เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)
Customer Service (Cell Center) ด่วน
- เป็นศูนย์การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ - รับแจ้งเหตุและจัดการความขัดแย้งรวมถึงประกาศเสียงตามสาย - ติดต่อหน่วยงานภายนอกรวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - รวบรวมบันทึกการทำงานในแต่ละรอบวัน เพื่อสรุปข้อมูลการให้บริการ และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ กะเช้า 9.30-18.30 น. กะบ่าย 13.00-22.00 น.
16 ตุลาคม 2561
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 700-800/วัน
IT Audit
-ศึกษาและจัดทำรายละเอียดระบบงานของหน่วยงานที่รับการตรวจสอบ -ร่วมจัดทำแนวทางการตรวจสอบ -ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ ให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ เช่น - การตรวจสอบกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Process Audit) - การตรวจสอบด้านเทคนิคของระบบสารสนเทศ (Technical Information Systems Audit) - การตรวจสอบโปรแกรมระบบงาน (Application Information Systems Audit) - การตรวจสอบการพัฒนาระบบ (Systems Development Audit) - การตรวจสอบการนำระบบมาใช้งานจริง (
16 ตุลาคม 2561
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Internal Audit (บัญชี)
- ศึกษาระบบของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ และร่วมจัดทำแนวทางการตรวจสอบ - จัดทำรายละเอียดระบบงานที่เข้าทำการตรวจสอบ - จัดทำกระดาษทำการและรวบรวมเอกสารหลักฐานของเรื่องที่ตรวจสอบ - ร่วมวิเคราะห์ประเมินผลข้อมูลที่ได้ เพื่อนำไปพิจารณาสู่ความถูกต้อง นอกจากนั้นมีการสรุปผลการตรวจสอบ - นำเสนอข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ทบทวนและติดตามหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
16 ตุลาคม 2561
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บริหารระบบสารสนเทศ
1. งานดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ - ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษา ในขั้นตอนการทำงานของระบบงาน กับผู้ใช้งาน - ดูแลระบบงานต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ / ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น - สามารถหาแนวทางปรับปรุงวิธีการทำงานของผู้ใช้ระบบ เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้ดีขึ้น - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ สามารถทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานในองค์กร เพื่อพัฒนาระบบให้สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานระบบได้ 2. งานศึกษาโครงการระบ
16 ตุลาคม 2561
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่จัดการประชุมผู้บริหาร
คุณสมบัติของตำแหน่งงาน - การศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง - ประสบการณ์ทำงาน : อย่างน้อย 1 - 3 ปี ขึ้นไป - ทักษะในงาน :(1.)มีประสบการณ์ในด้านการกำกับและดูแลการปฏิบัติการ (2.)มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี (3.)สามาร
16 ตุลาคม 2561
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างเทคนิค
- ดูแลในส่วนงานวิศวกรรมอาคารและงานซ่อมบำรุง ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานของแผนกดูแลอาคาร - ดูแลการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ของระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และระบบวิศวกรรมเครื่องกล - ดูแลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในศูนย์การค้าฯ ให้มีความปลอดภัย - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
16 ตุลาคม 2561
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ไม่ระบุ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (รับนักศึกษาจบใหม่)
- ตรวจเช็คข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อเตรียมออกใบแจ้งหนี้ประจำเดือน - ดูแลการเรียกเก็บรายได้โดยออกใบแจ้งหนี้ - ติดตามทวงถามเมื่อมีหนี้ค้างชำระ - ตรวจสอบการรับเงินรายได้ เงินมัดจำค่าเช่า รวมทั้งการรับเงินประกันต่างๆ ตามสัญญาเช่า - จัดทำสรุปรายงานการรับเงินระหว่างปีค่าภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย และสรุปรายงานจ่ายคืนในกรณีชำระเกิน
16 ตุลาคม 2561
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างควบคุมอาคารอัติโนมัติ
1. ติดตั้ง ทดสอบ และซ่อมบำรุงงานระบบ BAS, Fire Alarm, Security, CCTV, MATV , Public Address และ โทรศัพท์ 2. ทดสอบงานระบบ Sprinkler
16 ตุลาคม 2561
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ไม่ระบุ
