เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED.
ผู้จัดการฝ่ายประมาณราคา
1.นโยบาย 2.Estimate 3.Budget 4.Invoice 5.วางแผนงาน Stock 6.Local Project 7.Construction 8.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
21 เมษายน 2561
M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง/ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ/เจ้าหน้าที่ Cut List
ใช้โปรแกรม Auto Cad และ Excel ได้เป็นอย่างดี
21 เมษายน 2561
M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 3   เงินเดือน : 13,600(อบรมงาน 4 เดือน เดือนที่ 5 ตามผลงาน)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมาณราคาโครงสร้างเหล็ก
1.Estimate 2.Budet 3.Invoice 4.Planing 5.Stock 6.Local Project 7.Constroction 8.งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 9.ปฏิบัติตามระเบียบด้านอาชีวอานามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ZOHSAS 18001)
21 เมษายน 2561
M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000-20000 หรือตามตกลง
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
1.กำหนดแผนและนโยบาย 2.ควบคุมการดำเนินงานของฝ่าย 3.ควบคุมงบประมาณฝ่าย 4.ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของฝ่าย 5.งานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 เมษายน 2561
M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานวิจัยพัฒนา (1)
1.ถ่ายรูปขั้นตอนการผลิต 2.ทำ Temparature Control 3.ทำเอกสารการตรวจงาน (Photo report) 4.สอบเทียบเครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 5.งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 6.ดำเนินงานด้านบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน(OHSAS 18001)
21 เมษายน 2561
M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000-20000 หรือตามตกลง
วิศวกรรมส่วนกลางประจำฝ่ายผลิต
1)รับผิดชอบคุณภาพสินค้าทุุกชิ้น 2)ตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงานในทุก Process ในงานเเชื่อม 3)ควบคุมการแจกจ่ายข้อมูลและเอกสารให้พนักงานเพื่อทำการแก้ไข 4)ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาตามรายการที่ปัญหาทีตรวจพบ 5)ควบคุมดูแลการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องตามแผนงานที่กำหนด 6)แจกจ่ายเอกสาร ผลการตรวจติดตามผลงาน ชิ้นงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 7)ควบคุมดูแล NCR และ Clear ตัวเลข Dimension ที่แก้ไขแล้ว่งคืน QA ตามระยะเวลาของแผนงานที่กำหนด 8)ควบคุมดูแลการแก้ไขปํญหาต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามแผนงานต่างๆที่กำหนด 9)ควบค
21 เมษายน 2561
M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 3   เงินเดือน : 17000 ขึ้นไป หรือตามตกลง
ช่างซ่อมบำรุง
1) จัดทำแผนงานและงบประมาณการซ่อมบำรุง ระบบเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า ระะบบประปา ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบดับเพลิงและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงประจำสัปดาห์ และประจำเดือน 3) จัดเก็บและควบคุมดูแลเครื่องมือและอุปกณ์ต่างๆ ให้สะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 4) ทำงานประจำโครงการคอนโดลุมพินีในกรุงเทพและปริมณฑล 5) ทำงาน 5 วัน จันทร์-ศุกร์ วันหยุดเป็น OT.
21 เมษายน 2561
M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12500
เจ้าหน้าที่บัญชี
1.จัดทำเงินเดือน 2.จัดทำใบสำคัญจ่าย 3.จัดทำภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 4.เงินทดรองจ่าย 5.รายละเอียดประกอบงบ สรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ 6.จัดทำค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 7.ยื่นภาษีประจำเดือน/ประจำปี 8.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 เมษายน 2561
M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 2    เงินเดือน : 13,000-15,000 บาท
IT Programmer
