เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท วรรณภพ จำกัด
IT Support (ประจำสาขา ประเทศปาปัวนิวกินี) ด่วนที่สุด
งานนี้ทำไรมั่ง - ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้ในการทำงาน - ติดตั้งและดูแลระบบ Network ที่ใช้ภายในองค์กร - ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่อง Server, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, โน๊ตบุ้ก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้าน IT - สำรองข้อมูล กู้ข้อมูล และกำจัดไวรัส - แก้ไขปัญหาเบื้องต้นต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ตามที่ได้รับการร้องขอ - ดูแลระบบ CCTV ของบริษัท - ดูแลโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ที่ใช้ภายในบริษัท
14 มิถุนายน 2561
บริษัท วรรณภพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000 - 40,000 บาท
Graphic Design ( ประจำประเทศปาปัวนิวกินี )
- รับผิดชอบงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท
14 มิถุนายน 2561
บริษัท วรรณภพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000 - 40,000
Acounting (ประจำประเทศปาปัวนิวกินี) ด่วนที่สุด
- บันทึกบัญชีโดยใช้ระบบ Express. - การรับเอกสารวางบิล และตรวจสอบความถูกต้องก่อนการบันทึกบัญชี (ให้ทันกำหนดการชำระเครดิต) - ออกใบเสร็จรับเงินสด/ใบกำกับภาษี, ออกหนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่าย, ออกเช็ค สามารถออกใบรับเงินมัดจำ/คืนเงินมัดจำ - ยื่นแบบรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย,ภาษีบำรุงท้องที่,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริหารเงินสด Cash in Cash out - บริหารเงินสดย่อยประจำสัปดาห์ - ควบคุมและตรวจสอบระบบรับ-จ่ายและเอกสารประกอบ - ภาษีเงินได้นิติบุคคล, แบบขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษ
14 มิถุนายน 2561
บริษัท วรรณภพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 3   เงินเดือน : 40,000 - 60,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
Maintenance Supervisor ประจำโรงงานที่อยุธยา (ด่วนที่สุด)
- ดูแลงานซ่อมบำรุงทั้งระบบ ทั้งระบบประปา ไฟฟ้า ระบบเครื่องจักร ระบบเครื่องยนต์ เป็นต้น - งานด้านบริหารงาน การจัดการในแผนกซ่อมบำรุงทั้งหมด - จัดทำ Report ต่างๆภายในแผนกนำเสนอผู้บริหาร
14 มิถุนายน 2561
บริษัท วรรณภพ จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000 - 35,000
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด ( ด่วน )
- สรรหาลุกค้ารายใหม่ เสนอขายสินค้าและเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทฯ - ออกพบปะลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลุกค้าเดิมที่รับผิดชอบ - จัดทำงบประมาณการยอดขายและประเมินศักยภาพของลูกค้า และนำเสนอสินค้าและนำตัวอย่างไปให้ลูกค้าทดลอง - วางแผนการขาย และจัดทำตารางวางแผนประจำสัปดาห์ และจัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน - วิเคราะห์ตลาด จุดแข็ง จุดออ่น ของคู่แข่งและนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลเสนอผู้บริหาร - จัดทำใบเสนอราคาและสรุปใบเสนอราคา และติดตามการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรื
14 มิถุนายน 2561
บริษัท วรรณภพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 - 40,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลประจำสำนักงานใหญ่ (ด่วน)
- ดูแลควบคุมงานด้านวางแผนกำลังคนและการสรรหาว่าจ้างเพื่อให้มีบุคคลากรที่เพียงพอและเหมาะสมกับองค์กร - ดูแลและวางแผนการบริหารงานด้านงานฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน - การบริหารงานด้านค่าตอบแทน รวมถึงการให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหาร และการจัดทำค่าตอบแทนได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามเวลาที่กำหนด - การบริหารงานด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อองค์กร - ดูแล ให้คำปรึกษา ควบคุมการปฏิบัติงานพนักงานในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา - เข้าร่วมการประชุม
14 มิถุนายน 2561
บริษัท วรรณภพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1   เงินเดือน : 40,000 - 60,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)
- ดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมภายในบริษัทฯ - ประเมินความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ - ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัยให้กับพนักงาน - ตรวจตรา ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติงานและทำงานอย่างปลอดภัย - สอบสวนหาสาเหตุ การเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน - รายงานผลและจัดทำข้อเสนอแนะการเกิดอุบัติเหตุ - จัดทำรายงานส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
14 มิถุนายน 2561
บริษัท วรรณภพ จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 20,000
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ประจำสำนักงานใหญ่)
- วางระบบงานบัญชีและการเงินให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท - บริหาร จัดการ ควบคุมและตรวจสอบระบบงานบัญชีและการเงินบริษัท - ดูแล ให้คำปรึกษา ควบคุมการปฏิบัติงานพนักงานในฝ่ายบัญชีและการเงินที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา - วางแผนควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำบัญชี - วางแผนควบคุมและตรวจสอบงานด้านภาษี - จัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินของบริษัทพร้อมวิเคราะห์งบการเงินประจำปี - ควบคุมการยื่นแบบ/ส่งรายงานต่าง ๆ ให้ตรงตามวันที่หน่วยงานราชการกำหนด - ควบคุมการส่งรายงานงบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบให
14 มิถุนายน 2561
บริษัท วรรณภพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1   เงินเดือน : 40,000 - 60,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
หัวหน้างาน Shipping (ทำงานจันทร์ - ศุกร์)
ดูแล ให้คำปรึกษา ฝึกสอนและควบคุมการปฏิบัติงานพนักงานในฝ่ายที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ตรวจสอบและบันทึกตารางเที่ยวเรือลงในระบบ ดำเนินการจองเรือตามแผนงาน ประสานงานนำส่งตัวอย่างข้าวและขออนุญาติการส่งออกข้าว ประสานงานกับ Supplier ที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารส่งออกให้ลูกค้า ตรวจสอบและติดตามสถานะรายการส่งออก รับข้อร้องเรียนและแก้ไขข้อข้องเรียนกรณีสินค้าไม่ครบ/ล่าช้า แก้ปัญหาที่พบในหน้างานระหว่างดำเนินการ
14 มิถุนายน 2561
บริษัท วรรณภพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 - 30,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
หัวหน้าแผนกงานบัญชีและการเงิน (ประจำประเทศปาปัวนิวกินี)
- บันทึกบัญชีโดยใช้ระบบ Express. - การรับเอกสารวางบิล และตรวจสอบความถูกต้องก่อนการบันทึกบัญชี (ให้ทันกำหนดการชำระเครดิต) - ออกใบเสร็จรับเงินสด/ใบกำกับภาษี, ออกหนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่าย, ออกเช็ค สามารถออกใบรับเงินมัดจำ/คืนเงินมัดจำ - ยื่นแบบรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย,ภาษีบำรุงท้องที่,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริหารเงินสด Cash in Cash out - บริหารเงินสดย่อยประจำสัปดาห์ - ควบคุมและตรวจสอบระบบรับ-จ่ายและเอกสารประกอบ - ภาษีเงินได้นิติบุคคล, แบบขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษ
14 มิถุนายน 2561
บริษัท วรรณภพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1   เงินเดือน : 40,000 - 60,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
วิศวกรโครงการ/ก่อสร้าง (ประจำประเทศปาปัวนิวกินี)
1. รับผิดชอบการวางแผนและบริหารงานโครงการ / โรงงาน / คลังสินค้า เพื่อให้โครงการที่ได้รับผิดชอบเป็นไปตามแผนงานและมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรมและเป็นไปตามงบประมาณ 2.วางแผนโครงการก่อสร้าง ทั้งแผนงาน งบประมาณ อุปกรณ์ ทีมงาน 3.ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามรูปแบบ คุณภาพตามมาตรฐาน 4.ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 5.บริหารงานสำนักงาน เช่น ตรวจสอบแผนก่อสร้าง ตรวจสอบรายงานความคืบหน้าของโครงการ 6.ประชุมและรายงานความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายกับฝ่ายบริหาร
14 มิถุนายน 2561
บริษัท วรรณภพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1   เงินเดือน : 40,000 - 60,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560