เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (งานพัฒนาบุคลากร HRD) ด่วนๆ (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา)
1.ทำแผนงานพัฒนารายบุคคล (IDP) 2.กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Function) 3.กำหนดคุณลักษณะประจำตำแหน่ง (Job Specifications) 4.ทำใบสรุปผล On thb Training เพื่อพัฒนา Competency ของพนักงาน 5.วางแผนกำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training Road Map) 6.วางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) วันทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.00 - 17.00 น.
22 พฤษภาคม 2561
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (ประจำสำนักงานใหญ่ อ่อนนุช 46)
1.ตรวจสอบเอกสารเคลียร์เงินทดรองจ่าย เพื่อส่งให้การเงินทำจ่าย 2.ตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ค่าภาษีอากรนำเข้า ของกรมศุลกากร เพื่อส่งให้การเงินทำจ่าย 3.ตั้งหนี้เจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ ตรวจสอบเอกสาร เพื่อส่งให้การเงินทำจ่าย 4.ตรวจสอบการตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายของบริษัท เช่น สาธารณูปโภค (ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าโทรศัพท์), ค่าประกันต่างๆ (ประกันทรัพย์สิน, ประกันอัคคีภัย), ค่าน้ำมันรถยนต์บริษัท, เงินสดย่อย, เจ้าหนี้การค้า, เจ้าหนี้อื่นๆ, ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ส่ง
22 พฤษภาคม 2561
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา) ด่วน!!
1. วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการและดูแลให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 2. เสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และควบคุมความเสี่ยง 3. ส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้ลูกจ้างปลอดจากเหตุอันจะทำให้ เกิดการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงาน รวมทั้งด้านการควบคุมป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยร้ายแรงด้วย จัดอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานแก่ลู
22 พฤษภาคม 2561
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างเทคนิคติดตั้ง/ซ่อมบำรุง ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา และโรงงานลำลูกกาคลอง 7
- ดูแลปฏิบัติงาน ด้านการติดตั้งเครน หรือการติดตั้งประตูและสะพานปรับระดับ หรือ ปฏิบัติงานในส่วนของงานซ่อมบำรุงเครน หรืองานซ่อมบำรุงประตูและสะพานปรับระดับ - ตำแหน่งงานในแต่ละกลุ่มงานจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน และความสามารถส่วนตัวของผู้นสมัครในการพิจารณา - พนักงานสามารถทำงานติดตั้งหรือซ่อมบำรุงที่โรงงานของลูกค้าได้(ต่างจังหวัด) - พนักงานสามารถทำงานในวันหยุดและทำงานล่วงเวลาได้
22 พฤษภาคม 2561
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 10   เงินเดือน : 12,000 ขึ้นไป
Corporate Secretary เลขานุการบริษัท (ประจำอ่อนนุช 46)
• Management and Coordination The Shareholders' Meeting As well as overseeing and coordinating the implementation of the objectives. Articles of Association Board of directors / shareholders. As well as legal and regulatory requirements related • Prepare the agenda annual general meeting of Shareholders and Board Meeting • Meeting of Shareholders and Board of Directors in accordance with the law regulations and good practices • Minutes of shareholders and the Board of Directors Includi
22 พฤษภาคม 2561
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่เขียนแบบเครื่องกล (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา) ด่วน!!!
ลักษณะของงาน - เขียนแบบเครื่องกล/ไฟฟ้า ประตู โดยใช้โปรแกรม Auto cad - พร้อมเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
22 พฤษภาคม 2561
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา)
1.ตรวจสอบใบแจ้งตรวจสอบคุณภาพจากฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารแนบที่จำเป็น ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้า เช่น Scope writing Diagram , Circuit Diagram 2.ควบคุมการทำงานของพนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพให้ทำงานตามแผนและปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท 3.ควบคุมและบันทึกเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ฝ่าย ต้องใช้ในการกรอกรายละเอียดของการตรวจสอบสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับระบบ ISO ที่บริษัทกำลังดำเนินการเพื่อขอการรับรอง 4.จัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อเป็นมาตรฐานในการทำงานของพนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ 5.สรุปและรายงานผลการปฏิบ
22 พฤษภาคม 2561
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ไม่ระบุ
เจ้าหน้าที่เขียนแบบเครื่องกล (ประจำสำนักงานใหญ่) ด่วน!!
