เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน H D MEDICAL CO., LTD.
รองหัวหน้าแผนกคลังสินค้าโรงงาน
ตรวจเช็ครายงานสินค้าและวัตถุดิบ เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา ควบคุมการรับ-จ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปให้ถูกต้องตามใบรับ - จ่าย ตรวจสอบใบสรุปข้อมูลการรับ – จ่าย วัตถุดิบทุกสัปดาห์เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อนำส่งแผนกบัญชี ตรวจรับ จัดเก็บ ตรวจเช็ควัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
21 เมษายน 2561
H D MEDICAL CO., LTD.
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานธุรการจัดซื้อ
1 จัดหาสินค้าให้ได้ตรงตามใบขอซื้อ 2 ติดต่อสอบเทียบราคาสินค้า เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 3 สรุปผลการประเมินผู้ค้า เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 4 จัดทำใบสั่งซื้อ ตามใบขอซื้อที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 5 ติดตามการส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามข้อตกลง
21 เมษายน 2561
H D MEDICAL CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างซ่อมบำรุงสำนักงาน
- ศึกษาการทำงานของเครื่องมือแพทย์ การติดตั้งและการซ่อมบำรุง - แนะนำและสอนวิธีการใช้งานของเครื่องมือแพทย์ให้กับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง - เข้ารับการฝึกอบรมการทำงานของเครื่องมือแพทย์ ตามที่บริษัทฯแจ้งให้ทราบ - จัดตั้งทีมงานและควบคุมงานในแผนกซ่อมบำรุง ฝ่ายสำนักงาน - จัดทำและควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพของงานซ่อมบำรุงสำนักงานใหญ่ - เข้าร่วมโครงการระบบคุณภาพของบริษัทฯ และควบคุมดูแลเอกสารระบบคุณภาพฯ - จัดทำและตรวจเช็คอะไหล่ เครื่องมือช่างในแผนกซ่อมบำรุง ฝ่ายสำนักงาน
21 เมษายน 2561
H D MEDICAL CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
ตรวจสอบวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า
21 เมษายน 2561
H D MEDICAL CO., LTD.
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : -   เงินเดือน : -
พนักงานขาย
เข้าพบลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าและบริการ
21 เมษายน 2561
H D MEDICAL CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ธุรการโรงงาน
1 สรุปเวลาการทำงาน, สิทธิการลางาน, ชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาและเบี้ยขยัน ประจำเดือน ตลอดจนจัดทำหรือให้ข้อมูลสถิติต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับงานบุคคลเพื่อส่งหัวหน้าแผนกธุรการ พิจารณา 2 จัดพิมพ์ฉลากสินค้าในการผลิตประจำวันให้แก่แผนกผลิต 3 พิมพ์เอกสาร ร่างจดหมายหรือบันทึกต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 4 จัดเตรียมเอกสารให้แผนกผลิต เช่น ใบรายการผสมน้ำยา ใบเบิกวัตถุดิบ ฯลฯ
21 เมษายน 2561
H D MEDICAL CO., LTD.
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
พนักงานคลังสินค้าโรงงาน
ตรวจเช็ควัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปคงคลังพร้อมทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ เสนอผู้บังคับบัญชา จัดเตรียมวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปให้ถูกต้องตามใบเบิก-จ่าย พร้อมลงบันทึกในรายงาน สินค้าสำเร็จและวัตถุดิบ สรุปข้อมูลการรับ-จ่ายวัตถุดิบประจำสัปดาห์ สรุปข้อมูลการรับ-จ่ายวัตถุดิบ เสนอผู้บังคับบัญชาทุกสัปดาห์
21 เมษายน 2561
H D MEDICAL CO., LTD.
