เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพย์ ด่วนมาก
1.โทรติดตามทวงถามหนี้ตามคำพิพากษาของศาล หรือติดตามหนี้ก่อนฟ้องคดี 2.อำนวยความสะดวกในการชำระหนี้ให้กับลูกค้า 3.ให้ข้อมูลและชี้แจงรายละเอียดในเรื่องต่างๆกับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับงานจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ตาม พรบ ทวงหนี้ 4.จัดเก็บหนี้ให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท
20 พฤศจิกายน 2560
บังคับคดีประจำบริษัท ด่วนมาก
-ยื่นและรับเอกสารที่ศาล หรือสำนักงานบังคับคดี ตามที่ได้รับมอบหมาย - ร่างคำร้องเรื่องต่างๆภายในศาลและสำนักงานบังคับคดี - ติดตามผลการส่งหมาย การส่งบังคับ - สืบทรัพย์ รวบรวมเอกสาร จัดทำเอกสาร ตั้งเรื่องบังคับคดี และดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - เสนอและให้ความคิดเห็น ในประเด็นการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้องค์กรได้รับผลประโยชน์สูงสุด - ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
20 พฤศจิกายน 2560
ทนายความ ด่วนมาก
- ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล ยื่นและรับเอกสารจากศาล - ศึกษาสำนวน จัดทำคำฟ้อง ฟ้องแย้งคำให้การ ดำเนินการแก้ฟ้องแย้ง และคำร้องเรื่องต่างๆ ที่ต้องยื่นต่อศาล - ศึกษาสถานที่รับฟ้องหรือส่วนงานต่างๆภายในศาล สำนักงานบังคับคดี - ติดตามผลการส่งหมาย การส่งคำบังคับ - ตรวจสอบและควบคุมการทำงาน รวมถึงให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแก่กรรมการหรือส่วนงานอื่นๆ -ดำเนินการบังคับคดี -เสนอและให้ความเห็น ในประเด็นการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้องค์กรได้รับผลประโยชน์สูงสุด -ปฏิบัติงานที่ได้รับ
20 พฤศจิกายน 2560
Supervisor (ฝ่ายงาน Collector เร่งรัดหนี้สิน) ด่วนมาก
- ประสานงานกับตัวแทน หรือควบคุม เจ้าหน้าที่ หรือ สำนักงานกฎหมายของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงยอดและควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด - วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของตัวแทนสำนักงานกฎหมายของบริษัท - ให้คำแนะนำเพื่อดำเนินการต่อหน่วยงานทางกฎหมายเพื่อการจัดเก็บในบัญชีที่ค้างชำระ - ให้คำแนะนำสำนักงานทางกฎหมายสำหรับการทวงถามหนี้เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับมาตรฐาน - ดูแลเรื่องข้อร้องเรียนของ collection - ดูแลรายงานการทำงานของการติดตามทวงถาม
22 พฤศจิกายน 2560
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ด่วนมาก)
งานที่ต้องรับผิดชอบ 1. มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบุคคล ด้านงานสรรหาว่าจ้าง เงินเดือน ภาษี 2. มีหน้าที่จัดทำรายงานเวลาทำงานส่งผู้บริหารและหัวหน้าแผนก 3. มีหน้าที่จัดทำทะเบียนพนักงานบริษัท 4. มีหน้าที่จัดสวัสดิการพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท 5. มีหน้าที่จัดการการเบิกใบลาและจัดเก็บใบลาของพนักงาน 6. มีหน้าที่จัดทำจัดเก็บเอกสารต่างๆของงานด้านบุคคลและ Training 7. มีหน้าที่จัดทำเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคมของพนักงานทั้งหมด 8. มีหน้าที่จัดทำเงินเดือนพนักงานและค่าล่วงเวลา 9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
เสมียนทนายความ (ด่วน)
ตามงานคัดถ่ายเอกสาร ดำเนินการฟ้องคดี ที่ศาล หรือกรมบังคับคดี ตามคำสั่งของบริษัท
20 พฤศจิกายน 2560
admin งานบังคับคดี (ด่วนมาก)
1.ออกหนังสือและตรวจสอบข้อมูล,สืบหาที่อยู่และที่ตั้งทรัพย์สินของจำเลย 2.,จัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อยื่นคำร้องและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานบังคับคดี 3.ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 3.สามารถติดต่อประสานงานและทำเอกสารด้านงานบังคับคดี หรือสัญญาต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานบังคับคดี 4.สามารถตรวจสอบเอกสารสำคัญทางคดี ,จัดเก็บและดำเนินการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบังคับคดี 5.สามารถติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 6.มีความละเอียดรอบคอบ 7.
20 พฤศจิกายน 2560
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี (ด่วน)
จัดทำบัญชี งบดุล งบกระแสเงินสดต่าง เสนอรายงาน ให้หัวหน้างาน จัดทำบัญชีภายใน โดยเฉพาะงบกระแสเงินสด หรืองานอื่นๆตามที่บริษัทมอบหมาย
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
บังคับคดี ฟรีแลนซ์
บังคับคดีในส่วนงานยึดทรัพย์ทุกประเภทตามที่กฏหมายกำหนด
20 พฤศจิกายน 2560
หัวหน้าหน่วยทีมยึดรถ
ค้นหา ติดตาม นำทีม ยึดรถตามคำสั่งบริษัท หรือตามหมายบังคับคดี ให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท
20 พฤศจิกายน 2560
เจ้าหน้าที่แผนกไอที
ดูแลระบบไอทีบริษัท วางระบบไอทีบริษัท ดูแลซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ และงานตามที่บริษัทมอบหมาย
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
เจ้าหน้าที่ยีดที่ดิน (ด่วน)
ยึดที่ดินทั่วประเทศ ของ จำเลย และคู่สมรส สืบหา ค้นหา ตามคำสั่งของบริษัท ทำรายงานส่งหัวหน้า
20 พฤศจิกายน 2560
เจ้าหน้าที่ FCR
เก็บเงิน ยึดรถมอเตอไซด์ ตามคำสั่งบริษัท หรืองานที่บริษัทมอบหมาย
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
หัวหน้าทีมบังคับคดี (ด่วนมาก)
ดำเนินการบังคับคดี ควบคุมทีม วางแผนการบังคับคดี รวมถึงแก้ปัญหางานบังคับคดี ให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท
22 พฤศจิกายน 2560
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560