หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัดบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
1. ดำเนินการปฏิบัติงานประเมินสินเชื่อผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกันในพื้นที่รับผิดชอบ 2. พิจารณาเบื้องต้นและทำความเข้าใจกับลูกค้าเช่าซื้อ 3. นำเสนอ/ให้คำปรึกษาในรายละเอียดของโปรแกรมเช่าซื้อแต่ละโปรแกรมแก่พนักงานขายสินค้าของผู้แทนจำหน่าย 4. บริหารผลประโยชน์ระหว่างผู้แทนจำหน่าย-ผู้เช่าซื้อ-บริษัท โดยเป็นผู้สนับสนุน/ผลักดันการขายสินค้าของผู้แทนจำหน่ายและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เช่าซื้อ และลดโอกาสในการเกิดหนี้สูญให้กับบริษัท 5. ดำเนินกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ 6. รวบรวมข้อมูลในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อจัดทำรายงานของหน่วยงานและคู่แข่ง 7. รักษา Performance ในการเข้าประเมินสินเชื่อและอนุมัติสินเชื่อ 8. ประสานงานกับหน่วยงานในสำนักงานใหญ่ ติดตามงานที่มีการขอเงื่อนไขต่างๆเพิ่มเติมจากลูกค้า เพื่อให้สามารถปิดการขายให้ได้ตามกำหนด รวมถึงการนำส่งสัญญาให้ลูกค้าและผู้ค้ำประกัน 9. ช่วยติดตามและเร่งรัดหนี้ค้างชำระจากผู้เช่าซื้อ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
1. ดำเนินการปฏิบัติงานประเมินสินเชื่อผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกันในพื้นที่รับผิดชอบ 2. พิจารณาเบื้องต้นและทำความเข้าใจกับลูกค้าเช่าซื้อ 3. นำเสนอ/ให้คำปรึกษาในรายละเอียดของโปรแกรมเช่าซื้อแต่ละโปรแกรมแก่พนักงานขายสินค้าของผู้แทนจำหน่าย 4. บริหารผลประโยชน์ระหว่างผู้แทนจำหน่าย-ผู้เช่าซื้อ-บริษัท โดยเป็นผู้สนับสนุน/ผลักดันการขายสินค้าของผู้แทนจำหน่ายและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เช่าซื้อ และลดโอกาสในการเกิดหนี้สูญให้กับบริษัท 5. ดำเนินกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ 6. รวบรวมข้อมูลในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อจัดทำรายงานของหน่วยงานและคู่แข่ง 7. รักษา Performance ในการเข้าประเมินสินเชื่อและอนุมัติสินเชื่อ 8. ประสานงานกับหน่วยงานในสำนักงานใหญ่ ติดตามงานที่มีการขอเงื่อนไขต่างๆเพิ่มเติมจากลูกค้า เพื่อให้สามารถปิดการขายให้ได้ตามกำหนด รวมถึงการนำส่งสัญญาให้ลูกค้าและผู้ค้ำประกัน 9. ช่วยติดตามและเร่งรัดหนี้ค้างชำระจากผู้เช่าซื้อ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
1.ให้บริการลูกค้า อธิบาย/ชี้แจง รายละเอียดให้กับลูกค้าเช่าซื้อในเรื่องโปรแกรมเช่าซื้อ ตารางการชำระเงิน แนะนำลูกค้าเรื่องตารางการจ่ายค่างวดพร้อมทั้งวิธีการจ่ายชำระเงินค่างวด 2. จัดทำสัญญาเช่าซื้อ/พรบ./การจดทะเบียนรถ หลังจากได้รับผลการอนุมัติสินเชื่อ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารในการทำสัญญาเช่าซื้อและการจดทะเบียนรถ 3.จัดทำข้อมูลการทำจ่ายเงินให้แก่ผู้แทนจำหน่าย พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินส่งให้สำนักงานใหญ่ 4.จัดทำข้อมูลตามที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานต่างๆให้แก่สำนักงานใหญ่ 5.ติดตามค่างวดค้างชำระของลูกค้า รวมถึงการประสานงานนำสินค้ากลับเมื่อผู้เช่าซื้อไม่มีความสามารถในการชำระค่างวดแล้ว 6.ประสานงานฯ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่บริษัทและผู้แทนจำหน่ายในพื้นที่จัดขึ้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
ลักษณะงานตามแต่ละตำแหน่ง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
1.กำหนดหลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกบริษัทติดตามหนี้ภายนอก (OA) โดยพิจารณาจากสถานประกอบการ,ประสบการณ์,สถานะทางการเงิน,ความสามารถในการจัดเก็บหนี้,ความสามารถในการดำเนินการทางกฎหมายและการว่าความของทนายความ เป็นต้น 2.สรรหา OA ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่วางไว้ 3.จัดทำสัญญาจ้าง.บันทึกข้อตกลงรักษาความลับ,สัญญารักษาความปลอดภัยของข้อมูลและเอกสารและควบคุมให้ OA จัดทำหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่วางไว้ 4.จัดทำคู่มือฟ้องคดี,หนังสือมอบอำนาจให้ OA ฟ้องคดี,แบบคำฟ้องมาตรฐาน,แบบการขอส่วนลดหนี้,แบบขออนุมัติอุทธรณ์ ฎีกา,แบบขอถอนฟ้อง/ฟ้องใหม่,วิธีการคำนวณทุนทรัพย์ฟ้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การควบคุมระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินคดี 5.จัดทำจดหมายติดตามหนี้ ตามขั้นตอนทางงานคดี เช่น จดหมายติดตามหนี้ก่อนฟ้อง,จดหมายติดตามหนี้หลังศาลมีคำพิพากษา,จดหมายติดตามหนี้ก่อนยึดทรัพย์บังคับคดีลูกหนี้ เป็นต้น 6.กำหนดเป้าหมายการจัดเก็บหนี้ของ OA แต่ละแห่งให้สอดคล้องกับ KPI ของบริษัทฯ 7.ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานของ OA ให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ 8.ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายต่อหน่วยงานอื่น,ลูกค้า,ผู้แทนจำหน่าย (Dealer), รวมทั้งจัดทำนิติกรรมสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและคุ้มครองผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเหมาะสม 9.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
1.กำหนดโปรแกรมเช่าซื้อที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า มีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสม 2.เก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้า ข้อมูลเศรษฐกิจ ข้อมูลคู่แข่งขัน ข้อมูลสินค้า ให้เป็นระบบ 3.วิเคาระห์ข้อมูลลูกค้า โปรแกรมการเช่าซื้อ ข้อมูลคู่แข่ง สถานการณ์ตลาด เพื่อกำหนดโปรแกรมเช่าซื้อ และโปรแกรมการตลาดที่มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า 4.ปรับปรุงระบบปฏิบัติการเช่าซื้อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้แทนจำหน่าย 5.จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดและเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้แทนจำหน่าย 6.ติดต่อและประสานงานกับธุรกิจของ บ.สยามคูโบต้า คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ในเรื่องการให้สินเชื่อโครงการ สินเชื่อที่มีมูลค่าสูงให้กับนิติบุคคลหรือกลุ่มธุรกิจ 7.สื่อสารข้อมูลโปรแกรมเช่าซื้อและรายการส่งเสริมการขายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและลูกค้าอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 8.จัดอบรมพนักงานของบริษัทฯ และผู้แทนจำหน่ายเพื่อให้เข้าใจระบบงานและโปรแกรมเช่าซื้อของบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 6 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
โปรดระวัง !! : คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+