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9240
พนักงานซ่อมบำรุงสำนักงาน
ช่างซ่อมอุปกรณ์ภายในสำนักงาน
21 เมษายน 2561
H D MEDICAL CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9000
พนักงานซ่อมบำรุงโรงงาน
1 ปฏิบัติงานตามใบสั่งงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2 บำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนการซ่อมบำรุง เช่น เครื่องบรรจุน้ำยา , รถยกสินค้า (โฟล์คลิฟท์) , เครื่องกรองน้ำ ,เครื่องล้างถังบรรจุภัณฑ์, รอกขนถ่าย, ถังผสม และอื่นๆ 3 ตรวจเช็คเครื่องจักรและบันทึกผลลงในตารางตรวจเช็คเครื่องจักร 5.4 ดูแลบำรุงรักษารถยนต์ของบริษัทฯ
21 เมษายน 2561
H D MEDICAL CO., LTD.
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 2   เงินเดือน : -
พนักงานคลังสินค้าสำนักงาน
1 จัดเตรียมสินค้าคงคลังให้เพียงพอสำหรับการส่งมอบให้แก่ลูกค้า 2 ตรวจรับและจัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้าของสำนักงานใหญ่ 3 จัดสินค้าตามใบจัดส่งสินค้าให้กับพนักงานขนส่งสินค้า
21 เมษายน 2561
H D MEDICAL CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 2    เงินเดือน : -
พนักงานธุรการขาย /การตลาด
1.จัดทำรายงานการประชุมฝ่ายขาย และช่วยเหลืองานเอกสารให้แก่พนักงานในฝ่ายขาย (เลขานุการ) 2.จัดทำใบเสนอราคา ตามใบแจ้งทำใบเสนอราคาที่ได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการฝ่ายขาย เพื่อนำเสนอให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาอนุมัติ
21 เมษายน 2561
H D MEDICAL CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
พนักงานธุรการคลังสินค้าสำนักงานใหญ่
1 จัดเตรียมสินค้าคงคลังให้เพียงพอสำหรับการส่งมอบให้แก่ลูกค้า 2 ตรวจรับและจัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้าของสำนักงานใหญ่ 3 จัดสินค้าตามใบจัดส่งสินค้าให้กับพนักงานขนส่งสินค้า
21 เมษายน 2561
H D MEDICAL CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
ธุรการทั่วไป
จัดหาสินค้าให้ได้ตรงตามใบขอซื้อ ติดต่อสอบเทียบราคาสินค้า เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา เจรจาต่อรองราคาสินค้าเบื้องต้นก่อนการเสนอพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อ จัดทำใบสั่งซื้อ ตามใบขอซื้อที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา จัดส่งใบสั่งซื้อที่ได้รับการอนุมัติไปยังผู้ค้า ติดตามการส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงและตรวจสอบใบรับรองของ เอกสารซื้อสินค้าให้ตรงกับ ใบสั่งซื้อ ตรวจรับสินค้าจากผู้ค้า (Supplier) เฉพาะฝ่ายโรงงานและฝ่ายสำนักงานฯ ที่แจ้งให้จัดส่งที่ สำนักงา
21 เมษายน 2561
H D MEDICAL CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000
พนักงานผลิต
1 ชั่งวัตถุดิบเพื่อผสมน้ำยา ตามใบรายการผลิตประจำวัน 2 เบิกและจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิต 3 เบิกอุปกรณ์และประกอบ Line การผลิต 4 ควบคุมเครื่องบรรจุสินค้า
21 เมษายน 2561
H D MEDICAL CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : หลายอัตรตรา   เงินเดือน : -
พนักงานธุรการบุคคล
1 จัดทำรายละเอียดการจ้างงานทั้งพนักงานรายเดือน และรายวัน รวมทั้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ 2 ทำรายการค่าทำงานล่วงเวลา เพื่อส่งให้แผนกบัญชีประจำทุกเดือน 3 จัดทำสัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน และสัญญาค้ำประกัน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนาม พร้อมติดตาม การประเมินผลการทดลองงาน เพื่อทำสัญญาจ้างประจำ 4 จัดทำรายการและยื่นแบบประกันสังคมในเรื่องการใช้สิทธิประกันสังคมของพนักงาน เช่น การเบิกค่ารักษาพยาบาล และเรื่องอื่นๆ ตามสิทธิของพนักงาน
21 เมษายน 2561
H D MEDICAL CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560