาโกร - หาแนวทางในการแก้ไข และทำรายงานประจำเดือน - อบรมพนักงานให้มีความรู้ และเข้าใจระบบประกันคุณภาพ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- คีย์ออร์เดอร์ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ขาย - ออกInvoice สินค้าให้กับเจ้าหน้าที่ - ตรวจสอบInvoice ที่ออกให้ถูกต้อง - งานด้านธุรการ และ อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม - ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม - ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานผลการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน - เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัย ในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบการ ตรวจสอบสาเหตุ วิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการทำงานและรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุ - รวบรวม สถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง - ปฏิบัติตามนโยบายด้านคุณภาพ, ความปลอดภัยอาหาร, อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งระเบียบปฏิบัติงานในระบบการจัดการต่างๆ ของบริษัท - แนะนำ ฝึกสอน อบรม ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบ นโยบายด้านคุณภาพ, ความปลอดภัยอาหาร, อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมาตรฐานข้อกำหนดกฏระเบียบต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 28 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


โปรดระวัง !! : บริษัทที่เรียกเก็บเงินค่าสมัครงาน ให้สันนิฐานเบื้อต้นได้เลยว่าไม่น่าไว้ใจ เมื่อพบเจอควรแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ของเราทราบโดยด่วน ที่เบอร์ 02-001-8800 , 02-349-7974 หรือ webmaster@jobth.com

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+