หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- ส่งเสริมการขายปุ๋ยอินทรีย์เบกรีนในพืชปลูกต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้ารายใหม่ - สร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและตราสินค้าเบกรีน - สร้างความยอมรับและเชื่อมันให้กับเกษตรกรได้ใช้สินค้าปุ๋ยอินทรีย์เบกรีน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- ขายสินค้าผ่านช่องทาง Super market/ Hyper market เช่น Lotus/Big C/ Macro - รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ - จัดทำรายงานการขายนำเสนอผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
-ขายสินค้าในช่องทาง Food Service : Chain Restaurant /Restaurant/ โรงแรม / สายการบิน และอื่นๆ - รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ - จัดทำรายงานการขายนำเสนอผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
-บริหารและดูแลรับผิดชอบงานใน Betagro Shop ทั้งหมด - ขายสินค้าแบรนด์ Betagro ด้วยบริการคุณภาพ - บริหาร Stock สินค้า - ดูแลด้านการเงินใน Shop - รับผิดชอบยอดขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
-บริหารและดูแลรับผิดชอบงานใน Betagro Shop ทั้งหมด ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านในหน้าที่ - ขายสินค้าแบรนด์ Betagro ด้วยบริการคุณภาพ - บริหาร Stock สินค้า - ดูแลด้านการเงินใน Shop - รับผิดชอบยอดขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
-บริหารงานสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายที่บริษัทกำหนด - บริหารต้นทุนและยอดขาย - บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ด้านอาหาร เครื่องดื่ม ค่าไฟฟ้า ค่าแรง ให้เป็นไปตามปริมาณมาตรฐานที่กำหนด - บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท - บริหารและจัดการองค์กรธุรกิจ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
1. บริหารงานสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายที่บริษัทกำหนด 2. รับผิดชอบในการเปิด-ปิดสาขาให้เป็นปตามที่บริษัทกำหนด 3. ดูแลและสอนงานพนักงาน ให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
1. ให้การบริการลูกค้าภายในร้านดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน 2. รับออร์เดอร์อาหาร , เก็บเงินค่าอาหาร และ ปรุงอาหาร 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
1.ดูแลรับผิดชอบร้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตราฐาน 2.รับสินค้า จัดเก็บ จัดเรียง ส่งคืน และดูแลพื้นที่เก็บสินค้าภายในร้าน 3.บริหารควบคุมดูแลพนักงานให้ทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้สำเร็จ 4.ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลเงินสดย่อย 5.ตรวจสอบ Stock, ยอดขาย, และรายงาน เอกสารต่างๆ ประจำวัน 6.สั่งสินค้าให้ถูกต้อง 7.ขายและให้บริการลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
สร้างและพัฒนาระบบงานด้านวิศวกรรม และเทคนิคด้านวิศวกรรม รวมทั้งประยุกต์ใช้และเฝ้าระวัง (Monitor) โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ให้สามารถนำมาปฏิบัติใช้จริงได้ และสอดคล้องกับข้อกำหนดและหลักวิชาการ - ร่วมสร้างและปรับปรุงระบบงานวิศวกรรมและเทคนิคในงานด้านวิศวกรรมและงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก - ประยุกต์ใช้ระบบงานด้านวิศวกรรมและเทคนิคในด้านวิศวกรรม และงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกให้สามารถนำมาปฏิบัติใช้ได้จริง สอดคล้องกับข้อกำหนด และหลักวิชาการ - เฝ้าระวัง (Monitor) ระบบงานในงานด้านวิศวกรรมและงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก - สืบค้น และรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงานและมาตรฐานทางวิศวกรรม - จัดทำและทบทวน วิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นลายลักษณ์อักษรและทันสมัยอยู่เสมอ - ฝึกอบรมระบบงานที่พัฒนาให้กับทีมงาน ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก - จัดทำสื่อ Electronic เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย - วางแผนงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ระบบงานและเทคนิคทางด้านวิศวกรรมให้สามารถนำมาใช้ปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับข้อกำหนดและหลักวิชาการ - ตรวจสอบผลกระทบและดำเนินการ เมื่อมีการประยุกต์ใช้ระบบงาน - ทำการ Audit เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังให้มีการปฏิบัติอย่างยั่งยืน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
