เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ช่างเทคนิคติดตั้ง/ซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา) ด่วน!!
- ดูแลปฏิบัติงาน ด้านการติดตั้งเครน, การติดตั้งประตูและสะพานปรับระดับ, ปฏิบัติงานในส่วนของงานซ่อมบำรุงเครน, งานซ่อมบำรุงประตูและสะพานปรับระดับ - เดินทางไปติดตั้งหรือซ่อมบำรุงในโรงงานของลูกค้า
19 มกราคม 2561
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 10   เงินเดือน : 12,000 ขึ้นไป
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา)
1.ตรวจสอบใบแจ้งตรวจสอบคุณภาพจากฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารแนบที่จำเป็น ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้า เช่น Scope writing Diagram , Circuit Diagram 2.ควบคุมการทำงานของพนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพให้ทำงานตามแผนและปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท 3.ควบคุมและบันทึกเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ฝ่าย ต้องใช้ในการกรอกรายละเอียดของการตรวจสอบสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับระบบ ISO ที่บริษัทกำลังดำเนินการเพื่อขอการรับรอง 4.จัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อเป็นมาตรฐานในการทำงานของพนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ 5.สรุปและรายงานผลการปฏิบ
19 มกราคม 2561
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ไม่ระบุ
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายขายประตู (ประจำอ่อนนุช 46)
1.ทำใบเสนอราคาและเข้ารูปเล่ม 2.ทำ Report ใบเสนอราคา 3.ทำ Project List ส่ง , และส่งให้ Sale แก้ไขให้เสร็จภายในวันศุกร์ 4.ส่งยอดขายประจำเดือนให้ Sale 5.ทำ Stock Report 6.ทำ Report Quotation 7.ดำเนินการเบิกเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 8.เตรียมเอกสารสินค้าของบริษัท 9.และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 10.ให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆของฝ่าย หรือของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท และนโยบายด้านคุณภาพ 11.ปฏิบัติงานงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังค
20 มกราคม 2561
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (ประจำสำนักงานใหญ่ อ่อนนุช 46)
1. ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ใบกำกับภาษี,ใบสำคัญรับ, รายได้ค้างรับ, ค่านายหน้าพนักงานขาย ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ทุกเดือน 2. ตรวจสอบและติดตามสถานะลูกหนี้ที่มีอายุหนี้เกินกำหนดจากรายงานลูกหนี้คงค้าง, และรายงานใน Report Agingลูกหนี้รายงาน Aging รายได้ค้างรับ 3. จัดทำ/ตรวจสอบรายงานเงินมัดจำรับล่วงหน้าค่าสินค้าว่าทำไมจึงยังไม่ได้ส่งมอบงานกับงานระหว่างทำคงค้างและติดตามสอบถามจากพนักงานขายทุกเดือน 4. จัดทำ/ตรวจสอบกระทบยอดรายได้และเงินมัดจำในบัญชีแยกประเภทกับแบบ ภพ.30 ทุกเดือน 5. ตรวจสอบราย
17 มกราคม 2561
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วิศวกรขายประตู (ประจำอ่อนนุช 46)
1.คิดราคางาน 2.เสนอราคางาน 3.ติดตามงานเสนอราคา 4.รับ P/O จากลูกค้า และเขียนขอบเขตงานส่งฝ่ายโครงการ 5.มีความกระตือรือร้นที่จะบรรลุต่อ นโยบายบริษัทฯ 6.ให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆของฝ่าย หรือของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท และนโยบายด้านคุณภาพ 7.ปฏิบัติงานงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
20 มกราคม 2561
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 17,000 ขึ้นไป
วิศวกร บริการเครน (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา) ด่วน!
- ตรวจสอบ/ควบคุมการการบริการ เกี่ยวกับระบบเครื่องกลไฟฟ้าเครน, สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหางานด้านไฟฟ้า โครงการได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม,ติดต่องานกับลูกค้า
17 มกราคม 2561
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 17,000 ขึ้นไป
วิศวกรประสานงานโครงการพิเศษ ด่วน!!!
