เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายนิติกรรม
1.ควบคุม,ตรวจสอบการจัดทำร่างนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานที่ดิน,สำนักการโยธา,สำนักงานเขต,การไฟฟ้า,การประปา และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.เป็นตัวแทนบริษัทในการว่าความ 4.ควบคุม,ตรวจสอบการเตรียมเอกสาร พร้อมยื่นคำขอต่อหน่วยงานราชการ เช่น การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง,จัดสรร,อาคารชุด,งานโอนกรรมสิทธิ์ เป็นต้น 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
17 สิงหาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต ประจำโรงงาน อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
- รับผิดชอบการทำรายงานผลิต - ตรวจสอบกำลังคนประจำหน่วยงานผลิตในแต่วัน - จัดรวบรวมเอกสารใบล่วงเวลา ใบลา นำเสนอผู้จัดการฝ่ายผลิต - จัดเก็บแบบที่ใช้ในการผลิต
17 สิงหาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ประจำโรงงานอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี)
- รับผิดชอบงานถอดแบบ ออกแบบและเขียนแบบโครงการก่อสร้าง - ทำ Shop Drawing/ As Build - ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งแก้ไขและหาข้อสรุปร่วมกัน
17 สิงหาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
โฟร์แมนงานโยธา (ควบคุมการผลิต, ควบคุมการติดตั้ง) ประจำโรงงานอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
- ถอดแบบประมาณราคา - อ่านแบบ Shop Drawing ได้ - ประสานงานฝ่ายบริหารบริษัทและภาคสนาม เช่น ผู้ควบคุมงาน /ที่ปรึกษาฝ่ายผู้ว่าจ้าง - ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างทั้งงานโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม - ควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน - ควบคุมการทำงานของช่างและคนงานของบริษัทให้อยู่ในระเบียบวินัย และทำงานอย่างมีประสิทธิผล - ตรวจสอบคุณภาพงาน ตรวจรับงานของผู้รับเหมา และตั้งเบิกผลงานให้แก่ผู้รับเหมา
17 สิงหาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่นิติกรรม
• ร่างและจัดทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานที่ดิน สำนักการโยธา รฟม. สำนักงานเขต การประปา การไฟฟ้า กระทรวงพาณิชย์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • จัดเตรียมเอกสาร พร้อมยื่นคำขอต่อหน่วยงานราชการ เช่น ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง, จัดสรร, อาคารชุด, งานโอนกรรมสิทธิ์, งานจดทะเบียนบริษัท เป็นต้น • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
17 สิงหาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสำนักงานใหญ่ ด่วน!!
• วางแผนและควบคุมการขายและการตลาด • ตรวจสอบและควบคุมทีมงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายของบริษัท • วิเคราะห์และรายงานพฤติกรรมลูกค้า ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา • ประสานงาน+ทำเอกสาร การจัดEvent ออกบูธต่างๆ • เปิด PR งานจัดซื้อ,จัดจ้างต่างๆ • ปฏิบัติตามนโยบายและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา • ดูเรื่องเอกสารต่างๆของฝ่ายการตลาด • ประสานงานภายในแผนก
17 สิงหาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ออกแบบ (Graphic Design)
ออกแบบป้าย สื่อสิ่งพิมพ์ สือโฆษณา และอื่นๆ ตามแผนทางด้านการตลาด
17 สิงหาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. บริหารงานด้านบัญชีและการจัดทำรายการทางการบัญชี และประมาณการต่างๆ 2. ให้คำแนะนำการจัดทำรูปแบบบัญชีตามมาตราฐานบัญชี 3. บริหารการปิดงบประมาณ ปิดบัญชีงบการเงินประจำเดือน 4. ตรวจสอบรายงานสรุปภาษี ก่อนการยื่นนำส่งภาษีประจำเดือน เช่น ภงด. 3,53,54 และ ภพ 30,36 5. จัดทำและตรวจสอบภงด.50,51 สำหรับยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีจัดทำงบการเงินเพื่อประกอบการยื่นภาษี 6. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน อื่นๆ 7. ดูแลตรวจสอบเอกสารด้านบัญชีทั้งระบบ 8. ตรวจสอบและวิเคราะห์กระแสเงินสด 9. ตรวจสอบรายงานสรุปทา
17 สิงหาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วิศวกรซ่อมบำรุง (เครื่องกล) ประจำโรงงานบางบัวทอง
ลักษณะงาน 1.ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน 2.วางแผนการซ่อมบำรุงเชิงรักษาเพื่อลดปัญหา Break Down 3.ปรับปรุงเครื่องจักร และอื่นๆเพื่อเพิมประสิทธิภาพในการผลิต 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
17 สิงหาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รับผิดชอบการวางแผนงานและกำหนดทิศทางในการบริหารบุคลากรให้กับองค์กร ซึ่งครอบคลุมถึงการสรรหาว่าจ้าง การพัฒนาการฝึกอบรม การบริหารระบบค่าตอบแทน การบริหารระบบแรงงานสัมพันธ์ และการแสวงหาเครื่องมือการจัดการสมัยใหม่ เข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของการบริหารบุคลากรที่เปลี่ยนไป
17 สิงหาคม 2561
Business Development
1. วิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจ และค้นหาความเป็นไปได้ในการสร้างธุรกิจใหม่ หรือพัฒนาธุรกิจเดิมให้ดีขึ้น 2. ศึกษาและนำเสนอรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมต่อองค์กร 3.บริหารจัดการเครื่องมือที่ใช้ในการตีความข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ความสามารถทางธุรกิจขององค์กร 4. ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ และโครงการร่วมทุน 5. เปรียบเทียบแนวทางในการลงทุนของแต่ละ Project เพื่อประเมินโอกาส และความเสี่ยงต่าง ๆ 6.แนะนำแนวทางในการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจภายใต้บทวิเคราะห์ของข้อมูลที่มีอยู่ต่อฝ