ผู้จัดการแผนกกิจกรรมการตกแต่ง
1. ดูแลงานนิทรรศการของฝ่ายขาย ฝ่ายสื่อสารองค์กร และฝ่ายการตลาด เช่น การตั้งบูธ ตั้งเวที ตั้งกระบะ ไฟฟ้า ฯลฯ ให้ถูกต้องเป็นไปตามแปลนงาน 2. ตรวจเช็คป้ายโฆษณารอบอาคาร และภายในอาคาร 3. ควบคุมดูแลการติดตั้งงานตกแต่งศูนย์ฯ เทศการต่างๆ ของแผนกศิลป์ 4. ควบคุมดูแลการติดตั้ง -รื้อถอน สื่อโฆษณาป้ายไฟของแผนกออกแบบสิ่งพิมพ์ และฝ่ายต่างๆ 5. บริหารงานในแผนก อบรมบุคลากร เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 6. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และลูกค้าที่เข้ามาเช่าพื้นที่จัดงาน 7. ประเมิ
16 ตุลาคม 2561
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1    เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
โปรแกรมเมอร์
1. งานดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ - ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษา ขั้นตอนการทำงานระบบ กับผู้ใช้งาน - ประสานงานการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงระบบงานทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก 2. งานศึกษาโครงการระบบงานคอมพิวเตอร์ - ศึกษาระบบงานคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้กับหน่วยงานหรือบริษัทต่างๆ ตามความเหมาะสม - เก็บ วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ระบบ ประสานงานกับผู้พัฒนาระบบ / Outsource - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่เสนอ - ทดสอบระบบ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
16 ตุลาคม 2561
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดและระบบงาน (ประจำบางนา)
1. จัดทำข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร , ที่ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ และฝ่าย บลท. MBK 2. ช่วยประสานงาน/ตรวจสอบหลักฐานตาม Action Plan ของ GCG เบื้องต้น ก่อนนำส่งฝ่ายกำกับดูแลกิจการ MBK 3. ช่วยประสานงาน /ตรวจสอบหลักฐานตาม Action Plan ของ BSC เบื้องต้น ก่อนนำส่งฝ่าย บกร. MBK 4. ช่วยประสานงาน/ตรวจสอบหลักฐานตาม Action Plan ของ Risk เบื้องต้น ก่อนนำส่งฝ่ายบริหารความเสี่ยง MBK 5. ช่วยประสานงาน/ตรวจสอบหลักฐานตาม Action Plan ของ
16 ตุลาคม 2561
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินสำนักงาน
1. ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทรัพย์สินถาวร เช่น การขึ้นทะเบียนและติดรหัสทรัพย์สินถาวร การโอนย้ายทรัพย์สินถาวร การยืมทรัพย์สินถาวร และการขายทรัพย์สินถาวร เป็นต้น 2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานและให้การสนับสนุนงานด้านการดูแลทรัพย์สินถาวรของบริษัทในเครือให้เป็นไปตามนโยบายทรัพย์สินถาวร (Fixed Asset Policy) 3. ตรวจสอบทรัพย์สินถาวรให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 4. ขายเศษวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุสำนักงานที่ไม่ใช้งานแล้วจากฝ่ายต่างๆ 5. เก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าที่เก็บได้ในศูนย์ฯ เพื่อดำเนินการแจ้ง
16 ตุลาคม 2561
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกนิติกรรม-สัญญา
1. พิจารณาตรวจสอบแก้ไขหรือยกร่างสัญญาและบันทึกข้อตกลงต่างๆ ให้แก่หน่วยงานภายในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 2. เป็นตัวแทนบริษัทฯ ไปจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสัญญาเช่าหรือโอนสิทธิการเช่าพื้นที่กับลูกค้าต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 3. พิจารณาตรวจสอบแก้ไขเอกสารการยินยอมให้ลูกค้ามอบสิทธิการเช่าพื้นที่ไปวางเป็นหลักประกันเงินกู้ที่ สถาบันการเงินผู้ให้กู้นำมาส่งมอบและนำเสนอ ผอ.ฝ่ายนิติกรรม - สัญญา เพื่อตรวจพิจารณา 4. จัดทำหนังสือยินยอมให้ลูกค้าหรือนิติบุคคลใดที่บริษ
16 ตุลาคม 2561
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่จัดการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สนับสนุนทีมงานหรือเจ้าหน้าที่ในโครงการเพื่อให้งานดำเนินต่อไปได้ด้วยดี 2. ติดตามความก้าวหน้าของงานตามแผนงานที่วางไว้ 3. ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้งานเป็นไปตามแผน 4. จัดทำเอกสาร Support การทำงาน - จัดทำเอกสาร รายงานสถานะการทำงาน และความคืบหน้าของงาน - จัดทำเอกสาร Support การทำงานของผู้พัฒนาระบบ (System Manual) - จัดทำเอกสาร Support การทำงานของผู้ใช้ระบบ (User Manual) 5. ศึกษา Software ต่างๆ ความรู
16 ตุลาคม 2561
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
