เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ช่างเทคนิคติดตั้ง/ซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา) ด่วน!!
- ดูแลปฏิบัติงาน ด้านการติดตั้งเครน, การติดตั้งประตูและสะพานปรับระดับ, ปฏิบัติงานในส่วนของงานซ่อมบำรุงเครน, งานซ่อมบำรุงประตูและสะพานปรับระดับ - เดินทางไปติดตั้งหรือซ่อมบำรุงในโรงงานของลูกค้า
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 10   เงินเดือน : 12,000 ขึ้นไป
วิศวกรไฟฟ้า (ฝ่ายบริการเครน ประจำโรงงาน ฉะเชิงเทรา)
- สามารถเป็นวิทยากร ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้เครนอย่างถูกวิธี หรืออื่น ๆ ให้กับพนักงาน และลูกค้า - พบลูกค้า เพื่อชี้แจงข้อปัญหา สงสัย หรือให้ความกระจ่างที่เกิดขึ้น ร่วมหาแนวทาง หรือข้อเสนอแนะ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้า - รายงานผลการดำเนินงานและจัดทำแผนงานของฝ่ายบริการ - สร้างเป้าหมายการขายรวมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ประจำปี โดยพิจารณาจาก สถิติการขายในปีก่อนหน้า , ฐานลูกค้าที่รับผิดชอบ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในกลุ่มลูกค้าหลัก และทบทวนเป้าหมาย การขาย ทุกไตรมาส - สนับสนุนและให้คำแนะนำ การรักษ
23 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1    เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วิศวกรขายประตู (ประจำอ่อนนุช 46)
1.คิดราคางาน 2.เสนอราคางาน 3.ติดตามงานเสนอราคา 4.รับ P/O จากลูกค้า และเขียนขอบเขตงานส่งฝ่ายโครงการ 5.มีความกระตือรือร้นที่จะบรรลุต่อ นโยบายบริษัทฯ 6.ให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆของฝ่าย หรือของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท และนโยบายด้านคุณภาพ 7.ปฏิบัติงานงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 17,000 ขึ้นไป
วิศวกรประสานงานโครงการพิเศษ ด่วน!!!
1.ตรวจความถูกต้องของ ขอบเขตงาน สำหรับผลิตภัณฑ์เครน ,Dock leveler , Doors, Lifts รวมทั้งจัดทำ Budget Sheets สำหรับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบ Bill of material สำหรับอุปกรณ์ทางกลและงานระบบไฟฟ้า 3.ตรวจสอบ ราคาของอุปกรณ์ไฟฟ้า , วัตถุดิบ ว่าอยู่ในเป้าหมาย
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา)
1.จัดทำใบเสนอราคา, ใบขอจัดซื้อ/จัดจ้าง, ใบเบิกอะไหล่ และ ใบสั่งขาย พร้อมจัดเตรียมเอกสารในการเสนองานแก่ลูกค้าได้ 2.ติดตามและจัดเตรียมอะไหล่สำหรับงานต่าง ๆ พร้อมส่งต่อ รายละเอียดงานไปยังฝ่ายบริการเครน เพื่อเข้าบริการให้แก่ลูกค้า 3.แจกแจงเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากทางผู้บังคับบัญชา สำหรับชุดงานที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้า ส่งต่อไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามระบบงาน 4.บันทึกและติดตาม งานที่ส่งไปให้ฝ่ายบริการ เข้าบริการให้ลุกค้า แต่ไม่แล้วจบภายในเดือน และ สถานะงานทุกงาน ในระบบ พร้
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ช่างเชื่อม (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา)
1. เชื่อม-ประกอบชิ้นงานตามแบบที่กำหนด 2. ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานที่ผลิต
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Marketing Manager (ประจำอ่อนนุช 46)
1. เข้าพบลูกค้าเพื่อทำให้ลูกค้ารู้จักบริษัทฯ สินค้าและบริการของบริษัทฯ 2. เตรียมข้อมูลในการทำ Presentation ตัวอย่างสินค้า ฯลฯ 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำใบเสนอราคาหรือเอกสารต่างๆ 4. วางแผนในการส่งเสริมการตลาด และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ** ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา : 08.00 - 17.00 น.
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา) ด่วน!!
1. วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการและดูแลให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 2. เสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และควบคุมความเสี่ยง 3. ส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้ลูกจ้างปลอดจากเหตุอันจะทำให้ เกิดการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงาน รวมทั้งด้านการควบคุมป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยร้ายแรงด้วย จัดอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานแก่ลู
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
EDP Manager (Electronic Data Processing Manager) ผู้จัดการฝ่ายประมวลผลข้อมูลด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ (ประจำอ่อนนุช 46)
- ดูแล บริหารจัดการฝ่าย - ดูแลบริหารจัดการข้อมูลในระบบอิเลทรอนิกส์ต่างๆที่เกี่ยวข้องระหว่าง CEO และทีมผู้บริหารอื่น ๆ - อำนวยความสะดวกในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการใช้ระบบประมวลผลข้อมูลด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ - ดูแล วิเคราะห์ นำเสนอเพื่อการอนุมัติการใช้ระบบอิเลทรอนิกส์และเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสมกับองค์กร - รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างซัพพลายเออร์ด้านไอทีและการดำเนินงานโครงการหรือการใช้ระบบใหม่ เช่น SAP, ERP เป็นต้น - บริหารจัดการ ปัญหา ข้อซักถามหรือการขอใช้บริการที่เกี
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายผลิต (ฝ่ายผลิต2) ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา
1. วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การผลิต 2. วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การใช้เครื่องจักร 3. วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การใช้กำลังคน, วัตถุดิบ 4. วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ งานประกอบ, งานเชื่อม, งานโครงสร้างโลหะในระบบงานเครนอุตสาหกรรม
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- วิเคราะห์ลักษณะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการ - วางแผนการตรวจสอบภายใน และดำเนินการตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวกับกิจการ - ประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อนำไปพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของเรื่องที่ตรวจสอบ จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ รายงานแก่ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง - ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขประเด็นข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา ด่วน!!
1. วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การผลิต 2. วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การใช้เครื่องจักร 3. วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การใช้กำลังคน, วัตถุดิบ 4. วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ งานประกอบ, งานเชื่อม, งานโครงสร้างโลหะในระบบงานเครนอุตสาหกรรม วันทำงาน จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าแผนกบัญชีบริหาร (ประจำอ่อนนุช 46) ด่วน!!
1.จัดประชุมระดับผู้จัดการ และ Admin ที่เกี่ยวข้อง เรื่องการจัดทำ และการใช้ จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 2.รวบรวมข้อมูล ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเพื่อจัดทำ Budget ประจำปี 3.จัดทำงบประมาณรายได้ งบประมาณรายจ่าย งบประมาณลงทุน และงบกำไร ขาดทุน ของบริษัท 4.จัดทำ ตรวจสอบ พิจารณางบประมาณตามความเหมาะสม เสนอต่อผู้บริหาร เพื่ออนุมัติ 5.ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลงบประมาณกับการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน 6.จัดทำรายงานเปรียบเทียบงบประมาณกับการใช้งานจริง ประจำเดือน ประจำ ไตรมาส ประจำปี 7.รา
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายขายประตู (ประจำอ่อนนุช 46)
1.ทำใบเสนอราคาและเข้ารูปเล่ม 2.ทำ Report ใบเสนอราคา 3.ทำ Project List ส่ง 4.ส่งยอดขายประจำเดือนให้ Sale 5.ทำ Stock Report 6.ทำ Report Quotation 7.ดำเนินการเบิกเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 8.เตรียมเอกสารสินค้าของบริษัท 9.และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 10.ให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆของฝ่าย หรือของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท และนโยบายด้านคุณภาพ 11.ปฏิบัติงานงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา วันทำงาน : วันจันทร์ - วันศุกร์ เ
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
เจ้าหน้าที่บัญทั่วไป (ประจำอ่อนนุช 46) ด่วน!!
1. บันทึกและปรับปรุงรายการที่เกิดจากการซื้อทรัพย์สิน ขายทรัพย์สิน และWrite Off ทรัพย์สิน 2. กระทบยอดซื้อทรัพย์สิน และค่าเสื่อมราคากับบัญชีแยกประเภท 3. จัดทำ/รวบรวม/จัดเก็บเอกสาร/บันทึก ทะเบียนทรัพย์สินและคำนวณค่าเสื่อมราคาทุกเดือน 4. บันทึกค่าใช้จ่าย-จ่ายล่วงหน้า เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี 5. บันทึกสินค้าระหว่างทางจาก BL พร้อมทั้งปรับปรุง BL ที่มีการรับสินค้าเข้ามาแล้ว 6.บันทึกเงินเดือนค้างจ่าย , โบนัสค้างจ่าย 7. บันทึกตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายหลังการขาย (วารันตี) 8. บันทึกปรับปรุงอัตราแลกเปล
21 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560