17 สิงหาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
เจ้าหน้าที่การเงิน
1. บันทึกและตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดเงินจอง สัญญาจะซื้อจะขาย และการโอนกรรมสิทธิ์ 2. บันทึกและตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงินสำหรับ รายการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการขายโครงการ (เงินจอง สัญญา ค่างวด ค่าโอนกรรมสิทธิ์ อื่นๆ) 3. จัดทำสรุปรายงานค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ 4. กระทบยอดรายรับกับ Bank Statement 5. ออกใบแจ้งหนี้ค่างวดให้แก่ลูกค้า 6. จัดทำหนังสือแจ้งผลการชำระเงินหักบัญชีอัตโนมัติ(SCB) 7. ประสานงานกับฝ่ายนิติกรรมเพื่อจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายให้สมบูรณ์
17 สิงหาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
1. รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดบ้านและคอนโด 2. วางแผนช่องทางการบริการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3. ศึกษาและวิเคราะห์ วิจัย ความต้องการของตลาด เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 4. สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและสรา้งความเป็นเลิศด้านคุณภาพดดยรวมทุกด้านภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท 5. สามารถสร้าง Brand ให้เป็นที่ยอมรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานได้ 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
17 สิงหาคม 2561
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
-วางแผนกลยุทธ์และนโยบายด้านงานบัญชี -ปิดงบการเงิน -กระทบรายการบัญชี GL -ตรวจสอบใบสำคัญรับ-จ่าย -จัดทำรายงานทางบัญชีเสนอผุ้บริหารทุกสิ้นเดือน -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผุ้บริหาร -ควบคุมดูแลงานบัญชีทั้งหมด -ทำงานจันทร์-ศุกร์
17 สิงหาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (Senior Accountant)
- ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี เช่น ใบสำคัญต่างๆ - ตรวจสอบและลงบันทึกข้อมูลทางบัญชีเข้าในระบบ เช่น การตั้งหนี้ การะทบยอดบัญชีธนาคาร - บริหารจัดการการเรื่องการวางบิล และจัดทำเช็ค พร้อมการบริหารการจ่ายเช็ค ของเจ้าหนี้ - จัดทำภาษีประจำเดือน เช่น ภงด. 3,53,54 และ ภพ 30,36 - จัดทำงบการเงิน บัญชีแยกประเภท และรายงานเพิ่มเติมประกอบงบการเงิน - จัดทำรายงานสรุปทางบัญชีรายเดือน ไตรมาศ และรายปี - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
17 สิงหาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
เจ้าหน้าที่ธุรการและจัดซื้ออาวุโส ประจำโครงการ เวนิส ดิ ไอริส (วัชรพล)
1. กำกับ ดูแลความถูกต้อง ขั้นตอนการจัดซื้อให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าประเภทต่าง ๆ เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุงานก่อสร้าง เป็นต้น 2. จัดทำการเปรียบเทียบราคาสินค้า เจรจาต่อรองกับผู้ขายสินค้าหรือเงื่อนไขการสั่งซื้อต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานมากที่สุด 3. จัดทำใบสั่งซื้อสินค้า เมื่อได้รับการอนุมัติให้สั่งซื้อ และส่งให้ผู้ขาย 4. ติดตามการสั่งซื้อและส่งมอบสินค้าให้ถูกต้องตามเอกสารการสั่งซื้อ 5. เก็บรักษา และปรับปรุงรายชื่อผู้ขายให้เป็นปัจจุบันอยู่
17 สิงหาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
1. ด้านเงินเดือน - รับผิดชอบงานค่าจ้าง คิดเงินได้ เงินหัก ดูเวลาการทำงาน โอที ภาษีรายได้ ออกเอกสารรับรองสถานะภาพพนักงาน เป็นต้น 2.ด้านสวัสดิการ - รับผิดชอบงานสวัสดิการพนักงานรอบด้าน ประกันสังคม ประกันชีวิต เครื่องแบบพนักงาน สิทธิ์ต่างๆ ของพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 3. ด้านสรรหา - รับผิดชอบงานสรรหาบุคลากร รับสมัครพนักงาน สัมภาษณ์งาน ส่งใบสมัครให้แผนกต่างๆ ทำสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน บัตรพนักงาน เป็นต้น
17 สิงหาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
เจ้าหน้าที่บัญชี
1. ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี เช่น ใบสำคัญต่างๆ 2. ตรวจสอบและลงบันทึกข้อมูลทางบัญชีเข้าในระบบ เช่น การตั้งหนี้ การะทบยอดบัญชีธนาคาร 3. บริหารจัดการการเรื่องการวางบิล และจัดทำเช็ค พร้อมการบริหารการจ่ายเช็ค ของเจ้าหนี้ 4. จัดทำภาษีประจำเดือน เช่น ภงด. 3,53,54 และ ภพ 30,36 5. คำนวณค่าคอมมิชั่นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 6. ตรวจสอบและดูแลบัญชีทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงการคำนวณค่าเสื่อมราคา 7. จัดทำงบการเงิน บัญชีแยกประเภท และรายงานเพิ่มเติมประกอบงบการเงิน 8. จัดทำรายงานสรุปทา
17 สิงหาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
พนักงานทั่วไป
- รับผิดชอบงานต่อเติม ซ่อมแซม ซ่อมบำรุง งานระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ สุขาภิบาลของโครงการฯ - งานให้บริการระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ สุขาภิบาลของโครงการฯ - ดูแลด้านอาคารสถานที่ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
17 สิงหาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560