1. ควบคุมดูแลพัฒนางานด้านการตลาดของศูนย์การค้าและงานด้านการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย สำหรับศูนย์การค้าฯ มีหน้าที่หลักในการทำตลาดเพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าใช้บริการ 2. ร่วมวางแผนกลยุทธ์งานด้านการตลาด แผนกิจกรรมส่งเสริมการตลาด จัดทำโปรโมชั่น แผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตลอดจนดำเนินการตามแผนฯ 3. บริหารจัดการภาพลักษณ์ของแบรนด์ ให้เป็นที่ยอมรับและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ 4.ดูแลรับผิดชอบสื่อโฆษณาต่างๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ 5. ประสานงานกับหน่วยงานราชการและห้
16 ตุลาคม 2561
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานรักษาความปลอดภัย
1. ดูแลรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้เช่าพื้นที่, ผู้ใช้บริการ และพนักงาน ในพื้นที่รับผิดชอบ 2. รับแจ้งเหตุร้ายภายในศูนย์การค้า พร้อมทั้งป้องกันและเข้าระงับเหตุนั้นๆ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ตามข้อกำหนด และควบคุมตัวผู้กระทำความผิด เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป 3. ห้ามผู้เช่าพื้นที่ขนย้ายสินค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ 4. ห้ามผู้เช่าพื้นที่ และบุคคลอื่น กระทำความผิดตามกฎระเบียบของศูนย์การค้าฯ เช่น เร่ขายสินค้า, สูบบุหรี่, เรี่ยไร่, ขอทาน, นำสัตว์เลี้ยงเข้า
16 ตุลาคม 2561
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 20 อัตรา   เงินเดือน : วันละ 550 บาท
พนักงานจราจร
1. ดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ 2. ตรวจสอบยานพาหนะ ก่อนขึ้นลานจอดรถ และ ภายในลานจอดรถ และหากตรวจตราพบสิ่งผิดปกติ ให้ดำเนินการแจ้งผู้บังคับบัญชา และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ตามข้อกำหนด 3. จัดเก็บค่าบริการจอดรถ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 4. รับแจ้งเหตุร้ายด้านการจราจรภายในศูนย์การค้าฯ พร้อมทั้งป้องกันและเข้าระงับเหตุนั้นๆ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ตามข้อกำหนด และควบคุมตัวผู้กระทำความผิด เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป
16 ตุลาคม 2561
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 20 อัตรา   เงินเดือน : วันละ 550 บาท
พนักงานป้องกันเพลิง
1. ตรวจสอบระบบ FIRE ALARM และอุปกรณ์ดับเพลิง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 2. ตรวจสอบเส้นทาง และ บันไดหนีไฟ พร้อมทั้งชักลอกบันไดหนีไฟรอบอาคารศูนย์การค้าตามเวลาศูนย์เปิด-ปิด ทุกวัน ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. ตรวจสอบ ดูแล การเข้าตกแต่งร้านค้าของผู้เช่าพื้นที่ และรับ-ส่ง ถังดับเพลิงให้กับร้านค้าที่มีการตกแต่งร้านค้า 4. สำรวจสถานที่และวัสดุภายในศูนย์การค้าฯ เช่น ตรวจดูว่ามีสิ่งล่อแหลม หรือมุมอับ อันอาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยหรือไม่ เป็นต้น และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
16 ตุลาคม 2561
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 20 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานโทรทัศน์วงจรปิด
1. ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของระบบและอุปกรณ์โทรทัศน์วงจรปิด ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 2. ควบคุมการทำงานของระบบและอุปกรณ์โทรทัศน์วงจรปิด ให้ให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงทุกซอกมุมของอาคาร 3. สังเกตและจดจำ บุคลิกภาพ, การแต่งกาย และพฤติกรรมของผู้เช่าพื้นที่, ผู้ใช้บริการ และพนักงาน จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และหากพบสิ่งผิดปกติ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที 4. รับเรื่องราวร้องทุกข์อันเกี่ยวกับงานในแผนกโทรทัศน์วงจรปิดจากผู้เช่าพื้นที่, ผู้ใช้บริการ และพนักงาน
16 ตุลาคม 2561
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่อาวุโสกำกับและดูแลการปฏิบัติการ
1.รายงานสารสนเทศต่างๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน กลต. กำหนด ตามรอบระยะเวลาบัญชี 2.การรายงานการเปิดเผยข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1), รายงานประจำปี(แบบ 56-2) และงบการเงิน 3.กำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4.โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 5.ติดตาม ตรวจสอบ และดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายประจำปีของตลาดหลักทรัพย์,สำนักงาน กลต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 ตุลาคม 2561
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560