หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศรับสมัครงาน กรุงศรี ออโต้
สมัครและสัมภาษณ์ทันที ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี เจ้าหน้าที่ติดตามสินเชื่อทางโทรศัพท์ (Recovery Collector) ด่วนมาก
   โทรศัพท์ติดตามสินเชื่อผ่านทางโทรศัพท์ ของกลุ่มลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ที่ค้างชำระ เพื่อจัดเก็บหนี้ให้ได้ตามเป้าหมาย และภายใต้กฎระเบียบ นโยบายของบริษัทฯที่กำหนดไว้
28 เมษายน 2560
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด สมุทรปราการ

อัตรา : 10   เงินเดือน : 00
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (System Development Officer )
   • รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ จากผู้ใช้ระบบ เพื่อนำมาใช้ในการทำโครงใหม่ หรือปรับปรุงโครงการที่มีอยู่ให้ดีขึ้น • ประสานงานกับผู้ใช้ระบบเพื่อกำหนดแผนงาน ขั้นตอน และข้อตกลงให้เข้าใจตรงกัน • ทำการทดสอบหลังจากที่ทาง IT มีการแก้ไขผิดพลาดของโปรแกรมแล้วเสร็จ • ทำการทดสอบระบบ และ จัดทำคู่มือในการใช้งาน • บันทึกข้อผิดพลาดของโปรแกรม ที่เกิดขึ้นระหว่างการทดสอบระบบ • ทำการนัดประชุมกับทางทีม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดขั้นตอนการทำงาน
28 เมษายน 2560
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 00
หัวหน้าทีมบริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้ทางโทรศัพท์ Phone Collector Team Lead
   • วางแผน บริหาร และควบคุมดูแล อัตรากำลังคน ในส่วนงานที่รับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ • ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของสายงานได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม ภายใต้นโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ • กำกับและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบของบริษัทฯที่กำหนดไว้ • พัฒนาทักษะและถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพ คุณภาพ และธรรมาภิบาล ให้กับพนักงาน • ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ที่อยู่ในความดูแลและวิเคราะห์
28 เมษายน 2560
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 00
เจ้าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล(MIS Officer ) ประจำศูนย์บางนา ด่วนมาก
   • จัดทำรายงานที่ใช้สำหรับประเมินผลงานส่วนบุคคล และแผนก • จัดทำรายงานตามคำร้องขอจากฝ่ายบริหาร เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานอื่น ๆ • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
28 เมษายน 2560
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 00
เจ้าหน้าที่บริหารตัวแทนติดตามหนี้ภายนอก (Collection Representative Controller) ประจำจังหวัดชลบุรี หรือระยอง
   ควบคุมดูแลและบริหารการติดตามทวงถามหนี้ของตัวแทนในการติดตามหนี้ด้านนอก(CR) ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ กำกับและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ CR ให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบของบริษัทฯที่กำหนดไว้
28 เมษายน 2560
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 00
เจ้าหน้าที่บริการประกันภัยรถทางโทรศัพท์ ประจำบางนา
   • บริการเสนอประกันภัยรถกับลูกค้าทางโทรศัพท์ • ประสานงานกับบริษัทประกัน กรณีที่ลูกค้ามีปัญหาการประกันภัย • ติดตามการชำระค่าเบี้ยประกันภัยของลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด • บันทึกข้อมูลการติดต่ออายุประกันภัยเข้าระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: • มีเงินเดือนประจำและค่าตอบแทนพิเศษตามผลงานให้
28 เมษายน 2560
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 5   เงินเดือน : -
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ช่วงเดือนมิ.ย.-ก.ค. 2560 (สำนักงานใหญ่/สาขาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)
   กรุงศรี ออโต้ จะเปิดโครงการฝึกงานให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงกับกรุงศรี ออโต้ โดยจะพิจารณาให้เข้าฝึกงานตามความต้องการของฝ่ายงานต่าง ๆ ของกรุงศรี ออโต้ และที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา วัตถุประสงค์ของโครงการนักศึกษาฝึกงาน • เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ชีวิตการทำงานที่แท้จริง • เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะจบออกไปทำงาน • เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย
29 เมษายน 2560
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 15   เงินเดือน : 0
เจ้าหน้าที่ติดตามสินเชื่อภาคสนาม ประจำกรุงเทพฯ
   • ติดตามทวงถาม และตรวจสอบกลุ่มลูกค้าที่เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่ค้างชำระค่างวด • เจรจากับลูกค้าที่มียอดค้างให้ชำระหนี้ ตามนโยบายเร่งรัดหนี้สิน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถาม • ติดตามและสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่ลูกค้า หลบหลีก ย้ายที่อยู่หรือติดต่อไม่ได้ทางโทรศัพท์ • ส่งรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
28 เมษายน 2560
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 5   เงินเดือน : 00
เจ้าหน้าที่บริหารตัวแทนติดตามหนี้ภายนอก (Collection Representative Controller) ประจำบางนา ด่วนมาก
   ควบคุมดูแลและบริหารการติดตามทวงถามหนี้ของตัวแทนในการติดตามหนี้ด้านนอก(CR) ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ กำกับและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ CR ให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบของบริษัทฯที่กำหนดไว้
28 เมษายน 2560
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 5   เงินเดือน : -
Fleet Marketing Manager
   - Identify, pursue and close sales opportunities with a range of fleet product package - Execute and follow up for Fleet plan & strategies, along with producing monthly volume forecast, and other business reporting as required - Collaborate with Risk team on analysis, structuring, negotiation, and documentation of fleet credit line request - Monitor fleet credit line utilization to be in accordance with term and conditions approval - Follow up on any issues and ensure complete satisfaction o
28 เมษายน 2560
กรุงศรี ออโต้
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560