เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส
1. ดูแลระบบการเข้า-ออกงานประจำวัน และสรุปสถิติ ขาด ลา มาสาย , สรุปค่าล่วงเวลา เพื่อจัดทำเงินเดือนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2. จัดทำเงินเดือนด้วยโปรแกรม Business Plus 3. ตรวจสอบงานด้านสรรหาว่าจ้าง สวัสดิการ พนักงานสัมพันธ์ ระเบียบวินัย-สถิติการทำงาน พิจารณาโทษสายและออกใบตักเตือน และสรุปการหักคะแนนเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. ติดต่อประสานงานราชการ กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม 4. ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำประกันสังคม เช่น การแจ้งเข้าออก เบิกผลประโยชน์ทดแทนกรณี
24 ตุลาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำโครงการไอริส ปาร์ค ชัยพฤกษ์-วงแหวน
1. แนะนำโครงการและเสนอขาย 2. ติดตามและดำเนินการเอกสารกู้ยืมเงินและขอสินเชื่อ 3. ดูแลและต้อนรับลูกค้า เพื่อตรวจสภาพและรับโอน
24 ตุลาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วิศวกรสนาม (Site Engineer) ประจำโครงการ เกษตร-พหลโยธิน
-ถอดแบบ เขียนแบบ จัดทำ BOQ -ควบคุมงานก่อสร้าง ติดตามผู้รับผิดชอบให้ทำการแก้ไขงานที่บกพร่องภายใต้เงื่อนไขของสัญญาและแบบก่อสร้าง -จัดทำแผนงาน ตรวจสอบผู้รับเหมา จัดทำแผนเร่งรัดงาน -ควบคุมการทำงานของ Sub-contractor -สามารถปฏิบัติงานที่โครงการ IDEN เกษตร-พหลโยธิน (เขตบางเขน) ได้
24 ตุลาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่การตลาด/ประชาสัมพันธ์ (ประจำโครงการ เวนิส ช้อปปิ้ง พลาซ่า)
- เพิ่มกลุ่มลูกค้าและพัฒนาประสิทธิภาพในการขายและการตลาด - ดูแลวางแผน พัฒนาการตลาดทางช่องทางต่าง ๆ - ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่านช่องทางออฟไลน์ และออนไลน์ต่าง ๆ - ดูแลรับผิดชอบสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับการประชาสัมพันธ์ - ออกแบบกราฟฟิค พื้นฐานได้
24 ตุลาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
โฟร์แมนงานโยธา (ควบคุมการผลิต, ควบคุมการติดตั้ง) ประจำโรงงานอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
- ถอดแบบประมาณราคา - อ่านแบบ Shop Drawing ได้ - ประสานงานฝ่ายบริหารบริษัทและภาคสนาม เช่น ผู้ควบคุมงาน /ที่ปรึกษาฝ่ายผู้ว่าจ้าง - ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างทั้งงานโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม - ควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน - ควบคุมการทำงานของช่างและคนงานของบริษัทให้อยู่ในระเบียบวินัย และทำงานอย่างมีประสิทธิผล - ตรวจสอบคุณภาพงาน ตรวจรับงานของผู้รับเหมา และตั้งเบิกผลงานให้แก่ผู้รับเหมา
24 ตุลาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสำนักงานใหญ่ ด่วน!!
• วางแผนและควบคุมการขายและการตลาด • วิเคราะห์และรายงานพฤติกรรมลูกค้า ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา • การจัดEvent ออกบูธต่างๆ • พัฒนาวางแผนกิจกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย • วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการตลาดของธุรกิจ รวมถึงคู่แข่งขัน (Marketing Survey)
24 ตุลาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่การเงิน
1. บันทึกและตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดเงินจอง สัญญาจะซื้อจะขาย และการโอนกรรมสิทธิ์ 2. บันทึกและตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงินสำหรับ รายการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการขายโครงการ (เงินจอง สัญญา ค่างวด ค่าโอนกรรมสิทธิ์ อื่นๆ) 3. จัดทำสรุปรายงานค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ 4. กระทบยอดรายรับกับ Bank Statement 5. ออกใบแจ้งหนี้ค่างวดให้แก่ลูกค้า 6. จัดทำหนังสือแจ้งผลการชำระเงินหักบัญชีอัตโนมัติ(SCB) 7. ประสานงานกับฝ่ายนิติกรรมเพื่อจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายให้สมบูรณ์
24 ตุลาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. บริหารงานด้านบัญชีและการจัดทำรายการทางการบัญชี และประมาณการต่างๆ 2. ให้คำแนะนำการจัดทำรูปแบบบัญชีตามมาตราฐานบัญชี 3. บริหารการปิดงบประมาณ ปิดบัญชีงบการเงินประจำเดือน 4. ตรวจสอบรายงานสรุปภาษี ก่อนการยื่นนำส่งภาษีประจำเดือน เช่น ภงด. 3,53,54 และ ภพ 30,36 5. จัดทำและตรวจสอบภงด.50,51 สำหรับยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีจัดทำงบการเงินเพื่อประกอบการยื่นภาษี 6. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน อื่นๆ 7. ดูแลตรวจสอบเอกสารด้านบัญชีทั้งระบบ 8. ตรวจสอบและวิเคราะห์กระแสเงินสด 9. ตรวจสอบรายงานสรุปทา
24 ตุลาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด ด่วน!!
