หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัดบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
- รับเป้าหมายการขายในพื้นที่ - สร้างยอดขายผ่านร้านค้าปลีกให้ถึงเป้าหมาย - กระจายสินค้าให้ครอบคลุมร้านค้าปลีกในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ - ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงาน - ประสานงานกับหน่วยงานภายใน-ภายนอก เพื่อบริหารแผนการดำเนินงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
- วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย ทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่า เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งการตลาด สัดส่วนการขาย การกระจายสินค้าตามช่องทางต่างๆ โดยการนำข้อมูล Retail Audit สินค้าต่างๆจาก Nielsen Company มาสรุปรวบรวมและนำเสนอในรูปแบบ Power Point นำเสนอให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง - รวบรวมและศึกษาข้อมูลทางการตลาด เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับบริษัทและบริษัทในเครือ ในการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การตลาดของสินค้าที่บริษัทและบริษัทในเครือให้ความสนใจศึกษา ลงทุน ทำธุรกิจใหม่ๆ - สนับสนุนข้อมูลให้กัยสายงานขาย โดยเฉพาะสายงานขาย Indochina โดยเป็นผู้รวบรวม ประมวลผลข้อมูลในทางสถิติข้อมูลยอดขายของแต่ละยี่ห้อ ราคารับซื้อ ราคาขาย รวมถึงกิจกรรมการตลาดของแต่ละยี่ห้อ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
จัดการคลังสินค้า จัดลำดับการขนส่งสินค้า ติดตามสินค้า ติดต่อผู้รับเหมา และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้า และงานเอกสารต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
- รับเป้าหมายการขายในพื้นที่ - สร้างยอดขายผ่านร้านค้าปลีกให้ถึงเป้าหมาย - กระจายสินค้าให้ครอบคลุมร้านค้าปลีกในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ - ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงาน - ประสานงานกับหน่วยงานภายใน-ภายนอก เพื่อบริหารแผนการดำเนินงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ลักษณะงาน 1. วางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสรรงาน การบริหารเวลาและการควบคุมคุณภาพการทำงานเพื่อให้การทำงานดำเนินอย่างราบรื่น 2. การริหารการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิ์ภาพและทำงานร่วมกับทีมบริหารเพื่อพัฒนาบริการของบริษัท 3. จัดทำรายการสต๊อกสินค้ารวมถึงการซ่อมบำรุง / การทดแทน อุปกรณ์เครื่องมือกำกับดูแลพนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
• สร้างความสัมพันธ์กับร้านค้าและลูกค้ารายอื่นๆทุกช่องทาง • ผลักดันสินค้า Non-Alcohol เข้าร้านค้า (รวมถึงสื่อโฆษณา) • จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขายให้กับทางร้านค้า • ร่วมกิจกรรมต่างๆกับทางร้านค้า และกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
- วางแผนกำหนดกลยุทธ์ของแต่ละสินค้าให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของแผนกพัฒนาและบริหารช่องทาง โดยต้องสอดคล้องกับทิศทางของสินค้าที่กำหนดโดยฝ่ายการตลาด - ประสานงานกับหน่วยงานภายใน – ภายนอกบริษัทฯ ในการดำเนินการ เช่น รายการส่งเสริมการขายบรรลุตามแผนงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
- กำหนดแนวทาง และวางแผนงานในการส่งเสริมการขาย ของทีมขาย - การจัดโปรโมชั่น ของสินค้า ไม่มีแอลกอฮอร์ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้า - การสร้างภาพลักษณ์และผลักดันยอดขายสินค้า - จัดทำงบประมาณ (Budget) ที่นำไปบริหารช่องทางการขาย ให้เป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล - ประสานงานกับฝ่ายขาย และเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เกี่ยวกับกลยุทธ์และรูปแบบโปรโมชั่นที่ใช้ในแต่ละตัวสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
- รับเป้าหมายการขายในพื้นที่ - สร้างยอดขายผ่านร้านค้าส่งให้ถึงเป้าหมาย - กระจายสินค้าให้ครอบคลุมร้านค้าส่งในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ - ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงาน - ประสานงานกับหน่วยงานภายใน-ภายนอก เพื่อบริหารแผนการดำเนินงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายและผลการดำเนินงานของหน่วย ทำการเก็บข้อมูลความต้องการของตัวแทนจำหน่าย และการจัดทำรายงานการส่งข้อมูลของตัวแทนจำหน่าย เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของสายการขายสามารถขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายระดับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
-กำหนดแผนงานประจำปีรายพื้นที่ -รับเป้าหมายการขาย และ กระจายเป้าหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา รายพื้นที่ -ควบคุม ดูแล บริหารทีมงาน และแผนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย (ดูแลหัวหน้าหน่วยขาย/พนักงานขายเครดิต/พนักงานเงินสด) -บริหารและพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า Non-Alcohol ทั้งหมด -บริหารและควบคุมงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน -ประสานงานกับหน่วยงานภายใน-ภายนอก เพื่อวางแผนการกระจายสินค้าและจัดกิจกรรมในพื้นที่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
•สรุปผลการดำเนินงานและยอดขายของแต่ละสาขาที่รับผิดชอบ •ควบคุมและตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ •จัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ตลอดจนควบคุมดูแลแนวทาง และติดตามการปฏิบัติงานขายของหน่วยรถเงินสดและหน่วยรถเครดิตในพื้นที่ •ควบคุมการกระจายสินค้า และประสานงานการจัดเก็บสินค้าคงคลังให้เพียงพอกับยอดขายที่กำหนดไว้ตามแผนการขาย เพื่อ สนับสนุนให้การดำเนินงานของเขตที่รับผิดชอบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
- จัดทำแผนงานประจำปีร่วมกับฝ่ายขาย - วางแผนการจัดเก็บสินค้า - กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด - ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกเอกสารรับจ่ายสินค้าของพนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
โปรดระวัง !! : การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+