หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7613   Fax : 0-2349-7614-15    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท แปลน เอสเตท จำกัดบริษัท แปลน เอสเตท จำกัด
สำรวจ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่ดินอสังหาริมทรัพย์ ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด นั่งประจำที่ออฟฟิตอโศก ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด
-วางแผนการขายโครงการภูเก็ต -ประสานงานลูกค้าทั้งภายในภายนอก -บริหารทีมขายในส่วนโครงการภูเก็ตทั้งหมด -แก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี -ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี -มีประสบการณ์การขายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นเป็นพิเศษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด
จัดเตรียมเอกสารการขาย ติดตามพร้อมจัดส่งข้อมูลโครงการให้ลูกค้า ประกอบการจัดทำเอกสารการซื้อขาย หาข้อมูลทางด้านการตลาดเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลคู่แข่ง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด
- วิเคราะห์และวางแผนการตลาด สำรวจโครงการคู่แข่ง - จัดทำสื่อ ประสานงาน บ. โฆษณาประชาสัมพันธ์ และเครื่องมือต่างๆ ในการตลาด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด
1.งานตรวจสอบทรัพย์สิน งานเจรจาผู้บุกรุก / ผู้อยู่อาศัย งานตั้งราคาและทบทวนราคา งานรังวัด งานก่อสร้าง งานตรวจสอบทรัพย์สินก่อนตีโอนชำระหนี้ งานสนับสนุนการขาย 2.ตรวจสอบสภาพทรัพย์สินเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้รับ 3.ตรวจสอบข้อจำกัดต่างๆที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สิน และศึกษาแนวทางในการจัดการ 4.สำรวจสภาแวดล้อมและสำรวจข้อมูลตลาดเพื่อเสนอกำหนดราคาขายนำเสนอผู้ว่าจ้าง 5.ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาทรัพย์สินเพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางในการขายทรัพย์สิน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด
•วางแผนภาพรวมของโครงการ •พิจารณาให้ความเห็นข้อมูลทั้งหมดในการศึกษาความเป็นไปได้โครงการ •ร่วมจัดทำงบประมาณกับผู้จัดการส่วนวางแผนและศึกษาความเป็นไปได้โครงการ •รับผิดชอบการควบคุมติดตามการบริหารโครงการทุกโครงการให้เสร็จเรียบร้อย โดยคุณภาพมาตรฐานตามแผนงาน และภายใต้งบประมาณที่วางไว้ •รับผิดชอบในการดูแลพัฒนาและสนับสนุนพนักงานภายในโครงการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กรณีเป็นคนพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด
จัดเตรียมเอกสารการขาย ติดตามพร้อมจัดส่งข้อมูลให้กับลูกค้า ประกอบการจัดทำเอกสารการซื้อขาย หาข้อมูลทางการตลาดเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลคู่แข่ง และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย -รับและให้ข้อมูลกับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ -ติดตามและปิดการขาย -จัดทำสรุปรายงานและเอกสารการขาย -ประสานงานการจัดทำเอกสารกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง -อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด
- ศึกษาขั้นตอนการปฎิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำขั้นตอนการปฎิบัติงาน ให้เกิดความชัดเจน รวดเร็วและคล่องตัวในการทำงาน - จัดทำและพัฒนาระบบงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001- 2008 - ร่วมวิเคราะห์และศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหากับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรเพื่อก่อให้เกิดขั้นตอนการปฎิบัติงานที่ชัดเจน ลดความซับซ้อนและขัดแย้งอันเกิดจากการทำงานร่วมกัน - พัฒนาและดูแลระบบงานที่นำมาช่วยการปฎิบัติงานให้เกิดความรวดเร็ว และสามารถนำเสนอข้อมูลให้กับผู้บริหารใช้ในการวางแผนและตัดสินใจได้ - จัดทำระเบียบ ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การควบคุมภายใน สำหรับการปฎิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด
•จัดเตรียมและร่วมวางแผนงานด้านการขายกับทีมงาน ตัดสินใจและช่วยแก้ไขปัญหา ติดตามพร้อมจัดส่งข้อมูลให้กับลูกค้า จัดทำเอกสารการซื้อขาย หาข้อมูลทางด้านการตลาดเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลคู่แข่งขัน ตรวจสอบสรุปผลการทำงาน ดูแลการดำเนินงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และเอกสารต่าง ๆ ต่อผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด
- ควบคุมงานและประมาณราคางานระบบ - ประมาณราคางานก่อสร้าง - พิจารณาวิธีการก่อสร้างโครงการ - วางแผนงานก่อสร้าง - สรุปปัญหาและแก้ไขงานก่อสร้าง - ติดตามความก้าวหน้าโครงการ - ตรวจสอบแบบในส่วนงานระบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด
บริหารค่าตอบแทน และงานแรงงานสัมพันธ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด
- ขายทรัพย์สินรอการขายของกลุ่มธนชาต - ติดต่อ ต้อนรับลูกค้า - จัดทำเอกสารการขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด
รับโทรศัพท์ และงานเอกสารทั่วไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด
- วิเคราะห์และวางแผนการตลาด สำรวจโครงการคู่แข่ง - จัดทำสื่อ ประสานงาน บ. โฆษณาประชาสัมพันธ์ และเครื่องมือต่างๆ ในการตลาด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด
-รับเรื่องของผู้มาติดต่อทั้งภายในและภายนอก -รับโทรศัพท์จากภายนอกที่ติดต่อทางบริษัท -ติดต่อประสานงานทั้งในและนอกองค์กร -ต้อนรับและบริการลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8.30-18.00  เสาร์ 9.00-16.00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 0-2349-7613    Fax : 0-2349-7614-15
Google+