1.ตรวจความถูกต้องของ ขอบเขตงาน สำหรับผลิตภัณฑ์เครน ,Dock leveler , Doors, Lifts รวมทั้งจัดทำ Budget Sheets สำหรับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบ Bill of material สำหรับอุปกรณ์ทางกลและงานระบบไฟฟ้า 3.ตรวจสอบ ราคาของอุปกรณ์ไฟฟ้า , วัตถุดิบ ว่าอยู่ในเป้าหมาย
20 มกราคม 2561
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา)
1.จัดทำใบเสนอราคา, ใบขอจัดซื้อ/จัดจ้าง, ใบเบิกอะไหล่ และ ใบสั่งขาย พร้อมจัดเตรียมเอกสารในการเสนองานแก่ลูกค้าได้ 2.ติดตามและจัดเตรียมอะไหล่สำหรับงานต่าง ๆ พร้อมส่งต่อ รายละเอียดงานไปยังฝ่ายบริการเครน เพื่อเข้าบริการให้แก่ลูกค้า 3.แจกแจงเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากทางผู้บังคับบัญชา สำหรับชุดงานที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้า ส่งต่อไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามระบบงาน 4.บันทึกและติดตาม งานที่ส่งไปให้ฝ่ายบริการ เข้าบริการให้ลุกค้า แต่ไม่แล้วจบภายในเดือน และ สถานะงานทุกงาน ในระบบ พร้
17 มกราคม 2561
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ช่างเชื่อม (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา)
1. เชื่อม-ประกอบชิ้นงานตามแบบที่กำหนด 2. ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานที่ผลิต
17 มกราคม 2561
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา) ด่วน!!
1. วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการและดูแลให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 2. เสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และควบคุมความเสี่ยง 3. ส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้ลูกจ้างปลอดจากเหตุอันจะทำให้ เกิดการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงาน รวมทั้งด้านการควบคุมป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยร้ายแรงด้วย จัดอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานแก่ลู
17 มกราคม 2561
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- วิเคราะห์ลักษณะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการ - วางแผนการตรวจสอบภายใน และดำเนินการตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวกับกิจการ - ประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อนำไปพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของเรื่องที่ตรวจสอบ จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ รายงานแก่ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง - ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขประเด็นข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ
20 มกราคม 2561
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา ด่วน!!
1. วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การผลิต 2. วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การใช้เครื่องจักร 3. วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การใช้กำลังคน, วัตถุดิบ 4. วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ งานประกอบ, งานเชื่อม, งานโครงสร้างโลหะในระบบงานเครนอุตสาหกรรม วันทำงาน จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
17 มกราคม 2561
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าแผนกบัญชีบริหาร (ประจำอ่อนนุช 46) ด่วน!!
1.จัดประชุมระดับผู้จัดการ และ Admin ที่เกี่ยวข้อง เรื่องการจัดทำ และการใช้ จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 2.รวบรวมข้อมูล ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเพื่อจัดทำ Budget ประจำปี 3.จัดทำงบประมาณรายได้ งบประมาณรายจ่าย งบประมาณลงทุน และงบกำไร ขาดทุน ของบริษัท 4.จัดทำ ตรวจสอบ พิจารณางบประมาณตามความเหมาะสม เสนอต่อผู้บริหาร เพื่ออนุมัติ 5.ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลงบประมาณกับการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน 6.จัดทำรายงานเปรียบเทียบงบประมาณกับการใช้งานจริง ประจำเดือน ประจำ ไตรมาส ประจำปี 7.รา
20 มกราคม 2561
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่บัญทั่วไป (ประจำอ่อนนุช 46) ด่วน!!
1. บันทึกและปรับปรุงรายการที่เกิดจากการซื้อทรัพย์สิน ขายทรัพย์สิน และWrite Off ทรัพย์สิน 2. กระทบยอดซื้อทรัพย์สิน และค่าเสื่อมราคากับบัญชีแยกประเภท 3. จัดทำ/รวบรวม/จัดเก็บเอกสาร/บันทึก ทะเบียนทรัพย์สินและคำนวณค่าเสื่อมราคาทุกเดือน 4. บันทึกค่าใช้จ่าย-จ่ายล่วงหน้า เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี 5. บันทึกสินค้าระหว่างทางจาก BL พร้อมทั้งปรับปรุง BL ที่มีการรับสินค้าเข้ามาแล้ว 6.บันทึกเงินเดือนค้างจ่าย , โบนัสค้างจ่าย 7. บันทึกตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายหลังการขาย (วารันตี) 8. บันทึกปรับปรุงอัตราแลกเปล
17 มกราคม 2561
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ช่างติดตั้งเครน(ประจำโรงงานลำลูกกาคลอง7)
1.ดูแลรับผิดชอบในขั้นตอนการปฏิบัติงานประกอบและติดตั้งด้านเครื่องกล/งานไฟฟ้าโครงการ 2.บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน และบันทึกข้อมูลวิธีการประกอบและติดตั้งด้านเครื่องกล/งานไฟฟ้าโครงการในจุดที่มีความ สำคัญ และน่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้งานต่อไป 3.ทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ดีของบริษัทฯ เมื่อต้องติดต่อหรือแนะนำลูกค้า 4.ปฏิบัติงานงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
20 มกราคม 2561
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560