1.ดำเนินงานตามคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาในระดับสูงกว่า เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล 2.จัดทำแบบและ Material list ของงานเครื่องกลให้ทันกับกำหนดแผนงาน 3.ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานเครื่องกล เพื่อนำเสนอรูปแบบวิธีการและแนวทางที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงสุด 4.สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหางานด้านการออกแบบเครื่องกล โดยต้องเป็นวิธีการที่เหมาะสมถูกต้อง และรวดเร็วทันต่อการใช้งานทั้งกรณีเร่งด่วน หรือตามกำหนดเวลาให้แก่ลูกค้า 5.ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับ ของบริษัทฯ ที่ก
22 พฤษภาคม 2561
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ไม่ระบุ
วิศวกรขายประตู (ประจำอ่อนนุช 46)
1.คิดราคางาน 2.เสนอราคางาน 3.ติดตามงานเสนอราคา 4.รับ P/O จากลูกค้า และเขียนขอบเขตงานส่งฝ่ายโครงการ 5.มีความกระตือรือร้นที่จะบรรลุต่อ นโยบายบริษัทฯ 6.ให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆของฝ่าย หรือของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท และนโยบายด้านคุณภาพ 7.ปฏิบัติงานงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
22 พฤษภาคม 2561
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 17,000 ขึ้นไป
Sale Representative (japanese)
1.Meet the customer in order to present our company, products and services. 2.Prepare the presentation of our products. 3.Coordination with other agencies to prepare the quotation and other document. 4.Planned of the marketing promotion and company’s image.
22 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา)
1. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าลงในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลลูกค้า 2. ติดตามเอกสารต่างๆในฝ่าย 3. จัดทำรูปแบบเอกสารที่ใช้ในงานของฝ่าย 4. จัดทำสำเนาเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร พร้อมดำเนินการแจกจ่ายตามวิธีการในระบบฯ 5. ควบคุมการใช้เอกสารหรือแบบฟอร์มที่ใช้ในระบบงานให้เป็นรูปแบบล่าสุดอยู่เสมอ
22 พฤษภาคม 2561
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วิศวกร บริการเครน (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา) ด่วน!
- ตรวจสอบ/ควบคุมการการบริการ เกี่ยวกับระบบเครื่องกลไฟฟ้าเครน, สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหางานด้านไฟฟ้า โครงการได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม,ติดต่องานกับลูกค้า
22 พฤษภาคม 2561
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 17,000 ขึ้นไป
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- วิเคราะห์ลักษณะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการ - วางแผนการตรวจสอบภายใน และดำเนินการตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวกับกิจการ - ประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อนำไปพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของเรื่องที่ตรวจสอบ จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ รายงานแก่ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง - ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขประเด็นข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ
22 พฤษภาคม 2561
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1. ควบคุมการเบิก จ่าย สินค้า 2. ควบคุมการรับ – จ่าย สินค้า 3. รับ – จ่าย สินค้า พร้อมตรวจสอบเอกสาร 4. ลงบันทึกการรับจ่ายสินค้า 5. ตรวจสอบรายงาน 6. เช็ค Stock 7. ออกต่างจังหวัดในบางครั้ง
22 พฤษภาคม 2561
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าแผนกบัญชีเจ้าหนี้ (ประจำสำนักงานใหญ่ อ่อนนุช 46)
1. ตรวจสอบเอกสารเคลียร์เงินทดรองจ่าย เพื่อส่งให้การเงินทำจ่าย 2. ตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ค่าภาษีอากรนำเข้า ของกรมศุลกากร เพื่อส่งให้การเงินทำจ่าย 3. ตั้งหนี้เจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ ตรวจสอบเอกสาร เพื่อส่งให้การเงินทำจ่าย 4. ตรวจสอบการตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายของบริษัท เช่น สาธารณูปโภค (ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าโทรศัพท์), ค่าประกันต่างๆ (ประกันทรัพย์สิน, ประกันอัคคีภัย), ค่าน้ำมันรถยนต์บริษัท, เงินสดย่อย, เจ้าหนี้การค้า, เจ้าหนี้อื่นๆ, ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
22 พฤษภาคม 2561
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานส่งเอกสาร (Messenger) ประจำโรงงานลำลูกกาคลอง7
รับส่งเอกสาร วางบิล - รับเช็ค งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤษภาคม 2561
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขาย
1. ติดตามลูกค้าเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า นำเสนอสินค้าและบริการ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า 2. วิเคราะห์และจัดหาข้อมูล จากใบรายงานการบริการลูกค้า, จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ และ ทางโทรศัพท์ เพื่อให้สามารถนำเสนอราคาให้ได้ภายใน 1 วัน 3. จัดทำเอกสารควบคุมการประมาณราคา และ นำเสนอราคาต้นทุน และ ราคางานขาย ให้ทางผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 4. ติดตามงานเสนอราคาของลูกค้าทุกราย ที่ได้รับการสั่งซื้อ และ ไม่ได้รับการสั่งซื้อ เพื่อเป็นแนวทางวิเคราะห์การวางแผน 5. ติดตามสถานะงานให้จบสมบูรณ์ อันหมายถึง บริษ
22 พฤษภาคม 2561
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560