- ทำแผนงานกิจกรรมการตลาดเพื่อสนับสนุนการขายทั้งในด้านกิจกรรมโดยรวม และการบริหารผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงนำไปปฏิบัติและควบคุมให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด - วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า และความเคลื่อนไหวของตลาดเพื่อทราบความต้องการที่แท้จริง และนำมาพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมทางการตลาดให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ถูกต้อง - กำกับดูแลการวางแผนและติดต่อสื่อลงสื่อโฆษณาทุกประเภท เพื่อการประชาสัมพันธ์
24 ตุลาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (Senior Accountant)
- ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี เช่น ใบสำคัญต่างๆ - ตรวจสอบและลงบันทึกข้อมูลทางบัญชีเข้าในระบบ เช่น การตั้งหนี้ การะทบยอดบัญชีธนาคาร - บริหารจัดการการเรื่องการวางบิล และจัดทำเช็ค พร้อมการบริหารการจ่ายเช็ค ของเจ้าหนี้ - จัดทำภาษีประจำเดือน เช่น ภงด. 3,53,54 และ ภพ 30,36 - จัดทำงบการเงิน บัญชีแยกประเภท และรายงานเพิ่มเติมประกอบงบการเงิน - จัดทำรายงานสรุปทางบัญชีรายเดือน ไตรมาศ และรายปี - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
24 ตุลาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
Business Development
1. วิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจ และค้นหาความเป็นไปได้ในการสร้างธุรกิจใหม่ หรือพัฒนาธุรกิจเดิมให้ดีขึ้น 2. ศึกษาและนำเสนอรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมต่อองค์กร 3.บริหารจัดการเครื่องมือที่ใช้ในการตีความข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ความสามารถทางธุรกิจขององค์กร 4. ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ และโครงการร่วมทุน 5. เปรียบเทียบแนวทางในการลงทุนของแต่ละ Project เพื่อประเมินโอกาส และความเสี่ยงต่าง ๆ 6.แนะนำแนวทางในการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจภายใต้บทวิเคราะห์ของข้อมูลที่มีอยู่ต่อฝ
24 ตุลาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
-วางแผนกลยุทธ์และนโยบายด้านงานบัญชี -ปิดงบการเงิน -กระทบรายการบัญชี GL -ตรวจสอบใบสำคัญรับ-จ่าย -จัดทำรายงานทางบัญชีเสนอผุ้บริหารทุกสิ้นเดือน -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผุ้บริหาร -ควบคุมดูแลงานบัญชีทั้งหมด -ทำงานจันทร์-ศุกร์
24 ตุลาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำโรงงาน อ.บางบัวทอง)
1. ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าประเภทต่าง ๆ เช่น วัสดุงานก่อสร้าง วัสดุสำนักงาน เป็นต้น 2. จัดทำการเปรียบเทียบราคาสินค้า เจรจาต่อรองกับผู้ขายสินค้าหรือเงื่อนไขการสั่งซื้อต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานมากที่สุด 3. จัดทำใบสั่งซื้อสินค้า เมื่อได้รับการอนุมัติให้สั่งซื้อ และส่งให้ผู้ขาย รวมถึงติดตามการสั่งซื้อและส่งมอบสินค้าให้ถูกต้องตามเอกสารการสั่งซื้อ 4. รับผิดชอบงานจัดจ้าง
24 ตุลาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
เจ้าหน้าที่บัญชี
1. ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี เช่น ใบสำคัญต่างๆ 2. ตรวจสอบและลงบันทึกข้อมูลทางบัญชีเข้าในระบบ เช่น การตั้งหนี้ การะทบยอดบัญชีธนาคาร 3. บริหารจัดการการเรื่องการวางบิล และจัดทำเช็ค พร้อมการบริหารการจ่ายเช็ค ของเจ้าหนี้ 4. จัดทำภาษีประจำเดือน เช่น ภงด. 3,53,54 และ ภพ 30,36 5. คำนวณค่าคอมมิชั่นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 6. ตรวจสอบและดูแลบัญชีทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงการคำนวณค่าเสื่อมราคา 7. จัดทำงบการเงิน บัญชีแยกประเภท และรายงานเพิ่มเติมประกอบงบการเงิน 8. จัดทำรายงานสรุปทา
24 ตุลาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
พนักงานทั่วไป
- รับผิดชอบงานต่อเติม ซ่อมแซม ซ่อมบำรุง งานระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ สุขาภิบาลของโครงการฯ - งานให้บริการระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ สุขาภิบาลของโครงการฯ - ดูแลด้านอาคารสถานที่ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
24 ตุลาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560