- รับมอบหมายหน้าที่การทำงานจากผู้บังคับบัญชาตามสายงานรับผิดชอบ - พัฒนาโปรแกรมภายใต้ข้อกำหนดและลักษณะของโปรแกรมที่ได้กำหนดไว้ - เขียนโปรแกรมตามมาตรฐานของการเขียนโปรแกรม เพื่อนำไปใช้งานด้านต่างๆภายในองค์กร - ประสานงาน กับผู้ใช้งานระบบ และนักวิเคราะห์ระบบ ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน - กำหนดขั้นตอนในการทำงานในระบบงานสารสนเทศและแสดงออกมาเป็นชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ระบบทำงานได้ตามความต้องการ - เขียนโปรแกรมและทดสอบการทำงานของโปรแกรมให้ตรงกับข้อกำหนดของโปรแกรม - ทำการแก้ไขโปรแกรมที่มีข้อผิดพลาดหรื
21 เมษายน 2561
M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-20,000
พนักงานคลังสินค้า (Stock)
1. ตรวจนับ-ตรวจรับสินค้า และลงใบรายงานรับสินค้า 2. เบิก-จ่าย เหล็กแผ่น ตามใบเบิกเหล็ก และบันทึกรายการเบิกลงในคอมพิวเตอร์ 3. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ที่ได้เทียบกับเอกสารส่งมอบ 4. จัดเตรียมสถานที่ในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีที่ถูกต้องตามข้อกำหนดว่าด้วยการจัดเก็บ 5. เขียนป้าย หรือทาสีเพื่อแยกชนิด และประเภทของผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บ 6. รับใบเบิก และรวบรวมใบเบิก ส่งให้ Stock Center 7. Update ข้อมูลคลังสินค้า
21 เมษายน 2561
M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ล่ามญี่ปุ่น (คนไทยและคนญี่ปุ่น)
1.แปลเอกสารจากภาษไทย เป็น ภาษาญี่ปุ่น 2.แปลเอกสารจากภาษาญี่ปุ่น เป็น ภาษาไทย 3.เป็นล่ามจากภาษาไทย เป็น ภาษาญี่ปุ่น สำหรับสื่อสารกับลูกค้า และพนักงานในองค์กร 4.เป็นล่ามจากภาษาญี่ปุ่น เป็น ภาษาไทย สำหรับสื่อสารกับลูกค้า และพนักงานในองค์กร 5.ดูแลงาน Inspection
21 เมษายน 2561
M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง ด่วนมาก...!!
1.ดูแล และควบคุมโครงการก่อสร้าง 2.วางผัง และแปลนก่อสร้าง 3.ถอดปริมาณวัสดุ และสั่งซื้อ 4.Update แผนงาน 5.ทำงบประมาณการก่อสร้าง
21 เมษายน 2561
M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 22,500-30,000
พนักงานฝ่ายผลิต ช่างเชื่อมช่างประกอบ
1.ช่างเชื่อม # เชื่อมงานโครงสร้างเหล็กตามแบบที่กำหนด 2.ช่างเประกอบโครงสร้างเหล็ก # ประกอบงานโครงสร้างเหล็กตามแบบที่กำหนดส่งต่อให้ช่างเชื่อม 3.พนักงานประจำฝ่ายผลิต ได้แก่ 3.1)พนักงานควบคุมเครื่องตัด (เครื่อง CNC , Plasma) 3.2)พนักงานควบคุมเครื่องเจาะ 3.2)พนักงานควบคุมเครื่องเชื่อมอัตโนมัติ 3.4)พนักงานควบคุมเครื่องขัดผิวโลหะ 3.5)พนักงานเจียร์ตกแต่งผิวโลหะ
21 เมษายน 2561
M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 20   เงินเดือน : 10000-50000
ล่ามพม่า
1.จัดเตรียมเอกสารการนำส่งเงินกลับบ้านของพนักงานพม่าประจำเดือน พร้อมทั้งนำเงินดังกล่าวไปฝากเข้าธนาคาร 2.จัดเตรียมการรายงานตัว 90 วันของพนักงานพม่า ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3.งานแปล -แปลเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานพม่า เช่น ใบเตือน, ระเบียบบริษัทฯ และระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน, ประกาศขงบริษัทฯ บางฉบับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานพม่า เป็นต้น -เข้าแถวร่วมกับพนักงานพม่าทุกเช้า เพื่อแปลข้อความที่มีการแจ้งการประชุมประจำวันให้พนักงานพม่าเข้าใจ
21 เมษายน 2561
M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000+KPI+OT
พนักงานฝ่ายผลิต
3.พนักงานประจำฝ่ายผลิต ได้แก่ 3.1)พนักงานควบคุมเครื่องตัด (เครื่อง CNC , Plasma) 3.2)พนักงานควบคุมเครื่องเจาะ 3.2)พนักงานควบคุมเครื่องเชื่อมอัตโนมัติ 3.4)พนักงานควบคุมเครื่องขัดผิวโลหะ 3.5)พนักงานเจียร์ตกแต่งผิวโลหะ
21 เมษายน 2561
M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9000-30000
พนักงานขับรถผู้บริหาร
รับผิดชอบในการขับรถผู้บริหาร,ประสานงานทั่วไป และอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหาร รวมถึงดูแลสภาพรถให้พร้อมใช้เสมอ
21 เมษายน 2561
M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายได้รวมขั้นต่ำ 20000
รปภ.(ชาย)
รักษาความปลอดภัย
21 เมษายน 2561
M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9,000-12,000 บาท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560