จัดทำแผนปรับปรุงงานย่อยตามแผนงานหลักของแผนก - กำหนด model ที่จะปรับปรุงงาน - กำหนดมาตรฐานปัจจุบันและออกแบบพื้นฐาน - ออกแบบรายละเอียดในการปรับปรุงาน - ประเมินแนวทางและค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงงาน - นำแนวทางไปปรับปรุง ติดตามผล และรายงานผู้บังคับบัญชา - เข้ารว่มกิจกรรมส่งเสริมด้านเพิ่มผลผลิต เช่น TPM ของบริษัท - ให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยดำเนินการหน่วยงานต่างๆเพื่อเพิ่มผลผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
ควบคุมและติดตามงานบำรุงรักษา อย่างเป็นระบบให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - ควบคุมและติดตามงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและสาธารณูปโภค ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมและติดตามงานพัฒนาและวางแผนงานวิศวกรรมให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานในความรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
Operate / Maintenance & Preventive Maintenance 1. ระบบ Refrigeration 2. ระบบ Ventilation 3. ระบบ Steam&Boiler 4. ระบบ Air Compressor 5. Water System 6. ระบบ GAS-LPG 7. ซ่อม/สร้างอุปกรณ์การผลิต 8. ติดตั้งอุปกรณ์ทั่วไป ภายนอกการผลิต 9. ซ่อมบำรุงทั่วไป ภายนอกการผลิต 10. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
ควบคุมงานด้านการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปริมาณ และคุณภาพ - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ควบคุมดูแล - ให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา - รายงานสภาพการทำงานต่อผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
ควบคุมเครื่องอัดเม็ด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
ปฏิบัติงานทดสอบ การประกันคุณภาพการทดสอบให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานข้อกำหนด - งานด้านระบบ คุณภาพของห้องปฏิบัติการ - งานด้านบริการ - ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- ขายสินค้าในช่องทางการขายที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมาย - วางแผนการขาย (Budget/Target) และติดตามแผนการขายให้ได้ NP / GP ตามเป้าหมา - ประมาณการณ์ปริมาณสินค้าของลูกค้า เพื่อสั่งสินค้ากับทางโรงงาน - ติดตามสถานการณ์ทางการตลาด คู่แข่งและลูกค้าอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเจรจาต่อรองด้านราคาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การขาย - จัดทำราคาเสนอลูกค้าใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาต้นทุน - นำเสนอสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขาย - วางแผนและจัดทำโปรโมชั่นการขายให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขาย - การประสานงานและจัดทำเอกสาร - ติดตามหนี้สินคงค้างกับกลุ่มลูกค้า - จัดทำรายงานสถานการณ์ ปัญหา และยอดขาย ทุกสัปดาห์ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
รับผิดชอบในการทดสอบกล่มงาน Heavy metal , Pesticide , Drug residue testing - ดำเนินการทดสอบตามรายการทดสอบที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบการทวนสอบผลและการออกรายงานผลการทดสอบที่รับผิดชอบให้มีความถูกต้องทางวิชาการ - รับผิดชอบการใช้งานและรักษาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ค้นคว้า/ติดตามเทคโนโลยี ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ - งานด้านคุณภาพตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรขุน - สรรหาเกษตรเข้าร่วมโครงการฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
รับ Audit จากระบบคุณภาพต่างๆ ทั้งภายใน,ภายนอกและการรับ Audit จากลูกค้า - BQM Self Assessment Audit - ดำเนินงานทวนสอบกระบวนการผลิตที่จุด CCP และจุดเสี่ยงที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตราย( Validate Process) - ดำเนินงานศึกษาอายุการเก็บ Shelf life ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ HACCP - ตรวจติดตามการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนและ Car ต่างๆ - จัดทำแผนทวนสอบกระบวนการผลิตสินค้าตาม Quality Plan
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


โปรดระวัง !! : การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+