เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
ผู้ช่วยครู ( เตรียมอนุบาล - อนุบาล )
1.ดูแลนักเรียนอายุระหว่าง 1.5 - 5 ขวบ 2.จัดทำงานธุรการในชั้นเรียน 3.ดูแลและทำความสะอาดห้องเรียนทุกวัน
20 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 7,500 + ค่าประสบการณ์ + ฟรีอาหารกลาง
ครูสังคม/พระพุทธศาสนา/ประวัติศาสตร์
1.ทำการสอนในรายวิชาครูสังคม/พระพุทธศาสนา/ประวัติศาสตร์ ระดับชั้นปฐม มัธยมต้น และมัธยมปลาย 2.ติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคล 3.จัดทำแผนการสอน สรุปหลังสอน ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติ ครูหอพัก 1.กำกับ ดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบของหอพักโรงเรียน 2.บันทึกและรายงานพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล
22 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 8,500 + ค่าประสบการณ์ + เงินสอนพิเศษรายเดือน + ฟรี
เจ้าหน้าธุรการ/ประชาสัมพันธ์
ขายสินค้า,เก็บเงินค่าสินค้า ,บันทึกบัญชีประจำวัน ติดบาร์โค้ชสินค้า อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า
22 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,000
Foreigner Teacher
Teach the English , Math , Social study and Science subjects.
22 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000 + Experience + Extra class each month + Lun
รปภ.
ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย และผังการจราจรภายในโรงเรียน ควบคุมและตรวจตราการเข้า-ออกของบุคคลภายนอกและบุคคลภายใน บริเวณประตู และโดยรอบรั้วของโรงเรียนตามระเบียบโดยเคร่งครัด ฯ
22 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 7,500
ครูภาษาอังกฤษ
ครูภาษาอังกฤษ 1.ทำการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นปฐมวัย 2.จัดทำกิจกรรมบูรณาการเด็กก่อนวัยเรียน เป็นภาษาอังกฤษ 3.จัดทำแผนการสอน สรุปหลังสอน ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติ ครูหอพัก 1.กำกับ ดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบของหอพักโรงเรียน 2.บันทึกและรายงานพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล
22 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 8,500 + ค่าประสบการณ์ + เงินสอนพิเศษรายเดือน + ฟรี
ครูอนุบาล EP
สอนและดูแลนักเรียนระดับอนุบาล 1 - 3 โปรแกรม EP
22 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 8,500 + ค่าประสบการณ์ + เงินสอนพิเศษรายเดือน + ฟรี
เจ้าหน้าที่การตลาด/การขาย
1.วางแผนการขาย ติดต่อลูกค้าใหม่ เพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัท 2.ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า 3.ร่วมเสนอแนวทางในการนำเสนองาน พร้อมดูแลแก้ไขปัญหาให้กับบริษัท 4.สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของลูกค้า
22 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,000+ประสบการณ์ + ฟรีอาหารกลางวัน
พ่อบ้าน
ดูแลความสะอาด เรียบร้อยภายในบริเวณโรงเรียน ซ่อมแซมอุปกรณืต่างๆในเบื้องต้น
22 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 6500
ครูเคมี
1.รับคาบสอนรายวิชาเคมี วิทย์ ไม่เกิน 25 คาบต่อสัปดาห์ 2.ดูแลนักเรียนหอพักทุกวัน (จันทร์-อาทิตย์ )
22 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 8,500 + ค่าประสบการณ์ + เงินค่าสอนพิเศษรายเดือน +
ครูชีวะ
ครูชีวะ ครูฟิสิกซ์ 1.ทำการสอนในรายวิชาชีวะ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย 2.ติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคล 3.จัดทำแผนการสอน สรุปหลังสอน ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติ ครูหอพัก 1.กำกับ ดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบของหอพักโรงเรียน 2.บันทึกและรายงานพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล
22 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 8,500 + ค่าประสบการณ์ + เงินสอนพิเศษรายเดือน + ฟรี
ครูปฐมวัย
จัดประสบการณ์การเรียนการสอนนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
22 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 8,500 + ค่าประสบการณ์ + เงินสอนพิเศษรายเดือน + ฟรี
ครูประจำชั้นอนุบาล
1.จัดทำการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นปฐมวัย 2.จัดทำกิจกรรมบูรณาการเด็กก่อนวัยเรียน เป็นภาษาอังกฤษ 3.จัดทำแผนการสอน สรุปหลังสอน ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติ
22 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 8,500 + ค่าประสบการณ์ + เงินสอนพิเศษรายเดือน + ฟรี
ครูประจำชั้นอนุบาล
1.ดูแลนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ 2.ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในเรื่องพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียน 3.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น เอกสารประจำตัวนักเรียน ใบรายงานผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
22 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 8,500 + ค่าประสบการณ์ + เงินสอนพิเศษรายเดือน + ฟรี
แม่ครัว-พ่อครัว
ทำอาหารกลางวันให้ ครู นักเรียน บุคลากรของโรงเรียน
20 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 6000
เจ้าหน้าที่แนะแนว/ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แนะแนว + สรรหาบุคลากร
22 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,000+ประสบการณ์ + ฟรีอาหารกลางวัน
แม่บ้าน
ดูแลความสะอาด เรียบร้อยภายในบ้าน
22 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 7500
ครูหัวหน้าหอพัก
1.ดูแลและรับผิดชอบนักเรียนหอพัก 2.จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในสัปดาห์ที่ไม่ได้กลับบ้าน 3.ติดตามและรายงานพฤติกรรมนักเรียนหอพักหญิงเป็นรายบุคคล
22 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 7,930 +3,000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560